Gambar halaman
PDF
ePub

Α. D. 32.

MARK Ix. 39-50.

Α. D. 32.

!

b No man speaking by the Spirit of

VER. 45. God calleth Jesus accursed, 1 Cor.

Και εάν ο πούς σου σκανδαλίζη σε, απόxii. 3.

κοψον αυτόν καλόν εστί σοι εισελθείν εις VER. 40. “ος γάρ ουκ έστι καθ' ημών, υπέρ ημών | βληθήναι εις την γέενναν, εις το σύρ το

την ζωήν χωλόν, και τους δύο σόδας έχοντα εστιν.

ασβεστον For he that is not against us is on

And if thy foot offend thee, cut it off: our part.

it is better for thee to enter halt into VER. 41.

life, than having two feet to be cast “ος γάρ αν ποτίση υμάς ποτήριον ύδατος | into hell, into the fire that never shall be εν τω ονόματί μου, ότι Χριστού έστε, αμήν | quenched: λέγω υμίν, ου μη απολέση τον μισθόν

VER. 46. αυτού.

"Οπου ο σκώληξ αυτών ου τελευτά, και For a whosoever shall give you a cup of ] το πυρ ου σβέννυται. water to drink in my name, because ye

Where their worm dieth not, and the belong to Christ, verily I say unto you, fire is not quenched. He shall not lose his reward. a See on Matt. x. ver. 42.

VER. 47.

Και εάν ο οφθαλμός σου σκανδαλίζη VER. 42.

σε, έκβαλε αυτόν καλόν σοι εστί μονόφθαλΚαι δς αν σκανδαλίση ένα των μικρών μον εισελθείν εις την βασιλείας του Θεού, η των πιστευόντων εις εμέ, καλόν έστιν αυτώ δύο οφθαλμούς έχοντα βληθήναι εις την μάλλον, ει σερίκειται λίθος μυλικός σερί γέενναν του πυρός» τον τράχηλον αυτού, και βέβληται εις την θάλασσαν.

And if thine eye *offend thee, pluck

it out : it is better for thee to enter into a And whosoever shall offend one of the kingdom of God with one eye, than these little ones that believe in me, it is having two eyes to be cast into hell fire ; better for him that a millstone were hanged about his neck, and he were cast into

* Or, cause thee to offend.

VER. 48. a See on Matt. xviii. ver. 6-9.

Όσου ο σκώληξ αυτών ου τελευτα, και VER, 43.

το πύρ ου σβέννυται. Και εάν σκανδαλίζη σε ή χείς

Where their worm dieth not, and the

σου, απόκοψον αυτήν· καλόν σου έστι κυλλός | fire is not quenched. εις την ζωήν εισελθεϊν, και τας δύο χείρας

VER. 49. έχοντα ασελθείν εις την γέενναν, εις το

Πάς γαρ πυρί αλισθήσεται, και πάσα πυρ το άσβεστον

θυσία αλά αλισθήσεται. And if thy hand *offend thee, cut it off: it is better for thee to enter into life

For every one shall be salted with fire,

and a every sacrifice shall be salted with maimed, than having two hands to go

salt. nto hell, into the fire that never shall be quenched :

a And every oblation of thy meat * Or, cause thee to offend : and so

offering shalt thou season with salt;

neither shalt thou suffer the salt of the ver. 15. VER. 44.

covenant of thy God to be lacking from

thy meat offering : with all thine offerόπου ο σκώληξ αυτών ου τελευτά, και | ings thou shalt offer salt, Lev. xi. 13. το πυρ ου σβέννυται. a Where their worm dieth not, and

VER. 50. the fire is not quenched.

Καλόν το άλας: έαν δε το άλας άναλου a And they shall go forth, and look

γένηται, εν τίνι αυτό αρτύσετε και έχετε εν upon the carcases of the men that have | εαυτοίς άλας, και ειρηνεύετε εν αλλήλους. transgressed against me : for their a Salt is good : but if the salt have worm shall not die, neither shall their lost his saltness, wherewith will ye season fire be quenched ; and they shall be it? b Have salt in yourselves, cand have an abhorring unto all flesh, Ís. lxvi. 24. peace one with another. b See on Matt. iij. ver. 12. clause 5.

a Salt is good : but if the salt have

the sea.

