Gambar halaman
PDF
ePub

trwy ymroddi i'th wasanaeth, a in holiness and righteousness all thrwy rodio ger dy fron mewn our days; through Jesus Christ sancteiddrwydd ac uniondeb dros our Lord, to whom with thee ein holl ddyddiau; trwy Iesu and the Holy Ghost be all hoGrist ein Harglwydd, i'r hwn nour and glory, world without gyda thydi a'r Yspryd Glân, bid end. Amen. yr holl anrhydedd a'r gogoniant, byth bythoedd. Amen. Am gael Gwlaw.

For Rain. Dduw, ein Tad nefol, yr O God by thy gracious proO Doch weirdly reason reglum

God our heavenly Father, iaeth wyt yn peri'i'r gwlaw cyn- vidence dost cause the former nar a'r diweddar ddisgyn ar y and the latter rain to descend upddaear, fel y dygo ffrwyth er on the earth, that it may bring mwyniant dyn; Yr ydym ni yn forth fruit for the use of man; rhoi i ti ostyngedig ddiolch, fod We give thee humble thanks yn wiw genyt, wrth ein dirfawr that it hath pleased thee, in our anghenraid, ddanfon i ni o'r great necessity, to send us at the diwedd wlaw hyfryd ar dy etif- last a joyful rain upon thine eddiaeth, a'i hireiddio pan oedd inheritance, and to refresh it sêch; i'n mawr ddiddanwch ni when it was dry, to the great dy weision anwiw, ac i ogoniant comfort of us thy unworthy serdy sanctaidd Enw; trwy dy vants, and to the glory of thy drugareddau yn Iesu Grist ein holy Name; through thy mercies Harglwydd. Amen.

in Jesus Christ our Lord. Amen. Am Dywydd tég.

For fair Weather. O Anglwwdan Dolu we ons how O Lord God

, who hast justly aist ni trwy dy ddiweddar blâ o plague of immoderate rain and anfeidrol wlaw a dyfroedd, ac waters, and in thy mercy hast yn dy drugaredd a gymmorthaist relieved and comforted ac a ddiddenaist ein heneidiau souls by, this seasonable and trwy y tymmoraidd a'r bendig- blessed change of weather ; We edig gyfnewid yma ar dywydd; praise and glorify thy holy Nyni a foliannwn ac a ogonedd- Name for this thy mercy, and wn dy sanctaidd Enw tros dy will always declare thy lovingdrugaredd hon; ac a ddatganwn kindness from generation to gebyth dy drugareddau, o genhedl- neration; through Jesus Christ aeth i genhedlaeth; trwy Iesu our Lord. Amen. Grist ein Harglwydd. Amen. Am Helaethrwydd.

For Plenty.
Drugaroccaf Dad,

hwn Most merciful Father, who o'th raslawn ddaioni a of thy gracious goodness wrandewaist ddifrifol Weddi- hast heard the devout prayers au dy Eglwys, ac a dröaist ein of thy Church, and turned our prinder ni a'n drudaniaeth yn dearth and scarcity into cheaprhad ac yn helaethrwydd ; Yr ness and plenty; We give thee ydym yn rhoi i ti ostyngedig humble thanks for this thy speddíolch am dy ragorol haelioni cial bounty; beseeching thee to

our

fel

yma; gan attolygu i ti barhâu continue thy loving-kindness dy garedigrwydd tuagattom, unto us, that our land may

у rhoddo ein tîr i ni ei yield us her fruits of increase, ffrwythau toreithiog, i'th ogon- to thy glory and our comfort; ianto di a'n diddanwch ninnau; through Jesus Christ our Lord. trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Amen. Am Heddwch ac Ymwared oddi- For Peace and Deliverance from wrth ein Gelynion.

