Gambar halaman
PDF
ePub

y'ch cedwir hefyd, os ydych yn saved, if ye keep in memory dal yn eich cof â pha ymadrodd what I preached unto you, unyr efangylais i chwi, oddieithr less ye have believed in vain. darfod i chwi gredu yn ofer. For I delivered unto you first Canys mi a draddodais i chwi ar of all, that which I also receivy cyntaf, yr hyn hefyd a dder- ed, how that Christ died for byniais, farw o Grist tros ein our sins, according to the Scrippechodau ni, yn ol yr ysgrythyr- tures; and that he was buried ; au; a'i gladdu; a'i gyfodi y tryd- and that he rose again the third ydá dydd, yn ol yr ysgrythyrau; day, according to the Scriptures; a'i weled ef gan Cephas, yna and that he was seen of Cegan y deuddeg. Wedi hynny y phas, then of the twelve: afgwelwyd ef gan fwy nã phum ter that, he was seen of above cant brodyr ar unwaith, o'r rhai five hundred brethren at once; y mae y rhan fwyaf yn aros hyd of whom the greater part reyr awrhon; eithr rhai a hunasant. main unto this present; but some Wedi hynny y gwelwyd ef gan are fallen asleep: after that, he lago; yna gan yr holl apostolion: was seen of James; then of all ac yn ddiweddaf oll y gwelwyd the Apostles: and last of all, he ef gennyf finnau hefyd, megis was seen of me also, as of one gan un annhymmig. Canys myfi born out of due time. For I am yw'r lleiaf o'r apostolion, yr hwn the least of the Apostles, that nid wyf addas i'm galw yn apo

am not meet to be called an stol; am i mi erlid eglwys Duw. Apostle, because I persecuted Eithr trwy râs Duw yr ydwyf the Church of God. But by yr hyn ydwyf: a'i râs ef, yr hwn the grace of God I am what Í a roddwyd i mi, ni bu yn ofer; am: and his grace which was ond mi a lafuriais yn helaethach bestowed upon me was not in nâ hwynt oll'; ac nid myfi vain; but I laboured more achwaith, ond grâs Duw yr hwn bundantly than they all; yet oedd gydâ mi.

Am hynny pa un not I, but the grace of God bynnag ai myfi a'i hwynt-hwy; which was with me. Therefore felly yr ydym yn pregethu, ac whether it were I or they, so felly y credasoch chwi.

we preach, and so ye believed. Yr Efengyl. St. Luc xviii. 9. The Gospel. St. Luke xviii. 9. CR RİST ddywedodd y ddami JEsus cspake thich parable oedd yn hyderu arnynt eu hunained in themselves that they were eu bod yn gyfiawn, ac yn dîystyru righteous, and despised others : eraill. 'Dau wr a aeth i fynu i'r Two men went up into the deml i weddïo; un yn Pharisead, temple to pray; the one a Phaa'r llall yn Bublican. Y Pharisead risee, and the other a Publio’i sefyll a weddïodd rhyngddo can. The Pharisee stood and ag ef ei hun fel hyn ; o Dduw, prayed thus with himself, God, yr wyf yn diolch i ti nad wyf fi fel I thank thee, that I am not y mae dynion eraill, yn drawsion, as other men are, extortionyn anghyfiawn, yn odinebwyr; ers, unjust, adulterers, or even neu fel y Publican hwn chwaith. as this Publican: I fast twice Yr wyf yn ymprydio ddwy waith in the week, I give tithes of yn yr wythnos ; yr wyf yn deg- all that I possess. And the Pubymmu cymmaint oll ag a feddaf. lican, standing afar off, would

A’r Publican,gan sefyll o hirbell, not lift up so much as his ni fynnai cymmaint a chodi ei eyes unto heaven, but smote olygon tuâ'r nêf ; eithr efe a. upon his breast, saying, God gurodd ei ddwyfron, gan ddy- be merciful to me a sinner. wedyd, O Dduw, bydd drugarog I tell you, this man went wrthyf bechadur.' Dywedaf down to his house justified rachwi, Aeth hwn i waered i'w dy ther than the other : for eve wedi ei gyfiawnhâu yn fwy nâ'r ry one that exalteth himself llall: canys pob un a'r sydd yn shall be abased ; and he that ei ddyrchafu ei hun, a ostyngir; humbleth himself shall be exa phob un a'r sydd yn ei ostwng alted. ei hun, a ddyrchefir. Y deuddeg fed Sul gwedi'r The twelfth Sunday after TriDrindod.

nity.
Y Colect.

