Gambar halaman
PDF
ePub

ENCYCLOPÆDIE

VAN

NEDERLANDSCH-INDIE

ENCYCLOPÆDIE

VAN

NEDERLANDSCH-INDIË

TWEEDE DRUK

ONDER REDACTIE VAN

D. G. STIBBE

BUITENGEWOON HOOGLEERAAR AAN DE NED. HANDELS-HOOGESCHOOL

OUD-INSPECTEUR VAN DEN ARBEID IN NED.-INDIË

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

VOORBERICHT.

In de redactie kwam wederom verandering, doordat de Heer S. DE GRAAFF, wegens andere bezigheden verhinderd deel te nemen aan de verdere werkzaamheden voor de Encyclopædie, na het verschijnen van het tweede deel uit de redactie trad, terwijl de afdoening van de dagelijksche zaken op het redactiebureau door het vertrek van den Heer W. C. B. WINTGENS in begin 1919 in andere handen overging.

Voor de regelen, welke bij de bewerking van dit deel zijn inachtgenomen, moge verwezen worden naar het voorbericht van de beide voorgaande deelen, ten aanzien van de contrôle op Inlandsche woorden en benamingen, de spelling van Inlandsche woorden en het gebruik van klankteekens inzonderheid naar het voorbericht van het tweede deel. Slechts het volgende zij daaraan toegevoegd.

Bij Latijnsche plantennamen is, als gevolg van nieuwe gegevens, die den bewerker thans ten dienste stonden, enkele malen een Inlandsche naam vermeld, welke in de vorige deelen niet voorkomt. Ook zijn wel Inlandsche plantennamen opgenomen als verwijzing naar een vroeger opgenomen Latijnschen naam, hoewel bij dezen laatste de Inlandsche naam niet is genoemd. Dit is geschied in die gevallen, waarin de oorspronkelijk onvermeld gelaten Inlandsche naam, bij nader inzien, niet in de Encyclopædie ontbreken mocht.

De veelvuldige wijzigingen in de administratieve indeeling van het grondgebied in Ned.-Indië zijn soms oorzaak van gemis aan overeenstemming tusschen ter zake handelende mededeelingen in artikelen, welke in verschillende deelen der Encyclopædie en dus op verschillende tijdstippen zijn opgenomen. Verschillen van dien aard wijte men dus niet aan mindere nauwkeurigheid.

Ook de verschijning van dit deel is door meer dan een oorzaak vertraagd geworden. De epidemie, welke eind 1918 en begin 1919 ons land teisterde, heeft de medewerkers van de Encyclopædie niet gespaard en vele maanden vertraging zijn hiervan het gevolg geweest. De vooral in den aanvang nog ongeregelde verbinding met Indië voorts is mede weinig bevorderlijk geweest voor een geregelden voortgang tijdens de bewerking. Ten einde het verschijnen van dit deel zooveel mogelijk te bespoedigen zijn enkele artikelen, welker bewerking de uitgave wellicht te lang zou ophouden, verplaatst naar het algemeen supplement en is in dit deel volstaan met eene verwijzing naar dat supplement.

Aan allen, die bij de samenstelling van het derde deel hunne medewerking hebben verleend, betuigt de redactie gaarne haar dank. December 1919.

DE REDACTIE.

1

« SebelumnyaLanjutkan »