Gambar halaman
PDF
ePub
[merged small][ocr errors]

yn y gynnulleidfa fawr: fy add. great congregation ; my vows unedau a dalaf ger bron y rhai will I perform in the sight of a'i hofnant ef.

them that fear him. 26 Y tlodion a fwyttânt, ac a 26 The poor shall eat, and be ddiwellir: y rhai a geisiant yr Ar- satisfied : they that seek after glwydd, a'i moliannant ef: eich the Lord shall praise him; your calon fydd byw yn dragywydd.

heart shall live for ever. 27 Holl derfynau'r ddaear a 27 All the ends of the world gofiant, ac a droant at yr Ar- shall remember themselves, and glwydd: a holl dylwythau y be turned unto the Lord : and cenhedloedd a addolant ger dy all the kindreds of the nations fron di.

shall worship before him. 28 Canys eiddo'r Arglwydd 28 For the kingdom is the yw'r deyrnas : ac efe sydd yn Lord's : and he is the Governour llywodraethu ym

mhlith y cen- among the people. hedloedd.

29 All such as be fat upon 29 Yr holl rai breision ar y earth : have eaten, and worshipddaear a fwyttant, ac a addolant: ped. y rhai a ddisgynant i'r llwch, a 30 All they that go down inymgrymmant ger ei fron ef ; ac to the dust shall kneel before nid oes neb a all gadw yn fyw him : and no man hath quickei enaid ei hun.

ened his own soul. 30 Eu had a'i gwasanaetha 31 My seed shall serve him : ef: cyfrifir ef i'r Arglwydd yn they shall be counted unto the genhedlaeth.

Lord for a generation. 31 Deuant, ac adroddant ei

32 They shall come, and the gyfiawnder ef i'r bobl a enir, heavens shall declare his righmae efe a wnaeth hyn.

teousness : unto a people that shall be born, whom the Lord'

hath made. Psal. xxiii. Dominus regit me. Psal. xxiii. Dominus regit me. Y yw

THE Lord is my shepherd : ni bydd eisiau arnaf.

therefore can I I lack no

thing. 2 Efe a wna im'orwedd mewn 2 He shall feed me in a green porfeydd gwelltog : efe a'm ty- pasture : and lead me forth bewys ger law'r dyfroedd tawel. side the waters of comfort.

3 Efe a ddychwel fy enaid : 3 He shall convert my soul : efe a’m harwain‘ar hŷd llwybr. and bring me forth in the paths au cyfiawnder er mwyn ei of righteousness, for his Name's Enw.

sake. 4 lë, pe rhodiwn ar hyd glyn 4 Yea, though I walk through cysgod angau, nid ofnaf niw- the valley of the shadow of aid : canys yr wyt ti gydâ mi; death, I will fear no evil : for dy wïalen a'th ffon a'm cysur- thou art with me; thy rod and ant.

thy staff comfort me. 5 Ti a arlwyi ford ger fy mron 5 Thou shalt prepare a table y'ngŵydd fy ngwrthwynebwyr: before me against them that iraist fy mhen àg olew; fy phïol trouble me: thou hast anointed sydd lawn.

my head with oil, and my cup shall be full

6 Daioni a thrugaredd yn 6 But thy loving-kindness ddïau a'm canlynant holl ddydd- and mercy shall follow me all iau fy mywyd: a phreswyliaf the days of my life : and I will yn nhŷ'r Arglwydd yn dragy- dwell in the house of the Lord wydd.

for ever.

BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER. Psal. xxiv. Domini est terra.

