Gambar halaman
PDF
ePub

etto, wrth ein gwir edifeirwch, true repentance thou wilt send danfon i ni y cyfryw dywydd a us such weather, as that we hinon, fel y derbyniom ffrwyth- may receive the fruits of the au'r ddaear mewn amser dylad- earth in due season; and learn wy; ac y dysgom drwy dy gosp- both by thy punishment to aedigaeth wellhâu ein bucheddau, mend our lives, and for thy cleac am dy wârder roddi i ti foliant mency to give thee praise and a gogoniant; trwy Iesu Grist ein glory; through Jesus Christ our Harglwydd. Amen.

Lord. Amen.

Ar amser Drudaniaeth a Newyn. In the time of Dearth and Fa

mine. O ,

Dduw, Dad o'r nef, trwy O whose gift it is, that the ddawn

pa un y disgyn y gwlaw, y ffrwythloná 'r ddaear, rain doth fall, the earth is fruityr hilia anifeiliaid, ac yr amlhâ'r ful, beasts increase, and fishes pysgod ; Edrych, attolwg, ar do multiply; Behold, we beseech adfyd dy bobl; a chaniattă am thee, the afflictions of thy peoy prinder a'r drudaniaeth (yr ple; and grant that the scarcity ým ni yr awr hon yn eu dïodd- and dearth, which we do now ef yn gwbl gyfiawn am ein most justly suffer for our iniquihanwiredd) iddynt, trwy dy ty, may through thy goodness drugarog ddaioni di, ymchwelyd be mercifully turned into cheapyn rhad ac yn helaethrwydd, ness and plenty; for the love of er cariad ar Iesu Grist ein Har- Jesus Christ our Lord, to whom glwydd ; i'r hwn, gydâ thydi a'r with thee and the Holy Ghost be Yspryd Glân, y bo anrhydedd all honour and glory, now and a gogoniant, yn oes oesoedd. for ever. Amen. Amen.

Neu hon.

Or this. O Duw, drugaros Diad, yr O God, merciful Father, who, prophwyd, a dröaist yn ddi- prophet, didst suddenly in Samasymmwth prinder mawr a'r . ria turn great scarcity and dearth drudaniaeth Samaria

yn hel- into plenty and cheapness; Have aethrwydd a rhâd; Cymmer dru- mercy upon us, that we, who garedd arnom, fel y bo i ni, y are now for our sins punished rhai am ein pechodau a boenir with like adversity, may likeyr awr hon â'r cyffelyb adfyd, wise find a seasonable relief : dderbyn yr unfath brydol gym- Increase the fruits of the earth morth: Trwy dy nefol fendith by thy heavenly benediction ; pâr gynnyrch ar ffrwythau'r and grant that we, receiving ddaear ; à chaniattâ fod i ni, thy bountiful liberality, may sydd yn derbyn dy haelionus use the same to thy glory, the lawnder, arferu yr unrhyw i'th relief of those that are needy, ogoniant di, i gymmorth eraill y and our own comfort; through sydd yn dwyn eisiau, ac i'n di- Jesus Christ our Lord. Amen. ddanwch ein hunain; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Halluog Dduw, yr hwn

Ar amser Rhyfel a Therfysgau. In the time of War and Tumults. TOLL-alluog Dduw, Bren Almighty God, King of all hin yr

hol frenhinoedd, a Phenllywiawdr pob peth, yr things, whose power no creature hwn ni ddichon neb criadur is able to resist, to whom it bewrthladd ei nerth, i'r hwn y longeth justly to punish sinners, perthyn o gyfiawnder gospi pech- and to be merciful to them that aduriaid, a bod yn drugarog wrth truly repent; Save and deliver y rhai a fyddont wîr edifeiriol; us, we humbly beseech thee, Cadw a gwared nyni, yn ostyng- from the hands of our enemies; edig ni a attolygwn i ti, rhag abate their pride, asswage their dwylaw ein gelynion; gostwng malice, and confound their deeu balehder, tòla eu drygioni, vices; that we, being armed a gwaradwydda eu bwriadau; with thy defence, may be premodd y gallom, yn arfogion gan served evermore from all pedy ymddiffyn di, fod byth yn rils, to glorify thee, who art gadwedig rhag pob perygl, i'th the only giver of all victory; ogoneddu di yr hwn wyt unig through the merits of thy only roddwr pob buddugoliaeth a gor- Son, Jesus Christ our Lord: uchafiaeth; trwy haeddedigaeth- Amen. au dy un Mab Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

In the time of any common Plague Yn amser Plå cyffredin, neu

or Sickness. Glefyd.

