Gambar halaman
PDF
ePub
[ocr errors]

ir Iorddonen, He yr oedd Ioan beyond Jordan, where John was yn bedyddio.

baptizing Genedigaeth ein Harglwydd, neu The Nativity of our Lord, or the Dydd Nadolig Crist. Birth-day of CHRIST, com

monly called Christmas-day. Y Colect.

The Collect. HOLL-alluog Dduw, yr hwn LMIGHTY God, who hast anedig Fab i gymmeryd ein Son to take our nature upon hanian arno, i'w eni ar gyfenw him, and as at this time to be i'r amser yma o Forwyn bur; born of a pure Virgin ; Grant Caniattâ i'ni, gan fod wedi ein that we being, regenerate, and had-genhedlu, a'n gwneuthur yn made thy children by adoption blant i ti trwy fabwys a rhảd, and grace, may daily be renewbeunydd ymadnewyddu trwy dy ed by thy Holy Spirit; through Lân Yspryd, trwy yr unrhyw the same our Lord Jesus Christ, ein Harglwydd Iesu Grist, yr who liveth and reigneth with hwn sydd yn byw ac yn teyrnasu thee and the same Spirit, ever gydâ 'thi, a'r unrhyw Yspryd, one God, world without end. byth yn un Duw, yn oes oes-. Amen. oedd. Amen. Yr Epistol. Heb. i. 1.

The Epistle. Heb. i. 1. uw wedilidder lefordulawer GODia who ati veundryatimees wrth

у

tadau trwy y prophwydi, spake in time past unto the fayn y dyddiau diweddaf hyn á thers by the prophets, hath in lefarodd wrthym ni yn ei Fab; these last days spoken unto us yr hwn a wnaeth efe yn etifedd by his Son, whom he hath appob peth, trwy'r hwn hefyd y pointed heir of all things, by gwnaeth efe y bydoedd. Yrhwn, whom also he made the worlds ; ac efe yn ddisgleirdeb ei ogon- who being the brightness of his iant ef, ac yn wir lun ei berson glory, and the express image of ef, ac yn cynnal pob peth trwy his person, and upholding all air ei nerth, wedi puro ein pech- things by the word of his powodau ni trwyddo ef ei hun, a er, when he had by himself eisteddodd ar ddeheulaw y mawr purged our sins, sat down on edd, yn y goruwch-leoedd : wedi the right hand of the Majesty ei wneuthur o hynny yn well on high; being made so much nå'r angylion, o gymmaint ag yr better than the angels, as he etifeddodd efe enw mwy rhag, hath by inheritance obtained a orol nâ hwynt-hwy. Canys wrth more excellent name than they. bwy o'r angylion y dywedodd For unto which of the angels efe un amser, Fy Mab ydwyt ti; said he at any time, Thou art myfi heddyw a'th genhedlais di? my Son, this day have I begotA thrachefn, Myfi a fyddaf iddo ten thee? And again, I will be ef yn Dad, ac efe a fydd i mi yn to him a Father, and he shall be Fab? A thrachefn, pan yw yn to me a Son ? And again, when dwyn y cyntaf-anedig i'r byd, y he bringeth in the first-begotten mae yn dywedyd, Ac addoled into the world, he saith, And holl angylíon Duw ef. Ac am let all the angels of God wor

yr angylion y mae yn dywedyd, ship him. And of the angels he Yr hwn sydd yn gwneuthur ei saith, Who maketh his angels angylion yn ysprydion, a'i wein- spirits, and his ministers a fiame idogion yn fflam dân. Ond wrth of fire. But unto the Son he y Mab, Dy orseddfainge di, O saith, Thy throne, O God, is Dduw, sydd yn oes oesoedd ; for ever and ever; a sceptre of teyrn-wïalen uniondeb yw teyrn- righteousness is the sceptre of wialen dy deyrnas di. Ti a thy kingdom : Thou hast loved geraist gyfiawnder, ac a gaseaist righteousness, and hated inianwiredd; am hynny y th en- quity; therefore God, even thy einiodd Duw, sef dy' Dduw di, God, hath anointed thee with âg olew gorfoledd tu hwnt i'th the oil of gladness above thy gyfeillion. Ac, Tydi yn y de- fellows. And, Thou, Lord, in chreuad, Arglwydd, a sylfaenaist the beginning hast laid the founy ddaear; a gwaith dy ddwylaw dation of the earth; and the di yw y nefoedd. Hwynt-hwy heavens are the works of thine a ddarfyddant; ond tydi sydd hands: they shall perish, but yn parhâu: a hwynt-hwyoll thou remainest ; and they all fel dilledyn a heneiddiant ; ac shall wax old as doth a garmegis gwisg y plygi di hwynt, ment; and as a vesture shalt thou a hwy a newidir: ond tydi yr fold them up, and they shall be un ydwyt, a'th flynyddoedd ni changed; but thou art the same, phallant

