Gambar halaman
PDF
ePub

men.

,

iau'n calonnau trwy ysprydol- hearts by the inspiration of thy iaeth dy Lân Yspryd; fel y Holy Spirit, that we may percarom dydi yn berffaith, ac y fectly love thee, and worthimawrhâom yn deilwng dy Enw ly magnify thy holy Name; sanctaidd ; trwy Grist ein Har- through Christ' our Lord. Aglwydd. Amen. 1 Yna yr Offeiriad, gan droi at y 1 Then shall the Priest, turning to the

bobl, a draetha yn eglur y DENĞ people, rehearse distinctly all the AIR DEDDF oll. A'r bobl etto TÉN COMMANDMENTS; ar eu gliniau, ar ol pob un o'r and the people still kneeling shall, Gorchymmynion, a archant dru after every Commandment, ask God garedd Duw am eu torri hwynt mercy for their transgression thereo'r blaen, a grâs i gadw'r unrhyw of for the time past, and grace to rhagllaw; fel y mae'n canlyn. keep the same for the time to come,

as followeth. Gweinidog:

Minister. UW a lefarodd y geiriau OD spake these words; and yw'r Arglwydd dy Dduw: Na God: Thou shalt have none fydded iť dduwiau eraill onid other gods but me. myfi.

Pobl. Arglwydd, trugarhå People. Lord, have mercy upwrthym, a gostwng ein calon on us, and incline our hearts to nau i gadw'r gyfraith hon. keep this law.

Gweinidog Na wna it' dy hun Minister. Thou shalt not make ddelw gerfiedig, na llun dím a'r to thyself any graven image, nor y sydd yn y nefoedd uchod, neu the likeness of any thing that is yn y ddaear isod, nac yn y dwfr in heaven above, or in the earth dan y ddaear. Na ostwng idd- beneath, or in the water under ynt, ac na addola hwynt: canys the earth. Thou shalt not bow myfi yr Arglwydd dy Dduw yd down to them, nor worship them: wyf Dduw eiddigus, yn ymweled for I the Lord thy God am a à phechodau'r tadau ar y plant, jealous God, and visit the sins hyd y, drydedd a'r bedwaredd of the fathers upon the chilgenhedlaeth o'r rhai a’m casânt; dren, unto the third and fourth ac yn gwneuthur trugaredd i generation of them that hate filoedd o'r rhai a’m carant, ac a me, and shew mercy unto thougadwant fy ngorchymmynion. sands in them that love me, and

commandments. Pobl. Arglwydd, trugarhâ People. Lord, have mercy upwrthym, a gostwng ein calon- on us, and incline our hearts to nau i gadw'r

gyfraith hon. keep this law. Gweinidog. Na chymmer Minister. Thou shalt not take Enw'r Arglwydd dy. Dduw yn the Name of the Lord thy God ofer: canys nid gwirion gan yr in vain: for the Lord will not Arglwydd yr hwn a gymmero hold him guiltless, that taketh ei Enw ef yn ofer.

his Name in vain. Pobl. Arglwydd, trugarhâ People. Lord, have mercy upwrthym, a gostwng ein calon- on us, and incline our hearts to nau i gadw'r gyfraith hon. keep this law.

Gweinidog: Cofia gadw yn Minister. Remember that

keep my

sanctaidd y dydd Sabbath. Chwe thou keep holy the Sabbathdiwrnod y gweithi, ac y gwnai day. Six days shalt thou lady holl waith; eithr y seithfed bour, and do all that thou hast dydd yw Sabbath yr Arglwydd to do; but the seventh day is dy Dduw. Ar y dydd hwnnw the Sabbath of the Lord thy na wna ddim gwaith, tydi, na'th God. In it thou shalt do no fab, na'th ferch, na'th was, na'th manner of work, thou, and thy forwyn, na'th anifail, na'r dyn son, and thy daughter, thy mandïeithr a fyddo o fewn dy byrth. servant, and thy maid-servant, Canys mewn chwe diwrnod y thy cattle, and the stranger that gwnaeth yr Arglwydd nef a is within thy gates. For in six daear, y môr, ac oll y sydd days the Lord made heaven and ynddynt, ac à orphwysodd y earth, the sea, and all that in seithfed dydd: o herwydd pa- them is, and rested the seventh ham y bendithiodd yr Arglwydd day: wherefore the Lord blessy seithfed dydd, ac a'i sanct- edo the seventh day, and haleiddiodd ef.

lowed it. Pobl. Arglwydd, trugarhâ People. Lord, have mercy upwrthym, a gostwng ein calon- on us, and incline our hearts to nau i gadw'r gyfraith hon. keep this law.

