Gambar halaman
PDF
ePub

yw'r Arglwydd ; a bod ein Har- is great : and that our Lord is glwydd ni goruwch yr holl above all gods. dduwiau.

6 Yr Arglwydd a wnaeth yr 6 Whatsoever the Lord pleashyn oll a fynnai yn y nefoedd, ed, that did he in heaven, and ac yn y ddaear, yn y môr, ac in earth : and in the sea, and in yn yr holl ddyfnderau.

all deep places. 7 Y mae yn codi tarth o 7 He bringeth forth the clouds eithafoedd y ddaear; mellt a from the ends of the world : and wnaeth efe y'nghyd â'r gwlaw; sendeth forth lightnings with gan ddwyn y gwŷnt allan o'i the rain, bringing the winds ou: drysorau.

of his treasures. 8 Yr hwn a darawodd gyntaf 8 He smote the first-born of anedig yr Aipht, yn ddyn ac yn Egypt : both of man and beast. anifail.

9 Danfonodd arwyddion a 9 He hath sent tokens and rhyfeddodau i'th ganol di, yr wonders into the midst of thee, Aipht; ar Pharaoh, ac ar ei Othou land of Egypt : upod holl weision.

Pharaoh, and all his servants. 10 Yr hwn a darawodd gen 10 He smote divers nations : hedloedd lawer, ac a laddodd and slew mighty kings; frenhinoedd cryfion;

11 Sehon brenhin yr Amor 11 Sehon king of the Amoriaid, ac Og brenhin Basan, a ites, and Og the king of Basan: holl frenhiniaethau Canaan : and all the kingdoms of Canaan;

12 Ac a roddodil eu tir hwynt 12 And gave their land to be yn etifeddiaeth, yn etifeddiaeth an heritage : even an heritage i Israel ei bobl.

unto Israel his people. 13 Dy Enw, 0 Arglwydd, a 13 Thy Name, O Lord, enbery yn dragywydd ; dy goffád- dureth for ever so doth thy wriaeth, 0 Arglwydd, o gen- memorial, O Lord, from one gehedlaeth i genhedlaeth.

neration to another. 14 Canys yr Arglwydd a farna

14 For the Lord will avenge ei bobl, a bydd edifar ganddo o his people : and be gracious ran ei weision.

unto his servants. 15 Delwau'r cenhedloedd 15 As for the images of the ydynt arian ac aur, gwaith heathen, they are but silver and dwylaw dyn.

gold : the work of men's hands. 16 Genau sydd iddynt, ond 16 They have mouths, and in lefarant; llygaid sydd gan- speak not : eyes have they, but ddynt, ond ni welant.

they see not. i7 Y mae clustiau iddynt, ond 17 They have ears, and yet ni chlywant : nid oes chwaith they hear not : neither is there anadl yn eu genau.

any breath in their mouths. 18 Fel hwynt y mae y rhai a'u 18 They that make them are gwnant, a phob un a ymddiriedo like unto them : and so are all ynddynt.

they that put their trust in them. 19 Tŷ Israel, bendithiwch yr 19 Praise the Lord, ye house Arglwydd : bendithiwch yr Ar- of Israel : praise the Lord, ye glwydd, tŷ Aaron.

house of Aaron. 20 Tŷ Lefi, bendithiwch yr 20 Praise the Lord, ye house

Irglwydd : y rhai a ofnwch yr of Levi : ye that fear the Lord, Arglwydd, bendithiwch yr Ar- praise the Lord. flwydd.

21 Bendithier yr Arglwydd o 21 Praised be the Lord out of Sion, yr hwn sydd yn trigo Sion : who dwelleth at Jerumn Ierusalem. Molwch yr Ar- salem. glwydd.

CL0

O

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER.
Psal. cxxxvi. Confitemini.

Psal. cxxxvi. Confitemini.
LODFORWCH

yr

Ar Give thanks unto the Lord, glwydd ; canys da yw: 0 herwydd ei drugaredd sydd yn mercy endureth for ever. dragywydd.

