Gambar halaman
PDF
ePub

dithiwch

у rhai sydd yn eich and curse not. Rejoice with ymlid: bendithiwch, ac na fell- them that do rejoice, and weep dithiwch. Byddwch lawen gyd- with them that weep. Be of â'r rhai sydd lawen, ac wylwch the same mind one towards gydâ'r rhai sy'n wylo. Bydd- another. Mind not high things, wch

yn unfryd â'ch gilydd: heb but condescend to men of low roi eich meddwl ar uchel bethau, estate. eithr yn gydostyngedig â'r rhai isel-radd.

Yr Efengyl. St. Ioan ii. 1. The Gospel. St. John ii. 1.

"R"trydydd dydd yn oedd A a marriage in Cana of Gaa mam yr Iesu oedd yno. A gal- lilee, and the mother of Jesus wyd yr Iesu hefyd a'i ddis was there. And both Jesus was gyblion i'r brïodas. A phan ball- called, and his disciples, to the odd y gwîn, mam yr Iesu a ddy- marriage. And when they wantwedodd wrtho ef, Nid oes gan- ed wine, the mother of Jesus ddynt mo'r gwîn. Iesu a ddywed- saith unto him, They have no odd wrthi, Beth sydd i mi a wine. Jesus saith unto her, Wownelwyf â thi, wraig? ni ddaeth man, what have I to do with fy awr i etto. Ei fam ef a ddy- thee? mine hour is not yet come. wedodd wrth y gwasanaethwyr, His mother saith unto the serBeth bynnag à ddywedo efe vants, Whatsoever he saith unto wrthych, gwnewch. Ac yr oedd you, do it. And there were set yno chwech o ddyfrlestri meini there six water-pots of stone, wedi eu gosod, yn ol defod pur- after the manner of the purifyedigaeth yr Iuddewon, y rhai a ing of the Jews, containing two ddalient bob un ddau ffircyn neu or three firkins apiece. Jesus dri. Iesu a ddywedodd wrth- saith unto them, Fill the waterynt, Llenwch y dyfr-lestri o pots with water. And they fillddwfr. A hwy a'u llanwasant ed them up to the brim. And hyd yr ymyl. Ac efe a ddywed- he saith unto them, Draw out odd wrthynt, Gollyngwch yn now, and bear unto the governawr, a dygwch at lywodraethwr our of the feast. And they bare y wledd. A hwy, a ddygasant. it. When the ruler of the feast A phan brofodd llywodraethwr had tasted the water that was y wledd y dwfr a wnaethid yn made wine, and knew not whence wîn, ac ni wyddai o ba le yr it was, (but the servants which ydoedd (eithr y gwasanaethwyr drew the water knew,) the goy rhai a ollyngasent y dwfr, a vernour of the feast called the wyddent) llywodraethwr y wledd bridegroom, and saith unto him, a alwodd ar y prïod-fab, ac a Every man at the beginning ddywedodd wrtho, Pob dyn a doth set forth good wine, and esyd y gwîn da yn gyntaf; ac when men have well drunk, then wedi iddynt yfed yn dda, yna that which is worse: but thou un a fo gwaeth : tithau a ged- hast kept the good wine until waist y gwîn da hyd yr awrhon. This beginning of miHyn o ddechreu gwŷrthiau a racles did Jesus in Cana of Gawnaeth yr Iesu yn Cana Galilea, lilee, and manifested forth his ac a eglurodd ei ogoniant; a'i glory, and his disciples believed Adisgyblion a gredasant ynddo.

now.

on him.

Y trydydd Sul gwedi'r Ys The third Sunday after the

Epiphany.
Y Colect.

The Collect.

twyll.

ol Dduw, edrych

yn dru- A God, mercifully look upon garog ar ein gwendid; ac yn ein our infirmities, and in all our holl beryglon a'n hanghenion, dangers and necessities stretch estyn dy ddeheulaw i'n cym- forth thy right hand to help and morth ac i'n hymddiffyn; trwy defend us; through Jesus Christ lesu Grist ein Harglwydd. Amen. our Lord. Amen.

