Gambar halaman
PDF
ePub

us.

heddyw ein bara beunyddiol. A our daily bread. And forgive maddeu i ni ein dyledion, Fel y us our trespasses, As we forgive maddeuwn ni i'n dyledwýr. Ac them that trespass against us. nac arwain ni i brofedigaeth ; And lead us not into temptaEithr gwared ni rhag drwg. tion; But deliver us from evil. Amen.

Amen. Yna y Gweinidog, yn ei sefyll a Then the Priest standing up shall ddywaid,

say, Arglwydd, dangos dy drugar

O Lord, shew thy mercy upon edd arnom.

Atteb. A chaniattâ i ni dy Answer. And grant us thy iachawdwriaeth.

salvation. Offeiriad. Arglwydd, cadw y Priest. O Lord, save the Brenhin.

King. Atteb. A gwrando ni yn dru Answer. And mercifully hear garog pan alwom arnat.

us when we call upon thee. Offeiriad. Gwisg dy Weinid Priest. Endue thy Ministers ogion âg iawnder.

with righteousness. Atteb. A gwna dy ddewisol Answer. And make thy chosen bobl yn llawen.

people joyful. offeiriad. Arglwydd, cadw dy Priest. O Lord, save thy peobobl.

ple. Atteb. A bendithia dy etifedd Answer. And bless thine iniaeth.

heritance. Offeiriad. Arglwydd, dyro Priest. Give peace in our time, dangnefedd yn ein dyddiau. O Lord.

Atteb. Gan nad oes neb arall Answer. Because there is none a ymladd drosom, ond tydi, other that fighteth for us, but Dduw, yn unig.

only thou, O God. Offeiriad. Duw, glanhà ein Priest. O God, make clean our calonnau ynom.

hearts within us. Atteb. Ac na chymmer dy Answer. And take not thy Yspryd Glân oddiwrthym. holy Spirit from us. { Yna y canlyn tri Cholect: y cyntaf, Then shall follow three Collects;

o'r Dydd, yr hwn a fydd yr un ag the first of the Day, which shall a appzeyntir ar y Cymmun ; yr ail, be the same that is appointed at om Dangnefedd ; y trydydd, am the Communion ; the second for Rás i fyw yn dda. A'r ddau Peace; the third for Gruce to live Golect diweddaf ni chyfnewidir well. And the two last Collects byth, ond eu dywedydbeunydd shall never alter, but daily be said ar y Foreol Weddi trwy'r holl at Morning Prayer throughout flwyddyn, fel y canlyn; a phawb all the year, as followeth ; all ar eu gliniau.

kneeling Yr ail Golect, am Dangnefedd. The second Collect, for Peace. UW, hwn wyt

, tangnefedd a charwr cyt of tundeb, yr hwn o'th iawn ad- cord, in knowledge of whom nabod y mae'n buchedd dra- standeth our eternal life, whose gywydd yn sefyll arno, a'th service is perfect freedom; Dewasanaeth yw gwir fraint; Ym- fend us thy humble servants in ddiffyn nyni, dy ostyngedig weis- all assaults of our enemies; that ion, rhag holl ruthrau ein gelyn- we, surely trusting in thy de

eu

ion; fel, trwy gwbl ymddiried yn fence, may not fear the power dy ymddiffyn di, nac ofnom allu of any adversaries, through the neb gwrthwynebwyr, trwy nerth might of Jesus Christ our Lord. Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Amen. Y trydydd Colect, am gael Grâs.

The third Collect, for Grace. O Arglwydd nefol Dad, Hollalluog, a thragywyddol O Lord, our heavenly Father,

Almighty and everlasting Dduw, yr hwn a'n cedwaist yn ddiangol hyd ddechreu'r

God, who hast safely brought dydd heddyw; Ymddiffyn nyni

us to the beginning of this ynddo â'th gadarn allu; a

day ; Defend us in the same chaniattâ na syrthiom y dydd

with thy mighty power; and hwn mewn un pechod, ac nad grant that this day we fall into elom mewn neb rhyw berygl; kind of danger; but that all

no sin, neither run into any eithr bod ein holl weithredoedd wedi trefnu a'u llywio

our doings may be ordered by wrth dy lywodraeth, i wneuthur that is righteous in thy sight;

thy governance, to do always yn wastad y peth sydd gyfiawn yn dy olwg di ; trwy Iesu Grist through Jesus Christ our Lord.

