Gambar halaman
PDF
ePub

O Fendigedig i Arglwyddion BLESSED: Lord, who hast Cristianogol i ymddiffynody the defence of thy Faith, and ffydd, ac a roist yn ddyled hast made it their duty to proarnynt, hwylio ymlaen hawdd- mote the spiritual welfare, togefyd ysprydol, gydâ Llesâd am ther with the temporal interest serol eu pobl'; Yr ým yn cyd- of their people; We acknownabod â gostyngedig a diolchgar ledge with humble and thankful galonnau dy fawr ddaioni i ni, hearts thy great goodness to us, yn gosod dy Wasanaethwr, ein in setting thy Servant our most Brenhin grasusaf, ar yr Eglwys gracious King over this Church a'r Deyrnas hon: Dyro iddo, ni and Nation; Give him, we bea attolygwn it', yr holl nefol seech thee, all those heavenly radau angenrheidiol i gyfuwch graces that are requisite for so ymddiried; Llwydded yn ei high a trust; Let the work of ddwylaw dy waith di ei Dduw; thee his God prosper in his gweled ei lygaid ef lwydd ei hands; Let his eyes behold the holl fwriadau ar les dy wîr success of his designs for the. Grefydd sefydledig yn ein plith; service of thy true Religion estaA gwna ef yn erfyn bendigedig blished amongst us; And make i ymddiffyn a dyrchafu dy Wir- him a blessed instrument of proionedd, pa le bynnag y mae tecting and advancing thy Truth, dan erlid a gorthrech : Ffoëd wherever it is persecuted and Rhagrith a Halogrwydd, Coel- oppressed ; 'Let Hypocrisy and grefydd a Gau-dduwiaeth, o'i Profaneness, Superstition and wydd ef ; Na ad i Heresiau na Idolatry, fly before his face; Let Gau-ddysgeidiaeth anheddychu not Heresies and false Doctrines dy Eglwys, nac i Sismaŭ ac disturb the peace of the Church, Ymneillduadau dïachos ei gwan nor Schisms and causeless Divi hâu; eithr caniattâ i ni fod o sions weaken it; But grant us to un galon ac un meddwl yn dy be of one heart and one mind wasanaethu di ein Duw, ac yn in serving thee our God, and ufuddhâu iddo yntau yn ol dy obeying him according to thy ewyllys di. Ac, fel y mwyn- will: And that these blessings hao'r oesoedd i ddyfod y ben- may be continued to after-ages, dithion hyn, Na fid fyth eisiau let there never be one wanting Un o'i Þý ef i lywodraethu'r in his house to succeed him in deyrnas yma ar ei ol ef; fel y the government of this United gwelo ein hiliogaeth ni blant Kingdom, that our posterity may ei blant ef, a heddwch ar Israel. see his children's children, and Felly nyni dy bobl, a defaid peace upon Israel. So we that dy borfa, a ddïolchwn it' yn are thy people, and sheep of thy dragywydd, ac a ddatganwn pasture, shall give thee thanks fyth dy foliant o genhedlaeth i for ever, and will always be genhedlaeth. Amen.

shewing forth thy praise from

generation to generation. Amen. Yr Epistol. 1 St. Pet. ii. 11. T'he Epistle. 1 St. Pet. ii. 11. AN

NWYLYD, yr wyf yn
attolwg i chwi, megis

EARLY beloved, I beseech
DEAL

you as strangers and pildieithriaid a phererinion, ym- grims, abstain from fleshly lusts, gedwch oddiwrth chwantau which war against the soul ;

unto

at D

at

cnawdol, y rhai sy yn rhyfela having your conversation boyn erbyn yr enaid ; gan fod â'ch nest among the Gentiles : that

, ymarweddiad yn onest ym mysg whereas they speak against you y Cenhedloedd; fel, lle maent yn as evil-doers, they may, by eich goganu megis drwg-weith- your good works which they redwyr, y gallont, o herwydd eich shall behold, glorify God in the gweithredoedd da a welant, ogon- day of visitation. Submit youreddu Duw yn nydd yr ymweliad. selves to every ordinance of man Ymddarostyngwch oblegid hyn i for the Lord's sake; whether bob dynol ordinhâd, o herwydd it be to the King, as supreme; yr Arglwydd: pa un bynnag ai or unto governours, as i'r brenhin, megis goruchaf, ai them that are sent by him i'r llywiawdwyr, megis trwyddo for the punishment of evil-doef wedi eu danfon ; er dĩal ar y ers, and for the praise of them drwg-weithredwyr, a mawl i'r that do well. For so is the gweithredwyr da. Canys felly will of God, that with welly mae ewyllys Duw, fod'i chwi, doing ye may put to silence trwy wneuthur daioni, ostegu the ignorance of foolish men: anwybodaeth dynion ffolion : as free, and not using your li. megis yn rhyddion, ac nid â berty for a cloke of maliciousrhyddid gennych megis cochl ness, but as the servants of malais; eithr fel gwasanaethwyr God. Honour all men. Love Duw. Perchwch bawb. Cerwch the brotherhood. Fear God y brawdoliaeth. Ofnwch Dduw. Honour the King. Anrhy.leddwch y brenhin. Yr Efengyl. St. Matt. xxii. 16. The Gospel. St. Matt. xxi. 16. Hwy a ddanfonasant atto

