Gambar halaman
PDF
ePub

The Spi

Yr Epistol. Rhuf. viii. 12. The Epistle. Rom. viii. 12. Brodyr, dyledwyr ydym,

, we are debtу

ors, cnawd. Canys os byw yr ydych after the flesh. For if ye live yn ol y cnawd, meirw fyddwch: after the flesh, ye shall die, eithr os ydych yn marweiddio but if ye through the Spirit gweithredoedd y corph trwy'r do mortify the deeds of the Yspryd, byw fyddwch. Canys body, ye 'shall live. For as y sawl a arweinir gan Yspryd many as are led by the Spirit Duw, y rhai hyn sydd blant i of God, they are the sons of Dduw. Canys ni dderbyniasoch God. For ye have not received yspryd caethiwed drachefn i beri the spirit of bondage again to ofn; eithr derbyniasoch Yspryd fear; but ye have received the mabwysiad, trwy'r hwn yr ydym spirit of adoption, whereby we yn llefain, Abba, Dad. Y mae yr cry, Abba, Father. Yspryd hwn yn cyd-dystiolaethu rit itself beareth witness with à'n hyspryd 'ni, ein bod ni yn our spirit, that we are the chilblant' i Dduw. Ac os plant, dren of God: and if children, etifeddion hefyd ; sef etifeddion then heirs ; heirs of God, and i Dduw, a chyd-etifeddion à joint-heirs with Christ: if so Christ: os ydym yn cyd-ddi- be that we suffer with him, oddef gydâg ef, fel y'n cyd-ok that we may be also glorified gonedder hefyd.

together. Yr Efengyl. St. Matth. vii. 15. The Gospel. St. Matth. vii. 15. YM MOGELWCH rhag ya pau- BEWA

EWARE of false prophets, brophwydi, y rhai a ddeu

which come

to you in ant attoch y'ngwisgoedd defaid; sheep's clothing, but inwardly ond oddimewn bleiddiaid rheibus they are ravening wolves. Ye ydynt hwy. Wrth eu ffrwythau shall know them by their fruits: yr adnabyddwch hwynt. A gasgi do men gather grapes of thorns, rhai rawnwin oddiar ddrain, or figs of thistles ? Even so neu ffigys oddiar ysgall? Felly every good tree bringeth forth pob pren da sydd yn dwyn good fruit; but a corrupt tree ffrwythau da; ond y pren drwg bringeth forth evil fruit. A sydd yn dwyn ffrwythau drwg good tree cannot bring forth Ni ddichon prenda ddwyn evil fruit; neither can a corffrwythau drwg; na phren drwg rupt tree bring forth good fruit. ddwyn ffrwythau da. Pob pren Every tree that bringeth not heb ddwyn ffrwyth da, a dorrir forth good fruit is hewn down, i lawr, ac a deflir yn tân. O and cast into the fire. Whereherwydd paham,wrth eu ffrwyth- fore by their fruits ye

shall au yr adnabyddwch hwynt. Nid know them. Not every one that pob un a'r sydd yn dywedyd saith unto me, Lord, Lord, shall wrthyf, Arglwydd, Arglwydd, a enter into the Kingdom of headdaw i mewn i deyrnas nefoedd; ven; but he that doeth the ond yr hwn sydd yn gwneuthur will of my Father which is in ewyllys fy Nhad yr hwn sydd heaven. yn y nefoedd.

attolwg i ti, yr Yspryda GRANT to us, Lord, we be

Y nawfed Sul gwedi'r Drindod. The ninth Sunday after Trinity. Y Colect.

The Collect. CAN ni;

seech thee, the spirit to feddwl ac i wneuthur byth y think and do always such things cyfryw bethau

ag a fo cyfiawn; as be rightful; that we, who fel y byddo i ni, y rhai ni allwn cannot do any thing that is hebot wneuthur dim sy dda, allu good without thee, may by thee trwot ti fyw yn ol dy ewyllys; be enabled to live according to trwy Iesu Grist ein Harglwydd. thy will; through Jesus Christ Amen.

