Gambar halaman
PDF
ePub

i i ti, 0 Arglwydd Dad, &c.] y dy seech thee, O Father, &c.) shall wedir y Colect sydd ymä nesaf yn

this be said which next folloro. canlyn.

eth. OLL-alluog Dduw, yr hwn LMIGHTY God, who hast aist dy nerth a'th drugaredd, thy power and mercy in the y'ngwarediadau rhyfeddol a gras- miraculous and gracious deliusol dy Eglwys, ac yn noddi verances of thy Church, and cyfiawn a chrefyddol Frenhin- in the protection of righteous oedd a Stadau, yn proffesu dy and religious Kings and States, sanctaidd a'th dragywyddol wir- professing thy holy and eterionedd, rhag Cydfwriadau mal- nal truth, from the malicious eisus ac Ystrywiau drygionus eu Conspiracies and wicked Pracholl elynion; Ni a roddwn i ti tices of all their enemies; We ddïolch a moliant diffuant, o yield unto thee our unfeigneigion ein calonnau, megis amed thanks and praise, as for dy aml drugareddau mawrion a thy many other great and pubchyhoedd, felly yn enwedig am licķ mercies, so especially for yr hyspysol a'r rhyfeddol Ym- that signal and wonderful De wared, yr hwn ar gyfenw i Hedd- liverance, by thy wise and yw a ddarfu i'th ddoeth a'th good Providence as upon this ddaionus Ragluniaeth ei gwbl-day completed, and vouchsafhâu a'i ganiattâu i'n grasusaf ed' to our then most gracious ddaionus Arglwydd Frenhin y Sovereign King Charles the Sepryd hwnnw, Siarles yr Ail, a'r cond, and all the Royal Faholl Frenhinol Deulu; ac ynddynt mily, and in them, to this hwy, a chydâ hwy, i'r holl Eglwys whole Church and state, and a'r Deyrnas hon, ac i bob Ystâd a all orders and degrees of men gradd o ddynion ynddynt; oddia in both, from the unnatural wrth Wrthryfel, a Thrais, a Gora Rebellion, Usurpation, and Tythrymder annaturiol dynion an- ranny of ungodly and cruel nuwiol a chreulawn, ac oddiwrth men, and from the sad confuyr annhrefn a'r dinystr gresyn- sions and ruin thereupon enol oedd yn canlyn. O rasusaf a suing. From all these, o grathrugaroccaf Arglwydd Dduw, cious and merciful Lord God, nid ein haeddiant

ni, ond dy dru- not our merit, but thy mergaredd di; nid ein rhagddarbod cy; not our foresight, but thy ni, ond dy Ragluniaeth di; nid Providence; not our own arm, ein braich ein hunain a'n hachub- but thy right hand, and thiné odd ac a'n gwaredodd oddiwrth arm, did rescue and deliver us. yr holl bethau hyn, ond dy dde- And therefore, not unto us, O heulaw di a'th 'fraich, a llew- Lord, not unto us, but unto yrch dy Wyneb; am dy fod di yn thy Name be ascribed all Hoein hoffi

. Ác am hynny nid i ni, nour, and Glory, and Praise, Arglwydd, nid i ni, ond i'th with most humble and hearty Enw di y rhodder yr holl Anrhyd- thanks, in all Churches of the edd, a'r Gogoniant, a'r Mawl, Saints: Even so blessed be the y'nghyd â diolch gostyngeiddiaf Lord our God, who alone doeth a ffyddlonaf, yn holl'Eglwysi'r wondrous things, and blessed be Saint. Poed felly. Bendigedig the Name of his Majesty for fyddo'r Arglwydd ein Duw, yr ever; through Jesus Christ

wyt gadarn dŵr ymddiffyn O Almighty

God, who art a

we

were

hwn yn unig sydd yn gwneuthur our Lord and only Saviou. rhyfeddodau; a bendigedig fyddo Amen. ei Enw mawr ef yn dragywydd ; trwy Iesu Grist ein Harglwydd a’n hunig Iachawdwr. Amen. F Y'ngwasanaeth y Cymmun, o flaen | In the Communion Service, imme.

yr Epistol, yn ddigufrwng yr ar diately before the reading of the ferir y ddau Golect hyn, yn lle'r Epistle, shall these two Collects be Colect dros y Brenhin, a Cholect used, instead of the Collect for the y Dydd.