2 Clodforwch Dduw y duw 2 O give thanks unto the God iau: oblegid ei drugaredd sydd of all gods : for his mercy enyn dragywydd.

dureth for ever. 3 Clodforwch Arglwydd yr 3 O thank the Lord of all arglwyddi: o herwydd ei dru- lords : for his mercy endureth garedd sydd yn dragywydd.

for ever. 4 Yr hwn yn unig sydd yn 4 Who only doeth great won, gwneuthur rhyfeddodau: canys ders : for his mercy endureth ei drugaredd sydd yn dragy- for ever. wydd.

5 Yr hwn a wnaeth y nefoedd 5 Who by his excellent wis5 mewn doethineb : o herwydd ei dom made the heavens : for his drugaredd sydd yn dragywydd. mercy endureth for ever.

Yr hwn a estynodd y ddae 6 Who laid out the earth aar oddiar y dyfroedd : oblegid ei bove the waters : for his mercy drugaredd sydd yn dragywydd. “endureth for ever.

7 Yr hwn a wnaeth oleuadau 7 Who hath made great mawrion : canys ei drugaredd lights : for his mercy endureth sydd yn dragywydd ;

8 Yr haul, i lywodraethu'r 8 The sun to rule the day : dydd : canys ei drugaredd sydd for his mercy endureth for yn dragywydd ;

ever ; 9 Y Lleuad a'r ser, i lywodr 9 The moon and the stars aethu'r nos: canys ei drugaredd to govern the night : for his sydd yn dragywydd.

mercy endureth for ever. 10 `Yr hwn a darawodd yr 10' Who smote Egypt with Aipht yn eu cyntaf-anedig: 'o their first-born : for his mercy herwydd ei drugaredd sydd yn endureth for ever ; dragywydd;

11 Ac a ddug Israel o'u mysg 11 And brought out Israel hwynt: o herwydd ei drugaredd from among them : for his mersydd yn dragywydd ;

cy endureth for ever ; 12 A llaw gref, ac à braich 12 With a mighty hand, and estynedig : o herwydd ei dru- stretched out arın : for his mer. garedd sydd yn dragywydd. cy endureth for ever.

13 Yr hwn a rannodd y môr coch yn ddwy ran : o herwydd

13 Who divided the Red sea

for ever ;

for ever;

endureth

for ever;

[ocr errors][ocr errors]

27 O give thanks unto the 2 Ar yr helyg o'u mewn y them up : upon the trees that

ei drugaredd sydd yn dragy- in two parts : for his mercy enwydd;

dureth for ever; 14 Ac a wnaeth i Israel fyned 14 And made Israel to any trwy ei ganol: o herwydd ei through the midst of it: for this drugaredd sydd yn dragywydd. mercy endureth for ever.

15 Ac a ysgytiodd Pharaoh a'i 15 But as for Pharaoh and lu yn y môr coch: o herwydd his host, he overthrew them in ei drugaredd sydd yn dragy- the Red sea : for his mercy € wydd.

dureth for ever. 16 Ac a dywysodd ei bobl 16 Who led his people through trwy'r anialwch : o herwydd ei the wilderness : for his mery drugaredd sydd yn dragywydd. endureth for ever.

17 Yr hwn a darawodd 'fren 17 Who smote great kings: hinoedd mawrion : o herwydd ei for his mercy endureth fx drugaredd sydd yn dragywydd; ever ;

18 Ac a laddodd frenhinoedd 18 Yea, and slew mighty ardderchog : o herwydd ei dru- kings : for his mercy endureto garedd sydd yn dragywydd; 19 Sehon brenhin yr Amor 19 Sehon king of the Amer

. iaid : o herwydd ei drugaredd ites : for his mercy sydd yn dragywydd;

20 Ac Og brenhin Basan: 0 20 And Og the king of B2herwydd ei drugaredd sydd yn san : for his mercy endureth is dragywydd;

ever; 21 Ac a roddodd eu tir hwynt 21 And gave away their land yn etifeddiaeth : o herwydd ei for an heritage : for his merci drugaredd sydd yn dragywydd; endureth for ever ;

