Gambar halaman
PDF
ePub

awr.

Ac y'nghylch y nawfed thou forsaken me? Some of awr y llefodd yr Iesu â llêf them that stood there, when uchel, gan ddywedyd, Eli, Eli, they heard that, said, This man lama sabachthani ? hynny yw, calleth for Elias. And straightFy Nuw, fy Nuw, paham y'm way one of them ran, and took gadewaist ? A rhai o'r sawl

a spunge, and filled it with vineoedd yn sefyll yno, pan glyw- 'gar, and put it on a reed, and sant, a ddywedasant, Y mae hwn gave him to drink. The rest yn galw am Elias.

Ac yn y said, Let be, let us see whether fan un o honynt a redodd ac à Elias will come to save him. gymmerth yspwng, ac a'i llanw- Jesus, when he had cried again odd o finegr, ac a'i rhoddes with a loud voice, yielded up ar, gorsen, ac a'i dïododd ef. the ghost. And behold, the A'r lleill a ddywedasant, Paid; vail of the temple was rent in edrychwn a ddaw Elias i'w twain from the top to the botwaredu ef. A'r Iesu, wedi llef- tom, and the earth did quake, ain drachefn â llef uchel, a and the rocks rent, and the ymadawodd â'r yspryd. Ac graves were opened, and many wele, llen y deml a rwygwyd bodies of saints which slept yn ddau, oddifynu hyd i waered, arose, and came out of the a'r ddaear a grynodd, a'r main graves after his resurrection, and a holltwyd; a'r beddau a agor- went into the holy city, and apwyd, a llawer o gyrph y saint peared unto many. Now when a hunasent a gyfodasant, ac a the centurion, and they that ddaethant allan o'r beddau, ar were with him, watching Jesus, ol ei gyfodiad ef, ac a aethant saw the earthquake, and those i mewn i'r ddinas sanctaidd, ac things that were done, they a ymddangosasant i lawer. Ond feared greatly, saying, Truly y canwriad, a'r rhai oedd gyd- this was the Son of God. âg ef yn gwylied yr Iesu, wedi gweled y ddaear-gryn, a'r pethau a wnaethid, a ofnasant yn fawr, gan ddywedyd, Yn wîr Mab Duw ydoedd hwn.

Dydd Llun o flaen y Pasc.

Monday before Easter. Yn lle yr Epistol. Esay Ixiii. 1.

For the Epistle. Isai. Ixiii. 1. PWY yw hwn yn dyfodo

- Who is this that cometh Bozrah ? hwn sydd hardd yn ei garments from Bozrah? this that wisg, yn ymdaith yn amlder ei is glorious in his apparel, trarym? Myfi, yr hwn lefaraf velling in the greatness of his mewn cyfiawnder, ac wyf gadarn strength ? I that speak in rightei iachâu. Paham yr ydwyt yn ousness, mighty to save. Wheregoch dy ddillad a'th wisgoedd fel fore art thou red in thine apparel, yr hwn a sathrai mewn gwin- and thy garments like him that wrýf? Sethrais y gwin-wrŷf fy treadeth in the winefat? I have hunan, ac o'r bobl nid oedd un trodden the wine-press alone, and gydâ mi: canys mi a'u sathraf of the people there was none with hwynt yn fy nîg, ac a'u mathraf me: for I will tread them in mine

