Gambar halaman
PDF
ePub

25 ἴσθι + εὐνοῶν τῷ ' ἀντιδίκω σου Α' ταχύ, ἕως ὅπου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ ̓ αὐτοῦ μήποτέ σε παραδώ 5 αντίδικον τῷ Η κριτῇ, καὶ ὁ κριτής σε παραλῶ τῷ ὑπηρέτη, και εἰς φαν λακὴν βληθήση.

20 'Αμήν λέγω σιν, ο μὴ ἐξ ἐλέης ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς των ἔσχατον κολάντην.

27 ακούσατε ὅτι ἐῤῥίθη τοῖς Αρχαίος οι μειχεύσεις

28. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτης, ἤδη ἐμοίχευσεν αὖ τὴν ἐν τῇ καρδία αὐτοῦ,

29 Εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δε ξιός στα δαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν, κ' βάλε ἀπὸ σοῦς συμφέρει γάρ σει, ένα ἀπόληται ἐν τῶν μελών του, να μή ὅλον τὸ σῶμα σου βληθῆ εἰς για

[ocr errors][merged small][merged small]

33 Εβρέθη δὲ ὅτι ὃς ἂν ἀπολύση τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ a. πράσιν

32. Ἐγὼ δὲ λίγω ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, τα ρεκτός λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν τοιχᾶσθαι καὶ ς ἐὰν ἀπολελυμένην, γαμήση, μοιχάται,

33 Πάλιν ηκούσα τε ὅτι ἡ ἀργέ 3η τοῖς + αρχαίοις" Οὐκ † έπιος ιήσεις, αποδώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ τοὺς ὅρκους του.

34 Εγώ δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ ὁμό καὶ ὅλως μήτε ἐν τῷ οὐρανῳ, ὅτι

Υπόνοι ἐπὶ τοῦ Θεοῦ

35 Μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποστό τόν ες τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς

25 Elto benefenticns adverfario tuo cito, dum es in via cum co: ne forte tetradat adverfarius judici, & judex te tradat nnife tro; & in cuftodiam conjiciaris.

26 Amen dico tibi, non exies inde, donec reddas noviflimum

quadrantem.

[ocr errors]

27 Auditisquiapronunciatum eft antiquis: Non machaberis,

28 Ego autem dico vobis, quia omnis confpiciens mulierem ad concupifcendum cam, jam ma chatus eft cam in corde fuo,

29 Si autem oculus tuus dexter Γ andalizat te, crue cum, & pros, jice abs te : confert enim tibi us pereat unum membrorum tuorum, & non totum corpus tuum conjiciatur in gehennam.

30 Et fi dextera tua manus fcandalizat te, abfcinde cam, & projice abste : confert enim tibi ut percat unum membrorum tuorum, & non totum corpus tuum conjiciatur in gehennam.

31 Pronunciatum eft autcm, quod quicumque abfolverit uxorem fuam, det ei repudium.

32 Ego autem dico vobis, quia quicunque abfolverit uxorem fuam, excepta rationc fornicationis, facit eam machari : & qui abfolutam duserit, adulterat.

33 Iterum audiftis quia pronunciatum eft antiquis: Non perjurabis: reddes autem Dom mino juramenta tua.

34 Ego autem dico vobis, n n jurare omnius, neque in cielo, quia thronus eft Dei:

35 Neque in terra, quia fcabellum eli pedum cjus : πέφτει

25. Accorde toi au plutôt avec ta partie adverse, pendant que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au Juge, et que le Juge ne te livre au Sergent, et que tu ne sois mis en prison.

26. Je te dis en vérité, que tu ne sortiras pas de là, jusqu'à ce que tu aies payé le dernier quadrain. 27. Vous avez entendu qu'il a été dit aux Anciens: Tu ne commettras point adultère.

28. Mais moi, je vous dis, qne quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son

cœur.

29. Que si ton œil droit te fait

tomber dans le péché, arrache-le, tjette-le loin de toi; car il vaut mieux pour toi qu'un de tes mem bres périsse, que si tout corps étoit jeté dans la géhenne. 30. Et si ta main droite te fait tomber dans le péché, compe-la, et jette-la loin de toi; car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse, que si tout ton corps étoit jeté dans la géhenne.

31.Ila été dit aussi: Si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne

la lettre de divorce.

32. Mais moi, je vous dis, que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, il l'expose à devenir adultère; et que quiconque se mariera à la femme qui aura été répudiée, commet un adultère.

33. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux Anciens: Tu ne te parjureras point; mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu auras promis avec

serment.

34. Mais moi, je vous dis: Ne ju rez point du tout; ni par le ciel, 35. Ni par la terre, car c'est son

car c'est le trône de Dieu.

25 Agree with thine adversary M.S. quickly, whilst thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.

26 Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.