The Collect.
OLL-alluog a thragywyddol

God, who art always more wyt barottach i wrando, nâ nyni ready to hear than we to pray, i weddïo, ac wyt arferol o roddi and art wont to give more than mwy nag a archom, neu a rygl- either we desire, or deserve; yddom; Tywallt arnom amlder Pour down upon us the abunày drugaredd; gan faddeu i ni dance of thy mercy; forgiving y cyfryw bethau ag y mae ein us those things whereof our concydwybod yn eu hofni, a rhoddi science is afraid, and giving us i'ni y cyfryw ddaionus bethau those good things which we are nad ým deilwng i'w gofyn, ond not worthy to ask, but through trwy ryglyddon a chyfryngiad the merits and mediation of JeIesu Grist dy Fab di, a’n Har sus Christ, thy Son, our Lord. glwydd ni. Amen.

Amen. Yr Epistol. 2 Cor. iii. 4. The Epistle. 2 Cor. iii. 4. Y Cyfryw

hyder sydd gennym SUCH trust have we through herwydd ein bod yn ddigonol o that we are sufficient of our. honom ein hunain, i feddwl dim selves to think any thing as of megis o honom ein hunain; eithr ourselves; but our sufficiency ein digonedd ni sydd o Dduw. is of God. Who also hath Yr hwn hefyd a'n gwnaeth ni yn made us able ministers of the weinidogion cymmwys y Testa- New Testament; not of the ment Newydd; nid i'r llythyren, letter, but of the Spirit: for ond i'r Yspryd: canys y mae y the letter killeth, but the Spillythyren yn lladd, ond yr Ys- rit giveth life. But if the minpryd sydd yn bywhâu. "Ac os istration of death written and bu gweinidogaeth angau mewn engraven in stones was glorillythyrennau wedi ei hargraphu ous, so that the children of Isar gerrig mewn gogoniant, fel na rael could not stedfastly beallai plant yr Israel edrych yn hold the face of Moses for the graff yn wyneb Moses, gan ogon- glory of his countenance, which iant ei wynebpryd, yr hwn o- glory was to be done away; goniant a ddilewyd ; pa fodd yn how shall not the ministration hytrach na bydd gweinidogaeth yr of the Spirit be rather glo

Yspryd mewn gogoniant? Canys rious ? For if the ministraos bu gweinidogaeth damnedig- tion of condemnation be glory, aeth yn ogoniant, mwy o lawer much more doth the ministray mae gweinidogaeth cyfiawnder tion of righteousness exceed in yn rhagori mewn gogoniant. glory. Yr Efengyl. St. Marc vii. 31. The Gospel. St. Mark vii. 31. YR R Iesu a aeth drachefn

, ymaith o dueddau Tyrus a coasts of Tyre and Sidon, Sidon, ac a ddaeth hyd fôr Gali came unto the sea of Galilee, lea, trwy ganol terfynau Deca- through the midst of the coasts polis

. A hwy a ddygasant atto un of Decapolis. And they bring byddar, ac attal dywedyd arno; unto him one that was deaf, ac a attolygasant iddo ddodi ei and had an impediment in his law arno ef. Ac wedi iddo ei speech; and they beseech him gymmeryd ef o'r nailltu allan o'r to put his hand

upon him. And dyrfa, efe a estynodd ei fysedd he took him aside from the yn ei glustiau ef ; ac, wedi iddo multitude, and put his fingers boeri