hwynt yn fy llidiogrwydd; a'u anger, and trample them in my gwaed hwynt a daenellir ar fy fury, and their blood shall be nillad, a'm holl wisgoedd a lych- sprinkled upon my garments, and winaf. Canys dydd dïal sydd I will stain all my raiment. For yn fy nghalon, a blwyddyn fy the day of vengeance is in mine ngwaredigion a ddaeth. Edrych- heart, and the year of my redeemais hefyd, ac nid oedd gyn- ed is come. And I looked, and northwywr; rhyfeddais hefyd there was none to help; and I am nad oedd gynhaliwr; yna fy wondered that there was none to mraich fy hun a’m hachubodd, uphold: therefore mine own arm a'm llidiogrwydd a'm cynhal- brought salvation unto me, and iodd; ac mi a sathraf y bobl yn my fury it upheld me. And I will fy nîg, ac a'u meddwaf hwynt tread down the people in mine yn fy llidiogrwydd, a'u cadernid anger, and make them drunk in à ddisgynaf i'r llawr. Cofiaf my fury, and I will bring down drugareddau yr Arglwydd, a their strength to the earth. I will moliant Duw, yn ol yr hyn oll mention the loving-kindnesses of a roddodd Duw i ni, ac amlder the Lord, and the praises of the ei ddaioni i dy Israel, yr hyn a Lord, according to all that the roddodd efe iddynt, yn ol ei Lord hath bestowed on us, and dosturiaethau, ac yn ol amlder the great goodness towards the ei drugareddau. Canys efe a house of Israel, which he hath ddywedodd, Dïau fy mhobl yd- bestowed on them, according to ynt hwy, meibion ni ddywedant his mercies, and according to the gelwydd: felly efe a aeth yn multitude of his loving-kindIachawdwr iddynt. Yn eu holl nesses. For he said, Surely they gystudd hwynt efe a gystudd- are my people, children that will iwyd, ac angel ei gydrychioldeb not lie: so he was their Saviour. a'u hachubodd hwynt: yn ei In all their affliction he was afgariad, ac yn ei drugaredd, y flicted, and the angel of his pregwaredodd 'efe hwynt; efe a'u sence saved them: in his love, and dygodd hwynt, ac a'u harwein- in his pity, he redeemed them, iodd yr holl ddyddiau gynt. and he bare them, and carried Hwythau oeddynt wrthryfelgar, them all the days of old. But ac a ofidiasant 'ei Yspryd Sanct- they rebelled, and vexed his Holy aidd ef : am hynny y trodd efe Spirit; therefore he was turned yn elyn iddynt, ac yr ymladd- to be their enemy, and he fought odd yn eu herbyn. Yna y cofiodd against them. Then he rememefe y dyddiau gynt, Moses a'i bered the days of old, Moses and bobl, gan ddywedyd, Mae'r hwn his people, saying, Where is he a'u dygodd hwynt i fynu o'r that brought them up out of the môr, gydâ bugail ei braidd ? sea with the shepherd of his flock? mae'r hwn a osododd ei Yspryd where is he that put his Holy Sanctaidd o'i fewn ef? yr hwn Spirit within him that led them a'u tywysodd hwynt â deheulaw by the right hand of Moses, with Moses, ac à’i ogoneddus fraich, his glorious arm, dividing the wagan hollti'r dyfroedd o'u blaen ter before them, to make himself hwynt, i wneuthur iddo ei hun an everlasting Name? that led Enw tragywyddol? yr hwn a'u them through the deep as an harweiniodd hwynt trwy y dyfn- horse in the wilderness, that they derau, fel march yn yr anial- should not stumble? As a beast

wch, fel na thramgwyddynt ? goeth down into the valley, the Fel y disgyn anifail i'r dyffryn, Spirit of the Lord caused him y, gwna Yspryd yr Arglwydd to rest: so didst thou lead thy iddo orphwys : felly y tywysaist people, to make thyself a gloridy bobì, i wneuthur it Enw ous Name. Look down from heagogoneddus. Edrych o'r nef- ven, and behold from the habioedd, a gwel o annedd dy sanct- tation of thy holiness, and of thy eiddrwydd, a'th ogoniant: mae glory: where is thy zeal, and dy ze a'th gadernid, lliosog- thy strength, the sounding of thy rwydd dy dosturiaethau, a'th bowels, and of thy mercies todrugareddau tuagattaf fi? a yin- wards me? Are they restrained? attaliasant? Canys ti yw ein Doubtless thou art our Father, Tad ni, er nad edwyn Abra- though Abraham be ignorant of ham ni, ac na'n cydnebydd Is- us, and Israel acknowledge us rael : ti, Arglwydd, yw ein Tad not: Thou, O Lord, art our Fani, ein gwaredydd; dy. Enw ther, our Redeemer, thy Name sydd erioed. Paham, Arglwydd, is from everlasting. Ó Lord, y gwnaethost i ni gyfeiliorni why hast thou made us to err allan o’th ffyrdd ? ac y caledaist from thy ways? and hardened ein calonnau oddiwrth dy ofn? our hearts from thy fear? ReDychwel, er mwyn dy weision, turn for thy servants' sake, the llwythau dy etifeddiaeth. Tros tribes of thine inheritance. The ychydig ennyd y meddiannodd people of thy holiness have posdy bobi sanctaida : ein gwrth- sessed it but a little while: our wynebwŷr a fathrasant dy gys- adversaries have trodden down segr di. Nyni ydym eiddo ti; thy sanctuary. We are thine : erioed ni buost yn arglwyddiaeth- thou never barest rule over u arnynt hwy, ac ni elwid dy them; they were not called by Enw arnynt.