Amen. ein Harglwydd. Amen.

Mewn Corau a Mannau lle'r ar In Quires and Places where they feront ganu, yma y canlyn yr An

sing, here followeth the Anthem. them. Yna y pum Gweddi hyn sy'n can Then these five Prayers following lyn a ddarllenir yma, oddieithr are to be read here, except when pan ddarllenir

Y
Litani ; ac yna y

the Litany is read ; and then only ddwy olaf yn unig a ddarllenir, the two last are to be read, as they fel y maent gwedi eu cyflên yno. are there placed. Gweddi dros Fawrhydi'r Brenhin. 0 Arglwydd, ein Tad nefol

, A Prayer for the King's Majesty. y brenhinoedd, Arglwydd yr ar

O

high and mighty, King of glwyddi, unig Lywiawdwr y ty. kings, Lord of lords, the only wysogion, yr hwn wyt o'th eis- Ruler of princes, who dost from teddle yn edrych ar holl drig- thy throne behold all the dwellolion y ddaear; Ni a attolygwners upon earth ; Most heartily ac a erfyniwn i ti, edrych o hon we beseech thee with thy favour ot yn ddarbodus ar ein grasusaf to behold our most gracious Soddaionus Arglwydd, Frenhin vereign Lord, King GEORGE; GEORGE ; ac felly ei gyflawni and so replenish him with the ef o râs dy Sanctaidd Yspryd, fel grace of thy Holy Spirit, that y bo iddo yn wastadol bwyso at he may alway incline to thy will

, dy feddwl, a rhodio yn dy ffordd: and walk in thy way: Endue Cynnysgaedda ef yn helaeth â him plenteously with heavenly doniau nefol; caniattâ iddomewn gifts; grant him in health and Hlwyddiant ac iechyd hîr hoed; wealth long to live; strengthen nertha ef modd y gallo oresgyn him that he may vanquish and a gorchfygu ei holl elynion ; ac overcome all his enemies; and o'r diwedd, ar ol у fuchedd hon, finally, after this life, he may.

at bod iddo fwynhâu llawenydd a tain everlasting joy and felicity; dedwyddyd tragywyddol , trwy through Jesus Christ our Lord. Iesu Grist ein Harglwydd. Amen. Amen.

[ocr errors][ocr errors]

LMIGH Peple.

[ocr errors]

Gweddi dros y Brenhinol Deulu. A Prayer for the Royal Family. Hob alioung Dedy wyfynnon ALMIGHTY God, the founostyngedig yn attolwg i ti fen- humbly beseech thee to bless all dithio

yr holl Frenhinol Deulu:' the Royal Family: Endue them Cynnysgaedda hwy a'th Yspryd with thy holy Spirit; enrich them Glàn; cyfoethoga hwy a'th nefol with thy heavenly grace; prosras; llwydda hwy â phob ded- per them with all happiness; and wyddwch; a dwg hwy i'th dra- bring them to thine everlasting gywyddol deyrnas; trwy Iesu kingdom ; through Jesus Christ Grist ein Harglwydd. Amen. our Lord. Amen. Gweddi dros yr Eglwyswyr a'r A Prayer for the Clergy and bobl.