our Enemies. HO OLL-alluog Dduw, yr hwn O Almighty

God, who art a wyt gadarn dwr ymddiff strong tower of defence ynfa i'th weision rhag wyneb eu unto thy servants against the gelynion; Yr ydym ni yn rhoddi face of their enemies ; We yield i ti foliant a diolch am ein hym- thee praise and thanksgiving for wared ni oddiwrth y mawr a'r our deliverance from those great amlwg beryglon oedd i'n ham- and apparent dangers wheregylchu : Yr ydym ni yn cyd- with we were compassed: We nabod mai dy ddaioni di yw na acknowledge it thy, goodness roddwyd ni i fynu yn ysglyfaeth that we were not delivered over iddynt hwy; gan attolygu i ti as a prey unto them; beseechyn wastadol barhâu dy gyfryw ing thee still to continue such drugareddau tuagattom, fel y thy mercies towards us, that all gwypo yr holl fyd mai tydi yw the world may know that thou - ein Hachubwr a'n cadarn War art our Saviour and mighty De

edwr ni; trwy Iesu Grist ein liverer ; through Jesus Christ Harglwydd. Amen.

our Lord. Amen. Am edfryd Heddwch cyffredinol For restoring Public Peace at Gartref.

Home.
TRA
TRAGYWYDDOL Dduw, O ,

ein Tad nefol, yr hwn yn Father, who alone makest unig wyt yn gwneuthur i ddyn- men to be of one mind in a ion fod yn unfryd mewn tŷ, ac house, and stillest the outrage yn gostegu cynddeiriogrwydd y of a violent and unruly people ; werin an-gerddol ac afrëolus ; We bless thy holy Name, that Ni a fendithiwn dy Enw sanct- it hath pleased thee to appease aidd, am fod yn wiw genyt the seditious tumults which lonyddu y cythrwfl terfysgus a' have been lately raised up agyffröwyd yn ddiweddar yn ein mongst us; most humbly beplith; ac yn ufudd yr attolygwn i seeching thee to grant to all of ti ganiattâu i bawb o honom râs, us grace, that we may hencei rodio o hyn allan yn ostyngedig forth obediently walk in thy i'th orchymmynion sanctaidd; å holy commandments; and, leadchan fyw mewn buchedd ddis- ing a quiet and peaceable life taw a heddychol ym mhob duw- in all godliness and honesty, ioldeb a gonestrwydd, i offrymmu may continually offer unto thee yn ddibaid i ti ein haberth o sacrifice of praise and foliant a dïolchgarwch am dy thanksgiving for these thy merdrugareddau hyn tuagattom; cies towards us; through' Jesus trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Christ our Lord. Amen. Amen.

our

Am Ymwared oddiwrth Blâ y For Deliverance from the Plague,

Nodau, neu neb rhyw Glefyd or other common Sickness. arall. O Arglwydd Dduw, yr hwn Lord God, who hast woundpechodau, ac a'n difëaist am ein consumed us for our transgres, hanwireddau, trwy dy ddiwedd- sions, by thy late heavy and ar ymweliad gorthrwm ac ofn- dreadful visitation; and now, adwy; ac etto y'nghanol dy farn- in the midst of judgement reedigaethau a gofiaist dy drugar- membering mercy, hast redeemedd, ac a achubaist ein heneid- ed our souls from the jaws of iau allan o safn angau; Yr ydym death ; We offer unto thy fani yn offrwm i'th dadol ddaioni therly goodness ourselves, our ein' hunain, ein heneidiau, a'n souls and bodies which thou cyrph, y rhai a waredaist di, i hast delivered, to be a living safod yn aberth bywiol i ti; gan crifice unto thee, always praisfoliannu a mawrygu yn wastadol ing and magnifying thy

mercies dy drugareddau y'nghanol dy in the midst of thy "Church; Eglwys; trwy Iesu Grist ein through Jesus Christ our Lord. Harglwydd. Amen.

Amen.
Neu hon.