A

sent

their disciples, with the Herodianiaid, gan ddywedyd, Herodians, saying, Master, we Athraw, ni a wyddom dy fod yn know that thou art true, and eirwir, ac yn dysgu ffordd Duw teachest the way of God ir mewn gwirionedd, ac nad oes truth, neither carest thou før arnat ofal rhag neb: oblegid nid any man: for thou regardesi wyt ti yn edrych ar wyneb not the person of men. Tell dynion. "Dywaid i ni gan hyn- us therefore, What thinkest ny, Beth yr wyt ti yn ei dy bied ? thou? Is it lawful to give triAi cyfreithlawn rhoddi teyrn- bute unto Cæsar, or not? But ged i Caesar, ai nid yw? Ond yr Jesus perceived their wickedIesu a wybu eu drygioni hwy, ness, and said, Why tempt ye ac a ddywedodd, Paham yr yd- me, ye hypocrites ? shew me ych yn fy nhemtio i, chwi rag- the tribute-money. And they rithwŷr?' Dangoswch i mi arian brought unto him a peny. And y deyrn-ged. A hwy a ddygas- he saith unto them, whose is antatto geiniog. Ac efe a this image and superscription ddywedodd wrthynt, Eiddo pwy They say unto him, Cæsar's yw y ddelw hon a'r argraph? Then saith he unto them, RenDywedasant wrtho, Eiddo Caesar. der therefore unto Cæsar the Yna y dywedodd wrthynt, Tel- things which are Cæsar's; and wch chwithau yr eiddo Caesar i unto God the things that are Caesar, a'r eiddo Duw i Dduw. God's. When they had heard A phan glywsant hwy hyn, rhy- these words, they marvelled,

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

ddu a wnaethant, a'i adael ef, and left him, and went their myned ymaith.

way. Ar ol Credo Nicea, y canlyn y 1 After the Nicene Creed shall follow Bregeth.

the Sermon. Yn yr Offrymiad darllener y T In the Offertory shall this Sentence Wers hon :

be read: L

ET your light so shine begoleuni ger bron gwelont eich gweithredoedd see your good works, and gloa chwi, ac y gogoneddont eich rify your Father which is in ad yr hwn sydd yn y nefoedd. heaven. St. Matth. v. 16. 't. Matth. v. 16. Ar ol y Weddi (Dros holl Ystad After the Prayer [For the whole Eglwys Grist, &c.] darllener. y State of Christ's Church &c.) these Colectau sy'n canlyn.

Collects following shall be used. Gweddi am Undeb.

A Prayer for Unity. Dys, Trad. ein Harglwydd o God the Father of our Lord wdwr, Tywysog. Tangnefedd; viour, the Prince of Peace; Syro ras i ni yn ddifrifol i osod Give us grace seriously to lay t'ein calon y mawr beryglon yr to heart the great dangers we m ynddynt trwy ein hymran- are in by our unhappy diviadau annedwydd: Dwg ymaith sions. Take away all hatred ob digasedd a rhagfarn, a pha and prejudice, and whatsoever seth bynnag arall a ddichon ein else may hinder us from godly hwystro ni i dduwiol Undeb a Union and Concord : that, as Chyd-gordio; Fel, megis nad oes there is but one Body, and one md un Corph, ac un Yspryd, ac Spirit, and one Hope of our in Gobaith o'n Galwedigaeth; Calling, one Lord, one Faith, in Arglwydd, un Ffydd, un one Baptism, one God and FaBedydd, un Duw a Thad i ni oll;

ther of us all, so we may

hencefelly y bo i ni oll o hyn allan forth be all of one heart, and od o un galon, ac o un enaid, of one soul, united in one holy wedi ein huno mewn un sanct- bond of Truth and Peace, of udd gwlwm Gwirionedd a Hedd. Faith and Charity, and may wch, Ffydd a Chariad perffaith; with one mind and one mouth te ag un meddwl ac un genau glorify thee ; through `Jesus ly ogoneddu di ; trwy Iesu Grist Christ our Lord. Amen. -in Harglwydd. Amen.

