Gambar halaman
PDF
ePub

am fod yn dda dy drugaredd, thy Name : for sweet is thy gwared fi.

mercy, 22 Canys truan a thlawd yd 21° 0 deliver me, for I am wyf fi, a'm calon a archollwyd helpless and poor : and my heart o'm mewn.

is wounded within me. 23 Aethum fel cysgod pan 22 I go hence like the shadow gilio: fel locust y'm hysgyd- that departeth : and am driven wir.

away as the grasshopper. 24 Fy ngliniau a aethant yn 23 My knees are weak through egwan gan ympryd ; a'm cnawd fasting : my flesh is dried up for a guriodd o eisiau brasder. want of fatness.

25 Gwaradwydd hefyd oedd 24 I became also a reproach wn iddynt: pan welent fi, sigl- unto them: they that looked ent eu pennau.

upon me shaked their heads. 26 Cynnorthwya fi, O Ar 25 Help me, O Lord my glwydd fy Nuw; achub fi yn God : 0 save me according to ol dy drugaredd:

thy mercy, 27 Fel y gwypont mai dy law 26 And they shall know, how di yw hyn ; mai ti, Arglwydd, that this is thy hand : and that a'i gwnaethost.

thou, Lord, hast done it. 28 Melldithiant hwy, ond ben 27 Though they curse, yet dithia di: cywilyddier hwynt, bless thou : and let them be conpan gyfodant ; a llawenyched founded that rise up against dy was.

me; but let thy servant rejoice. 29 Gwisger fy ngwrthwyneb 28 Let mine adversaries be wŷr â gwarth, ac ymwisgant a'u clothed with shame : and let cywilydd, megis â chochi. them cover themselves with their

own confusion, as with a cloke. 30 Clodforaf yr Arglwydd yn 29 As for me, I will give ddirfawr â'm genau ; ïe, mol- great thanks unto the Lord with iannaf ef ym mysg llawer. my mouth : and praise him

among the multitude; 31 O herwydd efe a saif ar 30 For he shall stand at ddeheulaw'r tlawd, i'w achub the right hand of the poor : to oddiwrth y rhai a farnant ei save his soul from unrighteous enaid.

judges.

BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER.
Psal. cx. Dixit Dominus.

Psal. cx. Dixit Dominus.
YWEDODD yr

THE Lord said unto my

Lord Sit thou on ar fy neheulaw, hyd oni osodwyf right hand, until I make thine dy elynion yn fainge i'th draed. enemies thy footstool.

2 Gwïalen dy nerth a enfyn 2 The Lord shall send the rod yr Arglwydd o Sïon: llyw of thy power out of Sion : be odraetha di y'nghanol dy elyn- thou ruler, even in the midst ion.

among thine enemies. 3 Dy bobl a fyddant ew. 3 In the day of thy power yllysgar yn nydd dy, nerth, shall the people offer thee freemewn harddwch sancteidd- will offerings with an holy wor

rwydd: o groth y wawr y mae ship : the dew of thy birth is of gwlith dy enedigaeth i ti. the womb of the morning.

4 Tyngodd yr Arglwydd, ac 4 The Lord sware, and will nid edifarhà, Ti wyt offeiriad not repent : Thou art a Priest yn dragywyddol, yn ol urdd for ever after the order of MelMelchisedech.

chisedech. 5 Yr Arglwydd ar dy dde 5 The Lord upon thy right heulaw a drywana frenhinoedd hand : shall wound even kings yn nydd ei ddigofaint.

in the day of his wrath. 6 Efe a farn ym mysg y cen 6 He shall judge among the hedloedd; lleinw leoedd à chel- heathen; he shall fill the places aneddau : archolla ben llawer with the dead bodies : and smite gwlad.

in sunder the heads over divers

countries. 7 Efe a ģf o'r afonary 7 He shall drink of the brook ffordd: am hynny y dyrcha in the way : therefore shall he efe ei ben.

lift
up

his head.
Psal. cxi. Confitebor tibi.

Psal. cxi. Confitebor tibi.
OLWCH yr Arglwydd.

Clodforaf yr Arglwydd a'm Lord with my whole heart : holl galon, y'nghymmanfa y rhai secretly among the faithful, and uniawn, ac yn y gynnulleidfa.

in the congregation. 2 Mawr yw gweithredoedd yr 2 The works of the Lord are Arglwydd, wedi eu ceisio gan great : sought out of all them bawb a'u hoffant.

that have pleasure therein. 3 Gogoniant a harddwch yw 3 His work is worthy to be ei waith ef; a'i gyfiawnder sydd praised, and had in honour : yn parhâu byth.

and his righteousness endureth

for ever. 4 Gwnaeth gofio ei ryfeddod 4. The merciful and gracious au: graslawn a thrugarog yw'r Lord hath so done his marvelArglwydd.

lous works : that they ought to

be had in remembrance. 6 Rhoddodd ymborth i'r rhai 5 He hath given meat unto a'i hofnant ef: efe a gofia ei them that fear him : he shall gyfammod yn dragywydd. ever be mindful of his covenant.