and

thy years shall not fail. Yr Efengyl. St. Ioan i. 1. The Gospel. St. John i. 1.

Gair, a'r Gair oeddehyde IN the beginning was the Duw, a Duw oedd y Gair. Hwn with God, and the Word was oedd yn y dechreuad gydâ Duw. God. The same

was in the Trwyddo ef y gwnaethpwyd pob beginning with God. All things peth; ac hebddo ef ni wnaeth were made by him; and withpwyd dim a'r a wnaethpwyd. out him was not any, thing Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r made that was made. 'In him bywyd oedd oleuni dynion. A'r was life, and the life was the goleuni sydd yn llewyrchu yn light of men. And the light y tywyllwch, a'r tywyllwch nid shineth in darkness, and the oedd yn ei amgyffred. Yr yd- darkness comprehended it not. oedd gwr

wedi ei anfon oddiwrth There was a man sent from Dduw, a'i enw Ioan. Hwn a God, whose name was John. ddaeth yn dystiolaeth, fel y tyst- The same came for a witness, iolaethai am y goleuni, fel y to bear witness of the light, that credai pawb trwyddo ef. Nid all men through him might beefe oedd y goleuni, eithr efe a lieve. He was not that light, anfonasid fel y tystiolaethai am but was sent to bear witness of y goleuni. Hwn ydoedd y gwîr that light. That was the true oleuni, yr hwn sydd yn goleuo light, which lighteth every man pob dyn a'r sydd yn dyfod i'r that cometh into the world. byd. Yn y byd yr oedd efe, He was in the world, and the a'r byd a wnaethpwyd trwyddo world was made by him, and ef; a'r byd nid adnabu ef. At the world knew him not. He ei eiddo ei hun y daeth, a'i eiddo came unto his own, and his ei hun ni dderbyniasant ef. Ond own received him not. But as

cynnifer ag a'i derbyniasant ef, many as received him, to them efe a roddes iddynt allu i fod gave he power to become the yn feibion i Dduw, sef i'r sawl sons of God, even to them that a gredant yn ei Enw ef: y rhai believe on his Name : which ni aned o waed, nac o ewyllys y were born, not of blood, nor of cnawd, nac o ewyllys gwr, eithr the will of the flesh, nor of the o Dduw. A'r Gair a wnaeth- will of man, but of God. And pwyd yn gnawd, ac a drigodd yn the Word was made flesh, and ein plith ni (ac ni a welsom ei dwelt among us (and we beheld ogoniant ef, gogoniant megis yr his glory, the glory_as of the uniganedig oddiwrth y Tad) yn only-begotten of the Father) full llawn grâs a gwirionedd.

of grace and truth. Dydd Gwyl Sant Stephan.

Saint Stephen's Day.
Y Colect.

The Collect.
CANIATI

CANIATTA ini, Arglwydd, RANT, O Lord, that, in all yma ar y ddaear, o herwydd earth for the testimony of thy tystiolaeth i'th wirionedd di, truth, we may stedfastly look edrych yn ddyfal tua'r nef, à up to heaven, and by faith bethrwy ffydd ganfod y gogoniant hold the glory that shall be a ddatguddir ; ac yn llawn o'r revealed ; and, being filled with Yspryd Glân, ddysgu caru a the holy Ghost, may learn to bendithio ein herlidwŷr trwy love and bless our persecutors esampl dy gyn-ferthyr Sant Ste- by the example of thy first Marphan, yr hwn a weddïodd dros ei týr Saint Stephen, who prayed arteithwyr arnat ti, o Iesu wỳn- for his murderers to thee, o fydedig, yr hwn wyt yn sefyll blessed Jesus, who standest at ar ddeheulaw Duw i gymmorth the right hand of God to sucy rhai oll y sydd yn dïoddef er cour all those that suffer for dy fwyn di, ein hunig Gyfryngwr thee, our only Mediator and a'n Dadleuwr. Amen.