Almighty God, who in hwn

thy wrath didst send a yn dy lîd yn yr anialwch plague upon thine own people a anfonaist blå ar dy bobl dy in the wilderness, for their obhun, oblegid eu gwår-sythni a'u stinate rebellion against Moses gwrthryfel yn erbyn Moses ac and Aaron ; and also, in the Aaron; ac hefyd, yn amser y time of king David, didst slay brenhin Dafydd, a leddaist å with the plague of Pestilence phlâ y nodau ddengmil a thri- threescore and ten thousand, ugainmil, ac yn y man, gan gofio and yet remembering thy mercy dy drugaredd, a gedwaist y lleill; didst save the rest; Have pity Trugarhâ wrthym wîr bechadur- upon us miserable sinners, who iaid, y rhai y darfu'r awr hon i now are visited with great sickddirfawr haint a marwolaeth ness and mortality; that like as ymweled â ni; fel megis y pryd thou didst then accept of an hwnnw y derbyniaist gymmod- atonement, and didst command aeth, ac y gorchymmynaist i'r the destroying Angel to cease Angel dinystriol beidio â chospi, from punishing, so it may now felly bod yn awr yn deilwng gen- please thee to withdraw from yt wrthladd oddiwrthym y blâ us this plague and grievous sicka'r gofidus haint yma; trwy Iesu ness; through Jesus Christ our Grist ein Harglwydd. Amen. Lord. Amen.

Yn Wythnosau y Cyd-goriau, 1 In the Ember Weeks, to be i'w dywedyd bob dydd dros y said every day, for those that Thai a fyddant i dderbyn Urdd are to be admitted into Holy au Cyssegredig:

Orders.
OLL-alluog Dduw, ein Tad

hea

[ocr errors]

a

Eglwys gyffredinol trwy werth- chased to thyself an universal fawr waed dy anwyl Fab; Edrych Church by the precious blood yn ddarbodus ar yr unrhyw, ac of thy dear Son; Mercifully ar hyn o amser cyfarwydda a look upon the same, and at this llywia felly feddyliau dy weision time so guide and govern the yr Esgobíon a Bugeiliaid dy minds of thy servants the Bibraidd, fel na ddodont ddwylaw shops and Pastors of thy flock, yn ebrwydd ar neb, eithr bod that they may lay hands sudiddynt ddewis yn ffyddlawn ac denly on no man, but faithfully yn bwyllog rai cymmwys i was and wisely make choice of fit anaethu yn sanctaidd Weinid- persons to serve in the sacred ogaeth dy Eglwys. A dyro o'th Ministry of thy Church. And rấs a'th fendith nefol i'r sawl a to those which shall be ordained urdder i bob swyddyddiaeth to any holy function give thy sancteiddlân ; fel y bo iddynt grace and heavenly benediction; trwy eu buchedd a'u hathraw. that both by their life and dociaeth osod allan dy ogoniant, trine they may set forth thy

hyfforddio iachawdwriaeth glory, and set forward the salpawb oll; trwy Iesu Grist ein vation of all men; through JeHarglwydd. Amen.

sus Christ our Lord. Amen. Neu hon.

