Gambar halaman
PDF
ePub

Nyni a attolygwn i ti ein We beseech thee to hear us, gwrando, Arglwydd trugarog.

good Lord. Teilyngu o honot roddi ni That it may please thee to galon i’th garu ac i'th ofni, ac give us an heart to love and i fyw yn ddïesgeulus yn ol dy dread thee, and diligently to live orchymmynion;

after thy commandments; Nyni a attolygwn i ti ein We beseech thee to hear us, gwrando, Arglwydd trugarog:

good Lord. Teilyngu o honot roddi ith That it may please thee to holl bobl ychwanego râs, i give to all thy people increase of wrando yn' ufudd dy Air, ac grace to hear meekly thy Word, i'w dderbyno bur ewyllys, and to receive it with pure afac i gynhyrchu ffrwyth yr Ys- fection, and to bring forth the pryd ;

fruits of the Spirit; Nyni a attolygwn i ti ein We beseech thee to hear us, gwrando, Arglwydd trugarog..

good Lord. Teilyngu o honot ddwyn i'r That it may please thee to ffordd wir bawb a'r a aeth ar bring into the way of truth all gyfeiliorn, ac a dŵyllwyd; such as have erred, and are de

ceived; Nyni a attolygwn i ti ein We beseech thee to hear us, gwrando, Arglwydd trugarog.

good Lord. Teilyngu o honot nerthu y That it may please thee to rhai sydd yn sefyll; a chonffordd- strengthen such as do stand ; and io a chynnorthwyo y rhai sydd to comfort and help the weakâ gwan galon, a chyfodi y sawl hearted; and to raise up them a syrthiant, ac o'r diwedd curo that fall; and finally to beat i lawr Satan dan ein traed ; down Satan under our feet;

Nyni a attolygwn i ti ein We beseech thee to hear us, gwrando, Arglwydd trugarog.

good Lord. Teilyngu o honot gymmorth, That it may please thee to helpu, a diddanu, pawb ar ý succour, help, and comfort, all sy mewn pergyl, angenoctyd, a that are in danger, necessity, thrwblaeth;

and tribulation; Nyni a attolygwn i ti ein We beseech thee to hear us, gwrando, Arglwydd trugarog.

good Lord. Teilyngu o honot gadw pawb That it may please thee to prea'r y sydd yn ymdaith, ar fôr neu serve all that travel by land or dir, pob gwraig wrth esgor plant, by water, all women labouring of pob clwyfus, a rhai bychain; a child, all sick persons, and young thosturió wrth bawb' a fyddo children; and to shew thy pity mewn caethiwed a charchar; upon all prisoners and captives;

Nyni a attolygwn i ti ein We beseech thee to hear us, gwrando, Arglwydd trugarog:

good Lord. Teilyngu o honot ymddiffyn That it may please thee to ac amgeleddu y plant amddif- defend, and provide for, the faaid, a'r gwragedd gweddwon, a therless children, and widows, phawb a'r y sydd yn unig, ac and all that are desolate and yn goddef pwys plaid orthrech; oppressed;

Nyni a attolygwn i ti ein We beseech thee to hear us, gwrando, Arglwydd trugarog:

good Lord.

Teilyngu o honot drugarhâu That it may please the wrth bob dyn;

have mercy upon all men; Nyni a attolygwn i ti ein We beseech thee to hea gwrando, Arglwydd trugarog:

good Lord. Teilyngu o honot faddeu i'n That it may please thee t gelynion, erlynwyr, ac ysglandr- give our enemies, persec wŷr, a throi eu calonnau; and slanderers, and to turn

hearts; Nyni a attolygwn i ti ein We beseech thee to hea gwrando, Arglwydd trugarog:

good Lord. Teilynguo honot roddi a That it may please th chadw er ein llês, amserol give and preserve to our us ffrwythau'r ddaear, modd y kindly fruits of the eart) caffom mewn amser dyledus eu as in due time we may mwynhâu;

them; Nyni a attolygwn i ti ein We beseech thee to hea gwrando, Arglwydd trugarog:

good Lord. Teilyngu o honot roddi ni

That it may please th wîr edifeirwch; a maddeu i ni give us true repentance; to ein holl bechodau, ein hesgeul- give us all our sins, neglige usdra, a'n hanwybod; a'n cyn- and ignorances; and to nysgaeddu â grâs dy Yspryd us with the grace of thy Glân, i wellhâu ein buchedd yn Spirit to amend our lives ac ol dy Air sanctaidd;

ing to thy holy Word; Nyni a attolygwn į ti ein We beseech thee to hea gwrando, Arglwydd trugarog.

good Lord. Mab Duw

: attolygwn i ti ein Son of God : we beseech gwrando.

to hear us. Mab Duw : attolygwn i ti ein Son of God : we beseech t. gwrando.