A.D. 32.

MARK IX. 50.

A. D. 32.

lost his savour, wherewith shall it be one another, even as God for Christ's seasoned ? It is neither fit for the sake hath forgiven you, iv. 31, 32. land, nor yet for the dunghill, but And walk in love, as Christ also hath men cast it out, Luke xiv. 34, 35. loved us, and hath given himself for

b Let no corrupt communication us, v. 2. Stand fast in one spirit, proceed out of your mouth, but that with one mind striving together for the which is good to the use of edifying, faith of the Gospel, Phil. i. 27. Fulthat it may minister grace unto the fil ye my joy, that ye be likeminded, hearers, Eph. iv. 29. Let your speech having the same love, being of one be alway with grace, seasoned with accord, of one mind. Let nothing be salt, that ye may know how ye ought done through strife or vain-glory; to answer every man, Col. iv. 6. but in lowliness of mind, let each es

c Thou shalt not avenge, nor bear teem other better than themselves, any grudge against the children of thy ii. 2, 3. Put on therefore, as the people, but thou shalt love thy neigh- elect of God, holy and beloved, bowbour as thyself ; I am the Lord, Lev. els of mercies, kindness, humbleness xix. 18. Behold, how good and how of mind, meekness, longsuffering; pleasant it is for brethren to dwell to- forbearing one another, and forgiving gether in unity! Ps. cxxxiii. 1. A new one another, if any man have a quarcommandment I give unto you, that rel against any : even as Christ forye love one another; as I have loved gave you, so also do ye.

And above you, that ye also love one another. By all these things put on charity, which this shall all men know that ye are my is the bond of perfectness. And let disciples, if ye have love one to another, the peace of God rule in your hearts, John xiii. 34, 35. These things I com- to the which also ye are called in one mand you, that ye love one another, xv. body; and be ye thankful, Col. iii. 12 17. Be kindly affectioned one to ano- -15. And the Lord make you to inther with brotherly love ; in honour pre-crease and abound in love one toward ferring one another, Rom. xii. 10. If another, and toward all men, even as it be possible, as much as lieth in you, we do toward you, 1 Thess. iii. 12. live peaceably with all men, 18. Let But as touching brotherly love ye us therefore follow after the things need not that I write unto you : for which make for peace, and things ye yourselves are taught of God. wherewith one may edify another, to love one another, iv. 9. Follow xiv. 19. That there should be no righteousness, faith, charity, peace, schism in the body; but that the with them that call on the name members should have the same care of the Lord out of a pure heart, one for another. And whether one 2 Tim. ii. 22. Follow peace with member suffer, all the members suffer all men, and holiness, without which with it; or one member be honoured, no man shall see the Lord, Heb. xii. all the members rejoice with it, 1 Cor. 14. Let brotherly love continue, xiii. xii. 25, 26. Finally, brethren, farewell. 1. If ye fulfil the

royal law according Be perfect, be of good comfort, be of to the Scripture, Thou shalt love thy one mind, live in peace; and the God neighbour as thyself, ye do well, Jam. of love and peace shall be with you, ii. 8. The wisdom that is from above 2 Cor. xiii. 11. But the fruit of the is first pure, then peaceable, gentle, Spirit is love, joy, peace, longsuffer- and easy to be entreated, full of mercy ing, gentleness, goodness, faith, meek- and good fruits, without partiality, ness, temperance : against such there and without hypocrisy. And the is no law, Gal. v. 22, 23. With all fruit of righteousness is sown in peace lowliness and meekness, with long- of them that make peace, iii. 17, 18. suffering, forbearing one another in Seeing ye have purified your souls love; endeavouring to keep the unity in obeying the truth through the Spiof the Spirit in the bond of peace, Eph. rit unto unfeigned love of the breiv. 2, 3. Let all bitterness, and wrath, thren, see that ye love one another with and anger, and clamour, and evil a pure heart fervently, 1 Pet. i. 22. speaking, be put away from you, Finally, be ye all of one mind, having with all malice : And be ye kind one compassion one of another, love as to another, tender-hearted, forgiving | brethren, be pitiful, be courteous, iii.

[ocr errors]

Α. D. 33.