6 Mynegodd i'w bobl gad 6 He hath shewed his people ernid ei weithredoedd, i roddi the power of his works that iddynt etifeddiaeth y cenhedl- he may give them the heritage oedd.

of the heathen. 7 Gwirionedd a barn yw 7 The works of his hands are gweithredoedd ei ddwylaw ef : verity and judgement : all his ei holl orchymmynion ydynt sicr: commandments

are true. 8 Wedi eu sicrhâu byth ac 8 They stand fast for ever yn dragywydd, a'u gwneuthur and ever : and are done in mewn gwirionedd ac uniawnder. truth and equity:

9 Ănfonodd ymwared i'w 9 He sent redemption unto bobl : gorchymmynodd ei gyf- his people : he hath commandammod yn dragywyddol: sanct- ed his covenant for ever ; holy eiddiol ac ofnadwy yw ei Enw ef. and reverend is his Name.

yw efe.

10 Dechreuad doethineb yw 10 The fear of the Lord is the ofn yr Arglwydd ; deall da sydd beginning of wisdom : a good gan y rhai a wnant ei orchym- understanding have all they that mynion ef: y mae ei foliant ef do thereafter; the praise of it yn parhâu byth.

endureth for ever. Psal. cxii. Beatus vir.

Psal. cxii. Beatus vir. OLWCH yr Arglwydd. LESSED is the man that a'r Arglwydd ac sydd yn hoffi ei great delight in his commandorchymmynion ef yn

ddirfawr. ments. 2 Ei had fydd cadarn ar y

2 His seed shall be mighty ddaear: cenhedlaeth

у rhai un- upon earth : the generation of iawn a fendithir.

the faithful shall be blessed. 3 Golud a chyfoeth fydd yn 3 Riches and plenteousness ei dŷ ef: a'i gyfiawnder sydd shall be in his house : and his yn parhâu byth.

righteousness endureth for ever. 4 Cyfyd goleuni i'r rhai un 4 Unto the godly there arisiawn yn y tywyllwch: trugar- eth up light in the darkness : og, a thosturiol, a chyfiawn, he is merciful, loving, and righ

teous. 5 Gwr da sydd gymmwynas 5 A good man is merciful, gar, ac yn rhoddi benthyg: and lendeth : and will guide wrth farn y llywodraetha efe his words with discretion. ei achosion. 6 Yn ddïau nid ysgogir ef

6 For he shall never be moved: byth : y cyfiawn fydd byth and the righteous shall be had mewn coffadwriaeth.

in everlasting remembrance. 7 Nid ofna efe rhag chwedl 7 He will not be afraid of any drwg: ei galon sydd ddisigl, yn evil tidings : for his heart standymddiried yn yr Arglwydd. eth fast, and believeth in the Lord.

8 Attegwyd ei galon : nid 8 His heart is established, and ofna efe, hyd oni welo ei ew- will not shrink : until he see his yllys ar ei elynion.

desire
upon

his enemies. 9 Gwasgarodd, rhoddodd i'r 9 He hath dispersed abroad, tlodion ; a'i gyfiawnder sydd yn and given to the poor : and parhâu byth; ei gorn a ddyrch- his righteousness remaineth for efir mewn gogoniant.

ever; his horn shall be exalted

with honour. 10 Yr'annuwiol a wêl hyn, ac 10 The ungodly shall see it, a ddigia; efe a ysgyrnyga ei and it shall grieve him : he shají ddannedd, ac a dawdd ymaith : gnash with his teeth, and conderfydd am ddymuniad y rhai sume away; the desire of the annuwiol.

ungodly shall perish. Psal. cxiii. Laudate, pueri.

Psal. cxiii. Laudate, pueri.

RAISE the Lord, ye serGweision yr Arglwydd, vants : 0 praise the Na molwch, ïe, molwch Enw'r Ara of the Lord. glwydd.

2 Bendigedig fyddo Enw'r Ar 2 Blessed be the Name of glwydd o hyn alan ac yn dra- the Lord : from this time forth sywydd.

for evermore.

MOLW.CH yr Arglwyda; P kants 0 praise the Name

3 O godiad haul hyd ei fach 3 The Lord's Name is praisludiad moliannus yw Enw'r Ar- ed : from the rising up of the glwydd.

sun unto the going down of the 4. Uchel yw yr Arglwydd same. goruwch yr holl genhedloedd ; 4 The Lord is high above all a’i ogoniant sydd goruwch y heathen : and his glory above nefoedd.

the heavens. 5 Pwy sydd fel yr Arglwydd 5 Who is like unto the Lord ein Duw ni, yr hwn sydd yn our God, that hath his dwellpreswylio yn uchel ?

ing so high : and yet hum6 Yr hwn a ymddarostwng i bleth himself to behold the edrych y pethau yn y nefoedd, things that are in heaven and ac yn y ddaear ?

earth? 1 Efe sydd yn codi'r tlawd 6 He taketh up the simple o'r llwch, ac yn dyrchafu yr out of the dust and lifteth anghenus o'r dommen,

the poor out of the mire; 8 I'w osod gydâ phendefig 7 That he may set him with ion, re, gydâ phendefigion ei the princes : even with the bobl.

princes of his people. 9 Yr hwn a wna i'r am 8 He maketh the barren mhlantadwy gadw tý, a bod yn

to keep house : and Llawen-fam plant. Canmolwch to be a joyful mother of chilyr Arglwydd.

dren.

woman

yn ol.