our Lord. Amen.
Yr Epistol. 1 Cor. x. 1. The Epistle. 1 Cor. x. 1.
TI

wybod, frodyr, fod ein tadau oll tan y cwmmwl, a'u myned rant, how that all our fathers oll trwy y môr; a'u bedyddio were under the cloud, and all hwy oll i Moses yn y cwmmwl, passed through the sea ; and ac yn y môr; a bwytta o bawb were all baptized unto Moses in o honynt yr un bwyd ysprydol, the cloud, and in the sea ; and ac yfed o bawb o honynt yr did all eat the same spiritual un ddïod ysprydol (canys hwy meat, and did all drink the same a yfasant o'r Graig ysprydol a spiritual drink: (for they drank oedd yn canlyn: a'r Craig oedd of that spiritual Rock that folCrist) Eithr ni bu Duw fodd- lowed them; and that Rock lawn i'r rhan fwyaf o honynt: was Christ.) But with many of canys cwympwyd hwynt yn yr them God was not well pleased; anialwch. A'r pethau hyn a for they were overthrown in the wnaed yn siamplau i ni, fel na wilderness. Now these things chwennychem ddrygioni, megis were our examples, to the inag y chwennychasant hwy. Ac tent we should not lust after

fyddwch eilun-addolwyr, evil things, as they also lusted. megis rhai o honynt hwy: fel Neither be ye idolaters, as were y mae yn ysgrifenedig, Eistedd some of them; as it is written, odd y bobl i fwytta ac i yfed, The people sat down to eat and ac a gyfodasant i chwareu. Ac drink, and rose up to play. na odinebwn, fel y godinebodd Neither let us commit fornirhai o honynt hwy, ac y syrth- cation, as some of them comiodd mewn un dydd dair mîl mitted, and fell in one day three ar hugain. Ac na themtiwn and twenty thousand. Neither Grist, megis ag y temtiodd rhai let us tempt Christ, as o honynt hwy, ac a'u distryw- of them also tempted, and were iwyd gan seirph. Ac na rwgn- destroyed of serpents. Neither echwch, megis y. grwgnachodd murmur ye, as some of them rhai ohonynt hwy, ac a'u also murmured, and were dedistrywiwyd gan y dinystrydd. stroyed of the destroyer. Now A'r pethau hyn oll a ddigwydd- all these things happened unto asant yn siamplau iddynt hwy; them for ensamples: and they ac a 'sgrifenwyd yn rhybudd i are written for our admonition, ninnau, ar y rhai y daeth terf- upon whom the ends of the ynau yr oesoedd. Am hynny world are come. Wherefore let

H

na

some

ddisgyblion, Yr oedd rhyme J ples, There was a certain

ard;

yr hwn sydd yn tybied ei fod him that thinketh he standeth yn sefyll, edryched na syrthio. take heed lest he fall. There Nid ymaflodd ynoch demtasiwn, hath no temptation taken you, onid'un dynol: eithr ffyddlawn but such as is common to man: yw Duw, yr hwn ni âd eich but God is faithful, who will temtio uwchlaw yr hyn a all not suffer you to be tempted och ; eithr a wna y'nghyd â'r above that ye are able ; but will temtasiwn ddïangfa hefyd, fel with the temptation also make y galloch ei ddwyn.

a way to escape, that ye may be

able to bear it. Yr Efengyl. St. Luc xvi. 1. 'R Yesu a ddywedodd wrth ei The Gospel. St. Luke xvi. 1.

