Gambar halaman
PDF
ePub

stryw ?

| Fy llygad a ofidiodd gan fy 9 My sight faileth for very zystudd: llefais arnat, Are trouble" : Lord, I have called ydd, beunydd ; estynais fy daily upon thee, I have stretchylaw attat.

ed forth my hands unto thee. 10 Ai i'r meirw y gwnai 10 Dost thou shew wonders eddod? a gyfyd y meirw a'th among the dead : or shall the iannu di?

dead rise up again, and praise

thee? 11 A draethir dy drugaredd 11 Shall thy loving-kindness wn bedd ? a'th wirionedd yn be shewed in the grave : or thy

faithfulness in destruction ? 12 A adwaenir dy ryfeddod yn 12 Shall thy wondrous works tywyllwch ? a'th gyfiawnder be known in the dark : and thy nhir angof?

righteousness in the land where

all things are forgotten? 13 Ond myfi a lefais arnat, 13 Unto thee have I cried, O rglwydd; yn fore yr achub fy Lord : and early shall my prayer gweddi dy faen.

come before thee. 14 Paham, Arglwydd, y 14 Lord, why abhorrest thou wrthodi fy enaid ? y cuddi dy my soul : and hidest thou thy yneb oddiwrthyf?

face from me? 15 Truan ydwyf fi, ac 15 I am in misery, and like rangcedigaeth o'm hieuengc- unto him that is at the point to id: dygais dy ofn, ac yr ydwyf die : even from my youth up n petruso.

thy terrors have I suffered with

a troubled mind. 16 Dy soriant a aeth drosof; 16 Thy wrathful displeasure ly ddychrynedigaethau a'm tor- goeth over me: and the fear of codd ymaith.

thee hath undone me. 17 Fel dwfr y'm cylchynasant 17 They came round about me beunydd, ac y'm cyd-amgylch- daily like water : and compassed asant.

me together on every side. 18 Câr a chyfaill a yrraist 18 My lovers and friends hast ym mhell oddiwrthyf, a’m cyd- thou put away from me : and nabod i dywyllwch.

hid mine acquaintance out of my sight.

ar

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER. Psal. lxxxix. Misericordias Domini. Psal. lxxxix. Misericordias Domini.

TRUGAREDDAU Ar: Mythene shin-kind way of a’m genau y mynegaf dy wir the Lord : with my mouth will I ionedd o genhedlaeth hyd gen

ever be shewing thy truth from hedlaeth.

one generation to another, 2 Canys dywedais, Adeiledir 2 For I have said, Mercy shall trugaredd yn dragywydd : yn be set up for ever : thy truth y nefoedd y sicrhải dy wirionedd. shalt thou stablish in the heavens.

3 Gwnaethum ammod â'm 3 I have made a covenant hetholedig, tyngais i'm gwas with my chosen : I have sworn Dafydd.

unto David my servant ; 4. Yn dragywydd y sicrhậf 4 Thy seed will I stablish far

y teyrnasoedd ni alwasant ar known thee : and upon the dy Enw.

kingdoms that have not called

upon thy Name. 7 Canys ysasant Iacob, ac 7 For they have devoured a wnaethant ei breswylfa yn Jacob : and laid waste his anghyfannedd.

dwelling-place. 8 Na chofia'r anwireddau gynt

8 O remember not our old i'n herbyn: brysia, rhagflaened sins, but have mercy upon us, dy dostur drugareddau ni: canys and that soon : for we are come llesg iawn y'n gwnaethpwyd. to great misery.

9 Cynnorthwya ni, o Dduw 9 Help us, o God of our ein iachawdwriaeth, er mwyn salvation, for the glory of thy gogoniant dy Enw: gwared ni Name : 0 deliver us, and be hefyd, a thrugarhâ wrth ein merciful unto our sins, for thy pechodau, er mwyn dy Enw. Name's sake.