Gweinidog. Anrhydedda dy Minister. Honour thy father dad a'th fam; fel yr estyner dy and thy mother; that thy days ddyddiau ar y ddaear yr hon a may be long in the land, which rydd yr Arglwydd dy Dduw i ti. the Lord thy God giveth thee.

Pobl. Årglwydd, trugarhâ People. Lord, have mercy upwrthym, a gostwng ein calon on us, and incline our hearts to nau i gadw'r gyfraith hon. keep this law. Gweinidog. Na ladd.

Minister. Thou shalt do no

murder. Pobl. Arglwydd, trugarhâ People. Lord, have mercy upwrthym, a gostwng ein calon on us, and incline our hearts to nau i gadw'r gyfraith hon. keep this law. Gweinidog. Na wna odineb. Minister, Thou shalt not

commit adultery. Pobl. Arglwydd, trugarhâ People. Lord, have mercy upwrthym, a gostwng ein calon on us, and incline our hearts to nau i gadw'r gyfraith hon. keep this law. Gweinidog. Na ladratta. Minister. Thou shalt not

steal. Pobl. Arglwydd, trugarhâ People. Lord, have mercy upwrthym, a gostwng ein calon- on us, and incline our hearts to nau i gadw'r gyfraith hon. keep this law. Gweinidog. Na ddwg gam

Minister. Thou shalt not bear dystiolaeth yn erbyn dy gym- false witness against thy neighmydog.

bour. Pobl. Arglwydd, trugarhâ People. Lord, have mercy upwrthym, a gostwng ein calon- on us, and incline our hearts to nau i gadw'r gyfraith hon. keep this law.

Gweinidog. Na chwennych dý Minister. Thou shalt not cody gymmydog, na chwennych vet thy neighbour's house, thou wraig dy gymmydog, na'i was, shalt not covet thy neighbour's

na'i forwyn, na'i ých, na'i asyn, wife, nor his servant, nor his na dim a'r sydd eiddo.

maid, nor his ox, nor his ass,

nor any thing that is his. Pobl. Arglwydd, trugarhâ People. Lord, have mercy upwrthym, ac ysgrifena'r holl on us, and write all these thy ddeddfau hyn yn ein calonnau, laws in our hearts, we beseech ni a attolygwn i ti.

thee.
Yna y canlyn un o'r ddau Golect Then shall follow one of these
hyn dros y Brenhin; a'r Offeiriad two Collects for the King, the
yn ei sefyll megis o'r blaen, ac yn Priest standing as before, and
dywedyd,

saying,
Gweddïwn.
OLL-alluog Dduw, yr hwn
HOLI

LMIGHTY God, whose sydd â'i deyrnas yn dragy

A

kingdom is everlasting, wyddol, a'i allu yn anfeidrol; and power infinite; Have merCymmer drugaredd ar yr holl cy upon the whole Church ; Eglwys, a rheola felly galon and so rule the heart of thy dy ddewisedig

wasanaethwr chosen Servant GEORGE, our GEORGE, ein Brenhin a'n King and Governour, that he Llywydd, fel y gallo efe (gan (knowing whose minister he is) wybod i bwy y mae yn weinidog) may above all things seek thy

uwchlaw pob dim geisio dy an honour and glory: and that , rhydedd di a'th ogoniant; ac fel we, and all his subjects (duly

y gallom ninnau a'i holl ddeiliaid considering whose authority he
ef (gan feddylied yn ddyledus hath) may faithfully serve, ho-
oddiwrth bwy y mae'r awdurdod nour, and humbly obey him, in
sydd iddo) yn ffyddlawn ei was- thee, and for thee, according to
anaethu, ei anrhydeddu, ac yn thy blessed Word and ordi-
ostyngedig ufuddhâu iddo, ynot nance; through Jesus Christ
ti, ac erot ti, yn ol dy fendigedig our Lord, who with thee and
air a'th ordinhâd ; trwy Iesu the Holy Ghost liveth and reign-
Grist ein Harglwydd; yr hwn, eth, ever one God, world with-
gydâ thi a'r Yspryd Glần, sydd out end. Amen.
yn byw ac yn teyrnasu yn dragy-
wydd yn un Duw, heb drange
na gorphen. Amen.
Neu,