ESUS said unto his disciwr goludog yr hwn oedd ganddo oruchwyliwr ; a hwn a gyhudd- rich man which had a stewwyd wrtho, ei fod ef megis yn and the same was accused afradloni ei ddâ ef. Ac efe a'i unto him that he had wasted galwodd ef, ac a ddywedodd his goods. And he called him, wrtho, Pa beth yw hyn yr wyf and said unto him, How is it yn ei glywed am danat? dyro that I hear this of thee? Give gyfrif o'th oruchwyliaeth: canys an account of thy stewardship; ni elli fod mwy yn oruchwyliwr. for thou mayest be no longer A'r goruchwyliwr a ddywedodd steward. Then the steward said ynddo ei hun, Pa beth a wnaf? within himself, What shall I canys y mae fy arglwydd yn dwyn do? for my lord taketh away yr oruchwyliaeth oddiarnaf : from me the stewardship: I cancloddio nis gallaf, a chardotta not dig, to beg I am ashamed. sydd gywilyddus gennyf. Mi I am resolved what to do, that, & wn beth a wnaf, fel, pan y’m when I am put out of the bwrier allan o'r oruchwyliaeth, y stewardship, they may receive derbyniont fi i'w tai. "Ac wedi me into their houses. So he iddo alw atto bob un o ddyledwŷr called every one of his lord's ei arglwydd, efe a ddywedodd debtors unto him, and said unwrth y cyntaf, Pa faint sydd to the first, How much owest arnat ti o ddyled I’m harglwydd? thou unto my lord? And he Ac efe a ddywedodd, Can mesur said, An hundred measures of o olew. Ac efe a ddywedodd oil. And he said unto him, wrtho, Cymmer dy 'sgrifen, ac Take thy bill, and sit down eistedd ar frys, a 'sgrifena ddeg quickly, and write fifty. Then a deugain. Yna y dywedodd said he to another, And how wrth un arall, A pha faint o much owest thou? And he ddyled sydd arnat tithau? Ac said, An hundred measures of efe a ddywedodd, Can mesur o wheat. And he said unto him, wenith. Ac efe a ddywedodd Take thy bill, and write fourwrtho, Cymmer dy'sgrifen, a 's And the lord commendgrifena bedwar ugain. A'r ar- ed the unjust steward, because glwydd a ganmolodd y goruch- he had done wisely: for the wyliwr anghyfiawn, am iddo children of this world are in wneuthur yn gall: oblegid y mae their generation wiser than the plant y byd hwn yn gallach yn children of light. And I say eu cenhedlaeth nâ phlant y gole unto you, Make to yourselves

[ocr errors]

score.

pan.

YDDED dy drugarogion L Lord, Ye open to the pray,

euni. Ac yr wyf yn dywedyd i friends of the mammon of unchwi, Gwnewch'i chwi gyfeillion righteousness; that when ye o'r Mammon anghyfiawn; fel, fail, they may receive you into

fo eisiau arnoch, y'ch der- everlasting habitations. byniont i'r tragywyddol bebyll. Y degfed Sul gwedi'r Drindod. The tenth Sunday after Trinity. Y Colect.

The Collect. glustiau, o 'Arglwydd, yn

, agored i weddïau dy ufudd weis ers of thy humble servants; and ion ; ac fel y bo iddynt gael eu that they may obtain their pegofynion, gwna iddynt erchi y titions make them to ask such cyfryw bethau ag a ryngo bodd things as shall please thee; i ti; trwy Iesu Grist ein Har- through Jesus Christ our Lord. glwydd. Amen.

Amen. Yr Epistol. 1 Cor. xii. 1.

The Epistle. 1 Cor. xii. 1. AM Mi v sprydol ddoniau, betody in Conceren G spiritual wybod. Chwi a wyddoch mai have you ignorant. Ye know Cenhedloedd oeddych, yn eich that ye were Gentiles, carried arwain ymaith at yr eilunod away unto these dumb idols, mudion, fel y'ch tywysid. Am even as ye were led. Wherebynny yr wyf yn hyspysu i chwi, fore I give you to understand, nad oes neb yn llefaru trwy Ys- that no man speaking by the pryd Duw, yn galw yr Iesu yn Spirit of God calleth Jesus acyogymmunbeth ; ac na all neb cursed; and that no man can ddywedyd, Yr Arglwydd Iesu, say that Jesus is the Lord, but eithr trwy yr Yspryd Ġlân. Ač by the Holy Ghost. Now there y mae amryw ddoniau, eithr yr are diversities of gifts, but the un Yspryd. Ac y mae amryw same Spirit. And there are weinidogaethau, eithr yr un Ar- differences of administrations, glwydd. Ac y mae amryw but the same Lord. And there weithrediadau, ond yr un yw are diversities of operations, but Duw, yr hwn sydd yn gweith- it is the same God, who workredu pob peth ym mhawb. Eithr eth all in all. But the manieglurhâd yr Yspryd a roddir festation of the Spirit is given i bob un er llesad. Canys i to every man to profit withal. un trwy yr Yspryd y rhoddir For to one is given by the Spiymadrodd doethỉneb; ac i arall, rit the word of wisdom; to anymadrodd gwybodaeth, trwy yr other the word of knowledge un Yspryd; ac i arall