Yr Epistol. Rhuf. xii. 16. The Epistle. Rom. xii. 16. NA A fyddwch ddoethion yn E not wise in your own thelwch i neb ddrwg am ddrwg. no man evil for evil. Provide Darperwch bethau onest y'ng- things honest in the sight of all olwg pob dyn. Os yw bosibl, men. If it be possible, as much hyd y mae ynoch chwi, byddwch as lieth in you, live peaceably heddychlawn â phob dyn. Nac with all men. Dearly beloved, ymddielwch, rai anwyl, ond avenge not yourselves, but rarhoddwch le i ddigofaint: canys ther give place unto wrath; for y mae yn ysgrifenedig, I mi y it is written, Vengeance is mine; mae dïal; myfi a dalaf, medd yr I will repay, saith the Lord. Arglwydd. "Am hynny os dy Therefore, if thine enemy hunelyn a newyna, portha ef; os ger, feed him; if he thirst, sycheda, dyro iddo ddïod: canys give him drink: for in so dowrth wneuthur hyn, ti a ben- ing thou shalt heap coals of fire tyrri farwor tanllyd ar ei ben ef. on his head. Be not overcome Na orchfyger di gan ddrygioni, of evil, but overcome evil with eithr gorchfyga di ddrygioni good. trwy ddaioni. Yr Efengyl. St. Matth. viii. 1. The Gospel. St. Matth. viii. 1.

WEDI dyfod Dekorácidered WHEN the wasureme, dormant a'i canlynasant ef. Ac wele, un multitudes followed him. And gwahan-glwyfus a ddaeth ac a'i behold, there came a leper and haddolodd ef, gan ddywedyd, worshipped him, saying, Lord, Arglwydd, os mynni, tia elli fy if thou wilt, thou canst make nglanhâu i. A'r Iesu a estynodd me clean. And Jesus put forth ei law, ac a gyffyrddodd âg, ef, his hand, and touched him, gan ddywedyd, Mynnaf; glan- saying, I will; be thou clean. hảer di. Ac yn y fan ei wahan. And immediately his leprosy glwyf ef a lanhâwyd. A dywed- was cleansed. And Jesus saith odd yr Iesu wrtho, Gwel na unto him, See thou tell no man, ddywedych wrth neb; eithr dos, but go thy way, shew thyself dangos dy hun i'r offeiriad, ac of- to the priest, and offer the gift frymma y rhodd a orchymmyn- that Moses commanded, for a odd Moses, er tystiolaeth iddynt. testimony unto them. And when Ac wedi dyfod yr Iesu i mewn Jesus was entered into Caperi Capernaum, daeth atto gan- naum, there came unto him a wriad, gan ddeisyfu arno, a dy- centurion beseeching him, and wedyd, Arglwydd, y mae fy- saying, Lord, my servant lieth

GWE

ef.

ngwås yn gorwedd gartref yn glâf at home sick of the palsy, o'r parlys, ac mewn poen ddir- grievously tormented. And Jefawr. A'r Iesu a ddywedodd sus saith unto him, I will come wrtho, Mi a ddeuaf ac a'i iachâf and heal him. The centurion

A'r canwriad a attebodd ac answered and said, Lord, I am a ddywedodd, Arglwydd, nid not worthy that thou shouldest ydwyf fi deilwng i ddyfod o come under

my roof;

but speak honot tan fy nghronglwyd: eithr the word only, and

my servant yn unig dywaid y gair, a'm gwâs shall be healed. For I am a man a iacheir. Canys dyn ydwyf under authority, having soldiers finnau dan awdurdod, a chennyf under me: and I say unto this filwŷr danaf: a dywedaf wrth man, Go, and he goeth; and to hwn, Cerdda, ac efe a â; ac another, Come, and he cometh ; wrth arall, Tyred, ac efe a ddaw; and to my servant, Do this, and ac wrth fy ngwâs, Gwna hyn, he doeth it. When Jesus heard ac efe a'i gwna. A'r Iesu, pan it, he marvelled, and said to glybu, a ryfeddodd, ac a ddy- them that followed, Verily ! wedodd wrth y rhai oedd yn say unto you, I have not found canlyn, Yn wîr" meddaf i chwi, so great faith, no not in Israel. Ni chefais gymmaint ffydd, na And I say unto you, That many ddo yn yr Israel. Ac yr ydwyf shall come from the east and yn dywedyd i chwi, y daw llawer west, and shall sit down with o'r dwyrain a'r gorllewin, ac a Abraham, and Isaac, and Jacob, eisteddant gydag Abraham, ac in the kingdom of heaven. But Isaac, a Iacob, yn nheyrnas nef- the children of the kingdom oedd: ond plant y deyrnas a shall be cast out into outer darkdeflir i'r tywyllwch eithaf; yno' ness: there shall be weeping and y bydd wylofain a rhingcian gnashing of teeth. And Jesus dannedd. A dywedodd yr Iesu said unto the centurion, Go thy wrth y canwriad, Dos ymaith; way, and as thou hast believed, ac megis y credaist, bydded i ti. so be it done unto thee. And A'i wảs á iachâwyd yn yr awr his servant was healed in the honno.