O Arglwydd, ni RANT, O Lord, we beattolygwn i tifod i chwyl y byd hwn gael ei drefnu mor of this world may be so peacedangnefeddol gan dy lywodraeth ably ordered by thy governdi, ag y gallo dy Eglwys di dy ance, that thy Church may joywasanaethu

mhob fully serve thee in all godly duwiol heddwch, trwy Iesu quietness, through Jesus Christ Grist ein Harglwydd. Amen. our Lord. Amen.

ANIATTA, ni a attolygwn RANT, we beseech thee,

i ti, Holl-alluog Dduw, am y geiriau a glywsom heddyw â'n words, which we have heard

yn

llawen ym

CANIA

[ocr errors]
[ocr errors]

clustiau oddiallan eu bod felly this day with our outward ears, trwy dy râs wedi eu plannu yn may through thy grace be so ein calonnau oddimewn, fel y grafted inwardly in our hearts, dygont ynom ffrwyth buchedd that they may bring forth is dda, er anrhydedd a moliant us the fruit of good living, to i’th Enw; trwy lesu Grist ein the honour and praise of thy Harglwydd. Amen.

Name; through Jesus Chris

our Lord. Amen. TOLL-alluog Dduw, ffynnon yr

tain of all wisdom, whe wyt yn gwybod ein hangenrheid- knowest our necessities before iau cyn eu gofynom, a'n han we ask, and our ignorance in wybodaeth yn gofyn; Ni a atto- asking í We beseech thee to lygwn i ti, dosturio wrth ein have compassion upon our infirgwendid; a'r pethau hynny y mities; and those things, which rhai oblegid ein hannheilyng- for our unworthiness we dari dod ni feiddiwn, ac oblegid ein not, and for our blindness we dallineb ni fedrwn eu gofyn, fod cannot ask, vouchsafe to give yn deilwng gennyt eu rhoddi us for the worthiness of thy i ni, er teilyngdoddy Fab Iesu Son Jesus Christ our Lord Grist ein Harglwydd. Amen., Amen. TA VANGNEFEDD Duw yr hwn sydd uwchlaw po THE peace of God which

passeth all understanding

. deall, a gadwo eich calonnau keep your hearts and minds i a'ch meddyliau y'ngwybodaeth the knowledge and love of God, a chariad Duw, a'i Fab Iesu and of his Son Jesus Christ ow Grist ein Harglwydd: a bendith Lord: And the blessing of Ger Duw Holl-alluog, y Tad, y Almighty, the Father, the Sov. Mab, a'r Yspryd Glãn, a fyddo and the Holy Ghost, be amongs i'ch plith, ac a drigo gydâ chwi you, and remain with you ayn wastad. Amen.

ways. Amen.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

“ GEORGE F. E ah

VIN Hewyllys a’n Gorchymmyn yw, Argraffu a chyhoed! pummed o Dachwedd, y degfed ar hugain o Ionawr, y nawfel

ar hugain o Fai, a'r nawed ar hugain o Ionawr; a'u cyssylla “y'nghyd â'r Llyfr Gweddi Cyffredin a Liturgi yr Eglwys Gyfuno

! “ Lloegr ac Iwerddon, i'w harfer bob Blwyddyn ar y dyddiau dywededig ym mhob Eglwys a Chapel Cadeiriol a Cholegol

, yn “Nghapel pob Coleg a Neuadd o fewn ein Prif-Ysgolion, Rhydy“chain, Caergrawnt, a Dwblin, ac o'n Colegau Eton a Chaerwynt

ac ym mhob Eglwys a Chapel Plwyfol o fewn y rhanau hynas “o'n Teyrnas Gyfunol a elwir Lloegr ac Iwerddon.

“Rhoddwyd yn Ein Llys yn Carlton House, yr unfed dydd a “hugain o Chwefror, 1820, yn y Flwyddyn gyntaf o'n Teyrnasiad “Trwy Orchymmyn Ei Fawrhydi,

“ SIDMOUTH' |

[ocr errors]
[ocr errors]

A gyttunwyd arnynt gan ARCH-ESGOBION ac ESGOBION y : ddwy Dalaith, a'r holl EGLWYSWYR, yn y Gymmanfa a

gynhaliwyd yn LLUNDAIN yn y Flwyddyn 1562, er mwyn gochelyd amrafael Opiniynau, a chadarnhau Cyssondeb y'nghylch gwîr Grefydd. A ail-brintiwyd trwy Orchymmyn Ei FÅWRHYDI, gyda'i Frenhinol Ddeclarasiwn o'u blaen hwynt.