Or this.
YR

yn cyfaddef ger dy fron di, drugarcccaf Dad, y gallasai ciful Father, that all the punishyr holl gospedigaethau a fygythir ments which are threatened in yn dy gyfraith, yn gyfiawn ddis- thy law might justly have fallen gyn arnom ni, o herwydd ein upon us, by reason of our manihaml droseddau a chaledwch ein fold transgressions and hardness calonnau. Etto, gan fod yn wiw of heart : Yet seeing it hath genyt, o'th dyner drugaredd, ar pleased thee of thy tender mercy, ein gwan a'n hannheilwng ym- upon our weak and unworthy ddarostyngiad ni, esmwythâu y humiliation, to asswage the conblâ niweidiol, â'r hon yn ddiw- tagious sickness wherewith we eddar y'n cystuddiwyd yn ddir- lately have been sore afflicted, fawr, ac edfryd llệf gorfoledd and to restore the voice of joy ac iechyd yn ein cyfanneddau; and health into our dwellings; yr ydym ni yn offrwm i'th Dduw- We offer unto thy Divine Maiol Fawredd, aberth moliant a jesty the sacrifice of praise and dïolch, gan glodfori a mawrygu thanksgiving, lauding and magdy ogoneddus Enw, o herwydd nifying thy glorious Name for dy amgeledd a'th ragddarbod- such thy preservation and proaeth drosom; trwy lesu Grist vidence over us; through Jesus ein Harglwydd. Amen.

Christ our Lord. Amen.

Rydym ni yn ostyngedig W Before thee, O most mer

3

Y

COLECTAU, EPISTOLAU, A'R EFENG YLAU,

A ARFERIR TRWY'R FLWYDDYN.

1 Nodwch, Am y Colect a appwyntir i bob Sul, neu Wyl y bo iddi Nos-wyl neu Ucher-wyl, y dywedir ef ar y Gwasanaeth Prydnhawnol ar y Nus-wyl

râs i nyni i ymwrthodlo ALMIGHTY God, give us

1

Y Sul cyntaf yn Adfent. The first Sunday in Advent.
Y Colect.

The Collect.
HOLL:alluog Dduw, dyro

grace that we may cast gweithredoedd y tywyllwch, ac away the works of darkness

, wisgo arfau y goleuni, yn awr and put upon us the armour of yn amser y fuchedd farwol hon, light, now in the time of this pryd y daeth dy Fab Iesu Grist mortal life, in which thy Son i ymweled â nýni mewn mawr Jesus Christ came to visit us ostyngeiddrwydd; fel y byddo i in great humility; that in the ni yn y dydd diweddaf, pan ddelo last day, when he shall come efe drachefn yn ei ogoneddus again in his glorious Majesty Fawredd i farnu byw a meirw, to judge both the quick and gyfodi i'r fuchedd anfarwol dead, we may rise to the life drwyddo ef, yr hwn sydd yn immortal, through him who livbyw, ac yn teyrnasu gydâ thieth and reigneth with thee and a'r Yspryd Glân, yr awr hon ac the Holy Ghost, now and ever. yn dragywydd. Amen.

Amen. TY Colect hwn a ddywedir beunydd | This Collect is to be repeated every

gyda'r Colectau eraill yn Adfent, day, with the other Collects in Ado hyd Nós Nadolig.

vent, until Christmas Eve. Yr Epistol. Rhuf. xiii. 8. The Epistle. Rom. xiii. 8. NA fyddwch yn nyled nebo OW

WE no man any thing, but

to love one another : for eich gilydd :: canys yr hwn sydd he that loveth another hath fulyn caru arall a gyflawnodd y filled the law. For this, Thou gyfraith. Canys hyn, Na odi- shalt not commit adultery, Thou neba, Na lâdd, Na ladratta, Na shalt not kill, Thou shalt not ddwg gam-dystiolaeth, Na thra- steal, Thou shalt not bear false chwanta; ac od oes un gorchym- witness, Thou shalt not covet ; myn arall, y mae wedi ei gynnwys and if there be any other comyn gryno yn yr ymadrodd hwn, mandment, it is briefly compreCâr dy gymmydog fel ti dy hun. hended in this saying, namely, Cariad ni wna ddrwg i'w gym- Thou shalt love thy neighbour mydog : am hynny cyflawnder as thyself. Love worketh no y gyfraith yw cariad. A hyn, ill to his neighbour; therefore gan wybod yr amser, ei bod hi love is the fulfilling of the law. weithian yn bryd i ni i ddeffrôi And that, knowing the time, o gysgu; canys yr awr hon y that now it is high time to amae ein iachawdwriaeth ni yn wake out of sleep: for now is nês nâ phan gredasom. Y nôs a our salvation nearer than when

garu bawb

[ocr errors]