22 Yn etifeddiaeth i Israel ei 22 Even for an heritage unto was : o herwydd ei drugaredd Israel his servant: for his mercy sydd yn dragywydd.

endureth for ever. 23 Yr hwn yn ein hiselradd 23 Who remembered us when a'n cofiodd ni: o herwydd ei we were in trouble : for bis drugaredd sydd yn dragywydd; mercy endureth for ever;

24 Ac a'n hachubodd ni oddi 24 And hath delivered us wrth ein gelynion: o herwydd ei from our enemies : for his mercy drugaredd sydd yn dragywydd. endureth for ever. 25 Yr hwn sydd yn rhoddi 25 Who giveth food to all flesh

: ymborth i bob cnawd: canys ei for his mercy endureth for evet

. drugaredd sydd yn dragywydd.

26 O give thanks unto the 26 Clodfórwch Dduw'r nef- God of heaven : for his merry oedd : canys ei drugaredd sydd endureth for ever. yn dragywydd.

Lord of lords : for his mercy

endureth for ever. Psal. cxxxvii. Super flumina. Psal. cxxxvii. Super flumina.

Y yno yr

sat down : wylasom, pan feddyliasom am we remembered thee, O Sion. Sion.

2 As for our harps, we hangel crogasom ein telynau.

are therein.

ReT'H* afonydd Babilon, Ball dowane rand wept when

[ocr errors]

an

1

| 3 Canys yno y gofynodd y 3 For they that led us away hai a'n caethiwasent i ni gân; captive required of us then a 'r rhai a'n hanrheithiasai, la- song, and melody, in our heavivenydd, gan ddywedyd ; Cen- ness : Sing us one of the songs vch'i ni rai o ganiadau Sion. of Sion.

4 Pa fodd y canwn gerdd yr 4 How shall we sing the Lord's Arglwydd mewn gwlad ddi- song : in a strange land? eithr?

5 If I forget thee, O Jeru5 Os anghofiaf di, Ierusalem, salem : let my right hand forget inghofied fy neheulaw ganu. her cunning.

6 Glyned fy nhafod wrth daf 6 If I do not remember thee, lod fy ngenau, oni chofiaf di; let my tongue cleave to the roof oni chodaf Ierusalem goruwch of my mouth : yea, if I prefer fy llawenydd pennaf.

not Jerusalem in my mirth. 7 Cofia, Arglwydd, blant E 7 Remember the children of dom yn nydd Ierusalem; y rhai Edom, O Lord, in the day of Jea ddywedant, Dinoethwch, di- rusalem : how they said, Down noethwch hi, hyd ei sylfaen. with it, down with it, even to

the ground. 8 O ferch Babilon a

8 O daughter of Babylon, rheithir : gwŷn ei fyd a dalo i wasted with misery : yea, happy ti fel y gwnaethost i ninnau. shall he be that rewardeth thee,

as thou hast served us. 9 Gwŷn ei fyd a gymmero 9 Blessed shall he be that takac a darawo dy rai bach wrth eth thy children : and throweth y meini.

them against the stones. Psal. cxxxviii. Confitebor tibi. Psal. cxxxviii. Confitebor tibi. LODFORAF di â'm holl Will give thanks unto thee, galon: y'ngŵydd y duwiau

my

whole y canaf it.

heart : even before the gods will

I sing praise unto thee. 2 Ymgrymmaf tua'th deml

? I will worship toward thy sanctaidd, a chlodforaf dy Enw, holy temple, and praise thy am dy drugaredd a'th wirion- Name, because of thy lovingedd: oblegid ti a fawrheaist dy kindness and truth : for thou air uwchlaw dy Enw oll. hast magnified thy Name, and

thy Word, above all things. 3 Y dydd y llefais, y'm gwran 3 When I called upon thee, dewaist' : ac a'm cadarnheaist thou heardest me: and enduedst â nerth yn fy enaid.