Or this. HOLL-alluog Dduw, rhodd

wr pob dawn daionus, yr of all good gifts, who of thy hwn o'th dduwiol ddarbodaeth divine providence hast appointa osodaist amrafael Raddau yn ed divers Orders in thy Church; dy Eglwys; Ni a attolygwn yn Give thy grace, we humbly beufudd i ti, roddi o'th râs i'r sawl seech thee, to all those who are oll a alwer i bob swydd a to be called to any office and gweinyddiaeth yn yr unrhyw; administration in the same; and ac felly cyflawna hwynt â'th' wîr so replenish them with the truth athrawiaeth, a chynnysgaedda of thy doctrine, and endue them hwynt â diniweidrwydd buch- with innocency of life, that they edd, fel y gwasanaethont yn may faithfully serve before thee, ffyddlawn ger dy_fron, i ogon- to the glory of thy great Name, iant dy ddirfawr Enw, ac er llês and the benefit of thy holy i'th Eglwys sanctaidd; trwy Iesu Church; through Jesus Christ Grist ein Harglwydd. Amen. our Lord. Amen. 4 Gweddi a ellir ei dywedyd ar TA Prayer that may be said

ol pob un o'r rhai o'r blaen. after any of the former. O

Dduw, yr hwn bïau o
naturiaeth a phrïodoldeb

O

property is ever to have drugarhâu yn wastad a maddeu, mercy and to forgive, receive our derbyn ein hufudd weddïau; ac humble petitions ; and though er ein bod ni yn rhwym gan we be tied and bound with the gaethiwed cadwynau ein pech- chain of our sins, yet let the odau, er hynny dattoder ni gan pitifulness of thy, great mercy dosturi dy fawr drugaredd, er loose us; for the honour of Jeanrhydedd Iesu Grist ein Cyf- sus Christ, our Mediator and ryngwr a'n Dadleuwr. Amen. Advocate. Amen.

[ocr errors]

Dduw grasusaf, yn ufudd M humbi beseech thee, as

[ocr errors]

Gweddi dros Oruchel Lýs y T A Prayer for the High Court Parliament, i'w dywedyd tra of Parliament, to be read dur-, byddont yn eistedd.

ing their Session. O y Deyrnas hon yn gyffredinol, for this Kingdom in general, so felly yn enwedig dros yr Uchel especially for the High Court of Lýs Parliament, ymgynnulledig Parliament, under our most reyr awr hon dan ein duwiolaf a'n ligious and gracious King at

grasusaf Arglwydd Frenhin; this time assembled : That thou · Deilyngu o hónot lywio a wouldest be pleased to direct

llwyddo eu holl ymgynghoriad- and prosper all their consultaau er dyrchafiad i'th Ogoniant, tions to the advancement of thy er daioni i’th Eglwys, ac er glory, the good of thy Church, dïogelwch, anrhydedd, a llwydd- the safety, honour, and welfare iant i’n Harglwydd Frenhin a'i of our Sovereign, and his DoDeyrnasoedd ; trwy eu llafur minions; that all things may be hwy felly trefner a gwastattâer so ordered and settled by their pob peth ar y sail oreu a chad- endeavours, upon the best and arnaf, fel y bo heddwch a ded- surest foundations, that peace wyddwch, gwirionedd a chyf- and happiness, truth and jusiawnder, ffydd a duwioldeb, yn tice, religion and piety, may be sefydlog yn ein plith trwy yr established among us for all holl genhedlaethau. Hyn, a nerations. These and all other phob peth arall anghenrhaid idd- necessaries, for them, for us, ynt hwy, i ni, ac i'th Eglwys and thy whole Church, we humoll

, yr ým yn ostyngedig yn eu bly beg in the Name and Meherfyn yn Enw a Chyfryngdod diation of Jesus Christ our most Iesu Grist ein Harglwydd a'n blessed Lord and Saviour. AIachawdwr bendigedig. Amen. Colect neu Weddi dros bob Ystad TA Collect or Prayer for all

ddynion, i'w harfer pan na Conditions of men, to be used bo pwyntiedig dywedyd y Li at such times when the Litany tani.