MARK IX. 50.-x. 1-13.

Α. D. 33.

8. And to godliness brotherly kind- | προς την σκληροκαρδίαν υμών έγραψεν υμίν
ness ; and to brotherly kindness cha- την εντολήν ταύτην.
rity, 2 Pet. i. 7. Beloved, let us love

And Jesus answered and said unto them,
one another : for love is of God; and for the hardness of your heart he wrote
every one that loveth is born of God,

you

this precept.
and knoweth God. He that loveth not
knoweth not God; for God is love,

VER. 6.
1 John iv. 7, 8. Beloved, if God so 'Απο δε αρχής κτίσεως, άρσεν και θηλυ
loved us, we ought also to love one | εποίησεν αυτούς ο Θεός.
another, 11. Whosoever believeth
that Jesus is the Christ is born of God : tion God made them male and female.

But from the beginning of the crea-
and every one that loveth him that be-
gat loveth him also that is begotten of

VER. 7.
him, v. i.

“Ενεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον

πατέρα αυτού και την μητέρα, και προσ-
CHAP. X.-VER. 1.

κολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού
Κακειθεν αναστάς έρχεται εις τα όρια της
Ιουδαίας, διά τού πέραν του Ιορδάνου και

For this cause shall a man leave his
συμπορεύονται πάλιν όχλοι προς αυτόν, father and mother, and cleave to his wife;
και, ως είώθει, πάλιν εδίδασκεν αυτούς.

VER. 8.
a And he arose from thence, and com- Και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. "Ωστε
eth into the coasts of Juded by the far- | ουκέτι εισί δύο, αλλά μία σάρξ.
ther side of Jordan: and the people re-
sort unto him again; and, as he was

And they twain shall be one flesh: so
wont, he taught them again.

then they are no more twain, but one
a See on Matt. xix. ver. 1-9.

flesh.

VER. 9.
VER. 2.

“ο ούν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος με
Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι, επηρώ- χωριζέτω.
τησαν αυτόν, ει έξεστιν ανδρί γυναίκα What therefore God hath joined toge-
απολύσαι· πειράζοντες αυτόν.

ther, let not man put asunder.
And the Pharisees came to him, and
asked him, Is it lawful for a man to put

VER. 10.
away his wife? a tempting him.

Και εν τη οικια πάλιν οι μαθηταί αυτού
2 See on Μatt. xvi. ver. 1. clause 2. περί του αυτού επηρώτησαν αυτόν.
VER. 3.

a And in the house his disciples asked
ο δε αποκριθείς, είπεν αυτοίς. Τι him again of the same matter.
υμίν ενετείλατο Μωσης και

a See on Matt. xiii. ver. 11.
And he answered and said unto them,

VER. 11.
a What did Moses command you ?

Και λέγει αυτούς: "Ος εάν απολύση
8 To the law and to the testimony : την γυναίκα αυτού, και γαμήση άλλης,
ifthey speaknot according to this word, μοιχάται επ' αυτήν.
it is because there is no light in them, And he saith unto them, a Whosoever
Isa. viii. 20. He said unto him, What shall put away his wife, and murry uno.
is written in the law? how readest ther, committeth adultery aguinst her.
thou ? Luke x. 26. Search the Scrip-

a See on Matt. v. ver. 32. clause 2.
tures, John v. 39.

VER. 12.
VER. 4.
οι δε είπον Μωσής επέτρεψε βιβ- και γαμηθή άλλω, μοιχάται.

Και εάν γυνή απολύση τον άνδρα αυτής,
λίον αποστασίου γράψαι, και απολύσαι.
And they said, Moses suffered to write

And if a woman shall put away her
a bill of divorcement, and to put her husband, and be married to another, she
away. tiii,

committeth adultery.
, 1 VER. 5.

VER. 13.
και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτοίς: Και προσέφερον αυτώ παιδία, ένα άψη-

Α. D. 33.

MARK x. 13- 24.

Α. D. 33.

με,

of God. .

ται αυτών• οι δε μαθηται επετίμων τοϊς | σης: Μη αποστερήσης: Τίμα τον πατέρα προσφέρουσιν.

