Gambar halaman
PDF
ePub

goruchafion. Ac wedi ei ddyfod salem all the city was moved, ef i mewn i Jerusalem, y ddinas saying, Who is this? And the oll a gynhyrfodd, gan ddywedyd, multitude said, This is Jesus Pwy yw hwn? A’r torföydd a the Prophet of Nazareth of ddywedasant, Hwn yw lesu, y Galilee. “And Jesus went into Prophwyd o Nazareth yn Gali- the temple of God, and cast lea. A'r Iesu a aeth i mewn i out all them that sold and deml Duw, ac a daflodd allan bought in the temple; and overbawb a'r a oedd yn gwerthu threw the tables of the moneyac yn prynu yn y deml, ac a changers, and the seats of them ddymchwelodd'i lawr fyrddau y that sold doves; and said unto newidwýr arian, a chadeiriau y them, It is written, My house rhai oedd yn gwerthu colom- shall be called the house of ennod; ac a ddywedodd wrth- prayer ; but ye have made it ynt, Ysgrifenwyd, Tý gweddi y a den of thieves. gelwir fy nhý i; eithr chwi a'i gwanaethoch yn ogof lladron. Yr ail Sul yn Adfent. The second Sunday in Advent. Y Colect.

The Collect. Y

B

LESSED Lord, who hast hwn a beraist fod yr holl caused all holy Scriptures Ysgrythyr lân yn ygrifenedig to be written for our learner mwyn ein hathrawiaeth a'n ing; Grant that we may in such baddysg ni; Caniattâ fod i ni yn wise hear them, read, mark, y cyfryw fodd ei gwrando, ei learn, and inwardly digest them, darlain, ei chwilio, a'i dysgu, ac that by patience, and comfort i'n mewn ei mwynhâu; fel, trwy of thy holy, Word, we may amynedd a diddanwch dy gys- embrace, and ever hold fast segredig Air, y cofleidiom ac yr the blessed hope of everlasting ymgynhaliom yn wastadol wrth life, which thou hast given us fendigaid obaith yfuchedd dragy- in our Saviour Jesus Christ. wyddol, yr hon a roddaist i ni yn Amen. ein lachawdwr Iesu Grist. Amen.

Yr Epistol. Rhus. xv. 4. The Epistle. Rom. xv. 4. PA A bethau bynnag a ysgrifen W Ware Swritten aforetime

, wyd o'r blaen, er addysg i ni yr ysgrifenwyd hwynt; fel, trwy were written for our learning ; amynedd a diddanwch yr ysgry- that we through patience, and thyrau, y gallem gael gobaith. comfort of the Scriptures, might A Duw yr amynedd a'r diddan- have hope. Now the God of wch a roddo i chwi synied yr patience and consolation grant un peth tuagat eich gilydd, yn you to be like-minded one tool Crist lesu : fel y galloch, yn wards another, according to unfryd, o un genau, ogoneddu Christ Jesus: that ye may with Duw, a Thad ein Harglwydd one mind, and one mouth, glolesu Grist. Oherwydd paham rify God, even the Father o derbyniwch eich gilydd, megis our Lord Jesus Christ. Where ag y derbyniodd Crist ninnau i fore receive ye one another, a ogoniant Duw. Ac yr wyf yn Christ also received us, to th

dywedyd, wneuthur Iesu Grist yn glory of God. Now I say, that weinidog i'r enwaediad er mwyn Jesus Christ was a minister of gwirionedd Duw, er mwyn cad- the circumcision for the truth arnhâu yr addewidion a wnaeth of God, to confirm the promises pwyd i'r tadau: ac fel y bydd- made unto the fathers : And ai 'i'r cenhedloedd ogoneddu that the Gentiles might glorify Duw am ei drugaredd ; fel y God for his mercy; as it is mae yn ysgrifenedig, Am hyn written, For this cause I will y cyffesaf i ti ym mhlith y Cen- confess to thee among the Genhedloedd, ac y canaf i'th enw. tiles, and sing unto thy Name. A thrachefn y mae yn dywedyd, And again he saith, Rejoice, ye Ymlawenhewch, Genhedloedd, Gentiles, with his people. And gyda'i bobl ef. A thrachefn, again, Praise the Lord, all ye Molwch yr Arglwydd, yr holl Gentiles, and laud him, all Genhedloedd; a chlodforwch ef, ye people. And again, Esaias yr holl bobloedd. A thrachefn saith, There shall be a root of y mae Esaias yn dywedyd, Fe Jesse, and he that shall rise to fydd gwreiddyn o lesse; a'r hwn reign over the Gentiles, in him a gyfyd i lywodraethu'r Cen- shall the Gentiles trust. Now hedloedd, ynddo ef y gobeithia'r the God of hope fill you with Cenhedloedd. A Duw'r gobaith all joy and peace in believing, a'ch cyflawno o bob llawenydd that ye may abound in hope, a thangnefedd gan gredu, fel y through the power of the Holy cynnyddoch mewn gobaith, trwy Ghost. nerth yr Yspryd Glần.

