Gambar halaman
PDF
ePub

Iuddewon. A hwy a gurasant ei and did spit upon him, and ben ef â chorsen, ac a boerasant bowing their knees worshipped arno; a chan ddodi eu gliniau i him. And when they had mocklawr, a'i haddolasant ef. Ac ed him they took off the purwedi iddynt ei watwor ef, hwy a ple from him, and put his own ddïosgasant y porphor oddi am clothes on him, and led him out dano, ac a'i gwisgasant ef â'i to crucify him. And they comddillad ei hun, ac a'i dygasant pel one Simon a Cyrenian, who allan i'w groes-hoelio. A hwy a passed by, coming out of the gymmellasant un Simon o Cy- country, the father of Alexanrene, yr hwn oedd yn myned der and Rufus, to bear his cross. heibio, wrth ddyfod o'r wlad, sef And they bring him unto the tad Alexander a Ruffus, i ddwyn place Golgotha, which is, being ei groes ef. A hwy a'i harweinias- interpreted, The place of a scull

. ant ef i le a elwid Golgotha; yr And they gave him to drink hyn o'i gyfieithu, yw, Lle'r ben- wine mingled with myrrh; but glog. Ac a roisant iddo i'w yfed he received it not. And when wîn myrllyd: eithr efe nis cym- they had crucified him they merth. Ac wedi iddynt ei groes- parted his garments, casting lots hoelio, hwy a rannasant ei ddillad upon them, what every man ef, gan fwrw coelbren arnynt,beth should take. And it was the a gai pob un. A'r drydedd awr third hour, and they crucified oedd hi, a hwy a'i croes-hoelias- him. And the superscription ant ef. Ac yr oedd ysgrifen ei of his_accusation was written achos ef wedi ei hargraphu, over, THE KING OF THE BRENHIN YRIUDDEWON. JEWS. And with him they A hwy a groes-hoeliasant gydag crucify two thieves, the one on ef ddau leidr; un ar y llaw dde- his right hand, and the other on heu, ac un ar yr aswy iddo. A'r his left. And the scripture was ysgrythyr a gyflawnwyd, yr hon fulfilled, which saith, And he a ddywaid, Ac efe a gyfrifwyd was numbered with the transgydå'r rhai anwir. A'r rhai oedd gressors. And they that passed yn myned heibio a'i cablasant ef, by railed on him, wagging their gan ysgwyd eu pennau, a dywed- heads, and saying, Ah, thou yd, Och, tydi yr hwn wyt yn that destroyest the temple, and dinystrio'r deml, ac yn ei hadeil- buildest it in three days, adu mewn tridiau, gwared dy thyself, and come down from hun, a disgyn oddiar y groes. the cross. Likewise also the Yr un ffunud yr arch-offeiriaid chief priests mocking said ahefyd yn gwatwor, a ddywedas- mong themselves, with the ant wrth eu gilydd, gyda'r ysgrif- scribes, He saved others; himenyddion, Eraill a waredodd, ei self he cannot save. Let Christ hun nis gall ei wared. Disgyned the King of Israel descend now Crist, Brenhin yr Israel, yr awr- from the cross, that we may hon oddiar y groes, fel y gwelom, see and believe. And they that ac y credom. A'r rhai a groes

were crucified with him reviled hoeliasid gydag ef, a'i difenwas- him. And when the

sixth hour ant ef. A phan ddaeth y chwech was come, there was darkness ed awr, y bu tywyllwch ar yr over the whole land until the holl ddaear, hyd y nawfed awr. ninth hour. And at the ninth Ac ar y nawfed awr y dolefodd yr hour Jesus cried with a loud

save

lesu â llêf uchel, gan ddywedyd, voice, saying, Eloi, Eloi, lama Eloi, Eli, lama sabachthani ? yr sabachthani ? which is, being hyn o'i gyfieithu, yw, Fy Nuw, fy interpreted, My God, my God, Nuw, paham y’m gadewaist?' Á why hast thou forsaken me? rhai o'r rhai a safent ger llaw, pan And some of them that stood glywsant, a ddywedasant, Wele, y by, when they heard it, said, mae efe