DECLARASIWN Y BRENHIN. TAN Ein bod wrth Ordinhâd Duro, yn ol Ein cyfiawn Ditl, yn Ymddiff

ynnydd y Ffydd, a Goruwch-Lywiawdr yr Eglwys, yn Ein Harglwyddlethau hyn; yr ydym yn cyfrif yn dra chyttunol i'n Swydd Frenhinol hon, in Zel grefyddol Fin Hun, gadw ac ymddiffyn yr Eglwys a roddwyd dan in Gofal, yn Undeb gwir Grefydd, ac y'nghwlwm Tangnefedd; ac nid ioddef"i Ymddadleuon an angenrheidivl, Amrafaelion, neu Gwestiynau, gyfli, a'r a allo fagu Ymryson yn yr Eglwys a'r Wladwriaeth. Tybiasoin gan ynny, ar Bwyll ystyriol, ac wrth Gyngor cynnifer o'n Hesgobion ag a lid yn gyfleus galw y'nghyd, yn gymmwys woneud y Declarasiwn sy'n inlyn. Fod Erthyglau Eglwys Lloegr (y rhai a gymmeradwywyd ac a awdurdodyd hyd yn hyn, a'r rhai y darfi i'n Heglwyszúr yn gyffredin ddodi eu oylaro wrthynt) yn cynnwys gwir Athrawiaeth Eglwys Loegr, yn gyttunol Gair Duw: y rhai yr ydym gan hynny yn eu sicrhau ac yn eu cadarnhâu; in orchymmyn i'n holl Ddeiliaid caredig barhau yn yr Unffurf honno o roffes, a gwahardd yr Anghydfod lleiaf oddiwrth y dywededig Erthyglau ;

rhai ir diben hynny yr ydym yn gorchymmyn eu Printio o newydd, a yhoeddi Ein Declarasiwn hwn gyilâ hwynt. Ein bod yn Oruroch-Lywiuwdr Eglwys Lloegr: a bod, as cyfyd dim mryson y'nghylch y Llywodraeth oddiallan, am Orchymmynau, Canonau Gosodedigaethau eraill pa rai bynnag yn perthyn iddi, i'r Eglwyswyr yn Cymmanfa en trefnu a'u gwastadlu, wedi cael Čennad yn gyntaf dan Ein :1 Lydan i woncuthur felly, a Ninnau yn cymmeradwyo cu Hördinhadau inny â'u Gosodedigaethau; tra na wneler un o honynt yn wrthwyneb i yfreithiau a Defodau y Deyrnas. Bod, o'n Gofal Tywysogol, i'r Gwyr Eglwysig roneuthur y Gwaith sydd žodol iddynt ; yr Esgodion a'r Eglwyswyr, o amser broygilydd mewn ymmanfa'ar eu hufudd Ddymuniad, a gânt Gennad dan Ein Šel Lydan, imgynghori y'nghjlch, a gwneuthur yr holl gyfryw bethau ag a wneler yn lur ganddynt, ag y cyttunom Ni â hwynt, a berthyn i sefydlog barhad thrazoiaeth a Disgyblaeth Eglwys Lloegr y sy'r awrhon yn safadwy; oddith yr hon ni ddioddefwn Ni ddim newidiad neu ymaduwiad yn y radd iaf. Ëin bod am yr amser presennol, er darfod codi rhai Amrafaelion drwg, Eo yn ymgysuro yn hyn ; Ddurfod i'r holl Eglwyswúr o fewn Ein Teyrnas, 5 amser yn ewyllysgaraf ddodi eu dwylaro worth yr Erthyglau gosodedig n: yr hyn sydd Reswm i Ni, eu bod hry oll yn cyttuno y'ngwir, arferol, llythrennol feddwl y dywededig. Erthyglau ; a bod, hyd yn oed yn ý yngciau manyluidd hynny lle mae'r Amrafaelion presennol yn sefyu, poblo 5 math yn cymmeryd fod Erthyglau Eglwys Lloegr drostynt: yr hyn sydd szom ym mhellach etlo, nad oes neb o honynt yn chwennych ymadael â'r thyglau safadwy hyn. Y mynnwn gan hynny, yn yr Amrafaclion manylaidd ac annedwydd hyn, y zi dros gynnifer cant o flynyddoedd, ac mewn amrafael amservedd a mannau ront waith i Eglwys Crist i'w wneuthur, adael heibio bob munyluidd chwilio mhellach, a chau i fynu yr Ymddadleuon hynny yn Addewidion Duro,

въ

« SebelumnyaLanjutkan »