Gambar halaman
PDF
ePub

men.

15 Bendigedig ydych chwi 15 Ye are the blessed of the gan yr Arglwydd, yr hwn a Lord : who made heaven and wnaeth nef a daear.

earth. 16 Y nefoedd, ïe, y nefoedd 16 All the whole heavens ydynt eiddo'r Arglwydd : a'r are the Lord's : the earth hath adaear a roddes efeoi feibion he given to the children of dynion.

17 Y meirw ni foliannant yr 17 The dead praise not thee, Arglwydd, na'r neb sydd yn O Lord : neither all they that disgyn i ddistawrwydd.

go down into silence. 18 Ond nyni a fendithiwn yr 18 But we will praise the Arglwydd o hyn allan ac yn dra- Lord : from this time forth for gywydd. Molwch yr Arglwydd. evermore. Praise the Lord. BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER.
Psal. cxvi. Dileri, quoniam.

Psal. cxvi. Dileri, quoniam. A gennyf wrando o'r Ar Am well pleased : the gweddiau.

of my prayer; 2 Am ostwng o hono ei glust 2 That he hath inclined his åttaf, am hynny llefaf dros fy ear unto me : therefore will I. nyddiau arno ef.

call upon him as long as I live. 3 Gofidion angau a'm cylchyn 3 The snares of death comasant, a gofidiau uffern a'm passed me round about: and the daliasant: ing a blinder a gefais. pains of hell gat hold upon me.

4 Yna y gelwais ar Enw'r Ar 4 I shall find trouble and heaglwydd ; Attolwg, Arglwydd, viness, and I will call upon the gwared fy enaid.

Name of the Lord : 0 Lord, I

beseech thee, deliver my soul. 5 Graslawn yw'r Arglwydd, 5 Gracious is the Lord, and a chyfiawn; a thosturiol yw ein righteous : yea, our God is merDuw ni.

ciful. 6 Yr Arglwydd sydd yn cad 6 The Lord preserveth the w'r rhai anníchellgar : tlodais, simple : I was in misery, and ac efe a'm hachubodd.

he helped me. 7 Dychwel, o fy enaid, i'th 7 Turn again then unto thy orphwysfa; canys yr Arglwydd rest, O my soul : for the Lord fu dda wrthyt.

hath rewarded thee. 8 Oherwydd it waredu fy 8 And why? thou hast delienaid oddiwrth angau, fy llygaid vered my soul from death : mine oddiwrth ddagrau, a’m traed eyes from tears, and my feet rhag lithro.

from falling. 9 Rhodiaf o flaen yr Arglwydd 9 I will walk before the Lord : yn nbir y rhai byw.

in the land of the living 10 Credais, am hynny y llefar 10 I believed, and therefore ais: cystuddiwyd fi'n ddirfawr. will I speak; but I was sore

11 Mi a ddywedais yn fy troubled : I said in my haste, ffrwst, Pob dyn sydd gelwydd- All men are liars. og.

11 What reward shall I give 12 Beth a dalaf i'r Arglwydd, unto the Lord : for all the beneam ei holl ddoniau i mi? fits that he hath done unto me?

13 Phïol iachawdwriaeth a 12 I will receive the cup of gymmeraf, ac ar Enw'r Ar- salvation : and call upon the glwydd y galwaf.

Name of the Lord. 14 Fy addunedau a dalaf i'r 13 I will pay my vows now Arglwydd, yn awr y'ngŵydd ei in the presence of all his peoholi bobl ef.

ple : right dear in the sight of 15 Gwerthfawr y'ngolwg yr the Lord is the death of his Arglwydd yw marwolaeth ei saints. saint ef.

14 Behold, O Lord, how that 16 O Arglwydd, yn ddïau dy, I am thy servant : I am thy serwas di ydwyf fi; dy was di vant, and the son of thine handydwyf fi, mab dy wasanaeth- maid ; thou hast broken my wraig: dattodaist fy rhwymau. bonds in sunder.

17 Aberthaf i ti aberth mol 15 I will offer to thee the saiant; a galwaf ar Enw'r Ar- crifice of thanksgiving : and will glwydd.

call
upon

the Name of the Lord. 18 Talaf fy addunedau i'r Ar 16 I will pay my vows unto glwydd, yn awr y'ngwydd ei the Lord, in the sight of all his holl bobl :

people : in the courts of the 19 Y'nghynteddoedd tý'r Ar- Lord's house, even in the midst glwydd, yn dy ganol di, o Ieru- of thee, O Jerusalem. Praise the salem. Molwch yr Arglwydd. Lord. Psal. cxvii. Laudate Dominum. Psal. cxvii. Laudate Dominum.

Praise Lord, all ye forwch ef, yr holl bobloedd.

2 O herwydd ei drugaredd 2 For his merciful kindness ef tuagattom ni sydd fawr : a is ever more and more towards gwirionedd yr Arglwydd a bery us : and the truth of the Lord yn dragywydd. Molwch yr Ar- endureth for ever. Praise the glwydd.