10 Paham y dywed y cen 10 Wherefore do the heathen hedloedd, Pa le y mae eu Duw say: Where is now their God? hwynt ? bydded hyspys ym

11 O let the vengeance of thy mhlith

у

cenhedloedd yn ein servants' blood that is shed : be golwg ni, wrth ddïal gwaed dy openly shewed upon the heaweision

yr hwn a dywalltwyd. then in our sight. 11 Deued uchenaid y car 12 O let the sorrowful sighcharorion ger dy fron : yn oling of the prisoners come before mawredd dy nerth cadw blant thee : according to the greatness marwolaeth.

of thy power, preserve thou those

that are appointed to die. 12 A thâl i'n cymmydogion 13 And for the blasphemy ar y seithfed i'w 'mynwes, eu wherewith our neighbours have cabledd trwy'r hon y'th gablas- blasphemed thee : reward thou ant di, O Arglwydd.

them, O Lord, seven-fold into

their bosom. 13 A ninnau dy bobl a def 14 So we, that are thy people, aid dy borfa, a'th foliannwn di and sheep of thy pasture, shall give yn dragywydd: datganwn dy thee thanks for ever : and will alfoliant o genhedlaeth i genhedl way be shewing forth thy praise aeth,

from generation to generation. Psal. lxxx. Qui regis Israel.

Psal. lxxx. Qui regis Israel. G Wel, yr hwn wyt yn arwain

HE
(EAR, O thou Shepherd of

Israel, thou that leadest Ioseph fel praidd; ymddisgleir- Joseph like a sheep : shew thyia, yr hwn wyt yn eistedd rhwng self also, thou that sittest upon y cerubiaid.

the cherubims. 2 Cyfod dy nerth o flaen E 2 Before Ephraim, Benjamin, phraim a Beniamin a Manasseh, and Manasses : stir up thy a thyred yn iachawdwriaeth i ni. strength, and come, and help us

3 Dychwel ni, O Dduw, a 3 Turn us again, O God : llewyrcha dy wyneb; a ni à shew the light of thy counteachubir.

nance, and we shall be whole. 4, O Arglwydd Dduw'r llu 4 O Lord God of hosts : how oedd, pa hŷd y sorri wrth weddi long wilt thou be angry with dy bobl?

thy

people that prayeth?

5 Porthaist hwynt å bara 5 Thou feedest them with the dagrau ; a diodaist hwynt â bread of tears : and givest them dagrau wrth fesur mawr. plenteousness of tears to drink. 6 Gosodaist ni yn gynnen i'n

6 Thou hast made us a very cymmydogion; a'n gelynion a'n strife unto our neighbours : and gwatwarant yn eu mysg eu hun. our enemies laugh us to scorn.

7 O Dduw'r lluoedd, dychwel 7 Turn us again, thou God of ni, a llewyrcha dy wyneb; a ni hosts : shew the light of thy couna achubir.

tenance, and we shall be whole. 8 Mudaist winwŷdden o'r 8 Thou hast brought a vine Aipht: bwriaist y cenhedloedd out of Egypt : thou hast cast allan, a phlennaist hi.

out the heathen, and planted it. 9 Arloesaist o’i blaen, a pher 9 Thou madest room for it : aist i'w gwraidd wreiddio, a hi and when it had taken root it a lanwodd

у
tir.

filled the land. 10 Cuddiwyd y mynyddoedd 10 The hills were covered gan ei chysgod ; a'i changhen- with the shadow of it: and the nau oedd fel cedrwydd rhag- boughs thereof were like the orol.

goodly cedar-trees. 11 Hi a estynodd ei changau 11. She stretched out her hyd y môr, a'i blagur hyd yr branches unto the sea : and her afon.

boughs unto the river. 12 Paham y rhwygaist ei 12 Why hast thou then brochaeau, fel y tynno pawb a elo ken down her hedge : that all heibio ar hyd y ffordd ei grawn they that go by pluck off her hi?