yn galw ar Elias. Ac un Behold, he calleth Elias. And a redodd, ac a lanwodd yspwng one ran and filled a spunge full yn llawn o finegr, ac a'i dododd of vinegar, and put it on a reed, ar gorsen, ac a'i dïododd ef, gan and gave him to drink, saying, ddywedyd, Peidiwch; edrychwn Let alone ; let us see whether a ddaw Elias i'w dynnu ef i lawr. Elias will come to take him A'r Iesu a lefodd å llef uchel, ac down. And Jesus cried with a a ymadawodd â'r yspryd. A llenloud voice, and gave up the y deml a rwygwyd yn ddwy, ghost. And the vail of the oddifynu hyd i waered. A phan temple was rent in twain from welodd y canwriad, yr hwn oedd the top to the bottom. And yn sefyll ger llaw gyferbyn âg ef, when the centurion, which ddarfod iddo, yn llefain felly, ym- stood over against him, saw adaw â'r yspryd, efe a ddywed- that he so cried out, and gave odd, Yn wîr Mab Duw oedd y up the ghost, he said, Truly dyn hwn.

this man was the Son of God.

[ocr errors]

Dydd Merchur o flaen y Pasc. Wednesday before Easter.
Yr Epistol.
Heb. ix. 16. The Epistle. Heb. ix. 16.

HERE a testament is, yw digwyddo marwolaeth y testamentwr. Canys wedi sity be the death of the testator : marw dynion, y mae testament for a testament is of force after mewn grym : oblegid nid oes men are dead; otherwise it is etto nerth ynddo, tra fyddo'r of no strength at all whilst the testamentwr yn fyw. o ba testator liveth. Whereupon, neiachos ni chyssegrwyd y cyntaf ther the first testament was deheb waed. Canys gwedi i Mo- dicated without blood : for when ses adrodd yr holl orchymmyn, Moses had spoken every precept yn ol y gyfraith, wrth yr holl to all the people, according to bobl, efe a gymmerodd waed the law, he took the blood of lloi a geifr, gydâ dwfr, a gwlan calves and of goats, with water, porphor, ac isop, ac a'i taen- and scarlet wool, and hyssop, ellodd ar y llyfr, a'r bobl oll; and sprinkled both the book, gan ddywedyd, Hwn yw gwaed y and all the people, saying, This testament a orchymmynodd Duw is the blood of the testament, i chwi. Y tabernacl hefyd, a which God hath enjoined unto holl lestri y gwasanaeth, a daen- you. Moreover, he sprinkled ellodd efe å gwaed, yr un modd. with blood both the tabernacle, A chan mwyaf trwy waed y and all the vessels of the minpurir pob peth wrth y gyfraith; istry: And almost all things are ac heb ollwng gwaed nid oes by the law purged with blood; maddeuant. Rhaid oedd gan and without shedding of blood is hynny i bortreiadau y pethau no remission. It was therefore

sy yn y nefoedd gael eu puro necessary that the patterns of a'r pethau hyn; a'r pethau nefol things in the heavens should be eu hunain âg aberthau gwell purified with these; but the heana'r rhai hyn. Canys nid i'r venly things themselves with cyssegr o waith llaw, portreiad better sacrifices than these. For y gwîr gyssegr, yr aeth Crist i Christ is not entered into the mewn, ond i'r nef ei hun, i holy places made with hands, ynıddangos yn awr ger bron which are the figures of the true, Duw trosom ni; nac fel yr but into heaven itself, now to offrymmai efe ei hun yn fynych, appear in the presence of God megis y mae yr arch-offeiriad for us; nor yet that he should yn myned i mewn i'r cyssegr offer himself often, as the high bob blwyddyn, â gwaed arall: priest entereth into the holy oblegid yna rhaid fuasai iddo yn place every year with blood of fynych ddïoddef er dechreuad others : for then must he often y byd; eithr yr awrhon unwaith have suffered since the foundayn niwedd y byd yr ymddan- tion of the world; but now once gosodd efe, i ddileu pechod, trwy in the end of the world hath he ei aberthu ei hun. Ac megis appeared to put away sin by the y gosodwyd i ddynion farw un sacrifice of himself. And as it waith, ac wedi hynny bod barn: is appointed unto men once to felly Crist hefyd, wedi ei offrym- die, but after this the judgemu unwaith i ddwyn ymaith ment: so Christ was once offerbechodau llawer, a ymddengys ed to bear the sins of many; yr ail waith heb bechod, i'r and unto them that look for him rhai sy yn ei ddisgwyl er iach- shall he appear the second time awdwriaeth.