Advocate. Amen. T Yna y canlyn Colect y Nadolig, 1 Then shall follow the Collect of the yr hwn a ddywedir yn wastad hyd Nativity, which shall be said conUcher-wyl Dydd Calan.

tinually unto New-year's Eve. Yn lle yr Epistol. Act. vii. 55. For the Epistle. Acts vii. 55.

pryd Glâna edrychodd yn holy Ghost, looked up stedddyfal 'tua'r nêf ; ac a welodd fastly into heaven, and saw the ogoniant Duw, a'r Iesu yn sefyll glory of God, and Jesus standar ddeheulaw Duw. Ac efe a ing on the right hand of God, ddywedodd, Wele, mi a welaf y and said, Behold, I see the heanefoedd yn agored, a Mab y dyn vens opened, and the Son of yn sefyi ar ddeheulaw Duw. Man standing on the right hand Yna y gwaeddasant à llêf uchel, of God. Then they cried out ac a gauasant eu clustiau, ac á with a loud voice, and stopped ruthrasant yn unfryd arno, ac their ears, and ran upon him a'i bwriasant allan o'r ddinas, ac with one accord, and cast him a'i llabyddiasant; a'r tystion a out of the city, and stoned him: ddodasant eu dillad wrth draed and the witnesses laid down dyn ieuangc a elwid Saul. A their clothes at a young man's

[ocr errors]

was Saul.

hwy a labyddiasant Stephan, ac feet, whose name efe yn galw ar Dduw, ac yn dy- And they

stoned Stephen, callwedyd, Arglwydd Iesu, derbyn ing upon God, and saying, Lord fy yspryd. Ac efe a ostyngodd Jesus, receive my spirit. And ar ei líniau, ac a lefodd â llêf he kneeled down, and cried uchel, Arglwydd, na ddod y with a loud voice, Lord, lay not pechod hwn yn eu herbyn. Ac this sin to their charge. And wedi iddo ddywedyd hyn, efe a when he had said this, he fell hunodd.

asleep. Yr Efengyl. St. Matth. xxiii. 34. The Gospel. St. Matth. xxiii. 34. ELE yr ydwyf yn danfon

,

prophets, and wise men, ion, ac ysgrifenyddion; a rhai o and scribes; and some of them honynt a leddwch, ac a groes- ye shall kill and crucify; and hoeliwch; a rhai o honynt a some of them shall ye scourge ffrewyllwch yn eich synagogau, in your synagogues, and perac a erlidiwch o dref i dref: fel secute them from city to city; y delo arnoch chwi yr holl waed that upon you may come all cyfiawn a'r a ollyngwyd ar y the righteous bloodshed upon ddaear, o waed Abel gyfiawn, the earth, from the blood of hyd waed Zacharïas, fab Bara- righteous Abel unto the blood chïas, yr hwn a laddasoch rhwng of Zacharias, son of Barachias, y deml a'r allor. Yn wîr meddaf whom ye slew between the temi chwi, daw hyn oll ar y gen- ple and the altar. Verily I hedlaeth hon. 'Ierusalem, leru- say unto you, All these things salem, yr hon wyt yn lladd y shall come upon this generaprophwydi, ac yn llabyddio y tion. O Jerusalem, Jerusalem, rhai a ddanfonir attat; pa sawl thou that killest the prophets, gwaith y mynnaswn gasglu dy and stonest them which are sent blant y'nghyd, megis y casgl iår unto thee; how often would I ei chywion tan ei hadenydd, ac have gathered thy children tonis mynnech? Wele, yr ydys yn gether, even as a hen gathereth gadael eich tŷ i chwi yn anghy- her chickens under her wings, fannedd. Canys meddaf i chwi, and ye would not ! Behold, your Ni'm gwelwch ar ol hyn, hyd house is left upto you desolate. oni ddywedoch, Bendigedig yw For I say unto you, Ye shall not yr hwn sydd yn dyfod yn Enw see me henceforth, till ye shall yr Arglwydd.

say, Blessed is he that cometh in the Name of the Lord.