grapes? 13 Y baedd o'r coed a'i turia, 13 The wild boar out of the a bwystfil y maes a'i pawr. wood doth root it up : and the

wild beasts of the field devour it. 14 0 Dduw'r lluoedd, dy 14 Turn thee again, thou God chwel, attolwg : edrych o'r nef- of hosts, look down from heaoedd, a chenfydd, ac ymwel â'r ven : behold, and visit this winwŷdden hon;

vine ; 15 A'r winllan a blannodd dy 15 And the place of the vineddeheulaw, ac â'r planhigyn a yard that thy right hand hath gadarnheaist i ti dy hun. planted : and the branch that

thou madest so strong for thyself, 16 Llosgwyd hi â thân; tor 16 It is burnt with fire, and rwyd hi i lawr: gan gerydd dy cut down : and they shall perish wyneb y difethir hwynt. at the rebuke of thy countenance.

17 Bydded dy law dros wr 17 Let thy hand be upon the dy ddeheulaw, a thros fab y man of thy right hand : and upon dyn yr hwn a gadarnheaist i the son of man, whom thou mad

est so strong for thine own self. 18 Felly ni chiliwn yn ol 18 And so will not we go back + oddiwrthyt ti: bywhà ni, a ni from thee: 0 let us live, and we a alwn ar dy Enw.

shall call upon thy Name. 19 O Arglwydd Dduw'r llu 19 Turn us again, O Lord oedd, dychwel 'ni, llewyrcha dy God of hosts : shew the light of wyneb; a ni a achubir. thy countenance, and we shall

be whole.

ti dy hun.

[ocr errors]

Psal. Ixxxi. Exultate Deo.

Psal. Lxxxi. Exultate Deo. ENWCH yn llafar i Dduw Stof strength : make a cheer llawen i Dduw Iacob.

ful noise unto the God of Jacob. 2 Cymmerwch psalm, a moes 2 Take the psalm, bring hiwch dympan, y đelyn fwyn a'r ther the tabret : the merry hary nabl.

with the lute. 3 Udgenwch udgorn yn y lloer 3 Blow up the trumpet in the newydd, yn yr amser nodedig, new-moon: even in the time yn nydd ein huchelwyl. appointed, and upon our solemn

feast-day. 4 Canys deddf yw_hyn i Is 4 For this was made a statute rael, a defod i Dduw Iacob. for Israel : and a law of the God

of Jacob. 5 Efe a'i gosododd yn dyst

5 This he ordained in Joseph iolaeth yn Ioseph, pan aeth efe for a testimony: when he came allan trwy dir yr Aipht: lle y out of the land of Egypt, and clywais iaith ni ddeallwn. had heard a strange language

6. Tynnais ei ysgwydd oddi 6 I eased his shoulder from wrth y baich: ei ddwylaw a the burden : and his hands were ymadawsant â'r crochanau. delivered from making the pots. 7 Mewn cyfyngder y gel

7 Thou calledst upon me in waist, ac mi a'th waredais: troubles, and I delivered thee : gwrandewais di yn nirgelwch y and heard thee what time as daran : profais di wrth ddyfr- the storm fell upon

thee. oedd Meribah.

8 I proved thee also : at the

waters of strife. 8 Clyw, fy mhobl, a mi a 9 Hear, O my people, and I dystiolaethaf'i ti: Ísrael, os will assure thee, O İsrael : if gwrandewi arnaf;

thou wilt hearken unto me, 9 Na fydded ynot dduw ar 10 There shall no strange god all; ac nac ymgrymma i dduw be in thee : neither shalt thou dïeithr.

worship any other god. 10 Myfi yr Arglwydd dy 11 I am the Lord thy God, Dduw yw'r hwn a'th ddug di who brought thee out of the allan o`dir yr Aipht: lleda dy land of Egypt: open thy mouth safn, a mi a'i llanwaf.

wide, and I shall fill it. 11 Ond ni wrandawai fy 12 But my people would not mhobl ar fy llef; ac Israel hear my voice : and Israel would ni’m mynnai.

not obey me. 12 Yna y gollyngais hwynt 13 So I gave them up unto their y'nghyndynrwydd eu calon: aeth own hearts' lusts : and let them ant wrth eu cyngor eu hunain. follow their own imaginations.