King and the Collect of the Day. Н? OLL-alluog Dduw, yr

hwn

strong tower of defence i’th weision rhag wyneb eu gel- unto thy servants against the ynion; Yr ydym ni yn rhoddi face of their enemies, We yield

ti foliant à dïolch am y rhy- thee praise and thanksgiving for feddol Ymwared a ganiatteaist the wonderful deliverance of i'r Teyrnasoedd hyn oddiwrth these Kingdoms from THE Y GWRTHRYFEL MAWR, GREAT REBELLION, and a'r holl Drueni a'r Gorthrymder all the Miseries and Oppresyn canlyn yr unrhyw, dan ba sions consequent thereupon, unrai y buasant yn griddfan dros der which they had so long gymmaint o amser. Yr ydym groaned. We acknowledge it ni yn cydnabod mai dy ddaioni thy goodness, that di yw, na’n rhoddwyd ni i fynu not utterly delivered over as a yn gwbl yn ysglyfaeth iddynt prey unto them ; beseeching hwy' ; Gan attolwg i ti yn was thee still to continue such thy tadol barhâu dy gyfryw dru- mercies towards us, that all the gareddau tuagattom; fel y gwyp- world may know that thou art o'r holl fyd mai tydi yw ein our Saviour and mighty DeliHachubwr, a'n cadarn Waredwr verer; through Jesus Christ our ni; trwy Iesu Grist ein Har- Lord. Amen. glwydd. Amen. O Arglwydecho du weine Fachai O Wind Good benur salvation, raslawn iawn i'r tir hwn, a thrwy ly gracious unto this land, and dy ryfeddol Ragluniaeth a'n by thy miraculous providence gwaredaist ni allan o'n Han- didst deliver us out of our minhrefn resynol a thramawr, trwy serable confusions ; by restoredfryd i ni, ac i'w ddïamheuol ing to us, and to his own just Gyfiawn-fraint ei hun, dy Was- and undoubted Rights, our then anaethwr, Brenhin Siarles yr most gracious Sovereign Lord, Ail, yr hwn oedd ein grasusaf King Charles the Second, nota'n cyfiawnaf Ben-llywiawdwr withstanding all the power and ni yr amser hwnnw, er gwaethaf malice of his enemies; and, by holl allu a malais ei elynion, a'i placing him on the Throne of sefydlu ef ar Orseddfaingc y these Kingdoms, didst restore Teyrnasoedd hyn, gan edfryd i also unto us the publick and ninnau hefyd trwy hynny ryddid free-profession of thy true Re i broffesu yn gyhoeddus dy wîrligion and Worship, together Grefydd a'th iawn Addoliad, with our former Peace and Prosy'nghyd â'n Tangnefedd a'n perity, to the great comfort and

Llwyddiant gynt, er mawr gysur joy of our hearts : We are here a diddanwch ein calonnau: Yr now before thee, with all due ým ni yr awrhon yma ger dy thankfulness, to acknowledge fron di yn cydnabod gyda phob thine unspeakable goodness heredyledus ddiolchgarwch dy dda- in, as upon this day shewed joni annhraethol tuagattom, yr unto us, and to offer unto thee hwn a ddangosaist i ni ar gyfenw our sacrifice of praise for the i'r dydd heddyw, ac yn offrym- same; humbly beseeching thee mu ein haberth o foliant i'th to accept this our unfeigned, Enw mawr gogoneddus am yr though unworthy oblation of unrhyw; gan ufudd-attolygu i ourselves ; vowing all holy obeti dderbyn yn gymmeradwy ein dience in thought, word and diffuant, etto ein hannheilwng work, unto thy Divine Majesty; offrymmedigaeth o honom ein and promising all loyal and duhunain; gan addunedu pob sanct. tiful Allegiance to thine Anointaidd Ufudd-dod ar feddwl, gair, ed Servant now set over us, and a gweithred, i'th Dduwiol Fawr to his Heirs after him ; whom edd; a chan addaw ynot ti ac erot we beseech thee to bless with ti bob ffyddlawn a dyledus Wasan- all increase of grace, honour aeth i'th Enneiniog Wasanaethwr and happiness, in this world, sydd yr awrhon yn llywodraethu and to crown him with immortrosom, ac i'w etifeddion ar ei tality and glory in the world ol: Bendithia ef, ni a attolygwn to come, for Jesus Christ his i ti, â phob cynnyrch gras, an sake our only Lord and Saviour. rhydedd, a dedwyddwch, yn y Amen. byd hwn, a chorona ef âg anfarwoldeb a.gogoniant yn y byd a ddaw, er mwyn Iesu Grist ein Harglwydd einľachawdwr.Amen. Yr Epistol. 1 St. Petr ii. 11. The Epistle. 1 St. Pet. ii. 11. NWYLYD, yr wyf yn DE