self-same hour. Y pedwerydd Sul gwedi'r Ys The fourth Sunday after the twyll.

Epiphany.
Y Colect.

The Collect.
O
Dduw, yr hwn a wyddost

O

God, who knowest us to

be set in the midst of so mewn cymmaint a chynnifer o many and great dangers, that beryglon, fel nas gallwn, o her- by reason of the frailty of our wydd gwendid ein dynol anian, nature we cannot always stand sefyll bob amser yn uniawn; upright ; Grant to us such Caniattâ i ni y cyfryw dy nerth strength and protection, as may a'th nodded, i'n cymmorth ym support us in all dangers, and mhob perygl, ac i'n harwain carry us through all temptatrwy bob profedigaeth; trwy Iesu tions; through Jesus Christ our Grist ein Harglwydd. Amen. Lord. Amen. Yr Epistol. Rhuf. xiii. 1. The Epistle. Rom. xiii. 1.

ET Y enaid if awdurdodau gor

be unto the higher powers ;

[ocr errors]

ochel: : cany; nid oes awdurdod for there is no power but of ond oddiwrth Dduw; a'r aw- God: the powers that be are durdodau y sydd, gan Dduw y ordained of God. Whosoever maent wedi eu hordeinio. Am therefore resisteth the power hynny pwy bynnag sydd yn resisteth the ordinance of God: ymosod yn erbyn yr awdurdod, and they that resist shall resydd yn gwrthwynebu ordinhâd ceive to themselves damnation. Duw: a'r rhai a wrthwynebant, For rulers are not a terror to a dderbyniant farnedigaeth idd- good works, but to the evil. ynt eu hunain. Canys tywys- Wilt thou then not be afraid ogion nid ydynt ofn i weithred- of the power? do that which oedd da, eithr i'r rhai drwg. is good, and thou shalt have fynni di nad ofnech yr awdurd- praise of the same: for he is od? gwna'r hyn sydd dda, a thi the minister of God to thee agai glod ganddo: canys gwein- for good. But if thou do that idog Duw ydyw efe i ti er da- which is evil, be afraid; for ioni. Eithr os gwnei ddrwg, he beareth not the sword in ofna ; canys nid yw efe yn dwyn vain : for he is the minister y cleddyf yn ofer: oblegid gwein- of God, a revenger to execute idog Duw yw efe, dialydd llîd wrath upon

him that doeth is hwn sydd yn gwneuthur evil. Wherefore ye must needs drwg. Herwydd paham, angh- be subject, not only for wrath, enraid yw ymddarostwng, nid but also for conscience sake. yn unig o herwydd llîd, eithr For for this cause pay ye triOherwydd cydwybod hefyd. bute also; for they are God's Canys am hyn yr ydych yn talu ministers, attending continually teyrn-ged hefyd: 'oblegid gwas- upon this very thing. Render anaethwŷr Duw ydynt hwy, yn therefore to all their dues ; trigwylied ar hyn yma Telwch bute to whom tribute is due, gan hynny i bawb eu dyledion: custom to whom custom, fear reyrn-ged i'r hwn y mae teyrn- to whom fear, honour to whom ged yn ddyledus; toll, i'r hwn honour. y mae toll, ofn, i'r hwn y mae ofn; parch, i'r hwn y mae parch yn ddyledus.