Or,
Dduw, te na dysgu gan di Aling God, we are taught by

a thragywyddol Air sanctaidd, fod calonnau bren- thy holy Word, that the hearts hinoedd wrth dy, reolaeth a'th of Kings are in thy rule and lywodraeth di; a'th fod di yn eu governance, and that thou dost

gosod hwynt ac yn eu hym- dispose and turn them as it 3. chwelyd, fel y mae dy dduwiol seemeth best to thy godly wis

ddoethineb yn gweled bod yn dom: We humbly beseech thee oreu ; Yr ydym ni yn ostyngedig so to dispose and govern the yn attolwg i ti felly osod a llyw- heart of "GEORGĚ thy Serodraethu calon GEORGE dy vant, our King and Governour, wasanaethwr, ein Brenhin a'n that, in all his thoughts, words, Llywydd, fel y gallo efe, yn ei and works, he may ever seek holl feddyliau, geiriau, a gweith- thy honour and glory, and study

[ocr errors]
[ocr errors]

redoedd, yn wastad geisio dy an to preserve thy people commitrhydedd di a'th ogoniant, a my, ted to his charge, in wealth, fyrio ar gadw dy bobl a rodded peace, and godliness : Grant yn ei gadwraeth ef, mewn digon- this, O merciful Father, for thy oldeb, tangnefedd, a duwioldeb. dear Son's sake, Jesus Christ Caniattâ hyn, drugarog Dad, er our Lord. Amen. cariad ar dy anwyl Fab Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Yna y dywedir Colect y Dydd. Then shall be said the Collect of Ac yn nesaf ar ol y Colect, y the Day And immediately after, darllen yr "Offeiriad yr Epistol, the Collect the Priest shall read gan ddywedyd, Yr Epistol" (neu, the Epistle, saying, The Epistle Y rhan o'r Ysgrythyr a drefnwyd (or, The portion of Scripture apyn lle'r Epistol] sydd yn ysgrifen pointed for the Epistle) is writedig yn y ---Bennod o --- yn dechreu ten in the

Chapter of bear y -- Wers. Ac wedi diweddu'r ginning at the

Verse. And Epistol, efe a ddywaid, Yma y the Epistle ended, he shall say, terfyna'r Epistol. Yna y darllen Here endeth the Epistle. Then efe yr Efengyl (a'r bobl i gyd shall he read the Gospel (the peoyn eu sefyll) gan ddywedyd, Yr ple all standing up) saying, The Efengyl sanctaidd fendigedig a holy Gospel is written in the 'sgrifenir yn y --

- Bennod 0--

-- yn Chapter of beginning at the dechreu ar y ---Wers. Ac wedi gor Verse. And the Gospel ended, phen yr Efengyl, y cenir neu shall be sung or said the Creed dywedir y Credo sy'n canlyn, a'r following, the people still standing, bobl fyth yn sefyll, megis o'r blaen. as before.

Tad

I

Believe in one God the FaHoll-alluog, Creawdr nêf a ther Almighty, Maker of daear, Ac oll weledigion ac an heaven and earth, And of all weledigion :

things visible and invisible: Ac yn un Arglwydd Iesu And in one Lord Jesus Christ, Grist, Yr unig genhedledig Fab the only-begotten Son of God, Duw, Cenhedledig gan ei Dad Begotten of his Father before cyn yr holl oesoedd ; Duw o all worlds, God of God, Light Dduw, Llewyrch o Lewyrch. of Light, Very God of very God, Gwîr Dduw o wîr Dduw, Cen- Begotten, not made, Being of hedledig, nid gwneuthuredig, Yn one Substance with the Father, un hanfod â'r Tad, gan yr hwn By whom all things were made: y gwnaethpwyd pob peth: Yr Who for us men, and for our hwn, erom ni ddynion ac er ein salvation came down from heaiachawdwriaeth, a ddisgynodd ven, And was incarnate by the o'r nefoedd, Ac a gnawdiwyd Holy Ghost of the Virgin Mary, trwy'r Yspryd Glân, o Fair For- And was made man, and was wyn, Ac a wnaethpwyd yn ddyn, crucified also for us under PonAc a groes-hoeliwyd hefyd dros- tius Pilate. He suffered and was om dan Pontius Pilatus. Efe a buried, And the third day he ddïoddefodd, ac a gladdwyd, A'r rose again according to the trydydd dydd efe a adgyfododd Scriptures, And ascended into yn ol y 'Sgrythyrau, Ac a esgyn- heaven, And sitteth on the right odd i'r nef, Acy sydd yn eistedd hand of the Father. And he ar ddeheulaw'r Tad. A thrachefn shall come again with glory to y daw efe trwy ogoniant i farnu judge both the quick and the

