Gambar halaman
PDF
ePub

yn y ffos a wnaethant : yn y down in the pit that they made : rhwyd a guddiasant, y daliwyd in the same net which they hid eu troed eu hun.

privily, is their foot taken. 16 Adweinir yr · Arglwydd 16 The Lord is known to exwrth y farn a wna: yr annuw ecute judgement : the ungodly iol a faglwyd y'ngweithredoedd is trapped in the work of his ei ddwylaw ei hun.

own hands. 17 Ý rhai drygionus a ym 17 The wicked shall be turnchwelant i. uffern, a'r holl gen- ed into hell : and all the peohedloedd a anghofiant Dduw. ple that forget God.

18 Canys nid anghofir y tlawd 18 For the poor shall not albyth: gobaith y trueiniaid ni way be forgotten : the patient chollir byth.

abiding of the meek shall not perish

for ever. 19 Cyfod, Arglwydd ; na or 19 Up, Lord, and let not man fydded dyn: barner y cenhedl- have the upper hand : let the oedd ger dy fron di.

heathen be judged in thy sight. 20 Gosod, Arglwydd, ofn arn 20 Put them in fear, Ó Lord : ynt: fel y gwybyddo'r cenhedl- that the heathen may know oedd mai dynion ydynt.

themselves to be but men. Psal. x. Ut quid, Domine? Psal. x. Ut quid, Domine ?

AHAM, Arglwydd, y sefi o HY standest thou so far PAHA bell? yr ymguddi yn amser

W!

off, O Lord : and hidest cyfyngder

thy face in the needful time of

trouble ? 2 Yr annuwiol mewn balchder 2 The ungodly for his own a erlid y tlawd: dalier hwynt lust doth persecute the poor : let yn y bwriadau a ddychymmyg- them be taken in the crafty wiliasant.

ness that they have imagined. 3 Canys yr annuwiol a ym 3 For the ungodly hath made ffrostia am ewyllys ei galon; ac boast of his own heart's desire : a fendithia'r cybydd, yr hwn y and speaketh good of the covetmae'r Arglwydd yn ei ffieiddio. ous, whom God abhorreth.

4 Yr annuwiol, gan uchder ei 4 The ungodly is so roud, ffroen, ni chais Dduw: nid yw that he careth not for God: neiDuw yn ei holl feddyliau ef. ther is God in all his thoughts.

5 Ei ffyrdd sydd flin bob am 5 His ways are alway grievser; uchel yw dy farnedigaethau ous : thy judgements are far allan o’i olwg ef: chwythu y above out of his sight, and theremae yn erbyn ei holl elynion. fore defieth he all his enemies.

6 Dywedodd yn ei galon, Ni'm 6 For he hath said in his symmudir: o herwydd ni bydd- heart, Tush, I shall never be af mewn drygfyd hyd genhedl- cast down : there shall no harm aeth a chenhedlaeth.

happen unto me. 7 Ei enau sydd yn llawn mell 7 His mouth is full of cursdith, a dichell, a thwyll: dan ei ing, deceit, and fraud : under dafod y mae camwedd ac anwir- his tongue is ungodliness and edd.

vanity. 8 Y efe

yn eistedd 8 He sitteth lurking in the y'nghynllwynfa'r pentrefydd : thievish corners of the streets : mewn cilfachau y lladd efe'r and privily in his lurking dens

mae

the poor

gwirion : ei lygaid a dremiant doth he murder the innocent; yn ddirgel ar y tlawd.

his eyes are set against the poor. 9 Efe a gynllwyna mewn dir 9 For he lieth waiting segelwch megis llew yn ei ffau: cretly, even as a lion lurketh he cynllwyn y mae i ddal y tlawd: in his den : that he may ravish efe a ddeil y tlawd, gan ei dyn- the poor. nu i'w rwyd.

10 He doth ravish the poor :

when he getteth him into his net. 10 Efe a ymgrymma, ac a

11 He falleth down, and humymostwng, fel

y cwympo tyrfa bleth himself : that the congretrueiniaid gan ei gedyrn ef. gation of the poor may fall into

the hands of his captains. 11 Dywedodd yn ei galon, 12 He hath said in his heart, Anghofiodd Duw: cuddiodd ei Tush, God hath forgotten : he wyneb; ni wel byth.

hideth away his face, and he

will never see it. 12 Cyfod, Arglwydd; O Dduw, 13 Arise, O Lord God, and dyrcha dy law: nac anghofia'r lift up thine hand : forget not cystuddiol.

13 Paham y dirmyga'r an 14 Wherefore should the wicknuwiol Dduw ? dywedodd yn ei ed blaspheme God : while he galon, Nid ymofyni.

doth say in his heart, Tush,

thou God carest not for it. 14 Gwelaist hyn; canys ti a 15 Surely thou hast seen it? ganfyddi anwiredd a cham, i for thou beholdest ungodliness roddi tâl a'th ddwylawdy and wrong. hun: arnat ti y gedy'r tlawd; 16 That thou mayest take the ti yw cynnorthwywr yr ym- matter into thine hand : the ddifad.

poor committeth himself unto thee; for thou art the helper of

the friendless. 15 Tor fraich yr annuwiol a'r 17 Break thou the power of drygionus : cais ei ddrygioni ef the ungodly and malicious : take hyd na chaffech ddim.

away his ungodliness, and thou

shalt find none. 16 Yr Arglwydd sydd Frenhin 18 The Lord is King for ever byth ac yn dragywydd : difeth- and ever : and the heathen are wyd y cenhedloedd allan o'i diref. perished out of the land.