thy Name. Yr Efengyl. St. Marc xiv. 1. The Gospel. St. Mark xiv. 1. A

FTER pasc, gwyl y bara croyw: a'r arch-offeiriaid a'r ysgrifenyddion of unleavened bread: and the a geisiasant pa fodd y dalient efchief priests and the scribes trwy dwyll, ac y fladdent ef. sought how they might take Eithr dywedasant, Nid ar yr wyl, him by craft, and put him to rhag bod cynnwrf ym mhlith y death. But they said, Not on bobl. A phan oedd efe yn Beth- the feast-day, lest there be an ania, yn nhŷ Simon y gwahan. uproar of the people. And beglwyfus, ac efe yn eistedd i ing in Bethany, in the house fwytta, daeth gwraig a chanddi of Simon the leper, as he sat flwch o ennaint o nard gwlyb at meat, there came a woman gwerthfawr; a hi a dorrodd y having an alabaster box of ointblwch, ac a'i tywalltodd ar ei ben ment of spikenard, very precief. Ac yr oedd rhai yn anfodd ous; and she brake the box, lawn ynddynt eu hunain, ac yn and poured it on his head. And dywedyd, I ba beth y gwnaeth- there were some that had indigpwyd y golled hon o'r ennaint? nation within themselves, and oblegid fe allasid gwerthu hwn said, Why was this waste of the uwchlaw tri chan ceiniog, a'i ointment made? for it might

c wedi deu-ddydd yr oedd y Afeast of the Passover, and

roddi i'r tlodion: a hwy a ffrom- have been sold for more than masant

yn ei herbyn hi. A'r Iesu three hundred pence, and have a ddywedodd, Gadewch iddi; been given to the poor : and paham y gwnewch flinder iddi? they murmured against her. ħi a wnaeth weithred dda arnaffi. And Jesus said, Let her alone; Canys bob amser y cewch y tlod- why trouble ye her? she hath ion gydâ chwi, a phan fynnoch y wrought a good work on me: gellwch wneuthurda iddynthwy: for ye have the poor with you ond myfi ni chewch bob amser. always, and whensoever ye will Hyn a allodd hon, hi a'i gwnaeth; ye may do them good; but me hi a achubodd y blaen i enneinio ye have not always. She hath fy nghorph erbyn y claddedig- done what she could; she is aeth. Yn wîr meddaf i chwi, Pa come aforehand to anoint my le bynnag y pregether yr efengyl body to the burying. Verily hon, yn yr holi fyd, yr hyn a I say unto you, 'Wheresoever wnaeth hon hefyd, a adroddir er this Gospel shall be preached coffa am dani. A Iudas Iscariot, throughout the whole world, un o'r deuddeg, a aeth ymaith at this also that she hath done yr arch-offeiriaid, i'w fradychu ef shall be spoken of for a memoiddynt. A phan glywsant, fe fu rial of her. And Judas Iscariot, lawen ganddynt, ac a addawsant one of the twelve, went unto roi arian iddo. Yntau a geisiodd the chief priests to betray him pa fodd y gallai yn gymmwys ei unto them. And when they fradychu ef. A'r dydd cyntaf o 'heard it they were glad, and wyl y bara croyw, pan aberthent promised to give him money. y pasc, dywedodd ei ddisgyblion And he sought how he might wrtho, I ba le yr wyt ti yn ewyll. conveniently betray him. And ysio i ni fyned i barottôi i ti, i the first day of unleavened fwytta'r pasc? Ac efe a anfon- bread, when they killed the odd ddau o'i ddisgyblion, ac a passover, his disciples said unto ddywedodd wrthynt, Ewch i'r him, Where wilt thou that we ddinas, a chyferfydd â chwi ddyn go and prepare, that thou mayyn dwyn ystenaido ddwfr: dilyn- est eat the passover ? And he wch ef. A pha le bynnag yr el i sendeth forth two of his discimewn, dywedwch wrth wr y tý, ples, and saith unto them, Go fod yr Athraw yn dywedyd, Pa le ye into the city, and there shall y mae'r lletty, lle y gallwyf, mi meet you a man bearing a pitcha'm disgyblion, fwytta'r pasc? er of water ; follow him: And Ac efe a ddengys i chwi oruwch wheresoever he shall go in, say ystafell fawr wedi ei thaenu yn ye to the good-man of the house, barod :