σου και την μητέρα. a And they brought young children Thou knowest the commandments, Do to him, that he should touch them: and not commit adultery, Do not kill, Do his disciples rebuked those that brought not steal, Do not bear fulse witness, Dethem.

fraud not, Honour thyfather and mother. a See on Matt. xix. ver. 13, 14.

VER. 20. VER. 14. '1δών δε ο Ιησούς, ήγανάκτησε, και είπεν λε, ταύτα πάντα εφυλαξάμην εκ νεότητός

ο δε αποκριθείς, είπεν αυτώ Διδάσκααυτοίς: "Αφετε τα παιδία έρχεσθαι πρός

μου. και μή κωλύετε αυτά των γάρ τοιούτων έστιν η βασιλεία του Θεού.

And he answered and said unto him, But when Jesus saw it, he was much Master, all these have I observed from my

youth. displeased, and said unto them, Suffer the

VER. 21. little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom

ο δε Ιησούς, έμβλέψας αυτώ, ηγάπη

σεν αυτόν, και είπεν αυτώ Εν σοι υστεVER. 15.

ρεϊ ύπαγε, όσα έχεις πώλησον, και δος 'Αμήν λέγω υμίν, δς εάν μη δέξηται την νω- και δεύρο, ακολούθει μοι, άρας τον σταυ

τοϊς πτωχούς και έξεις θησαυρόν εν ουραβασιλείαν του Θεού ως παιδίον, ου μη εισέλ.

ρόν. θη εις αυτήν.

Then Jesus beholding him loved him, a Verily I say unto you, Whosoever and said unto him, One thing thou lackshull not receive the kingdom of God as

est : a go thy way, sell whatsoever thou a little child, he shall not enter therein. hast, and give to the poor, and thou shalt a See on Matt. xviii. ver. 3, 4. have treasure in heaven : and come, take VER. 16.

up the cross, and follow me. Και εναγκαλισάμενος αυτά, τιθεις τας

a See on Matt. xix. ver. 21–27. χείρας επ' αυτά, ηυλόγει αυτά.

VER. 22. a And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed ο δε στυγνάσας επί τω λόγω, απήλθε them.

λυπούμενος ήν γάρ έχων κτήματα πολλά. a See on Matt. xix. ver. 15.

And he was sad at that saying, und

went away grieved: for he had great posVER. 17.

sessions. Και εκπορευομένου αυτού εις οδον, προσ

VER. 23. δραμών είς, και γονυπετήσας αυτόν, επηρώτα αυτόν: Διδάσκαλε αγαθέ, τί ποιήσω ίνα | μαθηταίς αυτού: Πώς δυσκόλως οι τα χρή

Και περιβλεψάμενος ο Ιησούς, λέγει τούς ζωήν αιώνιον ονομήσω;

ματα έχοντες εις την βασιλείαν του Θεού a And when he was gone forth into the εισελεύσονται. way, there came one running, and kneel

And Jesus looked round about, and ed to him, and asked him, Good Master, saith unto his disciples, How hardly shall what shall I do that I may inherit eternal shey that have riches enter into the kinglife?

dom of God! a See on Matt. xix. ver. 16-20.

VER. 94.
VER. 18.

οι δε μαθηται εθαμβούντο επί τοϊς λόο δε Ιησούς είπεν αυτώ τί με λέγεις τους αυτού. ο δε Ιησούς πάλιν αποκριαγαθόν και ουδεις αγαθός, ει μή είς, ο Θεός. Η θείς, λέγει αυτούς: Τέκνα, πώς δύσκολόν

έστι τους πεποιθότας επί τοίς χρήμασιν, And Jesus said unto him, Why callest | εις την βασιλείας του Θεού εισελθείν. thou me good? there is none good but one, that is, God.

And the disciples were astonished at

his words. But Jesus answereth again, and VER. 19.

saith unto them, Children, how hard is it Ταξέντο λας οίδας: Μη μοιχεύσης: Μή | for them that trust inriches to enter into φονεύσης: Μή κλέψης: Μή ψευδομαρτυρή- the lingdom of God!

Α. D. 33.

MARK x. 25-34.

Α. D. 33.

VER. 25.

