Gambar halaman
PDF
ePub

a

e semane. Ac efe a ddywedodd with thee, I will not deny thee

wrth ei ddisgyblion, Eisteddwch in any wise. Likewise also said yma, tra fyddwyf yn gweddïo. they all. And they came to a Ac efe a gymmerth gydâg ef place which was named GethPetr, ac Iago, ac loan, ac semane: and he saith to his ddechreuodd ymofidio a thristâu disciples, Sit ye here, while I yn ddirfawr ; ac efe a ddywedodd shall pray. And he taketh with wrthynt, Y mae fy enaid yn athrist him Peter, and James, and hyd angau: arhoswch yma, a John, and began to be sore

gwyliwch. Ac efe a aeth ychydig amazed, and to be very heavy, : ym mlaen, ac a syrthiodd ar y and saith unto them, My soul is i ddaear, ac a weddïodd, o bai bo- exceeding sorrowful unto death;

sibl, ar fyned yr awr honno oddi- tarry ye here, and watch. And wrtho. Ac efe a ddywedodd, Ab- he went forward a little, and ba, Dad, pob peth sydd bosibl i fell on the ground, and prayti; tro heibio y cwppan hwn oddi- ed, that, if it were possible, wrthyf: eithr nid y peth yr yd- the hour might pass from him. wyf fi yn ei ewyllysio, ond y peth And he said, Abba, Father, all yr ydwyt ti. Ac efe a ddaeth, ac things are possible unto thee; a'u cafodd hwy yn cysgu ; ac a take away this cup from me; ddywedodd wrth Petr, Simon, ai nevertheless, not what I will, cysgu yr wyt ti ? oni allit wylio but what thou wilt. And he un awr? Gwyliwch a gweddi- cometh and findeth them sleepwch, rhag eich myned mewn ing, and saith unto Peter, Siprofedigaeth: yr yspryd yn ddïau mon, sleepest thou ? couldest sydd barod, ond y cnawd sydd not thou watch one hour ? wan. Ac wedi iddo fyned ymaith Watch ye and pray, lest ye drachefn,, efe a weddïodd, gan enter into temptation: the spiddywedyd yr un ymadrodd. Ac rit truly is ready, but the flesh wedi iddo ddychwelyd, efe a'u is weak. And again he went cafodd hwynt drachefn yn cysgu, away, and prayed, and spake (canys yr oedd eu llygaid hwynt the same words. And when he wedi trymhâu) ac ni wyddent returned he found them asleep beth a attebent iddo. Ac efe a again, (for their eyes were headdaeth y, drydedd waith, ac a vy,) neither wist they what to ddywedodd wrthynt, Cysgwch answer him. And he cometh weithian, a gorphwyswch: digon the third time, and saith unto yw, daeth yr awr; wele, yr ydys them, Sleep on now, and take yn bradychu Mab y dyn i ddwy- your rest: it is enough, the hour law pechaduriaid." Cyfodwch, is come; behold, the Son of Man awn; wele, y mae yr hwn sydd yn is betrayed into the hands of sinfy mradychu yn agos. Ac yn y

ners. Rise

up, let us go; lo, he man, ac efe etto yn llefaru, daeth that betrayeth me is at hand. Iudas, un o'r deuddeg, a chydâg And immediately, while he yet ef dyrfa fawr â chleddyfau a ffyn, spake, cometh Judas, one of the oddiwrth yr arch-offeiriaid, a'r twelve, and with him a great mulysgrifenyddion, a'r henuriaid. titude with swords and staves, A'r hwn a'i bradychodd ef a rodd- from the chief priests, and the asai arwydd iddynt, gan ddywed- scribes, and the elders. And he yd, Pwy bynnag a gusanwyf, that betrayed him had given hwnnw yw; deliwch ef, a dyg- them a token, saying, Whomso

[ocr errors]