people gyfoethog thragy

Dduw, yr hwn wyt yn unig yn gwneuthur rhyfedd- great marvels; Send down upon odau; Danfon i lawr ar ein Hes- our Bishops, and Curates, and gobion a'n Curadiaid, a'r holl all Congregations committed to gynnulleidfaon a orchymmyn- their charge, the healthful Spiwyd dan eu gofal hwynt, iachol rit of thy grace; and that they Yspryd dy rås; ac fel y gallont may truly please thee, pour upwì ryngu bodd i ti, tywallt arn on them the continual dew of yat ddyfal wlith dy fendith. thy blessing. Grant this, O Lord, Caniattả hyn, Arglwydd, er an- for the honour of our Advocate rhydedd ein Dadleuwr a'n Cyf- and Mediator, Jesus Christ. Aryngwr, lesu Grist. Amen. Gweddi o waith St. Chrysostom. A Prayer of St. Chrysostom HOLL-alluog Dduw, yr hwn

a roddaist i ni râs y pryd given us grace at this time hwn

, trwy gyfundeb a chydgyf- with one accord to make our arch, i weddïo arnat ; ac wyt common supplications unto thee; yn addaw, pan ymgynnullo dau and dost promise, that when two neu dri yn dy Enw, bod i ti or three are gathered together in ganiatâu "eu gofynion: Cyflawna thy Name thou wilt grant their yr awr hon, o Arglwydd, ddym- requests : Fulfil now, O Lord, uniad a deisyfiad dy weision, fel the desires and petitions of thy

bo mwyaf buddiol iddynt ; servants, as may be most exgan ganiattâu i ni yn y byd hwn pedient for them; granting us wybodaeth am dy wirionedd, ac in this world knowledge of thy yn y byd a ddaw, bywyd tragy- truth, and in the world to come wyddol. Amen.

life everlasting. Amen. 2 Cor. xiii.

2 Cor. xiii. Raise ein Harglwydd. Jesu TUE_grace of our Lord Jesus chymdeithas yr Yspryd Glân, a and the fellowship of the Holy fyddo gydâ ni oll" byth byth- Ghost, be with us all evermore.

Amen.

men.

oedd. Amen.

Yma y diwedd Trefn y Foreol Weddi trwy'r Flwyddyn.

Y DREFN AM

WEDDI BRYDNHAWNO

BOB DYDD TRWY'R FLWYDDYN

Ar ddechreu'r Weddi Brydnharnol, darllened y Gweinidog, â ll ryw un neu ychwaneg o'r adnodau hyn o'r Ysgrythyr Lân yn canlyn. Ac yna dyweded yr hyn ý sydd ysgrifenedig ar ol yr adnodau. PAN:ddychwelor annuwiol WHEN the wicked

turneth away,

fra hwn a wnaeth, a gwneuthur wickedness that he hati barn a chyfiawnder, hwnnw a mitted, and doeth that geidw yn fyw ei enaid. Ezec. is lawful and right, he xviii. 27.

save his soul alive. Ezel Yr wyf yn cydnabod fyngham- 27. weddau, a'm pechod sydd yn I acknowledge my tra wastad ger fy mron. Psal. li. 3. sions, and my sin is ever

Cuddia dy wyneb oddiwrth me. Psal. li. 3. fy mhechodau, à dilëa fy holl Hide thy face from m anwireddau. Psal. li. 9.

and blot out all mine ini Aberthau Duw ydynt yspryd Psal. li. 9. drylliedig: calon ddrylliog, gys The sacrifices of God tuddiedig, o Dduw, ni ddir- broken spirit : a broken mygi. Psal. li. 17.

contrite heart, O God, the Rhwygwch eich calon, ac nid not despise. Psal. li. 17. eich dillad, ac ymchwelwch at Rend your heart, an yr Arglwydd eich Duw: o her- your garments, and turi wydd graslawn a thrugarog yw the Lord your God : for efe, hwyrfrydig i ddigofaint, a gracious and merciful, s mawr ei drugaredd, ac edifeiriol anger, and of great kir am ddrwg. Ioel ii. 13.