C

y byw a'r meirw: Ac ar ei dead : Whose kingdom shall deyrnas ni bydd trange.

have no end. A chredaf yn yr Yspryd Glân, And I believe in the Holy Yr Arglwydd a'r Bywiawdr, Yr Ghost, The Lord and Giver of hwn sydd yn deilliaw o'r Tad life, Who proceedeth from the a'r Mab; Yr hwn y'nghyd a'r Father and the Son, Who with Tad a'r Mab a gyd-addolir ac a the Father and the Son together gydogoneddir, Yr hwn a lefarodd is worshipped and glorified, Who trwy'r prophwydi. A chredaf spake by the Prophets. And I fod un Gatholig ac Apostolig believe one Catholick and ApoEglwys; Addefaf un Bedydd er stolick Church. I acknowledge maddeuant pechodau; Ac edrych- one Baptism for the renuission of af ám adgyfodiad y meirw, A sins, And I look for the Resurbywyd y byd y sydd ar ddyfod. rection of the dead, And the life Amen.

of the world to come. Amen. S Yna y Curad a fynega i'r bobl pa Then the Curate shall declare unto

Wyliau neu Ymprydiau a fydd the people what Holy-days, or Fasti'w cadw yn yr wythnos yn can ing-days, are in the Week following lyn. Ac yna hefyd (o bydă achos) to be observed. And then also (if rhodder Rhybudd o'r Cymmun; a occasion be) shall notice be given darllener Llythyrau Casgl, Dyf of the Communion ; and Briefs, ynnau, ac Ysgymmundodau. Ac Citations, and Excommunications ni chyhoeddir ac ni fynegir dim read. And nothing shall be proyn yr Eglwys, hyd y parhảo Gwus claimed or published in the Church, anaeth Ďuw, ond gan y Gweinidog, during the time of Divine Service, ei hun: na dim ganddo yntau, ond but by the Minister : nor by him a erchir yn Rheolau y Llyfr hwn, any thing, but what is prescribed neu u orchymmynir gan y Brenhin, in the Rules of this Book, or enneu gan Ordinari'r lle.

joined by the King, or by the Or.

dinary of the place. 1 Yna y canlyn y Bregeth, ncu un I Then shall follow the Sermon, or

o'r Homiliau a ddoded allan eisoes, one of the Homilies already set neu a ddoder allan rhagllaw, trwy forth, or hereafter to be set forth, awdurdod.

by authority. { Yna y dychwel yr Offeiriad at I Then shall the Priest return to

Fwrdd yr Arglwydd, ac a dde the Lord's Table, and begin the chreu'r Öffrymiad ; gan ddywedyd Offertory, saying one or more of un neu ychwaneg o'r Adnodau sy'n these Sentences following, 'as lie canlyn, y cyfryw o'i synwyr ei hun thinketh most convenient in his a welo yn gymhwysaf:

discretion. L LEWYRCHED felly reich. Lerrome light so shine mber fel y gwelont eich gweithredoedd see your good works, and gloda chwi, ac y gogoneddont eich rify your Father which is in Tad yr hwn sydd yn y nefoedd. heaven. St. Matth. v. St. Matth. v.

Na thrysorwch iwch' drysorau Lay not up for yourselves treaar y

ddaear; lle y mae gwyfyn sure upon the earth; where the a rhwd yn llygru, a lle rust and moth doth corrupt, and lladron cloddio trwodd, ac yn where thieves break through and lladrattá : eithr trysorwch iwch' steal: but lay up for yourselves drysorau yn y néf ; lle nid oes treasures in heaven; where neina gwyfyn na rhwd yn llygru, a ther rust nor moth doth cor

y mae

yn

« SebelumnyaLanjutkan »