The Gospel. St. Matth. viii. 23. Yr Efengyl. St. Matth. viii. 23. ND when he was entered Č wedi iddo fyned i'r llong,

A Ninto wheship, his disciples asant ef. Ac wele, bu gynnwrf arose a great tempest in the sea, mawr yn y môr, hyd oni chudd- insomuch that the ship was iwyd y llong gan y tonnau: eithr covered with the waves: but efe oedd yn cysgu. A'i ddisgybl- he was asleep. And his disciples ion ddaethant atto, ac a'i came to him, and awoke him, deffroisant, gan ddywedyd, Ar- saying, Lord, save us, we perish. glwydd, cadw'ni : darfu am And he saith unto them, Why danom. Ac efe a ddywedodd are ye fearful, 0 ye of little wrthynt, Paham yr ydych yn faith? Then he arose, and reofnus, o chwi o fchydig ffydd ? buked the winds and the sea, Yna y cododd efe, ac y cerydd- and there was a great calm. odd y gwŷntoedd a'r môr, a bu But the men marvelled, saying, dawelwch mawr. A'r dynion a What manner of man is this,

A weddisgyblione di canopy followed him. hånd behold, times

a

ryfeddasant, gan ddywedyd, Pa that even the winds and the ryw un yw hwn, gan fod y sea obey him! And when he was gwŷntoedd hefyd a'r môr yn come to the other side into the ufuddhâu iddo? Ac wedi ei country of the Gergesenes, there ddyfod ef i'r lan arall, i wlad y met him two possessed with deGergesiaid, dau ddieflig, a gyf- vils, coming out of the tombs, arfuant âg ef, y rhai a ddeuent exceeding, fierce, so that no o'r beddau, yn dra ffyrnig, fel man might pass by that way. na allai neb fyned y ffordd And. behold, they cried out, honno. Ac wele, hwy a lefas- saying, What have we to do ant, gan ddywedyd, Iesu Fab with thee, Jesus, thou Son of Duw, beth sydd i ni a wnelom God? art thou come hither to à thi ? a ddaethost ti yma i'n torment us before the time? poeni ni cyn yr amser? Ac yr And there was a good way off oedd ym mhell oddiwrthynt from them an herd of many genfaint o foch lawer yn pori. swine, feeding. So the devils beA'r cythreuliaid a ddeisyfiasant sought him, saying, If thou cast arno, gan ddywedyd, Os bwri ni us out, suffer us to go away inallan, caniattâ i ni fyned ymaith to the herd of swine. And he i'r genfaint foch. Ac efe a said unto them, Go. And when ddywedodd wrthynt, Ewch. A they were come out, they went hwy, wedi myned allan, a aeth- into the herd of swine: and beant i'r genfaint foch. Ac wele, hold, the whole herd of swine yr holl genfaint foch a ruthrodd ran violently down a steep place tros y dibyn i'r môr, ac a fuant into the sea, and perished in the feirw yn y dyfroedd. A'r meich waters. And they that kept iaid å ffoisant; ac wedi eu them fled, and went their ways dyfod hwy i'r ddinas, hwy a into the city, and told every fynegasant bob peth, a pha beth thing, and what was befallen a ddarfuasai i'r rhai dieflig. Ac to the possessed of the devils

. wele, yr holl ddinas a ddaeth And behold, the whole city allan i gyfarfod â'r Iesu. A came out to meet Jesus: and phan ei gwelsant, attolygasant when they saw him, they be iddo ymadael o'u cyffiniau sought him, that he would de hwynt.

part out of their coasts. Y pummed Sul gwedi'r Ys The fifth Sunday after the twyll.

Epiphany
Y Colect.

The Collect. O Arglwydd, ni mattolygun O Lord, we beseech thee to i dy Eglwys a'th

wastad yn dy wîr hold continually in thy true regrefydd; fel y gallont hwy oll, ligion; that they who do lean y sawl sydd yn ymgynnal yn only upon the hope of thy heaunig wrth obaith dy nefol rås, venly grace may evermore be byth gael nawdd dy ddiogel defended by thy mighty power; ymddiffyn; trwy Iesu Grist ein through Jesus Christ our Lord. Harglwydd. Amen.

Amen. Yr Epistol. Col. ii. 12.

The Epistle. Col. iii. 12. MEGI EGÍS etholedigion Duw,

PUTO sanctaidd ac anwyl, gwisg

JT on therefore, as the elect of God, holy and be

deulu yn

« SebelumnyaLanjutkan »