Lord. Psal. cxviii. Confitemini Domino. Psal. cxviii. Confitemini Domino. LODFORWCH yr

Ar

O

Give thanks unto the Lord, glwydd ; canys da yw: 0 herwydd ei drugaredd a bery yn cause his mercy endureth for dragywydd.

2 Dyweded Israel yr awr hon, 2 Let Israel now confess, that fod ei drugaredd ef yn parhâu he is gracious : and that his yn dragywydd.

mercy endureth for ever. 3 Dyweded tŷ Aaron yn awr,

3 Let the house of Aaron now fod ei drugaredd ef yn parhau confess : that his mercy enduryn dragywydd.

eth for ever. 4. Yn awr dyweded y

4 Yea, let them now that fear ofnant yr Arglwydd ; fod ei the Lord confess: that his mercy drugaredd ef yn parhâu yn dra- endureth for ever.

5 Mewn ing y gelwais ar 5 I called upon the Lord in Arglwydd; yr Arglwydd a'm trouble : and the Lord heard me clybu, ac a'm gosododd mewn at large. ehangder.

ye nations.

COM

ever.

rhai a

gywydd.

desire upon

[ocr errors]

6 Yr Arglwydd sydd gyda 6 The Lord is on my side : mi, nid ofnaf: beth a wna dyn I will not fear what man doeth i mi?

unto me. 7 Yr Arglwydd sydd gydâ mi 7 The Lord taketh my part ym mhlith fy nghynnorthwy- with them that help me : therewyr: am hynny y caf weled fy fore shall I see my ewyllys ar fy nghaseion.

mine enemies. 8 Ġwell yw gobeithio yn yr 8 It is better to trust in the Arglwydd, nag ymddiried mewn Lord : than to put any confidyn.

dence in man. 9 Gwell yw gobeithio yn yr 9 It is better to trust in the Arglwydd, nag ymddiried mewn Lord : than to put any confitywysogion.

dence in princes. 10 Yr holl genhedloedd a'm 10 All nations compassed hamgylchynasant: ond yn Enw'r me round about : but in the Arglwydd mi a'u torraf hwynt Name of the Lord will I deymaith.

stroy them. 11 Amgylchynasant fi; ïe, am ii They kept me in on every gylchynasant fi: ond yn Enw'r side, they kept me in, I say, on

Arglwydd mi a'u torraf hwynt every side : but in the Name of 9 ymaith.

the Lord will I destroy them. 12 Amgylchynasant fi fel 12 They came about me like gwenyn; diffoddasant fel tân bees, and are extinct even as drain : herwydd yn Enw'r the fire among the thorns : for Arglwydd mi a'u torraf hwynt in the Name of the Lord I will ymaith.

destroy them. 13 Gąn wthio y gwthiaist fi, 13 Thou hast thrust sore at fel y syrthiwn : ond yr Ar- me, that I might fall : but the glwydd a'm cynnorthwyodd. Lord was my help.

14 Yr Arglwydd yw fy nerth 14 The Lord is my strength, a’m cân; ac sydd iachawdwr- and my song : and is become iaeth i mi.

my salvation. 15 Llef gorfoledd a iachawd 15 The voice of joy and wriaeth sydd ym mhebyll y health is in the dwellings of the cyfiawn : deheulaw'r Arglwydd righteous : the right hand of the sydd yn gwneuthur grymmus- Lord bringeth mighty things to der.

pass. 16 Deheulaw'r Arglwydd a 16 The right hand of the Lord ddyrchafwyd : deheulaw'r Ar- hath the pre-eminence : the glwydd sydd yn gwneuthur right hand of the Lord bringeth grymmusder.

mighty things to pass. 17 Ni byddaf farw, ond byw; 17 I shall not die, but live : a mynegaf weithredoedd yr Ar- and declare the works of the glwydd.

Lord. 18 Gan gospi y'm cospodd yr 18 The Lord hath chastened Arglwydd: ond 'ni'm rhoddodd and corrected me : but he hath i farwolaeth.

not given me over unto death, 19 Agorwch i mi byrth cyf 19 Open me the gates of iawnder : af i mewn iddynt, a righteousness : that I may go chlodforaf yr Arglwydd. into them, and give thanks un

to the Lord.

20 Dyma borth yr Arglwydd ; 20 This is the gate of the y rhai cyfiawn a ant i mewn Lord : the righteous shall enter iddo.

into it. 21 Clodforaf di; o herwydd 21 I will thank thee, for thou i ti fy ngwrando, a'th fod yn hast heard me: and art become iachawdwriaeth i mi.

my salvation. 22 Y maen a wrthododd yr 22 The same stone which the adeiladwyr, a aeth yn ben i'r builders refused : is become the gongl.

head-stone in the corner. 23 O'r Arglwydd y daeth hyn; 23 This is the Lord's doing : hyn oedd ryfedd yn ein golwg ni. and it is marvellous in our eyes.

24 Dyma'r dydd a wnaeth yr 24 This is the day which the Arglwydd; gorfoleddwn a lla- Lord hath made : we will rewenychwn ynddo.

joice and be glad in its 25 Attolwg, Arglwydd, achub 25 Help me now, O Lord : 0 yn awr : attolwg, Arglwydd, par Lord, send us now prosperity. yn awr lwyddiant.