The Gospel. St. Luke xxi. 25. Yr Efengyl. St. Luc xxi. 25.

sun, and in the

moon, a'r lleuad, a'r ser ; ac ar y and in the stars; and upon the ddaear ing. cenhedloedd, gan earth distress of nations, with gyfyng-gyngor ; a'r môr a'r perplexity, the sea and the waves tonnau yn rhuo; a dynion yn roaring; men's hearts failing llewygu gan ofn, a disgwyl am them for fear, and for looking y pethau sy'n dyfod ar y ddae- after those things which are ar: oblegid nerthoedd y nef- coming on the earth: for the oedd a ysgydwir. Ac yna y powers of heaven shall be shaken. gwelant Fab y dyn yn dyfod And then shall they see the Son mewn cwmmwl, gydâ gallu of Man coming in a cloud with a gogoniant mawr. A phan power and great glory.

And ddechreuo'r pethau hyn ddyfod, when these things begin to come edrychwch i fynu, á chodwch to pass, then look up, and lift eich pennau; canys y mae eich up your heads; for your reymwared yn nesáu. Ac efe a demption draweth nigh. And ddywedodd ddammeg iddynt, he spake to them a parable, BeEdrychwch ar y ffigysbren, a'r hold the fig-tree, and all the holl breniau; pan ddeiliant hwy trees; when they now shoot weithian, chwi a welwch ac à forth, ye see and know of your wyddoch o honoch eich hunain, own selves that summer is now fod yr hâf yn agos. Felly chwi- nigh at hand. So likewise ye, thau, pan weloch y pethau hyn when ye see these things come yn digwydd, gwybyddwch fod to pass, know ye that the Kingteyrnas Duw yn agos. Yn wîr dom of God is nigh at hand.

с

A Bydd arwyddion yn yr haul , AND there shall be signs

in

meddaf i chwi, Nid å yr oes hon Verily I say unto you, This geheibio, hyd oni ddel y cwbl i neration shall not pass away, ben. Y nêf a'r ddaear a ânt till all be fulfilled : heaven and heibio, ond fy ngeiriau i nid ânt earth shall pass away; but my heibio ddim.

words shall not pass away.

[ocr errors]

Y trydydd Sul yn Adfent. The third Sunday in Advent.
Y Colect.

The Collect. O Arglwydd a destul Grist, wo O Lord Jesu Christ, who a a anfonaist dy genhadwr i bar- thy messenger to prepare thy ottôi dy ffordd o'th flaen ; Can- way before thee; Grant that the iattâ i weinidogion a goruchwyl- ministers and stewards of thy wýr dy ddirgeledigaethau felly mysteries may likewise so prebarottói ac arloesi dy ffordd, gan pare and make ready thy way, droi calonnau y rhai anufudd i by turning the hearts of the disddoethineb y cyfiawn, fel, ar dy obedient to the wisdom of the ail ddyfodiad i farnu'r byd, y'n just, that at thy second coming caffer yn bobl gymmeradwy to judge the world we may be yn dy olwg di, yr hwn wyt yn found an acceptable people in byw ac yn teyrnasu gyda'r thy sight, who livest and reignTad a'r Yspryd Glân, byth yn est with the Father and the un Duw, heb drangc na gör. Holy Spirit, ever one God, world phen. Amen.

without end. Amen. Yr Epistol. 1 Cor. iv. 1. The Epistle. 1 Cor. iv. 1. TELLY cyfrifed dyn nyni, , L