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER.
Psal. cxiy. In exitu Israel.

Psal. cxiv. In exitu Israel
PAN
AN aeth Israel o'r Aipht; WH

HEN Israel came out of tŷ Iacob oddiwrth bobí Egypt : and the house of anghyfiaith;

Jacob from among the strange

people, 2 Judah oedd ei sancteidd 2 Judah was his sanctuary : rwydd, ac Israel ei arglwydd- and Israel his dominion. iaeth.

3 Y môr a welodd hyn, ac a 3 The sea saw that, and fled : giliodd; yr Iorddonen a drodd Jordan was driven back.

4 Y mynyddoedd a neidias 4 The mountains skipped like ant fel hyrddod, a'r bryniau rams : and the little hills like fel wyn defaid.

young sheep. 5 Beth ddarfu i ti, o fôr, pan 5 What aileth thee, O thou giliaist ? tithau Iorddonen, pa- sea, that thou fleddest : and thou ham, y troaist yn ol ?

Jordan, that thou wast driven

back? 6 Paham, fynyddoedd, y neid 6 Ye mountains, that ye skipiech fel hyrddod? a'r bryniau ped like rams and ye little fel wyn defaid ?

hills, like young sheep? 7 Ofna, di ddaear, rhag yr 7 Tremble, thou earth, at the Arglwydd, rhag Duw Iacob:

presence of the Lord : at the

presence of the God of Jacob; 8 Yr hwn sydd yn troi'r 8 Who turned the hard rock

[ocr errors]

see not.

graig yn llyn dwfr, a'r gallestr into a standing water : and the yn ffynnon dyfroedd.

Aint-stone into a springing weli. Psal. cxv. Non nobis, Domine.

Psal. cxv.

Non nobis, Domine ID i ni, O Arglwydd, nid ,

NO

unto us, O Lord, not

unto us, but unto thy hun dod ogoniant, er mwyn dy Name give the praise : for thy drugaredd, ac er mwyn dy loving mercy, and for thy truth's wirionedd.

sake. 2 Paham y dywedai'r cen 2 Wherefore shall the heahedloedd, Pa le yn awr y mae then say : Where is now their eu Duw hwynt ?

God? 3 Ond ein Duw ni sydd yn 3 As for our God, he is in

nefoedd: efe a wnaeth yr heaven : he hath done whathyn a fynnodd oll.

soever pleased him. 4 Eu delwau hwy ydynt o

4 Their idols are silver and aur ac arian, gwaith dwylaw gold : even the work of men's dynion.

hands. 5 Genau sydd iddynt, ond ni 5 They have mouths, and lefarant; llygaid sydd gan- speak not : eyes have they, and ddynt, ond ni welant:

6 Y mae clustiau iddynt, ond 6 They have ears, and hear ni chlywant ; ffroenau sydd not : noses have they, and smell ganddynt, ond ni aroglant: not.

7 Dwylaw sydd iddynt, ond 7 They have hands, and hanni theimlant; traed sy iddynt, dle not; feet have they, and ond ni cherddant; ni leisiant walk not : neither speak they chwaith a'u gwddf.

through their throat. 8 Y rhai a'u gwnant ydynt 8 They that make them are fel hwythau, a phob un á ym- like unto them : and so are all ddiriedo ynddynt.

such as put their trust in them. 9 O Israel, ymddiried di yn 9 But thou, house of Israel, yr Arglwydd: efe yw eu porth trust thou in the Lord : he is a'u tarian.

their succour and defence. 10 Tŷ Aaron, ymddiriedwch 10 Ye house of Aaron, put yn yr Arglwydd: efe yw eu your trust in the Lord : he is porth a'u tarian.

their helper and defender. 11 Y rhai a ofnwch yr Ar 11 Ye that fear the Lord, put glwydd, ymddiriedwch yn yr your trust in the Lord : he is Arglwydd: efe yw eu porth their helper and defender. a'u tarian.

12 Yr Arglwydd a'n cofiodd 12 The Lord hath been mindni: efe a’n bendithia: bendithia ful of us, and he shall bless us : efe dŷ Israel ; bendithia efe dŷ even he shall bless the house of Aaron.

Israel, he shall bless the house

of Aaron. 13 Bendithia efe y rhai a ofn 13 He shall bless them that ant yr Arglwydd, fychain a fear the Lord : both small and mawrion.

great. 14 Yr Arglwydd a'ch chwan 14 The Lord shall increase

chwi fwyfwy, chwychwi you more and more : you and a'ch plant hefyd.

1

your children.

« SebelumnyaLanjutkan »