And if any

gerddodd ym mhell, a'r dydd a we believed. The night is far nesâodd: am hynny bwriwn oddi- spent, the day is at hand; let wrthym weithredoedd y tywyll- us therefore cast off the works wch, a gwisgwn arfau y goleuni. of darkness, and let us put on Rhodiwn yn weddus, megis the armour of light. Let us wrth liw dydd; nid mewn cy- walk honestly as in the day; feddach a meddwdod, nid mewn not in rioting and drunkenness, cyd-orwedd ac anlladrwydd, nid not in chambering and wantonmewn cynnen a chenfigen. Eithr ness, not in strife and envying. gwisgwch am danoch yr Ar- But put ye on the Lord Jesus glwydd Iesu Grist, ac na wnewch Christ, and make not provision ragddarbod dros y cnawd, er for the flesh, to fulfil the lusts mwyn cyflawni ei chwantau ef. thereof. Yr Efengyl. St. Matth. xxi. 1.

The Gospel. St. Matth. xxi. 1. A i Ierusalem, a'u dytoShoot WHEN

they drew nigh un

to Jerusalem, and were Bethphage, i fynydd yr Olewydd, come to Bethphage, unto the yna yr anfonodd yr Iesu ddau mount of Olives, then sent Jeddisgybl, gan ddywedyd wrth- sus two disciples, saying unto ynt, Ewch i'r pentref y sydd ar them, Go into the village over eich cyfer; ac yn y man chwi a against you, and straightway ye gewch asen yn rhwym, ac ebol shall find an ass tied, and a colt gydâ hi: gollyngwch hwynt, a with her: loose them, and bring dygwch attaf fi. Ac os dywed them unto me. neb ddim wrthych, dywedwch, man say ought unto you, ye Y mae yn rhaid i'r Arglwydd shall say, The Lord hath need wrthynt; ac yn y man efe a'u of them; and straightway he denfyn hwynt. A hyn oll a will send them. All this was wnaethpwyd, fel y cyflawnid yr done, that it might be fulfilled hyn a ddywedasid drwy'r Pro- which was spoken by the

Prophwyd, yn dywedyd, Dywedwch phet, saying, Tell ye the daughi ferch śion, Wele, dy Frenhin yn ter of Šion, Behold, thy King dyfod i ti, yn addfwyn, ac yn eis cometh unto thee, meek, and tedd ar asen, ac ebol llwdn asen sitting upon an ass, and à colt arferol â'r iau. Y disgyblion a the fole of an ass. And the aethant, ac a wnaethant fel y disciples went, and did as Jesus gorchymmynasai yr Iesu iddynt. commanded them; and brought A hwy a ddygasant yr asen a'r the ass, and the colt, and put ebol, ac a ddodasant eu dillad arn on them their clothes, and they ynt, ac a'i gosodasant ef i eistedd set him thereon. And a very ar hynny. A thyrfa ddirfawr a great multitude spread their gardaenasant eu dillad ar y ffordd; ments in the way; others cut eraill a dorrasant gangau o'r down branches from the trees, gwŷdd, ac a'u taenasant ar hyd and strawed them in the way. y ffordd. A'r torfëydd, y rhai And the multitudes that went oedd yn myned o'r blaen, a'r before, and that followed, cried, rhai oedd yn dyfod ar ol, a lef- saying, Hosanna to the Son of asant, gan ddywedyd, Hosanna David; Blessed is he that comi Fab Dafydd; Bendigedig yw eth in the Name of the Lord; yr hwn sydd yn dyfod yn Enw Hosanna in the highest. And yr Arglwydd; Hosanna yn y when he was come into Jeru

« SebelumnyaLanjutkan »