ET a man so account of

us, as of the ministers of a goruchwylwyr ar ddirgeled- Christ, and stewards of the mysigaethau Duw. Am ben hyn yr teries of God. Moreover, it is ydys yn disgwyl mewn goruch- required in stewards, that a man wylwŷr, gael un yn ffyddlawn. be found faithful. But, with Eithr gennyf fi bychan iawn yw .me it is a very small thing that fy marnu gennych chwi, neu gan I should be judged of you, or of farn dyn: ac nid wyf chwaith man's judgement: yea, I judge yn fy marnu fy hun.' Canys ni not mine own self. 'For I know wn i ddim arnaf fy hun: ond yn nothing by myself, yet am I not hyn ni'm cyfiawnhâwyd ; eithr hereby justified ; but he that yr Arglwydd yw'r hwn sydd yn judgeth me is the Lord. Therefy marnu. Am hynny na fern fore judge nothing before the wch ddim cyn yr amser, hyd time, until the Lord come, who oni ddelo yr Arglwydd, yr hwn both will bring to light the hida oleua ddirgelion y tywyllwch, den things of darkness, and will ac a eglura fwriadau y calonnau; make manifest the counsels o ac yna y bydd y glod i bob un the hearts; and then shall every

man have praise of God. Yr Efengyl. St. Matth. xi. 2.

The Gospel.

St. Matth. xi. 2. AC

COW when John had heart carchar weithredoedd Crist, wedi danfon dau o'i ddisgyblion, Christ, he sent two of his dis a ddywedodd wrtho, Ai tydi ciples, and said unto him, Ai

gan Dduw.

esteem, pan glybu,
yn y N im ehemprison the

works

see :

yw'r hwn sy'n dyfod ? ai un thou he that should come, or arall yr ydym yn ei ddisgwyl? do we look for another ? JeA’r Iesu a attebodd ac a ddywed- sus answered and said unto odd wrthynt, Ewch, a mynegwch them, Go and shew John again i Ioan y pethau a glywch ac a those things which ye do hear welwch. Y mae'r deillion

yn
and

The blind receive gweled eilwaith, a'r cloffion yn their sight, and the lame walk, rhodio, a'r cleifion gwahanol wedi the lepers are cleansed, and eu glanhâu, a'r byddariaid yn the deaf hear, the dead are clywed; y mae'r meirw yn cyf- raised up, and the poor have odi, a'r tlodion yn cael preg- the Gospel preached to them : ethu'r efengyl iddynt. A ded- And blessed is he whosoever wydd yw'r hwn ni rwystrir ynof shall not be offended in me. fi. Ac a hwy yn myned ymaith, And as they departed, Jesus yr Iesu a ddechreuodd ddywed- began to say unto the multiyd wrth y bobloedd am Ioan, tudes concerning John, What Pa beth yr aethoch allan i'r an went ye out into the wilderialwch i edrych am dano?" Ai ness to see ? a reed shaken corsen yn ysgwyd gan wŷnt? with the wind ? But what went Eithr

ра
beth

yr

aethoch allan ye out for to i'w weled? Ai dyn wedi ei wisgo clothed in soft raiment ? be-* â dillad esmwyth? Wele, y rhai hold, they that wear soft clothsy yn gwisgo dillad esmwyth, ing are in kings' houses. But mewn tai brenhinoedd y maent. what went ye out for to see ? Eithr pa beth yr aethoch allan a prophet ? yea, I say unto i'w weled? Ai prophwyd? ïe, you, and more than a prophet. meddaf i chwi, a mwy nâ phro- For this is he of whom it is phwyd. Canys hwn ydyw efe am written, Behold, I send my mesyr hwn yr ysgrifenwyd, Wele, yr senger before thy face, which ydwyf / yn anfon fy nghennad shall prepare thy way before o flaen dy wyneb, yr hwn a thee. barottöa dy ffordd o'th flaen.

see ?

a

man

, (we

Y pedwerydd Sul yn Adfent. The fourth Sunday in Advent.
Y Colect.