, efe a gyffyrddodd â'i dafod into his ears, and he spit, and ef; a chan edrych tua'r nêf, efe touched his tongue; and looka ocheneidiodd, ac a ddywedodd ing up to heaven, he sighed, wrtho, Ephphatha ; hynny yw, and saith unto him, Ephphatha, Ymagor. Ac yn ebrwydd ei that is, Be opened. And straightglustiau ef a agorwyd, a rhwym way his ears were opened, and ei dafod a ddattodwyd; ac efe a the string of his tongue was lefarodd yn eglur. Ac efe a loosed, and he spake plain. waharddodd iddynt ddywedyd i And he charged them that they

ond po mwyaf y gwahardd- should tell no man: but the odd efe iddynt, mwy o lawer more he charged them, so much y cyhoeddasant. A synnu a the more a great deal they pubwnaethant yn anfeidrol, gan lished it; and were beyond meaddywedyd, Da y gwnaeth efe sure astonished, saying, He hath bob peth; y mae efe yn gwneuth- done all things well; he makur i'r byddair glywed, ac i'r eth both the deaf to hear, and mudion ddywedyd.

the dumb to speak.

neb;

Y trydydd Sul ar ddeg gwedi'r The thirteenth Sunday after
Drindod.

Trinity.
Y Colect.

The Collect.
Нор
OLL-alluog & thrugarog A God, of whose only gift it

LMIGHTY and merciful Dduw, o rodd pa un yn unig y daw, bod i'th bobl ffydd- cometh that thy faithful peolawn dy wasanaethu yn gywir ac ple do unto thee true and laudin foledig ; Caniattâ, ni a erfyn- able service ; Grant, we beiwn i ti, allu o honom felly dy seech thee, that we may so faithwasanaethu di yn y bywyd hwn, fully serve thee in this life, that fel na phallo gennym yn y diw- we fail not finally to attain thy edd fwynhâu dy nefol addewid- heavenly promises ; through the ion; trwy haeddedigaethau lesu merits of Jesus Christ our Lord, Grist ein Harglwydd. Amen. Amen.

H 4

Yr Epistol. Gal. iii. 16. The Epistle. Gal. iii. 16. Abraham y gwnaethpwyd yr 10 Abraham and his seed

Nid yw yn dywedyd, Ac i'w He saith not, And to seeds, as hadau, megis am lawer, ond of many; but as of one; And megis am un ; Ac i'th hâd ti, to thy seed, which is Christ. yr hwn yw Crist. A hyn yr And this I say, That the covewyf yn ei ddywedyd; am yr nant that was confirmed before ammod a gadarnhâwyd o'r blaen of God in Christ, the Law, gan Dduw yng Nghrist, nad which was four hundred and yw y ddeddf, oedd bedwar cant thirty years after, cannot diså, deg ar hugain o flynyddoedd annul, that it should make wedi, yn ei ddirymmu, i wneuth- the promise of none. effect. For ur yr addewid yn ofer. Canys if the inheritance be of the os o'r ddeddf y mae yr etifedd- Law, it is no more of proiaeth, nid yw mwyach o'r addew- mise; but God gave it to Aid: ond 'Duw a'i rhad-rodd- braham by promise. Whereodd i Abraham drwy addewid. fore then serveth the Law? It Beth gan hynny yw'r ddeddf? was added because of transOblegid troseddau y rhoddwyd gressions, till the seed should hi yn ychwaneg, hyd oni ddel- come, to whom the promise was ai'r hâd, i'r hwn y gwnaethid made; and it was ordained by yr addewid ; a hi' a drefnwyd angels in the hand of a metrwy angylion, yn llaw cyf- diator. Now a mediator is not ryngwr. A chyfryngwr, nid yw a mediator of one ; but God i un; ond Duw sydd un.

A is one.

Is the Law then aydyw y ddeddf gan hynny yn gainst the promises of God? erbyn addewidion Duw? Na God forbid : for if there had attó Duw: canys pe rhoisid been a law given which could deddf a allasai fywhâu, yn wîr have given life, verily righteo'r ddeddf y buasai gyfiawnder. ousness should have been by Eithr cyd-gauodd yr ysgrythyr the Law. But the Scripture bob peth tan bechod, fel y hath concluded all under sin, rhoddid yr addewid trwy ffydd that the promise by faith of Iesu Grist i'r rhai y sydd yn Jesus Christ might be given credu.

to them that believe. Yr Efengyl. St. Luc x. 23. The Gospel. St. Luke x. 23. GW y llygaid sy yn