VER. 31. Ευκοπώτερόν εστι κάμηλον διά της τρυ

Πολλοί δε έσονται πρώτοι, έσχατοι και μαλιάς της ραφίδος εισελθεϊν, η πλούσιον είς οι έσχατοι, πρώτοι. την βασιλείαν του Θεού εισελθείν.

But many that are first shall be last; It is easier for a camel to go through

and the last first. the eye of a needle, than for a rich man

VER. 32. to enter into the kingdom of God.

"Ησαν δε εν τη οδώ αναβαίνοντες εις ΙεVER. 26.

ροσόλυμα και ήν προάγων αυτούς ο Ιησούς,

και εθαμβούντο, και ακολουθούντες εφοΟι δε περισσώς εξεπλήσσοντο, λέγοντες | βούντο. Και παραλαβών πάλιν τους δώδεπρος εαυτούς και τις δύναται σωθήναι ;

κα ήρξατο αυτοϊς λέγειν τα μέλλοντα And they were astonished out of mea- αυτό συμβαίνειν sure, saying among themselves, Who then

a And they were in the way going up can be saved ?

to Jerusalem ; and Jesus went before VER. 97.

them; and they were amazed ; b and as 'Εμβλέψας δε αυτοίς ο Ιησούς, λέγει· | they followed, they were afraid. And Παρά ανθρώπους αδύνατον, αλλ' ού παρά τω | he took again the twelve, and began to Θεώ πάντα γάρ δυνατά έστι παρά τω tell them what things should happen unto Θεώ.

him, And Jesus looking upon them saith, a And Jesus going up to Jerusalem With men it is impossible, but not with took the twelve disciples apart in the God : for with God all things are possible. way, and said unto them, Behold, we VER. 28.

go up to Jerusalem; and the Son of

man shall be betrayed unto the Chief Και ήρξατο ο Πέτρος λέγειν αυτώ Ιδού, Priests and unto the Scribes, and they ημείς αφήκαμεν πάντα, και ακολουθήσα- | shall condemn him to death, Matt. ΧΣ. μεν σοι.

17, 18. Then he took unto him the Then Peter began to say unto him, Lo, twelve, and said unto them, Behold, we have left all, and have followed thee. we go up to Jerusalem, and all things

written by the prophets concerning the VER. 29.

Son of man shall be accomplished, 'Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν: 'Αμήν Luke xviii. 31. λέγω υμίν» ουδείς έστιν δς αφήκεν οικίαν, και b His disciples say unto him, Master, αδελφούς, ή αδελφάς, ή πατέρα, η μητέρα, | the Jews of late sought to stone thee; η γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένεκεν εμού | and goest thou thither again, John xi. και του ευαγγελίου,

8. Then said Thomas, which is called a And Jesus answered and said, Verily Didymus, unto his fellow disciples, I

say unto you, There is no man that Let us also go that we may die with hath left house, or brethren, or sisters, or

him, 16. father, or mother, or wife, or children,

See on Matt. xx. ver. 17-19. or lands, for my sake, and the Gospel's,

VER. 33. a See on Matt. xix. ver. 29, 30.

οτι ιδού, αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, VER. 30.

και ο υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται Εάν μη λάβη εκατονταπλασίονα νύν εν τοις 'Αρχιερεύσι και τοϊς Γραμματεύσι, τω καιρώ τούτω, οικίας, και αδελφούς, και

και κατακρινούσιν αυτόν θανάτω, και πααδελφάς, και μητέρας, και τέκνα, και ραδώσουσιν αυτόν τοϊς έθνεσι: αγρούς, μετά διωγμών, και εν τω αιώνα τα Saying, Behold, we go up to Jeruέρχομένη ζωήν αιώνιον.

salem ; and the Son of man shall be deBut he shall receive an hundredfold the Scribes ; and they shall condemn him

livered unto the Chief Priests, and unto now in this time, houses, and brethren, to death, and shall deliver him to the and sisters, and mothers, and children, Gentiles: and lands,a with persecutions; and in the

VER. 34. world to come eternal life.

Και έμπαίξουσιν αυτώ, και μαστιγώa See on Matt. v. ver. 10. clause 1.

σουσιν αυτόν, και έμπτύσουσιν αυτώ, και

« SebelumnyaLanjutkan »