wch ymaith yn sicr. A phan ever I shall kiss, that same is he; ddaeth, yn ebrwydd efe a aeth take him, and lead him away atto, ac a ddywedodd, Rabbi, safely. And as soon as he was Rabbi; ac a'i cusanodd ef. A come he goeth straightway to hwythau a roisant eu dwylaw him, and saith, Master, master; arno, ac a'i daliasant ef. A rhyw and kissed him. And they laid un o'r rhai oedd yn sefyll ger llaw, their hands on him, and took a dynnodd ei gleddyf, ac a daraw- him. And one of them that odd was yr arch-offeiriad, ac a stood by drew a sword, and smote dorrodd ymaith ei glust ef. A'r a servant of the high priest, and Iesu a attebodd ac a ddywedodd cut off his ear. And Jesus anwrthynt, Ai megis at leidr y swered, and said unto them, Are daethioch allan, â chleddyfau ac ye come out as against a thief, â ffyn, i'm dala i? Yr oeddwn i with swords and with staves, to beunydd gydâ chwi yn athraw- take me! I was daily with you iaethu yn y deml, ac ni'm dal- in the temple teaching, and ye iasoch: ond rhaid yw cyflawni'r took me not: but the Scriptures ysgrythyrau. A hwylit oll a'i must be fulfilled. And they all gadawsant ef, ac a ffoisant. A forsook him, and fled. And rhyw wr ieuangc oedd yn ei ddi- there followed him a certain lyn ef, wedi ymwisgo â llïain main young man, having a linen cloth ar ei gorph noeth; a'r gwŷr cast about his naked body; and ieuaingc a'i daliasant ef: a hwn a the young men laid hold on adawodd y llïain, ac a ffodd oddi- him: and he left the linen cloth, wrthynt yn noeth.

A hwy a

and fled from them naked. And ddygasant yr Iesu at yr arch- they led Jesus away to the high offeiriad: a'r holl arch-offeiriaid, priest: and with him were asa'r henuraid, a'r ysgrifenyddion, sembled all the chief priests, a ymgasglasant gydag ef. A and the elders, and the scribes

. Phetr a'i canlynodd ef o hirbell, And Peter followed him afar hyd yn llys yr arch-offeiriad : ac off, even into the palace of the yr oedd efe yn eistedd gydâ'r high priest ; and he sat with gwasanaethwyr, ac yn ymdwym- the servants, and warmed himno wrth y tân. A'r arch-offeir- self at the fire. And the chief iad, a'r holl gynghor, a geisiasant priests and all the council dystiolaeth yn erbyn yr Iesu, i'w sought for witness against Jeroi ef i farwolaeth ; ac ni chaw sus to put him to death; and sant. Canys llawer a ddygasant found none. For many bare gau dystiolaeth yn ei erbyn ef, false witness against him, but eithr nid oedd eu tystiolaethau their witness agreed not togehwy yn gysson. A rhai a gyfod- ther. And there arose certain, asant, ac a ddygasant gam-dyst- and bare false witness against iolaeth yn ei erbyn ef, gan ddy- him, saying, We heard him say, wedyd, Ni a'i clywsom ef yn dy, I will destroy this temple that wedyd, Mi a ddinystriaf y deml is made with hands, and within hon o waith dwylaw, ac mewn three days I will build another tridiau

yr

adeiladaf arall heb fod made without hands. But neio waith llaw. Acetto nid oedd eu ther so did their witness agree tystiolaeth hwy felly yn gysson. together. And the high priest A chyfododd yr arch-offeiriad yn stood up in the midst, and y canol, ac a ofynodd i'r Iesu gan asked Jesus, saying, Answerest

ye have

ddywedyd, Oni attebi di ddim? thou nothing? what is it which beth y mae y rhai hyn yn ei dyst- these witness against thee? But iolaethu yn dy erbyn? Ac efe a he held his peace, and answered dawodd, ac nid attebodd ddim. nothing. Again the high priest Drachefn yr arch-offeiriad a ofyn- asked him, and said unto him, odd iddo, ac a ddywedodd wrtho, Art thou the Christ, the Son of Ai tydi yw Crist, Maby Bendig- the Blessed? And Jesus said, I edig? A'r Iesu addywedodd, My- am; and ye shall see the Son fiyw: a chwi a gewch weled Mab of Man sitting on the right y dyn yn eistedd ar ddeheulaw hand of power, and coming in y gallu, ac yn dyfod y'nghym- the clouds of heaven. Then mylau'r nêf. Yna'r arch-offeir- the high priest rent his clothes, iad, gan rwygo ei ddillad, a ddy- and saith, What need we any wedodd, Pa raid i ni mwy wrth further witnesses ? dystion? chwi a glywsoch y gabl- heard the blasphemy: what edd: beth dybygwch chwi? A think ye? And they all conhwynt oll a'i condemniasant ef, demned him to be guilty of ei fod yn euog o farwolaeth. A death. And some began to spit dechreuodd rhai boeri arno, a on him, and to cover his face, chuddio ei wyneb, a'i gernodio, a and to buffet him, and to say dywedyd wrtho, Prophwyda. A'r unto him, Prophesy: and the gweinidogion a'i tarawsant ef â servants did strike him with the chledrau eu dwylaw. Ac fel yr palms of their hands. And as oedd Petr yn yllys i waered, daeth Peter was beneath in the palace un o forwynion yr arch-offeiriad; there cometh one of the maids a phan ganfu hi Petr yn ym- of the high priest ; and when dwymno,