Psal. xxiv. Domini est terra. IDDO'r Arglwydd y ddaear, THE Cthat therein is the a'i chyflawnder ; y byd, ac

earth , a breswylia ynddo.

compass of the world, and they

that dwell therein. 2 Canys efe a'i seiliodd ar y 2 For he hath founded it moroedd, ac a'i sicrhaodd ar yr upon the seas : and prepared it afonydd.

upon the floods. 3 Pwy a esgyn i fynydd yr 3 Who shall ascend into the Arglwydd ? a phwy a saif yn ei hill of the Lord : or who shall le sanctaidd ef?

rise up in his holy place? 4 Y glân ei ddwylaw, a'r pur 4. Even he that hath clean ei galon; yr hwn ni ddyrch- hands, and a pure heart : and afodd ei feddwl at wagedd, ac that hath lift up his mind ni thyngodd i dwyllo.

unto vanity, nor sworn to de

ceive his neighbour. 5 Efe a dderbyn fendith gan 6 He shall receive the blessyr Arglwydd, a chyfiawnder gan ing from the Lord : and rightDduw ei iachawdwriaeth. eousness from the God of his

salvation. 6 Dyma genhedlaeth y rhai 6 This is the generation of a'i ceisiant ef, y rhai a geisiant them that seek him : even of dy wyneb di, O'lacob.

them that seek thy face, O Ja

cob. 7 O byrth, dyrchefwch eich 7 Lift up your heads, O ye pennau ;

ac ymddyrchefwch, gates, and be ye lift up, ye everAdrysau tragywyddol; a Bren- lasting doors : and the King of hin y gogoniant a ddaw i mewn. glory shall come in.

8 Pwy yw'r Brenhin gogon 8 'Who is the King of glory : iant hwn yr Arglwydd nerthol it is the Lord strong and migha chadarn, yr Arglwydd cadarn ty, even the Lord mighty in mewn rhyfel.

battle. 9 O byrth, dyrchefwch eich 9 Lift up your heads, O ye pennau ;

ac ymddyrchefwch gates, and be ye lift up, ye everddrysau tragywyddol; a Bren- lasting doors : and the king of hin y gogoniant a ddaw i mewn. glory shall come in.

10 Pwy yw'r Brenhin gogon 10 Who is the King of glory: iant hwn? Arglwydd y lluoedd, even the Lord of hosts, he is the efe yw

Brenhin y gogoniant. King of glory. Psal. xxv. Ad te, Domine, levavi. Psal. xxv. Ad te, Domine, levavi.

dyrchafaf fy enaid. 20 fy Nuw, ynot ti'r ymddir.. I have put my trust in thee : 0

selera 1, 0 Arglwydd, y U Nift up my soul; my God,

over me.

canys ti

yw Duw

iedais: na'm gwaradwydder ; na let me not be confounded, neiorfoledded fy ngelynion arn

ther let mine enemies triumph af.

3 lë, na waradwydder neb 2 For all they that hope in sydd yn disgwyl wrthyt ti: gwar- thee shall not be ashamed: but adwydder y rhai a droseddant such as transgress without a heb achos.

cause shall be put to confusion. 4 Par i mi wybod dy ffyrdd, 3 Shew me thy ways, O Lord : O Arglwydd : dysg i mi dy and teach me thy paths. lwybrau.

5 Tywys fi yn dy wirionedd, 4. Lead me forth in thy truth, a dysg fi:

and learn me : for thou art the fy iachawdwriaeth ; wrthyt ti y God of my salvation; in thee disgwyliaf ar hyd y dydd. hath been my hope all the day

long. 6 Cofia, Arglwydd, dy dost 5 Call to remembrance, O uriaethau, a'th drugareddau: Lord, thy tender mercies : and canys erioed y maent hwy. thy loving-kindnesses, which

have been ever of old. 7 Na chofia bechodau fy 6 O remember not the sins ieuengctid, na’m camweddau : and offences of my youth : but yn ol dy drugaredd meddwl di according to thy mercy think am danaf, er mwyn dy ddaioni, thou upon me, O Lord, for thy Arglwydd.

goodness. 8 Da ac uniawn yw yr Ar 7 Gracious and righteous is glwydd: o herwydd hynny y the Lord : therefore will he dysg efe bechaduriaid yn y teach sinners in the way. ffordd.