17 Arglwydd, clywaist ddy 19 Lord, thou hast heard the muniad y tlodion: parottôi eu desire of the poor : thou precalon hwynt, gwrendy dy glust parest their heart, and thine ear arnynt;

hearkeneth thereto; 18 I farnu'r ymddifad a'r gor 20 To help the fatherless and thrymmedig, fel na 'chwanego poor unto their right : that the dyn daparol beri ofn mwyach. man of the earth be no more

exalted against them. Psal. xi. In Domino confido. Psal. xi. In Domino confido. N

N the Lord put I my trust : ymddiried :

i pa fodd y dywedwch wrth fy enaid, Eheda that she should flee as a bird i'ch mynydd fel aderyn? unto the hill?

galon.

2 Canys wele, y drygionus a 2 For lo, the ungodly bend i annelant fwa, parottoisant eu their bow, and make ready their

saethau ar y llinyn ; i saethu arrows within the quiver : that yn ddirgel y rhai uniawn o they may privily shoot at them

which are true of heart. 3 Canys y seiliau a ddin 3 For the foundations will be ystriwyd, pa beth a wna'r cyf- cast down : and what hath the iawn?

righteous done? 4 Yr Arglwydd sydd yn nheml 4 The Lord is in his holy

ei sancteiddrwydd; gorseddfa'r temple : the Lord's seat is in i Arglwydd sydd yn y nefoedd : heaven.

y mae ei lygaid ef yn gweled, ei 5 His eyes consider the poor : amrantau yn profi meibion dyn- and his eye-lids try the children ion.

of men. 5 Yr Arglwydd a brawf y cyf 6 The Lord alloweth the iawn: eithr cas gan ei enaid ef righteous : but the ungodly, and y drygionus, a'r hwn sydd hoff him that delighteth in wickedganddo drawsder.

ness doth his soul abhor. 6 Ar yr annuwiolion y gwlawia 7 Upon the ungodly he shall efe faglau, tân a brwmstan, a rain snares, fire and brimstone, phoethwŷnt ystormus : dyma storm and tempest : this shalí ran eu phïol hwynt.

be their portion to drink. 7 Canys yr Arglwydd cyfiawn 8 For the righteous Lord a gâr gyfiawnder: ei wyneb a loveth righteousness : his counedrych ar yr uniawn.

tenance will behold the thing that is just.

[ocr errors]

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER.
Psal. xii. Salvum me fac.

Psal. xii. Salvum me fac.
A CHUB, Arglwydd ; canys HELP me, Lord, for there is
wydd pallodd y ffyddloniaid o for the faithful are minished
blith meibion dynion.

from among the children of men. 2 Oferedd a ddywedant bob 2 They talk of vanity every un wrth ei gymmydog : â gwefus one with his neighbour : they wenhieithgar, ac â chalon ddau do but flatter with their lips, ddyblyg, y llefarant.

and dissemble in their double

heart. 3 Torred yr Arglwydd yr holl

3 The Lord shall root out all wefusau gwenhieithus, a'r tafod deceitful lips : and the tongue a ddywedo fawrhydri.

that speaketh proud things; 4 Y rhai a ddywedant, A'n 4 Which have said, With our tafod y gorfyddwn ; ein gwefus- tongue will we prevail : we are au sydd eiddom ni: pwy sydd they that ought to speak, who arglwydd arnom ni?

is lord over us?

5 Now for the comfortless 5 O herwydd anrhaith y rhai troubles' sake of the needy : and cystuddiedig, o herwydd uchen- because of the deep sighing of aid y tlodion, y cyfodaf yn awr, the poor, medd yr Arglwydd, rhoddaf 6 I will up, saith the Lord :

hang hot , ,

mewn iachawdwriaeth yr hwn y and will help every one from magler iddo.

him that swelleth against him,

and will set him at rest. 6 Geiriau'r Arglwydd ydynt 7 The words of the Lord are eiriau purion ; fel arian wedi ei pure words : even as the silver, goethi mewn ffwrn bridd, wedi which from the earth is tried, ei buro seithwaith.

and purified seven times in the

fire. 7 Ti, Arglwydd, a'u cedwi 8 Thou shalt keep them, O hwynt: cedwi hwynt rhag y gen- Lord : thou shalt preserve him hedlaeth hon yn dragywydd. from this generation for ever.