EARLY beloved, I beseech attolwg i chwi, megis dieithriaid a phererinion, ym- grims, abstain from fleshly gedwch oddiwrth chwantau lusts, which war against the cnawdol, y rhai sy yn rhyfela soul; having your conversation yn erbyn yr enaid ; gan fod â'ch honest among the Gentiles : ymarweddiad yn onest ym mysg that, whereas they speak ay Cenhedloedd; fel, lle maent yn gainst you as evil-doers, they eich goganu megis drwg-weith- may, by your good works which redwyr, y gallont, o herwydd eich they shall behold, glorify God gweithredoedd da a welant, ogon- in the day of visitation. Subeddu Duw yn nydd yr ymweliad. mit yourselves to every ordiYmddarostyngwch oblegid hyni nance of man for the Lord's bob dynol ordinhâd, o herwydd sake; whether it be to the yr Arglwydd: pa un bynnag ai King, as supreme; or unto Goi'r brenhin, megis goruchaf; ai vernours, as unto them that are i'r llywiawdwŷr, megis trwyddo sent by him for the punishef wedi eu danfon; er dĩal ar y ment of evil-doers, and for the drwg-weithredwŷr, a mawl i'r praise of them that do well. gweithredwýr da. Canys felly For so is the will of God, that y mae ewyllys Duw, fod 'i chwi, with well-doing ye may put to

men :

trwy wneuthur daioni, ostegu silence the ignorance of foolish anwybodaeth dynion ffolion : as free, and not using megis yn rhyddion, ac nid â your liberty for a cloke of marhyddid gennych megis coch] liciousness, but as the servants malais ; eithr fel gwasanaethwŷr of God. Honour all men. Love Duw. Perchwch bawb. Cerwch the brotherhood. Fear God. y brawdoliaeth. Ofnwch Dduw. Honour the King. Anrhydeddwch y brenhin. Yr Efengyl. St. Matth. xxii. 16. The Gospel. St. Matth. xxii. 16. A etto

ND they sent out unto him Herodianiaid, gan 'ddywedyd, Herodians, saying, Master, we Athraw, ni a wyddom dy fod yn know that thou art true, and eirwir, ac yn dysgu ffordd Duw teachest the way of God in mewn gwirionedd, ac nad oes truth, neither carest thou fø arnat ofal rhag neb: oblegid nid any man ; for thou regardest wyt ti yn edrych ar wyneb dyn- not the person of men. Tell us ion. Dywaid i ni gan hynny, therefore, What thinkest thou? Beth yr wyt ti yn ei dybied? Ai Is it lawful to give tribute cyfreith-lawn rhoddi teyrn-ged unto Cæsar, or not? But Je i Caesar, ai nid yw? Ond yr

Іe sus perceived their wickedness, su a wybu eu drygioni hwy, ac and said, Why tempt ye me, ye a ddywedodd, Paham yr ydych hypocrites ? Shew me the triyn fy nhemtío i, chwi ragríth- bute-money. And they brought wŷr? Dangoswch i mi arian y unto him a peny. And he deyrn-ged. A hwy a ddygasant saith unto them, Whose is this atto geiniog. Ac efe a ddywedodd image and superscription? They wrthynt, Eiddo pwy yw y ddelw say unto him, Cæsar's. Then hon a'r argraph ?' Dywedasant saith he unto them, Render wrtho, Eiddo Caesar. Yna y dy- therefore unto Cæsar the things wedodd wrthynt, Telwch chwi- which are Cæsar's; and unto thau yr eiddo Caesar i Caesar, God the things that are God's. a'r eiddo Duw i Dduw. A phan When they had heard these glywsant hwy hyn, rhyfeddu a words, they marvelled, and left wnaethant, a'i adael ef, a myned him, and went their way. ymaith. q Yn yr Offrymiad darllener y Wers I In the Offertory shall this Sentenos hon.

be read. Nid pob un sydd yn dywedyd Not every one that saith unto wrthyf, Arglwydd, Arglwydd, a me, Lord,

Lord, shall enter into ddaw i mewn i deyrnas nefoedd; the kingdom of heaven : but ond yr hwn sydd yn gwneuthur he that doeth the will of my ewyllys fy Nhad, yr hwn sydd Father which is in heaven. si. yn y nefoedd. St. Matth. vii. 21. Matth. vii. 21. 1 Ar ol y Weddi (Dros holl Ystad | After the Prayer [For the whole

Eglwys Crist, fc.] y dywedir y State of Christ's Church &c.) this Colect hun sydd yn canlyn.