hi a edrychodd arno, ac she saw Peter warming himself a ddywedodd, Tithau hefyd oedd- she looked upon him, and said, it gydâ'r Iesu o Nazareth. Ac And thou also wast with Jesus efe a wadodd, gan ddywedyd, Nid of Nazareth. But he denied, adwaen i, ac ni wn i beth yr wyt saying, I know not, neither unyn ei ddywedyd. Ac efe a aeth derstand I what thou sayest. allan i'r porth ; a'r ceiliog a gan- And he went out into the odd. A phan welodd y llangces porch; and the cock crew. And ef drachefn, hi a ddechreuodd a maid saw him again, and beddywedyd wrth y rhai oedd yn gan to say to them that stood Y mae hwn

yn un o by, This is one of them. And honynt.

Ac efe wadodd he denied it again. And a little drachefn. Ac ychydig wedi, y after, they that stood by said rhai oedd yn sefyll ger llaw à again to Peter, Surely thou art ddywedasant wrth Petr drachefn, one of them; for thou art Yn wîr yr wyt ti yn un o honynt: a Galilean, and thy speech canys Galilead wyt, a'th leferydd agreeth thereto. But he besydd debyg. Ond efe a dde- gan to curse and to swear, chreuodd regu a thyngu, Nid saying, I know not this man adwaen i y dyn yma yr ydych of whom ye speak. And the chwi

yn dywedyd am dano. A'r second time the cock ceiliog a ganodd yr ail waith. A And Peter called to mind the Phetr a gofiodd y gair a ddy- word that Jesus said unto him, wedasai'r Iesu wrtho, Cyn canu Before the cock crow twice, o'r ceiliog ddwywaith, ti am thou shalt _deny me thrice.

sefyll yno,

a

crew.

he wept.

gwedi deir-gwaith. A chan yst- And when he thought thereon, yried hynny, efe a wylodd. Dydd Mawrth o flaen y Pasc. Tuesday before Easter.

Yn lle yr Epistol. Esay l. 5. For the Epistle. Isai. 1. 5. YB Arglwydd Dduw a agor- THE

Lord God hath opened ni wrthwynebais, ac ni chiliais rebellious, neither turned away yn fy ol. Fy nghorph a roddais back. I gave my back to the i'r curwyr, a'm cernau i'r rhai smiters, and my cheeks to them a dynnai'r blew: ni chuddiais that plucked off the hair: I hid fy wyneb oddiwrth waradwydd not my face from shame and à phoeredd. Oherwydd yr spitting. For the Lord God will Arglwydd Dduw a’m cymmorth, help me, therefore shall I not am hynny ni'm cywilyddir; be confounded : therefore have am hynny gosodais fy wyneb I set my face like a flint, and fel callestr, a gwn na'm cy- I know that I shall not be wilyddir. Agos yw'r hwn a'm ashamed. He is near that juscyfiawnhâ: pwy a ymryson à tifieth me; who will contend mi? Safwn y'nghŷd; pwy yw with me? Let us stand togefy ngwrthwynebwr? nesâed at ther; who is mine adversary? taf. Wele'r Arglwydd Dduw let him come near to me.

Bea'm cynnorthwya ; pwy yw'r hold, the Lord God will help hwn a'm bwrw yn euog?' Wele, me; who is he that shall conhwyntoll a 'heneiddiant fel demn me? Lo, they all shall dilledyn; y gwyfyn a'u hysa wax old as a garment: the hwynt. Pwy yn eich mysg moth shall eat them up. Who sydd yn ofni'r Arglwydd, yn is among you that feareth the gwrando ar lais ei wàs ef, yn Lord, that obeyeth the voice of rhodio mewn tywyllwch, ac heb his servant, that walketh in darklewyrch iddo gobeithied yn ness, and hath no light? let him Enw'r Arglwydd, ac ymddiried- trust in the Name of the Lord, ed yn ei Dduw. Wele, chwi oll and stay upon his God. Beу rhai ydych yn cynneu tân, ac hold, all ye that kindle a fire, yn eich amgylchu eich hunain that compass yourselves about à gwreichion; rhodiwch wrth with sparks; walk in the light lewyrch eich tân, ac wrthy of your fire, and in the sparks gwreichion a gynneuasoch. O'm that ye have kindled. This shall llaw i y bydd hyn i chwi; mewn ye have of mine hand, ye shall gofid y gorweddwch.