without sin unto salvation. Yr Efengyl. St. Luc xxii. 1. The Gospel. St. Luke xxii. 1. A Nesåodd gwyły bara cromathi New the feast of unleaven, arch-offeiriaid a'r ysgrifenyddion is called the Passover. And a geisiasant pa fodd y difethent the chief priests and scribes ef: oblegid yr oedd arnynt ofn sought how they might kill y

bobl. A Satan a aeth i mewn him ; for they feared the peoIudas, yr hwn a gyfenwid Is- ple. Then entered Satan into cariot, yr hwn oedd o rifedi'r Judas surnamed Iscariot, being deuddeg. Ac efe a aeth ymaith, of the number of the twelve. ac a ymddiddanodd â'r arch-off- And he went his way, and comeiriaid, a'r blaenoriaid, pa fodd muned with the chief. priests y bradychai efe ef iddynt. Ac yr and captains, how he might be oedd yn llawen ganddynt; a hwy tray him unto them. And they a gyttunasant ar roddi arian

were glad, and covenanted to iddo. Ac efe a addawodd, ac a give him money. And he progeisiodd amser cyfaddas i'w frad- mised, and sought opportunity ychu ef iddynt, yn absen y bobl. to betray him unto them in the A daeth dydd y bara croyw, ar yr absence of the multitude. Then hwn

yr
oedd rhaid lladd y pasc.

came the day of unleavened Ac efe a anfonodd Petr ac Ioan, bread, when the passover must gan ddywedyd, Ewch, parottó- be killed. And he sent Peter wch i ni'r pasc, fel y bwyttaom. and John, saying, Go and pre

shall say

A hwy a ddywedasant wrtho, pa pare us the passover, that we le y mynni barottôi o honom? Ac may eat. And they said unto efe a ddywedodd wrthynt, Wele, him, Where wilt thou that we pan ddeloch i mewn i'r ddinas, prepare ? And, he said unto cyferfydd â chwi ddyn yn dwyn them, Behold, when ye are enystenaid o ddwfr; canlynwch eftered into the city, there shall i'r tŷ lle yr el efe i mewn. A dy- a man meet you, bearing, a wedwch wrth wr y tŷ, Y mae'r pitcher of water; follow him Athraw yn dywedyd wrthyt, Pa into the house where he enle y mae'r lletty, lle y gallwyf tereth in. And

ye fwytta’r pasc gyda'm disgyblion? unto the good-man of the house, Ac efe a ddengys i chwi oruwch- The Master saith unto thee, ystafell fawr, wedi ei thaenu; Where is the guest-chamber, yno parottôwch. A hwy a aeth- where I shall eat the passover ant, ac a gawsant fel y dywedasai with my disciples ? And he shall efe wrthynt; ac a barottoisant y shew you a large upper room pasc. A phan ddaeth yr awr, efe furnished; there make ready. à eisteddodd i lawryta'r deuddeg And they went, and found as apostolgydâgef. Acefeaddywed- he had said unto them: and odd wrthynt, Mi a chwennych- they made ready the passover. ais yn fawr fwytta’r pasc hwn And when the hour was come gydå chwi, cyn dïoddef o honof. he sat down, and the twelve Canys yr ydwyf yn dywedyd i Apostles with him. And he chwi, Ni fwyttâf fi mwyach o said unto them, With desire I hono, hyd oni chyflawner yn have desired to eat this passnheyrnas Duw. Ac wedi iddo over with you before I suffer : gymmeryd y cwppan, a rhoddi for I say unto you, I will not diolch, efe a ddywedodd, Cym- any more eat thereof, until it merwch hwn, a rhennwch yn eich be fulfilled in the Kingdom of plith. Canys yr ydwyf yn dywed- God. And he took the cup, yd i chwi, nad yfaf o ffrwyth y and gave thanks, and said, winwŷdden, hyd oni ddêl teyrnas Take this, and divide it aDuw. Ac wedi iddo gymmeryd mong yourselves. For I say bara, a rhoi dïolch, efe a'i tor- unto you, I will not drink of rodd, ac a'i rhoddes iddynt, gan the fruit of the vine, until the ddywedyd, Hwn yw fy nghorph, Kingdom of God shall come. yr hwn yr ydys yn ei roddi tros- And he took bread, and gave och: gwnewch hyn er coffa am thanks, and brake it, and gave danaf. Yrun modd

y cwppan hef

unto them, saying, This is my yd wedi swpperu, gan ddywedyd, body, which is given for