13 O na wrandawsai fy mhobl 14 O that my people would arnaf; na rodiasai Israel yn fy have hearkened unto me : for if ffyrdd!

Israel had walked in my ways, 14 Buan y gostyngaswn eu 15 I should soon have put down gelynion, ac y troiswn fy llaw their enemies : and turned my yn erbyn eu gwrthwynebwyr. hand against their adversaries.

15 Caseion yr Arglwydd a 16 The haters of the Lord gymmerasent arnynt ymostwng should have been found liars :

iddo ef : a'u hamser hwythau but their time should have enfuasai'n dragywydd.

dured for ever. 16 Bwydasai hwynt hefyd â 17 He should have fed them brasder gwenith: ac â mel o'r also with the finest wheat-flour : graig y'th ddiwallaswn.

and with honey out of the stony rock should I have satisfied thee.

[ocr errors]

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER.
Psal. lxxxii. Deus stetit,

Psal. lxxxü. Deus stetit.
UW sydd yn sefyll y'nghyn-

OD standeth in the congres Du

nulleidfa'r galluog: ym mhlith y duwiau y barn efe. Judge among gods.

2 Pa hyd y bernwch ar gam? 2 How long will ye give wrong ac y derbyniwch wyneb y rhai judgement : and accept the perannuwiol ?

sons of the ungodly? 3 Bernwch y tlawd a'r ym 3 Defend the poor and fatherddifad : cyfiawnhewch y cys- less : see that such as are in need tuddiedig a'r rheidus.

and necessity have right. 4 Gwaredwch y tlawd a'r 4 Deliver the out-cast and anghenus: achubwch hwynt o poor : save them from the hand law

у
rhai annuwiol.

of the ungodly.
5 Ni wyddant, ac ni ddeall 5 They

will not be learned nor ant; mewn tywyllwch y rhod- understand, but walk on still in iant: holl sylfaenau y ddaear a darkness : all the foundations symmudwyd o'u lle.

of the earth are out of course. 6 Myfi á ddywedais, Duwiau 6 I have said, Ye are gods : ydych chwi; a meibion y Gor- and ye are all the children of uchaf ydych chwi oll.

the most Highest. 7 Eithr byddwch feirw fel 7 But ye shall die like men : dynion, ac fel un o'r tywysogion and fall 'like one of the priny syrthiwch.

8 Cyfod, O Dduw, barna'r 8 Arise, O God, and judge thou ddaear: canys ti a etifeddi'r the earth : for thou shalt take holl genhedloedd.

all heathen to thine inheritance. Psal. lxxxiii. Deus, quis similis ? Psal. lxxxiii. Deus, quis similis? O Dduw, na ostega na thaw,

OLD not thy tongue, O

O Dduw.

'refrain not thyself, O God. 2 Canys wele, dy elynion 2 For lo, thine enemies make sydd yn terfysgu ; a'th gaseion a murmuring : and they that yn cyfodi eu pennau.

hate thee have lift up their head. 3 Ymgyfrinachasant yn ddi 3 They have imagined crafchellgar yn erbyn dy bobl, ac tily against thy people : and ymgynghorasant yn erbyn dy taken counsel against thy serai dirgel di.

cret ones. 4 Dywedasant, Deuwch, a 4 They have said, Come, and difethwn hwynt fel na bydd- let us root them out, that they ont yn genedl; ac na chofier be no more a people : and that Enw'Israel mwyach.

the name of Israel may be no

more in remembrance. $ Canys ymgynghorasant yn 5 For they have cast their

ces.

[ocr errors]
« SebelumnyaLanjutkan »