, ffydd, by the same Spirit; to another trwy yr un Yspryd ; ac i arall, faith by the same Spirit ; to ddawn i iachâu, trwy yr un

another the gifts of healing by Yspryd ; ac i arall, wneuthur the same Spirit; to another the gwŷrthiau; ac i arall, brophwyd- working of miracles; to another oliaeth ; ac i arall

, wahaniaeth prophecy; to another discernysprydoedd ; ac i arall, amrywing of spirits ; to another divers

ac i arall, gyfieithiad kinds of tongues; to another the tafodau.' A'r holl bethau hyn y interpretation of tongues. But mae'r un a'r unrhyw Yspryd yn all these worketh that one and

dafodau;

Ewedi'iddo ddyfod yn agos, A he beheld the city, and wept

eu gweithredu, gan rannu i bob the self-same Spirit, dividing un o'r nailltu, megis y mae yn to every man severally as he ewyllysio.

will. Yr Efengyl. St. Luc xix. 41. The Gospel St. Luke xix. 41. A

pan welodd efe y ddinas, efe a wylodd trosti, gan ddy- over it, saying, If thou hadst wedyd, Pe gwybuasit tithau, ie, known, even thou, at least in yn dy ddydd hwn, y pethau a this thy day, the things which berthynant i'th heddwch! eithr belong unto thy peace ! but now y maent yn awr yn guddiedig they are hid from thine eyes. oddiwrth dy lygaid. Canys daw For the days shall come upon y dyddiau arnat, a'th elynion a thee, that thine enemies shall fwriant glawdd o’th amgylch, cast a trench about thee, and ac a'th amgylchant, ac a'th compass thee round, and keep warchaeant o bob parth, ac a'th thee in on every side, and shall wnant yn gyd-wastad â'r llawr, lay thee even with the ground, a'th blant o'th fewn: ac ni ad- and thy children within thee; awant ynot faen ar faen; o and they shall not leave in thee herwydd nad adnabuost amser one stone upon another ; bedy ymweliad. Ac efe a aeth cause thou knewest not the time i mewn i'r deml, ac a ddechreu- of thy visitation. And he went odd fwrw allan y rhai oedd yn into the temple, and began to gwerthu ynddi, ac yn prynu; cast out them that sold therein, gan ddywedyd wrthynt, Y mae and them that bought, saying yn ysgrifenedig, Fynhý i unto them, It is written, My tỳ gweddi yw : eithr chwi a'i house is the house of prayer: gwnaethoch yn ogof lladron. Ac but ye have made it a den of yr oedd efe beunydd yn athraw- thieves. And he taught daily deml.

in the temple. Yr unfed Sul ar ddeg gwedi'r The eleventh Sunday after TriDrindod.

nity. Y Colect.

The Collect. O Dduw. I. hwn.wyt yn O God, who

declarest thy al

mighty power most chiefyn bennaf gan ddangos trugaredd ly in shewing mercy and pity; à thosturi ; Yn drugarog dyro i Mercifully grant unto us such a ni y cyfryw fesur o'th râs, fel y measure of thy grace, that we, bo i ni, gan redeg ar hŷd ffordd running the way of thy comdy orchymmynion, gyrhaeddyd mandments, may obtain thy grady rasol addewidion, a chael cious promises, and be made ein gwneuthur yn gyfrannogion partakers of thy heavenly treao'th nefol drysor; trwy Iesu Grist sure; through Jesus Christ our ein Harglwydd. Amen.

Lord. Amen. Yr Epistol. 1 Cor. xv. 1. The Epistle. 1 Cor. xv. 1. CR ydwyf yn hyspysu i chwi,

BRETHREN, I declare unto frodyr, yr efengyl a bregethais i chwi, yr hon hefyd a preached unto you, which also dderbyniasoch, ac yn yr hon yr ye have received, and wherein ydych yn sefyll. Trwy yr hon ye stand: by which also ye are

iaethu yn y

Y

« SebelumnyaLanjutkan »