you: Y

cwppan hwn yw'r testament this do in remembrance of me. newydd yn fy ngwaed i, yr hwn Likewise also the cup after supyr ydys yn ei dywallt trosoch. per, saying, This cup is the Eithr wele law'r hwn sydd yn fy new testament in my blood, mradychu, gydâ mi ar y bwrdd. which is shed for you. But Ac yn wir, y mae Mab y dyn yn behold, the hand of him that myned, megis y mae wedi ei lun- betrayeth me is with me iaethu: eithr gwae'r dyn hwnnw the table. And truly the Son trwy'r hwn y, bradychir ef. of Man goeth as it was deterHwythau a ddechreuasant ymo- mined; but wo unto that man fyn yn eu plith eu hun, pwy o by whom he is betrayed. And

on

honynt oedd yr hwn a wnai hyn- they began to enquire among ny. A bu ymryson yn eu plith, themselves, which of them it pwy o honynt á dybygid ei fod was that should do this thing. yn fwyaf. Ac efe a ddywedodd And there was also a strife wrthynt, Y mae brenhinoedd y among them, which of them Cenhedloedd yn arglwyddiaethu should be accounted the greatarnynt: a'r rhai y sy mewn awd- est. And he said unto them, urdod arnynt, a elwir yn ben- The kings of the Gentiles exdefigion. Ond na fyddwch chwi ercise lordship over them, and felly; eithr y mwyaf yn eich plith they that exercise authority upchwi, bydded megis yr ieuangaf; on them are called benefaca'r pennaf, megis yr hwn sydd tors. But

ye

shall not be yn gweini. Canys pa un fwyaf, so: but he that is greatest aai'r hwn sydd yn eistedd ar y mong you, let him be as the bwrdd, ai'r hwn sydd yn gwas- younger; and he that is chief, anaethu ? onid yr hwn sydd yn as he that doth serve. For wheeistedd ar y bwrdd ? eithr yrther is greater, he that sitteth ydwyf fi yn eich mysg fel un yn at meat, or he that serveth? gwasanaethu. A chwychwi yw is not he that sitteth at meat? у rhai a arhosasoch gydâ mi yn but I am among you as he that fy mhrofedigaethau. Ac yr wyf serveth. Ye are they which fi yn ordeinio i chwi deyrnas, have continued with me in my megis yr ordeiniodd fy Nhad i temptations. And I appoint unminnau; fel y bwyttâoch ac yr yf- to you a kingdom, as my Faoch ar fy mwrdd i yn fy nheyrn- ther hath appointed unto me; as; ac yr eisteddoch ar orsedd- that ye may eat and drink at feydd, yn barnu deuddeg llwyth my table in my kingdom, and Israel. A'r Arglwydd a ddywed- sit on thrones, judging the odd, Simon, Simon, wele, Satan twelve tribes of Israel. And a'ch ceisiodd chwi, i'ch nithio fel the Lord said, Simon, Simon, gwenith ; eithr mi a weddïais behold, Satan hath desired to trosot, na ddiffygiai dy ffydd di: have you, that he may sift you tithau pan y’th droër, cadarnhâ as wheat: but I have prayed dy frodyr. Ac efe a ddywedodd for thee, that thy faith fail not; wrtho, Arglwydd, yr ydwyf fi yn and when thou art converted, barod i fyned gydả thi i garchar strengthen thy brethren. And ac i angau. Yntau a ddywedodd, he said unto him, Lord, I am Yr wyf yn dywedyd í ti, Petr, ready to go with thee both into Na chân y ceiliog heddyw, nes i prison and to death. And he ti wadu dair gwaith yr adwaeni said, I tell thee, Peter, the cock fi. Ac efe a ddywedodd wrthynt, shall not crow this day, before Pan y'ch anfonais heb na phwrs, that thou shalt thrice deny that na chod, nac esgidiau, a fu arn- thou knowest me. And he said och eisiau dim? A hwy a ddy- unto them, When I sent you wedasant, Na ddo ddim. Yna y without purse, and scrip, and dywedodd wrthynt, Ond yn awr shoes, lacked ye any thing? yʼneb sydd ganddo bwrs, cym- And they said, Nothing. Then mered; a'r un modd god : a'r neb said he unto them, But now, nid oes ganddo, gwerthed ei bais, he that hath a purse, let him a phryned gleddyf. Canys yr take it, and likewise his scrip: wyf yn dywedyd i chwi, fod yn and he that hath no sword,

« SebelumnyaLanjutkan »