The Collect.
YRCHA,Arglwydd, attolwg
i

thee) thy power, and come i'n plith, ac â mawr nerth cym- among us, and with great might morth ni; fel gan fod arnom, o succourus; that whereas, through herwydd ein pechodau a'n han our sins and wickedness, we are wireddau, ddirfawr luddias a sore let and hindered in running rhwystr i redeg yr yrfa a osodir 'the race that is set before us, o'n blaen, y byddo i'th ddaionus thy bountiful grace and mercy råd di a'th drugaredd ein cym- may speedily help and deliver morth a'n gwared yn ebrwydd, us; through the satisfaction of trwy ddiwygiad dy Fab ein Har- thy Son our Lord, to whom with glwydd : i'r hwn, gydà thi a'r thee and the Holy Ghost be hoYspryd Glân, y byddo anrhy- nour and glory, world without dedd a gogoniant, yn oes oesoedd. end. Amen. Amen.

ofyn iddo, Pwy wyt ti' Aciele THIS is the record of John,

Yr Epistol. Phil. iv. 4.

The Epistle. Phil. iv. 4.
Arglwydd yn wastadol; a

I R

and again I say, Rejoice. thrachefn meddał, Llawenhewch. Let your moderation be known Bydded eich arafwch yn hys- unto all men. The Lord is at pys i bob dŷn. Y mae'r År- hand. Be careful for nothing: glwydd yn agos. Na ofelwch but in every thing, by prayer am ddim: eithr ym mhob peth and supplication with thanksmewn gweddi ac ymbil, gydâ giving, let your requests be dïolchgarwch, gwneler eich deis- made known unto God. And yfiadau chwi yn hyspys ger bron the peace of God, which passeth Duw. A thangnefedd Duw, yr all understanding, shall keep hwn sydd uwchlaw pob dëall, a your hearts and minds through geidw eich calonnau a'ch medd- Christ Jesus. yliau yng Nghrist Iesu.

Yr Efengyl. St. Ioan i. 19. HONyw tystiolaeth Ioan, pan The Gospel. St. John i. 19. Ierusalem, Offeiriaid a Lefiaid i THIS

when the Jews sent Priests a gyffesodd, ac ni wadodd; a and Levites from Jerusalem to chyffesodd, Nid myfi yw'r Crist. ask him, Who art thou? And A hwy a ofynasant iddo, Beth he .confessed, and denied not ; ynte? Ai Elias wyt ti? Yntau but confessed, I am not the a ddywedodd, Nage. Ai’r Pro- Christ. And they asked him, phwyd wyt ti? Ac efe a atteb- What then ? Art thou Elias? odd, Nage. Yna

y

dywedasant And he saith, I am not. Art wrtho, Pwy wyt ti fel y rhodd- thou that Prophet? And he anom atteb i'r rhai a'n danfonodd. swered, No. " Then said they Beth yr wyt ti yn ei ddywedyd unto him, Who art thou? that am danat dy hun? Eb efe, Myfi we may give an yw llệf un yn gwaeddi yn y them that sent us.

What say. diffaethwch, 'Unionwch ffordd est thou of thyself? He said, yr Arglwydd; fel y dywedodd I am the voice of one crying in Esay y prophwyd. A'r rhai a the wilderness, Make straight anfonasid oedd o'r Phariseаid. the way of the Lord, A hwy, a ofynasant iddo, ac a the prophet Esaias. And they ddywedasant wrtho, Paham gan which were sent were of the hynny yr wyt ti yn bedyddio, Pharisees. And they asked onid ydwyt ti na'r Crist, nač him, and said unto him, Why Elias, na'r Prophwyd? Ioan a baptizest thou then, if thou attebodd iddynt, gan ddywedyd, be not that Christ, nor Elias, Myfi sy yn bedyddio â dwfr; neither that Prophet ? John ond y mae un yn sefyll yn eich answered them, saying, I bapplith chwi, yr hwn nid adwaen- tize with water: but there standoch chwi. Efe yw'r hwn sydd eth one among you, whom ye yn dyfod ar fy ol i, yr hwn a know not: He it is who comaeth o'm blaen i;, yr hwn nid ing after me is preferred before ydwyf fi deilwng i ddattod carrai me, whose shoe's latchet I am ei esgid. Y pethau hyn a wnaeth- not worthy to unloose. These pwyd yn Bethabara, y tu hwnt things were done in Bethabara

answer to

as said

« SebelumnyaLanjutkan »