LESSED are chwi yn eu gweled. Canys yr wyf ye see. For I tell you, That yn dywedyd i chwi, ewyllysio o many prophets and kings have lawer o brophwydi a brenhinoedd desired to those things weled y pethau yr ydych chwi which ye see, and have not yn eu gweled, ac nis gwelsant; a seen them; and to hear those chlywed y pethau yr ydych chwi things which ye hear, and have yn eu clywed, ac nis clywsant. not heard them. And behold, Ac wele, rhyw gyfreithiwr a god- a certain Lawyer stood up, and odd, gan eu demtio ef, a dywed- tempted him, saying, Master, yd, Athraw, pa beth a wnaf i gael what shall I do to inherit eternal

the eyes

see

etifeddu bywyd tragywyddol ? life? He said unto him, What is Yntau a ddywedodd wrtho, Pa written in the Law? how readest beth sydd ysgrifenedig yn y gyf- thou ? And he answering said, raith?

pa fodd y darlleni? Ac efe Thou shalt love the Lord thy gan atteb a ddywedodd, Ti a geri God with all thy heart, and with yr Arglwydd dy Dduw â'th holl all thy soul, and with all thy galon, ac «'th holl enaid, ac â'th strength, and with all thy holl nerth, ac a'th holl feddwl; mind; and thy neighbour as a'th gymmydog fel ti dy hun. thyself. And he said unto him, Yntau a ddywedodd wrtho, Ti a Thou hast answered right; this attebaist

yn uniawn: gwna hyn, do, and thou shalt live. But a byw fyddi. Eithr efe, yn ew- he, willing to justify himself, yllysio ei gyfiawnhâu ei hun, a said unto Jesus, And who is ddywedodd wrth yr Iesu, A phwy my neighbour? And Jesus anyw fy nghymmydog? A'r Iesú swering said, A certain man gan atteb a ddywedodd, Rhyw went down from Jerusalem to ddyn oedd yn myned i waeredo Jericho, and fell among thieves, Ierusalem i Iericho, ac a syrth- which stripped him of his raiiodd ym mysg lladron; y rhai, ment, and wounded him, and wedi ei ddïosg ef, a'i archolli

, á departed, leaving him half dead. aethant ymaith, gan ei adael yn And by chance there came down hanner marw. Ac ar ddamwain, a certain Priest that way, and, rhyw offeiriad a ddaeth i waered when he saw him, he passed y ffordd honno; a phan ei gwel- by on the other side. ** And odd, efe a aeth o'r tu arall heibio. likewise a Levite, when he was A'r un ffunud Lefiad hefyd, wedi at the place, came and lookdyfod i'r fan, a'i weled ef, a aethed on him, and passed by on o'r tu arall heibio. Eithr rhyw the other side. But a certain Samariad, wrth ymdaith,' a Samaritan, as he journeyed, ddaeth atto ef: a phan ei gwel- came where he was; and, when odd, a dosturiodd, ac a aeth atto, he saw him, he had compasac arwymodd ei archollion ef, gan sion on him, and went to him, dywallt ynddynt olew a gwîn; ac and bound' up his wounds, a'i gosododd ef ar ei anifaií ei pouring in oil and wine, and hun, ac a'i dug ef i'r lletty, ac set him on his own beast, and a'i ymgeleddodd. A thrannoeth, brought him to an inn, and wrth fyned ymaith, efe a dyn- took care of him.

And on nodd allan ddwy geiniog, ac a'u the morrow, when he departrhoddodd i'r llettywr, ac a ddy, ed, he took out two pence, and wedodd wrtho, Cymmer ofal gave them to the host, and trosto; a pha beth bynnag a said unto him, Take care of dreuliech yn ychwaneg, pan him ; and whatsoever thou ddelwyf drachefn, mi a'i talaf i spendest more, when I come ati. Pwy gan hynny o'r tri hyn gain, I will repay thee. Which yr ydwyt ti yn tybied ei fod yn now of these three, thinkest gymmydog i'r hwn a syrthiasai thou, was neighbour unto him ym mhlith y lladron ? Ac efe a that fell among the thieves ? ddywedodd, Yr hwn a wnaeth And he said, He that shewed drugaredd âg ef. A'r Iesu am mercy on him. Then said Jehynny a ddywedodd wrtho, Dos, sus unto him, Go, and do thou a gwna dithau yr un modd. likewise.

« SebelumnyaLanjutkan »