lie down in sorrow. Yr Efengyl. St. Marc xv. 1. The Gospel. St. Mark xv. 1. Ahorod у у

in horodd yr arch-offeiriaid â'r henuriaid, a'r ysgrifenyddion, held a consultation with the elda'r holl gynghor; ac wedi iddynt ers, and scribes, and the whole rwymo'r Iesu, hwy a'i dygasant council, and bound Jesus, and ef ymaith, ac a'i traddodasant at carried him away, and delivered Pilat. A gofynodd Pilat iddo, Ai him to Pilate. And Pilate asked ti yw Brenhin yr Iuddewon? him, Art thou the King of the Yntau a attebodd ac a ddywedodd Jews? And he answering said

gyd

wrtho, Yr wyt ti yn dywedyd. unto him, Thou sayest it. And A'r arch-offeiriaid a'i cyhuddas-' the chief priests accused him of ant ef o lawer o bethau ; eithr nid many things: but he answered attebodd efe ddim. A Philat nothing. And Pilate asked him drachefn a ofynodd iddo, gan again, saying, Answerest thou ddywedyd, Onid attebi di ddim? nothing?' behold how many wele faint o bethau y maent yn eu things they witness against thee. tystiolaethu yn dy erbyn. Ond But Jesus yet answered nothing: yr

Iesu etto nid attebodd ddim; so that Pilate marvelled. Now fel y rhyfeddodd Pilat. Ac ar yr at that feast he released unto wys honno y gollyngai efe yn them one prisoner, whomsoever rhŷdd iddynt un carcharor, yr they desired. And there was hwn a ofynent iddo. Ac yr oedd one named Barabbas, which lay un a elwid Barabbas, yr hwn oedd bound with them that had made yn rhwym gyda'i gyd-derfysg, insurrection with him, who had wýr, y rhai yn y derfysg a wnaeth- committed murder in the inant lofruddiaeth. A’r dyrfa, surrection. And the roultitude, gan groch-lefain, a ddechreuodd crying aloud, began to desire ddeisyf arno wneuthur fel y him to do as he had ever done gwnaethai bob amser iddynt. X

unto them. But Pilate answerPhilat a attebodd iddynt, gan ed them, saying, Will ye that I ddywedyd, A fynnwch chwi i mi release unto you the King of ollwng yn rhydd i chwi Frenhin the Jews ? For he knew that уг Iuddewon? (canys efe a wydd- the chief priests had delivered ai mai o genfigen y traddodasai him for envy. But the chief yr arch-offeiriaid ef.) A'r arch- priests moved the people, that offeiriaid a gynhyrfasant y bobl, he should rather release Barabfel y gollyngai efe yn hytrach

Ba bas unto them. And Pilate anrabbas yn rhydd iddynt. A Phi- swered, and said again unto lat a attebodd, ac a ddywedodd them, What will ye then that I drachefn wrthynt, Beth gan hyn- shall do unto him whom ye call ny a fynnwch i mi ei wneuthur the King of the Jews? And they i'r hwn yr ydych yn ei alw Bren- cried out again, Crucify him. hin yr Iuddewon? A hwythau a Then Pilate said unto them, lefasant drachefn,Croes-hoelia ef. Why, what evil hath he done ? Yna Pilat a ddywedodd wrthynt, And they cried out the more Ond pa ddrwg a wnaeth efe? A exceedingly, Crucify him. And hwythau a lefasant fwyfwy, so Pilate, willing to content the Croes-hoelia ef. A Philat, yn people, released Barabbas unto chwennych boddloni y bobl, a o- them, and delivered Jesus, when llyngodd yn rhŷdd iddynt Barab- he had scourged him, to be crubas; a'r Iesu, wedi iddo ei fflan- cified. And the soldiers led him gellu, a draddododd efe i'w groes- away into the hall, called Præhoelio. A'r milwyr a'i dygasant torium; and they call together ef i fewn y llys à elwir Pretor- the whole band.

And they ium: a hwy a alwasant y'nghyd yr clothed him with purple, and holl fyddin. Ac a'i gwisgasant ef platted a crown of thorns, and â phorphor, ac a blethasant goron put it about his head : and beo ddrain, ac a'i dodasant am ei gan to salute him, Hail, King ben; ac a ddechreuasant gyfarch of the Jews. And they smote iddo, Hanffych well, Brenhin yr him on the head with a reed,

« SebelumnyaLanjutkan »