Oen Duw : yr hwn wyt yn O Lamb of God : that dilëu pechodau 'r byd;

away the sins of the world Caniattá i ni dy dangnefedd.

Grant us thy peace. Oen Duw : yr hwn wyt yn

O Lamb of God : that t dilëu pechodau 'r byd;

away the sins of the world Trugarhân wrthym.

Have

mercy upon us. Crist, clyw nyni.

O Christ, hear us.
Crist, clyw nyni.

O Christ, hear us. Arglwydd, trugarhâ wrthym. Lord, have mercy upon us Arglwydd, trugarhâ wrthym. Lord, have mercy upon u. Crist, trugarha wrthym. Christ, have mercy upon y

Crist, trugarhâ wrthym. Christ, have mercy upon ? Arglwydd, trugarhâ wrthym. Lord, have mercy upon us

Arglwydd, trugarhá wrthym. Lord, have mercy upon us Yna y dywaid yr Offeriad, a'r | Then shall the Priest, an bobl gydag ef; Weddi yr Ar. people with him, say the 1 glwydd.

Prayer. VIN Tad, yr hwn wyt yn y UR Father, which aj

nefoedd, Sancteiddier dy Enw. Deued dy deyrnas. Bydd- Name. Thy kingdom ed dy ewyllys ar y ddaear, Meg- Thy.will be done in earth

hear us.

EN

[ocr errors]

Let us pray.

nid wyt yn dirmygu uchem O God, merciful father, that

is y mae yn y Nefoedd. Dyro i it is in heaven. Give us this ni heddyw ein bara beunyddiol. day our daily bread. And forA maddeu i ni ein dyledion, Fel give us our trespasses, As we fory maddeuwn ni i'n dyledwyr. give them that trespass against Ac nac arwain ni i brofedig- us. And lead us not into tempaeth ; Eithr , gwared ni rhag tation; But deliver us from evil. drwg. Amen.

Amen. Offeiriad. Arglwydd, na wna Priest. O Lord, deal not with â nyni yn ol ein pechodau. us after our sins.

Åtteb. Ac na obrwya ni yn ol Answer. Neither reward us ein hanwireddau.

after our iniquities. Gweddïwn. UW, Dad trugarog, yr

hwn Di

despisest not the sighing aid calon gystuddiedig, nac add- of a contrite heart, nor the deuned y gorthrymmedig; Cyn- sire of such as be sorrowful; northwya yn drugarog ein Mercifully assist our prayers gweddïau, y rhai yr ým ni yn

that we make before thee in eu gwneuthur ger dy fron yn all our troubles and adversiein holl drallod a'n blinfyd, pa ties, whensoever they oppress bryd bynnag y gwasgant arnom; us; and graciously hear us, that a gwrando ni yn rasusol, fel y those evils, which the craft and bo i'r drygau hynny, y rhai ý subtilty of the devil or man mae ystryw a dichell diafol neu worketh against us, be brought ddyn yn eu gwneuthur i'n her- to nought, and by the provibyn, fyned yn ofer; a thrwydence of thy goodness they may ragluniaeth dy ddaioni di iddynt be dispersed ; that we thy serfod yn wasgaredig, modd na'n vants, being hurt by no perbriwer dy weision drwy erlyn secutions, may evermore give neb, a gallu o honom byth ddi- thanks unto thee in thy holy olch i ti yn dy lân Eglwys; Church; through Jesus Christ trwy Iesu Grist ein Harglwydd.

our Lord. O Arglwydd, cyfod, cymmorth O Lord, arise, help us, and deni, a gwared ni, er mwyn dy enw. liver us for thy Name's sake. O

Dduw, ni a glywsom â'n "God, we have heard with

clustiau, a'n tadau a fynegasant i ni, y gweithredoedd ar have declared unto us, the noble dderchog a wnaethost yn eu works that thou didst in their dyddiau, ac yn y cynfyd o'u days, and in the old time before blaen hwy.

them. O Arglwydd, cyfod, cymmorth O Lord, arise, help us, and deni, a gwared ni, er mwyn dy liver us for thine honour. Anrhydedd.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân;

the Son: and to the Holy Ghost; Atteb." Megis yr oedd yn y Answer. As it was in the dechreu, y mae yr awr hon, ac beginning, is now, and ever y bydd yn wastad : yn oes oes shall be : world without end. oedd. Amen.

Amen.

[ocr errors]

upon us.

ied ynot.

Let us pray.

Rhag ein gelynion ymddiffyn From our enemies defei ni, o Crist.

O Christ. Yn rasol edrych ar ein poen.