my soul with much strength. 4 Holl frenhinoedd y ddaear 4 All the kings of the earth a'th glodforant, O Arglwydd, shall praise thee, O Lord : for pan glywant eiriau dy enau. they have heard the words of

thy mouth. 5 Canant hefyd am ffyrdd yr 5 Yea, they shall sing in the Arglwydd : canys mawr yw go- ways of the Lord : that great is goniant yr Arglwydd.

the glory of the Lord. 6 Er bod yr Arglwydd yn 6 For though the Lord be uchel, etto efe a edrych ar yr high, yet hath he respect unto isel: ond

у balch a edwyn efe the lowly : as for the proud, he o hirbell,

beholdeth them afar off,

CLODH

[ocr errors]

7 Pe rhodiwn y'nghanol cy. 7 Though I walk in the mids: fyngder, ti a'm bywhait: estynit of trouble, yet shalt thou tedy law yn erbyn digofaint fy fresh me : thou shalt stretci ngelynion, a'th ddeheulaw a'm forth thy hand upon the furious. hachubai.

ness of mine enemies, and thy

right hand shall save me. 8 Yr Arglwydd a gyflawna â 8 The Lord shall make good mi: dy drugaredd, Arglwydd, his loving-kindness toward me sydd yn dragywydd: nac esgeul- yea, thy mercy, O Lord, endurusa waith dy ddwylaw.

eth for ever; despise not the the works of thine own hands.

BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER. Psal. cxxxix. Domine, probasti. Psal. cxxxix. Domine, probasti

. A Bila WOSP ., chwiliaist, ac O Lord, thou hast searched

2 Ti a adwaenost fy eistedd- knowest my down-sitting, and iad a'm cyfodiad : deallify mine up-rising; thou understand meddwl o bell.

est my thoughts long before. 3 Amgylchyni fy llwybr a'm 2 Thou art about my path, gorweddfa ; à hyspys wyt yn and about my bed : and spies: fy holl ffyrdd.

out all my ways 4 Canys nid oes air ar fy 3 For lo, there is not a word nhafod, ond wele, Arglwydd, ti in my tongue: but thou, O Lord, a'i gwyddost oll.

knowest it altogether. 5 Amgylchynaist fi yn ol ac 4 Thou hast fashioned me beym mlaen, a gosodaist dy law hind and before : and laid thine arnaf.

hand upon me. 6 Dyma wybodaeth rý ryfedd 5 Such knowledge is too woni mi : uchel yw, ni fedraf oddi- derful and excellent for me : 1 wrthi.

cannot attain unto it. 7 I ba le yr af oddiwrth dy 6 Whither shall I go then from Yspryd ? ac ba le y ffoaf o’th thy Spirit : or whither shall I -wydd ?

go then from thy presence? '8 Os dringaf i'r nefoedd, yno 7 If I climb up into heaven, yr wyt ti :

os cyweiriaf fy thou art there : if I go down to ngwely yn uffern, wele di yno. hell, thou art there also.

9 Pe cymmerwn adenydd y 8 If I take the wings of the wawr, a phe trigwn yn eithaf- morning : and remain in the utoedd y môr:

termost parts of the sea; 10 Yno hefyd y'm tywysai 9 Even there also shall thy dy law, ac y’m daliai dy dde- hand lead me : and thy righ: heulaw.

hand shall hold me. 11 Pe dywedwn, Diau y ty 10 If I say, Peradventure the wyllwch a'm cuddiai; yna y darkness shall cover me : then byddai y nos yn oleuni o’m shall my night be turned to hamgylch.

day. 12 Ni thywylla y tywyllwch 11 Yea, the darkness is no darkrhagot ti; ond y nos a oleua fel ness with thee, but the night is dydd: un ffunud yw tywyllwch as clear as the day : the darknes a goleuni i ti.

and light to thee are both alike.

« SebelumnyaLanjutkan »