l: yno parottowch i ni. A'i The Master saith, Where is the ddisgyblion a aethant, ac a guest-chamber, where I shall ddaethant i'r ddinas, ac a gawsant eat the passover with my dismegis y dywedasai efe wrthynt; ciples? And he will shew you ac a barottoisant y pase. A phan a large 'upper-room furnished, aeth hi yn hwyr, efe a ddaeth gyd- and prepared: there make reaâ'r deuddeg. Ac fel yr oeddynt dy for us. And his disciples yn eistedd, ac yn bwytta, yr Iesu went forth, and came into the a ddywedodd, 'Yn wîr meddaf i city, and found as he had said chwi, Un o honoch, yr hwn sydd unto them: and they made reayn bwytta gydâ myfi, a'm brad- dy the passover. And in the

ycha i. Hwythau a ddechreu- evening he cometh with the asant dristâu, a dywedyd wrtho twelve. And as they sat, and bob yn un ac un, Ai myfi? ac did eat, Jesus said, Verily I say arall, Ai myfi? Ac efe a attebodd unto you, One of you which ac a ddywedodd wrthynt, Un o'r eateth with me shall betray me. deuddeg, yr hwn sydd yn gwlych- And they began to be sorrowu gydâ mi yn y ddysgl, yw efe. ful, and to say unto him one by Maby dyn yn wîr sydd yn myned one, Is it I ? and another said, ymaith, fel y mae yn ysgrifen- Is it I? And he answered and edig am dano: ond gwae'r dyn said unto them, It is one of the hwnnw trwy'r hwn y bradychir twelve that dippeth with me in Mab y dyn; da fuasai i'r dyn the dish. The Son of Man inhwnnw pe nas ganesid. Ac fel deed goeth, as it is written of yr oeddynt yn bwytta, yr Iesu a him: but wo to that man by gymmerodd 'fara, ac a'i bendith- whom the Son of Man is beiodd, ac a'i torrodd, ac a'i rhoddes trayed: good were it for that iddynt, ac a ddywedodd, Cym- man if he had never been born. merwch, bwyttêwch: hwn yw fy And as they did eat, Jesus took nghorph. Ac wedi iddo gym- bread, and blessed, and brake meryd y cwppan, a rhoi diolch, it

, and gave to them, and said, efe a'i rhoddes iddynt: a hwynt Take, eat: this is my body. oll a yfasant o hono. Ac efe a And he took the cup, and when ddywedodd wrthynt, Hwn yw fy he had given thanks he gave ngwaed i o'r testament newydd, it to them: and they all drank yr hwn a dywelltir tros lawer. of it. And he said unto them, Yn wîr yr wyf yn dywedyd wrth- This is my blood of the new ych, nad yfaf mwy o ffrwyth y testament, which is shed for winwŷdden, hyd y dydd hwnnw many; Verily I say unto you, pan yfwyf ef yn newydd yn I will drink no more of the nheyrnas Duw. Ac wedi idd- fruit of the vine, until that ynt ganu mawl, hwy a aethant day that I drink it new in the allan i fynydd yr Olewŷdd. A Kingdom of God. And when dywedodd yr Iesu wrthynt, Chwi they had sung an hymn they a rwystrir oll o’m plegid i y nôs went out into the mount of hon: canys ysgrifenedig yw, Tar- Olives. And Jesus saith unto awaf y bugail, a'r defaid a wa- them, All ye shall be offendsgerir. Eithr wedi i mi adgyfodi, ed because of me this night : mi a âf o'ch blaen chwi i Galilea. for it is written, I will smite Ond Petr a ddywedodd wrtho, Pe the shepherd, and the sheep byddai bawb wedi eu rhwystro, shall be scattered.

But, after etto ni byddaf fi. A dywedodd that I am risen, I will go beyr Iesu wrtho, Yn wîr yr ydwyf fore you into Galilee. But Peyn dywedyd i ti, Heddyw, o fewn ter said unto him, Although y nos hon, cyn canu o'r ceiliog all shall be offended, yet will ddwywaith, y gwêdi fi deir- not I. And Jesus saith unto gwaith. Ond efe a ddywedodd him, Verily I say unto thee, yn helaethach o lawer, Pe gor- That this day, even in this fyddai i mi farw gydâ thi, ni'th night, before the cock crow wadaf ddim. A'r un modd y twice, thou shalt deny me dywedasantoll. A hwy a ddaeth- thrice. But he spake the more ant i le yr oedd ei enw Geth- vehemently, If I should die

« SebelumnyaLanjutkan »