Graciously look upon ou edigaethau.

flictions. Yn dosturus ystyria wrth Pitifully behold the sq drymder ein calonnau.

of our hearts. Yn drugarog maddeu bechodau Mercifully forgive the s dy bobl.

thy people. Yn garedigol gan drugaredd Favourably with mercy gwrando ein gweddïau.

our prayers. Iesu Fab Dafydd, trugarhâ O Son of David, have wrthym.

Yr awr hon a phob amser Both now and ever vou teilynga ein gwrando, O Crist. to hear us, O Christ.

Yn rasol clyw ni, O Crist ; yn Graciously hear us, O C rasol clyw nyni, ( Arglwydd graciously hear us, 0 Crist.

Christ. Offeiriad. Arglwydd, dangos Priest. O Lord, let thy dy drugaredd arnom;

be shewed upon us ; atteb. Fel yr ým yn ymddir Answer. As we do py

trust in thee. Gweddïwn.

E i ti, O Arglwydd Dad, yn drugarog edrych ar ein gwen- look upon our infirmities did; ac, er gogoniant dy Enw, for the glory of thy Nam ymchwel oddiwrthym yr holl from us all those evils th ddrygau a ddarfu i ni o wir gyf- most righteously have a iawnder eu haeddu; a chaniatâ ed; and grant, that in a fod i ni yn ein holl drallod ddodi troubles we may put our ein cyfan ymddiried a'n gobaith trust and confidence in thy yn dy drugaredd, ac byth dy cy, and evermore serve t] wasanaethu mewn sancteidd- holiness and pureness of rwydd a phurdeb buchedd, i'th to thy honour and glory; th anrhydedd a'th ogoniant; trwy our only Mediator and ein hunig Gyfryngwr a'n Dadl- cate, Jesus Christ our euwr, Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Amen. Gweddi o waith St. Chrysostom. A Prayer of St. Chrysos HOLLalluog Dduw, yr hwn

, у hwn, trwy gyfundeb a chyd- with one accord to mal gyfarch, i weddïo arnat; ac wyt common supplications unto yn addaw, pan ymgynhullo dau and dost promise, that neu dri yn dy Enw, bod i ti two or three are gathered ganiattàu eu gofynion : Cyf- ther in thy Name thou wil lawna yr awr hon, 0 Arglwydd, their requests; Fulfil ng ddymuniad a deisyfiad dy weis- Lord, the desires and pe ion, fel y bo mwyaf buddiol of thy servants, as may be

YNI yn ufudd a attolygwn Woh Father, mercifu

"

iddynt;, gan ganiatâu i ni yn expedient for them; granting us y byd hwn wybodaeth am dy in this world knowledge of thy wirionedd, ac yn y byd a ddaw, truth, and in the world to come bywyd tragywyddol. Amen. life everlasting. Amen. 2 Cor. xiii.

2 Cor. xiii.

of GR

our Lord Jesus Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Yspryd Glân, a and the fellowship of the Holy fyddo gydâ ni oll" byth byth- Ghost, be with us all evermore. oedd. Amen.

Amen.
Yma y diwedd y Litani.

HE grace

GWEDDIAU A DIOLWCH

AR AMRYW ACHOSION; I'w harfer o flaen y ddwy Weddi ddiweddaf o'r Lituni, neu o'r Foreol a'r

Brydnhawnol Weddi.

GWEDDIAU.
Am Wlaw.

For Rain.
O , yet O God, heavenly

Father, who trwy, dy Fab Iesu Grist & addewaist i bawb a geisiant hast promised to all them that dy deyrnas a'th gyfiawnder, bob seek thy kingdom, and the rightpeth angenrheidiol i'w cynhal- eousness thereof, all things neiaeth corphorol ; Danfon i ni cessary to their bodily sustewrth ein hangenoctid hwn, ni a nance; Send us, we beseech thee, attolygwn i ti, gyfryw dywydd a in this our necessity, such mochawodydd ardymherus, modd derate rain and showers, that we y derbyniom ffrwythąu'r ddae- may receive the fruits of the ar i'n mwyniant ni, ac i'th earth to our comfort, and to thy urdduniant dithau; trwy Iesu honour ; through Jesus Christ Grist ein Harglwydd. Amen. our Lord. Amen. Am Dywydd tég.

For Fair Weather. H

O Almighty

. Lord God, who Dduw, yr hwn am bechod dyn a foddaist unwaith yr holl once drown all the world, except fyd, oddieithr wyth-nyn o bobl, eight persons, and afterward of se ar ol hynny o'th fawr drugar thy great mercy didst promise edd a addewaist nas distry.wit never to destroy it so again ; We felly byth drachefn; Yn ostyng- humbly beseech thee, that aledig ni a attolygwn i ti, er i though we for our iniquities ni am ein hanwireddau gyfiawn have worthily deserved a plague haeddu plâ o wlaw a dyfroedd; of rain and waters, yet upon our

« SebelumnyaLanjutkan »