26 Blessed be he that cometh 26 Bendigedig yw a ddel yn in the Name of the Lord : we Enw'r Arglwydd : 'bendithiasom have wished you good luck, ye chwi o dy'r Arglwydd,

that are of the house of the Lord. 27 Dúw yw'r Arglwydd, yr 27 God is the Lord who hath hwn a lewyrchodd i ni : rhwym- shewed us light : bind the sacriwch yr aberth â rhaffau, hyd fice with cords, yea, even unto wrth gyrn yr allor.

the horns of the altar. 28 Fy Nuw ydwyt ti, a mi 28 Thou art my God, and I a'th glodforaf: dyrchafaf di, fy will thank thee : 'thou art my Nuw.

God, and I will praise thee. 29 Clodforwch yr Arglwydd ; 29 O give thanks unto the canys da yw: o herwydd yn Lord, for he is gracious : and dragywydd y pery ei drugaredd his mercy endureth for ever. ef.

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER. Psal. cxix. Beati immaculati.

Psal. cxix. Beati immaculati. WYN fyd y

perffaith LESSED are those that are

у y'nghyfraith yr Arglwydd. walk in the law of the Lord.

2 Gwŷn fyd y rhai a gadwant 2 Blessed are they that keep ei dystiolaethau ef; ac a'i ceis- his testimonies : and seek him iant ef â'u holl galon.

with their whole heart. 3 Y rhai hefyd ni wnant 3 For they who do no wickedanwiredd, hwy a rodiant yn ei ness : walk in his ways. ffyrdd ef.

4 Thou hast charged : that 4 Ti a orchymmynaist gadw we shall diligently keep thy dy orchymmynion yn ddyfal. commandments.

5 O am gyfeirio fy ffyrdd i 5 O that my ways were made gadw dy ddeddfau !

so direct : that I might keep thy

statutes ! 6 Yna ni'm gwaradwyddid, 6 So shall I not be confoundpan edrychwn ar dy holl or- ed : while I have respect unto chymmynion.

all thy commandments.

PA

au.

[ocr errors]

7 Clodforaf di âg uniondeb n I will thank thee with an calon, pan ddysgwyf farnedig- unfeigned heart : when I shall aethau dy gyfiawnder.

have learned the judgements of

thy righteousness. 8 Cadwaf dy ddeddfau : O na 8 I will keep thy ceremonies : ad fi'n hollol.

O forsake me not utterly.
In quo corriget?

In quo corriget ?
fodd y glanha lange ei WHERE WITH ALL shalihia

?ymgadw yn ol dy air di.

way : even by ruling himself

after thy word. 10 A'm holl galon y'th geis 10 With

my

whole heart have iais: na ad i mi gyfeiliorni oddi- I sought thee : 0 let me not go wrth dy orchymmynion. wrong out of thy commandments.

11 Cuddiais dy ymadroddion 11 Thy words have I hid yn fy nghalon, fel na phechwn within my heart : that I should i'th erbyn.

not sin against thee. 12 Tí, Arglwydd, wyt fendig 12 Blessed art thou, O Lord : edig: dysg i mi dy ddeddfau.

O teach me thy statutes. 13 A'm gwefusau y traeth 13 With my lips have I been ais holl farnedigaethau dy en- telling : of all the judgements of

thy mouth. 14 Bu mor lawen gennyf 14 I have had as great delight ffordd dy dystiolaethau, â'r holl in the way of thy testimonies : olud.

as in all manner of riches. 15 Yn dy orchymmynion y 15 I will talk of thy com- myfyriaf, ac ar dy lwybrau yr mandments : and have respect | edrychaf.

unto thy ways, 16 Yn dy ddeddfau'r ym 16 My delight shall be in thy ddigrifaf : nid anghofiaf dy statutes": and I will not forget air.

thy word.
Retribue servo tuo.

Retribue servo tuo.
YDD dda wrth dy was, Do well unto thy servant :

fel y byddwyf byw, ac y cadwyf dy air.

thy word. 18 Datguddia fy llygaid, fel y 18 Open thou mine eyes : į gwelwyf bethau rhyfedd allan that I may see the wondrous o’th gyfraith di.

things of thy law. 19 Dieithr ydwyf fi ar y 19 I am a stranger upon ddaear : na chudd di rhagof earth : 0 hide not thy comdy orchymmynion.

mandments from me. 20 Drylliwyd fy enaid gan 20 My soul breaketh out for awydd i'th farnedigaethau bob the very fervent desire : that it

hath alway unto thy judgements. 21 Ceryddaist y beilchion mell-, 21 Thou hast rebuked the digedig, y rhai a gyfeiliornant proud : and cursed are they that oddiwrth dy orchymmynion. do err from thy commandments.

22 Tro oddiwrthyf gywilydd 22 0 turn from me shame a dirmyg : oblegido dy dystiol- and rebuke : for I have kept thy aethau di a gedwais.

testimonies. 23 Tywysogion hefyd a eis 23 Princes also did sit and

amser.

« SebelumnyaLanjutkan »