and repenteth him of th Gan yr Arglwydd ein Duw Joel ii. 13. y mae trugareddau a maddeuant, To the Lord our God er gwrthryfelu o honom i'w er mercies and forgivenesses, t byn: ni wrandawsom chwaith we have rebelled against ar lais yr Arglwydd ein Duw, i neither have we obeyed th rodio yn ei gyfreithiau ef, y of the Lord our God, to rhai a roddodd efe o'n blaen ni. in his laws which he set Dan. ix. 9, 10.

us. Dan. ix. 9, 10. Cospa fi, Arglwydd, etto mewn O Lord, correct me, bu barn ; nid yn dy lîd, rhag iť fy judgement; not in thine

[ocr errors]

cxlii. 2.

ngwneuthur yn ddiddym. Ier. lest thou bring me to nothing. X. 24. Psal. vi. l.

Jer. x. 24. Psal. vi. 1. Edifarhêwch ; canys nesâodd Repent ye; for the Kingdom teyrnas nefoedd. St. Matth. iii.2. of heaven is at hand. St. Matth.

Mi a godaf, ac a af at fy nhad, iii. 2. ac a ddywedaf wrtho, Fy nhad, I will arise, and go to my pechais yn erbyn y nêf, ac o'th father, and will say unto him, Aaen dithau, ac mwyach nid Father, I have sinned against ydwyf deilwng i'm galw yn fab heaven, and before thee, and iti. St. Luc xv. 18, 19.

am no more worthy to be called Arglwydd, na ddôs i farn â'th thy son. St. Luke xv. 18, 19. was; o herwydd ni chyfiawnheir Enter not into judgement with neb byw yn dy olwg di. Psal. thy servant, O Lord; for in thy

sight shall no man living be jusOs dywedwr nad oes ynom tified. Psal. cxliii. 2. bechod, yr ydym yn ein twyllo If we say that we have no sin, ein hunain, a'r gwirionedd 'nid we deceivé ourselves, and the yw ynom. Os cyfaddefwn ein truth is not in us : but, if we pechodau, ffyddlawn yw efe a confess our sins, he is faithful chyfiawn, fel y maddeuo i ni ein and just to forgive us our sins, pechodau, ac y'n glanhâo oddi- and to cleanse us from all unwith bob anghyfiawnder. 1 Ioan righteousness. 1 St. John i. 8, i. 8, 9.

9. Fanpyh

gariadus frodyr, , DEARLY beloved brethren, ein cynhyrfu, mewn amrafaelin sundry places to acknowledge fannau, i gydnabod ac i gyffesu and confess our manifold sins ein haml bechodau a'n han- and wickedness; and that we

na wnelem na'u should not dissemble nor cloke cuddio na'u celu y'ngwydd yr them before the face of Almighty Hollalluog Dduw ein Tad nefol; God our heavenly Father ; but eithr eu cyffesu â gostyngedig, confess them with an humble, isel

, edifarus, ac ufudd galon ; lowly, penitent, and obedient er mwyn caffael o honom fadd- heart; to the end that we may euant 'am danynt, trwy ei an obtain forgiveness of the same, feidrol ddaioni a'i drugaredd ef. by his infinite goodness and merA chyd dylem ni bob amser cy. And although we ought at addef yn ostyngedig ein pech- all times humbly to acknowledge odau ger bron Duw; etto ni a our sins before God; yet ought ddylem yn bennaf wneuthurwe most chiefly so to do, when hynny, pan ymgynnullom i gyd- we assemble and meet together gyfarfod, i dalu diolch am yr aml to render thanks for the great ddaioni a dderbyniasom ar ei benefits that we have received law ef, i ddatgan ei haeddedic- at his hands, to set forth his caf foliant, i wrando ei sanct most worthy praise, to hear his eiddiaf Air ef, ac i erchi y cyf- most holy Word, and to ask ryw bethau ag a fyddo cymmwys those things which are requisite ac angenrheidiol, yn gystal ar lês and necessary, as well for the y corph a'r enaid. O herwydd body as the soul. Wherefore I paham myfi a erfyniaf ac a'at- pray and beseech you, as many

wiredd;

ac

« SebelumnyaLanjutkan »