9 Y rhai llariaidd a hyffordda 8 Them that are meek shall efe mewn barn: a'i ffordd a he guide in judgement : and ddysg efe i'r rhai gostynged- such as are gentle, them shall ig.

he learn his way: 10 Holl lwybrau'r Arglwydd 9 All the paths of the Lord ydynt drugaredd a gwirionedd, are mercy and truth : unto sueh i'r rhai a gadwant ei gyfammod as keep his covenant, and his a'i dystiolaethau ef.

testimonies. 11 Er mwyn dy enw, Ar 10 For thy Name's sake, O glwydd, maddeu fý anwiredd: Lord : be merciful unto my sin, canys mawr yw.

for it is great. 12 Pa v wr yw efe sy'n ofni'r 11 What man is he, that fearArglwydd ? efe a'i dysg ef yn y eth the Lord : him shall he ffordd a ddewiso.

teach in the way that he shall

choose. 13 Ei enaid ef a erys mewn

12 His soul shall dwell at daioni: a'i had a etifedda'r ease : and his seed shall inherit ddaear.

the land. 14 Dirgelwch yr Arglwydd 13 The secret of the Lord sydd gyda'r rhai a'i hofnant ef: is among them that fear himn : a'i gyfammod hefyd i'w cyfar- and he will shew them his cowyddo hwynt.

venant. 15 Fy llygaid sydd yn wastad 14 Mine eyes are ever look

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

my sin.

me.

ar yr Arglwydd: canys efe 'a ing unto the Lord : for he shall ddwg fy nhraed allan o'r rhwyd. pluck my feet out of the net.

16 Iro attaf, a thrugarhâ 15 Turn thee unto me, and wrthyf: canys unig thlawd have mercy upon me : for I am ydwyf.

desolate, and in misery. 11 Gofidiau fy nghalon a 16 The sorrows of my heart helaethwyd : dwg' fi allan o'm are enlarged : O bring thou me cyfyngderau.

out of my troubles. 18 Gwel fy nghystudd a'm 17 Look upon my adversity helbul, a maddeu fý holl bech- and misery : and forgive me all odau.

19 Edrych ar fy ngelynion; 18 Consider mine enemies, canys amlhasant; â chasineb how many they are : and they traws hefyd y’m casasant. bear a týrannous hate against

20 Cadw fy enaid, ac achub 19 O keep my soul, and defi: na’m gwaradwydder; canys liver me : let me not be conymddiriedais ynot.

founded, for I have put my

trust in thee. 21 Cadwed perffeithrwydd ac 20 Let perfectắess and rightuniondeb fi: canys yr wyf yn eous dealing wait upon me : for disgwyl wrthyt.

my hope hath been in thee. 22 Ó Dduw, gwared Israel o'i 21 Deliver Israel, O God : out holl gyfyngderau.

of all his troubles. Psal. xxvi. Judica me, Domine. Psal. xxvi. Judica me, Domine. ARN

rhodiais yn fy mherffeith for I have walked innorwydd : ymddiriedais hefyd yn cently : my trust hath been also yr Arglwydd ; am hynny'ni in the Lord, therefore shall I lithraf.

not fall. 2 Hola fi, Arglwydd, a phrawf 2 Examine me, O Lord, and fi: chwilia fy arennau a'm ca

prove me : try out my reins lon.

and
my

heart. 3 Canys dy drugaredd sydd 3 For thy loving-kindness is o flaen fy llygaid: ac mi a rod- ever before mine eyes : and I iais yn dy wirionedd.

will walk in thy truth. 4 Nid eisteddais gydâ dynion 4 I have not dwelt with vain coegion ; a chydâ'r rhai trofaus persons : neither will I have felnid âf.

lowship with the deceitful. 5 Caseais gynnulleidfa'r dryg

5 I have hated the congregaionus; a chydâ'r annuwiolion tion of the wicked : and will nid eisteddaf.

not sit among the ungodly. 6 Golchaf fy nwylaw mewn 6 I will wash my hands in diniweidrwydd a'th allor, o innocency, O Lord : and so will Arglwydd, a amgylchynaf: I go to thine altar;

7 I gyhoeddi à llef clodfor 7 That I may shew the voice edd, ac i fynegi dy holl ryfedd- of thanksgiving : and tell of all odau.

thy wondrous works. 8 Arglwydd, hoffais drigfan 8 Lord, I have loved the habidy dý, a lle preswylfa dy ogon- tation of thy house: and the place iant.

where thine honour dwelleth..