is not appointed to be said. Cheidwad pob rhyw ddyn, server of all mankind, we. yn ostyngedig attolygwn i ti humbly beseech thee for all dros bob ystâd a grâdd o ddyn- sorts and conditions of men; ion, ar fod yn wiw genyt hyspysu that thou wouldest be pleased iddynt dy ffyrdd, dy' iachawd to make thy ways known unto wriaeth i'r holl genhedloedd. them, thy 'saving health unto Yn bennaf erfyniwn arnat dros all nations. More especially, lwyddiannus ystâd yr Eglwys we pray for the good estate of Gatholig; fel, gan gael ei har- the Catholick Church; that it wain a'i llywio gan dy Yspryd may be so guided and govern. grasusol, y caffo pawb yn eu ed by thy good Spirit, that all proffesu ac yn eu galw eu hun- who profess and call themain yn Gristianogion, eu tywys selves Christians may be led ar hŷd ffordd y gwirionedd, a into the way of truth, and chynnal y ffydd mewn undeb hold the faith in unity of

men.

yspryd, rhwymyn tangnefedd, spirit, in the bond of peace, ac uniondeb buchedd. Yn ddiwa and in righteousness of life. eddaf, ni a orchymmynwn i'th Finally, we commend to thy fadadol amgeledd y rhai oll a therly goodness all those, who gystuddir mewn un modd, neu are any ways afflicted, or dissydd yn gyfyng arnynt mewn tressed, in mind, body, or esmeddwl, corph, neu ystâd ; tate; [* especially

Hyn a ddy: (*yn enwedig y sawl those for whom our uno neb Weddiau dros ba rai y dymunir prayers are desiry Gynnulleidfa. ein gweddiau, ]ryngu ed,] that it may bodd i ti eu diddanu a'u cym- please thee to comfort and remorth yn ol anghenrheidiau pob lieve them, according to their un; gan roddi iddynt amyn- several necessities, giving them edd dan eu dïoddefiadau, a patience under their sufferings, dedwyddol ymwared o'u holl and a happy issue out of all their gystuddiau. A hyn a erfyniwn afflictions. And this we beg for er mwyn Iesu Grist. Amen. Jesus Christ his sake. Amen.

* This to be said when any desire the Pray. ers of the Congregation.

* This to be said when any that have been

olch.

to return praise.

FFURFIAU ( DALU DIOLCH.
Diolch cyffredinol.

A General Thanksgiving: HOLL

FOLL-alluog Dduw, Tad yr LMIGHTY God, Father of holl drugareddau, yr ydym A all mercies, we thine un

A ni dy weision annheilwng, yn worthy servants do give thee rhoddi i ti ddïolch gostyngeiddiaf most humble and hearty thanks a ffyddlonaf am dy holl ddaïoni for all thy goodness and lovinga'th drugareddau i ni, ac i bob kindness to us, and to all men;

* Dyweder hyn dyn; (* yn arbennig [* particularly to pan fo neb un a i'r rhai y sydd yr those who desire now yn deisyf talu di awr hon yn ewyllysio to offer up their prayed for desire

offrymmu eu mol- praises and thanksiannau a'u diolch am y tosturi a givings for thy late mercies vouchryglyddaist iddynt yn ddiwedd- safed unto them.] We bless thee ar. J. Ni a'th fendithiwn am ein for our creation, preservation, and crëedigaeth, am ein cadwraeth, ac all the blessings of this life; but am holl fendithion y bywyd hwn; above all, for thine inestimable eithr uwchlaw pob dim, am dy love in the redemption of the anfeidrol gariad ym mhrynedig, world by our Lord Jesus Christ; aeth y byd drwy ein Harglwydd for the means of grace, and for Iesu Grist; am foddion grâs, ac the hope of glory. And, we beam obaith gogoniant. Ac ni a seech thee, give us that due attolygwn i ti roddi i ni y cyfryw sense of all thy mercies, that ddwys ac iawn ymsyniad ar dy our hearts may be unfeignedly holl drugareddau, fel y bo ein thankful, and that we shew calonnau yn ddiffuant yn ddi forth thy praise, not only with olchgar; ac fel y mynegom dy our lips, but in our lives; by foliant, nid â'n gwefusau yn giving up ourselves to thy serunig, eithr yn ein bucheddau; vice, and by walking before thee

« SebelumnyaLanjutkan »