8 Yr annuwiolion a rodiant 9 The ungodly walk on every o amgylch, pan ddyrchafer y side : when they are exalted, gwaelaf o feibion dynion.

the children of men are put to

rebuke. Psal. xiii. Usque quo, Domine? Psal. xiii. Usque quo, Domine? PA

DA hýd, Arglwydd, y'm How long wilt thou forget wydd? pa hŷd y cuddi dy wyn- how long wilt thou hide thy eb rhagof?

face from me ? 2 På hợd y cymmeraf gyng 2 How long shall I seek counhorion yn fy enaid, gan fod blin- sel in my soul, and be so vexed der beunydd yn fy nghalon ? pa in my heart : how long shall hyd y dyrchefir fy ngelyn arnaf? mine enemies triumph over me?

3 Edrych a chlyw f, O Ar 3 Consider, and hear me, O glwydd fy Nuw: goleua fy llyg- Lord my God : lighten mine aid, rhag im' huno yn yr angau eyes, that I sleep not in death. 4 Rhag dywedyd o'm gelyn,

4. Lest mine enemy say, I Gorchfygais ef; ac i'm gwrth- have prevailed against him for wynebwyr lawenychu, os go- if I be cast down, they that gwyddaf.

trouble me will rejoice at it. Š Minnau hefyd a ymddir 5 But my trust is in thy meriedais yn dy drugaredd di; fy cy: and my heart is joyful in nghalon a ymlawenycha yn dy thy salvation. iachawdwriaeth : canaf i'r Ara 6 I will sing of the Lord, beglwydd, am iddo synio arnaf: cause he hath dealt so lovingly ie, canmolaf Enw'r Arglwydd with me : yea, I will praise the Goruchaf.

Name of the Lord most Highest. Psal. xiv. Dixit insipiens.

Psal. xiv. Dixit insipiens. Rynfyd a ddywedodd yn HE fool hath said in his Ymlygrasant ; ffieiddwaith 2 They are corrupt, and bewnaethant : nid oes wnel come abominable in their doddaioni, nag oes un.

ings : there is none that doeth

good, no not one. 2 Yr Arglwydd a edrychodd i 3 The Lord looked down from lawr o'r nefoedd ar feibion dyn- heaven upon the children of ion, i weled a oedd neb deallgar, men : to see if there were any yn ymgeisio â Duw,

that would understand, and seek after God.

a

a

[ocr errors]

3 Ciliodd pawb; cyd-ymddi 4 But they are all gone out of fwynasant: nid oes a wnel dda- the way, they are altogether beioni, nac oes un.

come abominable : there is none

that doeth good, no not one. 4 Bedd agored yw eu cég; a'u 5 Their throat is an open setafodau y gwnaethant ddichell: pulchre, with their tongues have gwenwyn aspiaid sydd tan eu they deceived : the poison of gwefusau.

asps is under their lips. 5 Y rhai mae eu genau yn

6 Their mouth is full of curs llawn melldith a chwerwedd : ing and bitterness : their feet buain yw eu traed i dywallt are swift to shed blood. gwaed.

6 Distryw ac aflwydd sydd yn r Destruction and unhappieu ffyrdd, a ffordd tangnefedd ness is in their ways, and the nid adnabuant: nid oes ofn Duw way of peace have they not ger bron eu llygaid.

known : there is no fear of God

before their eyes. 7 Oni ŵyr holl weithredwŷr 8 Have they no knowledge, op kanwiredd ? y rhai sy'n bwytta that they are all such workers be fy mhobl fel y bwyttaent fara: of mischief : eating up my peo, ni alwasant ar yr Arglwydd. ple as it were bread, and call

not upon the Lord ? 8 Yno y dychrynasant gan 9 There were they brought in ofn; canys y mae Duw y'nghen- great fear, even where no fear hedlaeth y cyfiawn.

was : for God is in the genera

tion of the righteous. 9 Cyngor y tlawd a warad 10 As for you, ye have made wyddasoch chwi; am fod yr Ar- a mock at the counsel of the glwydd yn obaith iddo.

poor : because he putteth his

trust in the Lord. 10 Pwy a ddyry iachawdwr 11 Who shall give salvation iaeth i Israel o Sion? pan ddy- unto Israel out of Sion? When chwelo'r Arglwydd gaethiwed ei the Lord turneth the captivity bobl, yr ymhyfryda Iacob, ac y of his people : then shall Jacob llawenhà Israel.

rejoice, and Israel shall be glad. BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER.
Psal. xv. Domine, quis habitabit ? Psal. xv. Domine, quis habitabit ? '

RGLWYDD, pwy a drig yn ORD, who shall dwell in

dy babell? pwy a breswylia thy tabernacle : or who ym mynydd dy sancteiddrwydd? shall rest upon thy holy hill?

2 Yr hwn a rodia berffaith, 2 Even he, that leadeth an ac a wnel gyfiawnder, ac a ddy- uncorrupt life : and doeth the wed wîr yn ei galon :

thing which is right, and speak

eth the truth from his heart. 3 Heb absennu â’i dafod, heb 3 He that hath used no de wneuthur drwg i'w gymmydog, ceit in his tongue, nor done evil ac heb dderbyn enllib yn erbyn to his neighbour : and hath not ei gymmydog

slandered his neighbour.

4 He that setteth not by him4 Yr hwn y mae'r drygionus self, but is lowly in his own

A

[ocr errors]

yn

« SebelumnyaLanjutkan »