Collect following shall be used.

LMIGHTY God and heaDad, yr hwn o'th anfeidrol a'th annhraethol ddaioni tuag- infinite and unspeakable good.

[ocr errors]

attom, mewn modd anarferol a ness towards us, didst in a most rhyfedd, a ddad-ddymchwelaist extraordinary and wonderful ac a ddiddymmaist annuwiol manner disappoint and overfwriadau y dynion bradwrus, throw the wicked designs of pen-galedion, a beilchion hynny, those traiterous, heady, and highy rhai, dan rith Crefydd a'th minded men, who, under the Enw sancteiddiaf, a ddychym- pretence of Religion and thy ygasent, ac agos a gyflawnasent, most holy Name, had contrived, gwbl ddinystr yr Eglwys a'r and well-nigh effected the utter Deyrnas hon : Megis yr ydym ni destruction of this Church and heddyw yn dra difrifol a defos- Kingdom: As we do this day iynol yn addoli ac yn mawrygu most heartily and devoutly ady Enw gogoneddus, am dy an dore and magnify thy glorious feidrol rasusol ddaioni hyn a Name for this thine infinite ganiatteaist i ni yn barod ; felly goodness already vouchsafed to yn ostyngeddiaf yr attolygwn i us; so do we most humbly bea ti barhâu dy ras a'th ffafr tuag- seech thee to continue thy grace attom, gan ein cuddio a'n cadw and favour towards us, that no dan gysgod dy adenydd, fel na such dismal calamity may ever byddo byth o hyn allan i'r fath

again fall upon us. Infatuate drueni gresynol syrthio arnom. and defeat all the secret counEr mwyn hyn anfon allan dy sels of deceitful and wicked men lewyrch a'th wirionedd, i ddat- against us: Abate their pride, guddio'r dyfnderau hyn o eiddo asswage their malice, and conSatan, dirgelwch yr anwiredd found their devices. Strengthen hwn. Ynfyda a diddymma holl the hands of our gracious sogynghorion dirgel yr annuwiol. vereign King GEORGE, and Gostwng eu balchder, tola eu all that are put in authority undrygioni, a gwaradwydda eu der him, with judgement and bwriadau. Nertha ddwylaw ein justice to cut off all such workgrasusaf ddaionus Arglwydd ers of iniquity, as turn ReliFrenhin GEORGE, a phawb y gion into Rebellion, and Faith sydd wedi eu gosod mewn Awd- into Faction ; that they may urdod dano, i dorri ymaith trwy never again prevail against us, farn a chyfiawnder gymmaint oll nor triumph in the ruin of o weithredwŷr anwiredd, ag a the Monarchy and thy Church droant Grefydd yn Wrthryfel, among us. Protect and defend a Ffydd yn Derfysg; fel na our Sovereign Lord the King, chaffont byth mwy y llaw uchaf with the whole Royal Family, arnom, ac na orfoleddont yn from all Treasons and Conninystr y Llywodraeth Frenhin- spiracies. Be unto him an helal, a'th Eglwys yn ein plith. Ym- met of salvation, and a strong ddiffyn a chadw ein grasusaf Ar- tower of defence against the glwydd Frenhin, a'r holl Fren- face of all his enemies; clothe hinol Deulu, oddiwrth bob Trae- them with shame and confuturiaeth a Brad. Bydd iddo yn sion, but upon Himself and his Helm Iachawdwriaeth, ac yn Posterity let the Crown for ever gadarn Dŵr Ymddiffyn rhag flourish. So we thy people, and wyneb ei elynion oll. Ac am y the sheep of thy pasture, will rhaiamghymhodlawn, gwisg hwy give thee thanks for ever, and â chywilydd a gwaradwydd, eithr will always be shewing forth

« SebelumnyaLanjutkan »