BARNilis

, Arglwyddo
fanys B E thou my Judge, O Lord

,

[ocr errors]

P.2/1

9 Ofn yr Arglwydd sydd lân, 9 The fear of the Lord is yn parhâu yn dragywydd; barn- clean, and endureth for ever :

au'r Arglwydd ydynt wirionedd, the judgements of the Lord are bi cyfiawn ydynt i gyd.

true, and righteous altogether. 10 Mwy dymunol ynt nag 10 More to be desired are they aur, le, nag aur coeth lawer : than gold, yea, than much fine melysach hefyd na'r mel, ac nâ gold : sweeter also than honey, diferiad diliau mel.

and the honey-comb. 11 Ynddynt hwy hefyd y rhy 11 Moreover, by them is thy buddir dy was: o'u cadw y mae servant taught : and in keeping gwobr lawer.

of them there is great reward. 12 Pwy a ddeall ei gamwedd 12 Who can tell how oft he au? glanhâ fi oddiwrth fy meiau offendeth : 0 cleanse thou me cuddiedig

from my secret faults. 13 Attal hefyd dy was oddi 13 Keep thy servant also from wrth bechodau rhyfygus; na ar presumptuous sins, lest they get glwyddiaethont arnaf: yna y'm the dominion over me: so shall i perffeithir, ac y'm glanheir oddi- be undefiled, and innocent from wrth anwiredd lawer.

the great offence. 14 Bydded ymadroddion fy 14 Let the words of my ngenau, a myfyrdod fy nghalon, mouth, and the meditation of yn gymmeradwy ger dy fron, my heart : be alway acceptable

Arglwydd, fy nghraig a'm in thy sight, prynwr.

15 O Lord : my strength, and

my redeemer. Psal. xx. Exaudiat te Dominus. Psal. xx. Exaudiat te Dominus. GRAN PAVED yr

Ar NHE

cyf day of trouble : the Name yngder : Enw Duw Iacob a'th of the God of Jacob defend

2 Anfoned i ti gymmorth o'r 2 Send thee help from the cyssegr, a nerthed di o Sion.

sanctuary : and strengthen thee

out of Sion; 3 Cofied dy holl offrymmau, 3 Remember all thy offera bydded foddlawn i'th boeth- ings : and accept thy burntoffrwm.

sacrifice; 4. Rhodded i ti wrth fodd 4 Grant thee thy heart's dedy galon; a chyflawned dy holl sire : and fulfil all thy mind. gyngor.

5 Gorfoleddwn yn dy iachawd 5 We will rejoice in thy salvawriaeth di, a dyrchafwn faner yn tion, and triumph in the Name enw ein Duw: cyflawned yr Ar- of the Lord our God : the Lord glwydd dy holl ddymuniadau. perform all thy petitions. 6 Yr awr

hon

y gwn y gwared 6 Now know I, that the Lord yr Arglwydd ei enneiniog: efe a helpeth his Anointed, and will wrendy arno o nefoedd ei sanct- hear him from his holy heaelddrwydd, yn nerth iechyd ei ven : even with the wholesome ddeheulaw ef.

strength of his right hand. 7 Ymddiried rhai mewn oer 7 Some put their trust in chan bydau, a rhai mewn meirch: riots, and some in horses : but

Q

ddiffynno.

thee;

[ocr errors]
« SebelumnyaLanjutkan »