A you no

attolygwn i ti fwrwag diga MERCIFUL Lord, we be

Dydd Gwyl Sant Ioan Efangylwr. Saint John the Evangelist's Day. Y Colect.

The Collect. trugarog, ni a

, glair belydr goleuni ar dy Eg- bright beams of light upon thy lwys; fel, wedi eu goleuo gan Church, that it being enlightathrawiaeth dy wỳnfydedig Apo- ened by the doctrine of thy stol ac Efangylwr Sant Joan, blessed Apostle and Evangelist y gallo hi rodio felly y'ngoleuni Saint John may so walk in the dy wirionedd, fel y delo hi yn y light of thy truth, that it may diwedd i oleuni bywyd tragy- at length attain to the light of

wyddol; trwy Iesu Grist ein Har- everlasting life; through Jesus glwydd. Amen.

Christ our Lord. Amen.
Yr Epistol. 1 St: Ioan i. 1.
YR
R hyn oedd o'r dechreuad,

The Epistle. 1 St. John i. 1. yr hyn a glywsom, yr hyn TH

THAT which was from the & welsom â'n llygaid, yr hyn a beginning, which we have edrychasom arno, ac a deimlodd heard, which we have seen with ein dwylaw am air y bywyd our eyes, which we have look(canys y bywyd a eglurhấwyd, ed upon, and our hands have ac ni a welsom, ac ydym yn tyst- handled of the word of life; iolaethu, ac yn mynegi i chwi (for the life was manifested, y bywyd tragywyddol, yr hwn and we have seen it, and bear oedd gyda'r Tad, ac a eglurhâ- witness, and shew unto you wyd i ni) yr hyn a welsom ac a that eternal life, which was with pływsom, yr ydym yn ei fynegi the Father, and was manifesti chwi, fel y caffoch chwithau ed unto us;) That which we hefyd gymdeithas gydâ ni: a'n have seen and heard declare cymdeithas ni yn wîr sydd gyd- we unto you, that ye also may a'r Tad, a chyd a'i Fab ef Yesu have fellowship with us; and Grist. A'r pethau hyn yr ydym truly our fellowship is with yn eu hysgrifenu attoch, fel y the Father, and with his Son byddo eich llawenydd yn gyf- Jesus Christ. And these things lawn. A hon yw'r gennadwri a write we unto you, that your glywsom ganddo ef, ac yr ydym joy may be fun. This then yn ei badrodd i chwi, mai goleuni is the message which we have yw Duw, ac nad oes ynddo ddim heard of him, and declare untywyllwch. Os dywedwn fod i to you, That God is light, ni gymdeithas âg ef, a rhodio yn and' in him is no darkness at y tywyllwch, celwyddog ydym, all. If we say that we have ac nid ydym yn gwneuthur ý fellowship with him, and walk gwirionedd. Eithr os rhodiwn in darkness, we lie, and do not yn y goleuni, megis y mae efe the truth : but if we walk in yn y goleuni, y mae i ni gym- the light, as he is in the light, deithas â'n gilydd, a gwaed Iesu we have fellowship one with Grist ei Fab ef sydd yn ein another, and the blood of Jesus glanhâu ni oddiwrth bob pechod. Christ his Son cleanseth us from Os dywedwn nad oes ynom bech- all sin. If we say that we have od, yr ydym yn ein twyllo ein nosin, we deceive ourselves, hunain, a'r gwirionedd nid yw and the truth is not in us. If ynom. Os cyfaddefwn ein pech- we confess our sins, he is faithodau, ffyddlawn yw efe, a chy- ful and just to forgive us our fiawn, fel y maddeuo i ni ein sins, and to cleanse us from all pechodau, ac y'n glanhâo oddi- unrighteousness. If we say that wrth bob anghyfiawnder. Os we have not sinned, we make dywedwn na phechasom, yr yd- him a liar, and his word is not ym yn ei wneuthur ef yn gel- in us. wyddog, a'i air ef nid yw ynom. Yr Efengyl. St. Ioan xxi. 19. The Gospel. St. John xxi. 19. Ř lesu a wrth

JESI
Petr, Petr

ESUS said unto Peter, Fol

low me. Then Peter, turna drodd, ac a welodd y disgybl yr ing about, seeth the disciple

« SebelumnyaLanjutkan »