27 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery :

28 But I say unto you, That whosoever looketh on a woman, to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart.

thee, pluck it out, and cast i from 29 And if thy right eye offend thee: for it is profitable for thçe, that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.

30 And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee, that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.

31 It hath been said, Whosoever shall put away his wife. let him give her a writing of divorcement: 32 But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced, committeth adultery.

33 Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto

the Lord thine oaths:

34 But I say unto you, Swear not at all: neither by heaven; for it is God's throne:

35 Nor by the earth; for it is his

[merged small][ocr errors]

38 Ηκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη θαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμῶν, καὶ ἰδόντα ἀντὶ πόντο.

39. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ ἀντιείναι το πονηρὰ ἀλλ' ὅςις σε ρα πίσει ἐπὶ τὴν δεξιάν σου σιαγόνα, σκέψον αὐτὸ καὶ τὴν ἄλλην,

40 και τα θέλοντί σοι κριθή. ναι, καὶ τὸν χιτῶνα σου λαβεῖν. ἄφες αὐτῷ καὶ τὰ ἱμάτιον.

.

41 Καὶ τ ὅεις σε 4 αγγαρεύσει † μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ' αὐτοῦ δύο. 42 Τῷ αἰτοῦντί σε δίδου & τὸν θέλοιτε ἀπὸ τοῦ δανείσασθαι μὴ ἀποτραφῆς.

43 Ηκούσατε ὅτι ἐρεθης Α γαπήσεις τὸν πλησίον σου, και μι. σήσεις τὸν ἐχθρὸν σου.

44 Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶ τὸ τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς πλεῖτε τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς, καὶ ποσεύχεσθε ὑπὲς τῶν ἐπηρεαζόν των ὑμᾶς καὶ διακόντων ὑμᾶς·

45 Όπως γένεσθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὖ τοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πανεξοὺς καὶ ἀγα θεύς, καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίες καὶ ἀδίκως. 46. Ἐὰν γαρ αγαπήσητε τους αγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχ. ετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ · ποιοῦσι;

47 Καὶ ἐὰν ἀσπάσησθη τους ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιείτε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι οὕτω ποιοῦσιν,

[ocr errors]

in Hicrofolynia, quia civitas eft magni regis :

36 Neque in capite tuo jura veris, quia non potes unum capil lum album aut nigrum facere.

37 Sit autem fermo vefter, Etiam, ctiam, Non, non : quod autem abundans his, à malo eft.

38 Audiftis quia pronunciatum eft : Oculum pro oculo, & dentem pro dente.

29 Ego autem dico vobis, non obfiftere malo: fed quicunque te percufferit in dexteram tuumn maxillam, verte illi & aliam.

4o Et volenti tibi judiciumn parari, & tunicam tuam tollere, dimitte ci & pallium.

41 Et quicunque te angariaverit nuilliare unum, vade cum illo duo.

42 Petenti te, da : & volentem a te mutuare, ne avertaris.

43 Aulillis quia pronunciatum eft, Diliges proximum tuum, & odio habebis inimicum tuum.

44 Ego autem dico vobis, Diligite inimicos vefiros, benedicite maledicentes vos: benefacite odientibus vos, & orate pro infeftantibus vos, & infectantibus

[blocks in formation]

marchepied, ni par Jérusalem,car c'est la ville du grand Roi.

36. Ne jure pas non plus par ta tête; car tu ne peux faire devenir un seul cheven blanc ou noir.

37. Mais que votre parole soit, Oui, Oui, Non, Non; ce qu'on dit de plus vient du malin.

38. Vous avez entendu qu'il a éte dit: œil pour œil, et dent pour

dent.

39. Mais moi, je vous dis, de ne pas résister à celui qui vous fait du mal; mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lur

footstool: neither by Jerusalem; M.5. for it is the city of the great King:

36 Neither shalt thou swear by thy head; because thou canst not make one hair white or black.

37 But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.

33 Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:

39 But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. 40 And if any man will sue thee. 40. Et si quelqu'un veut plaider at the law, and take away thy coat, contre toi, et toter ta robe, laissc-let him have thy cloak also. lui encore l'habit.

aussi l'autre.

41. Et si quelqu'un te veut con traindre d'aller une liene avec lui, vas-en deux.

42. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne point de celui qui veut emprunter de toi.

43. Vous avez entendu qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi.

44. Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui rous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent;

45. Afin que vous soyez enfans de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchans et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.

46. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? les péagers même n'en font-ils pas autant?

47. Et si vous ne faites accueil qu'à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les péagers même n'en font-ils pas autant?

41 And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.

42 Give to him that asketh thee; and from hira that would borrow of thee, turn not thou away.

43 Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy:

44 But I say unto you, LoveR your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and perse

cute you;

45 That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.

46 For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?

47 And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?

34 καὶ ἐὰν δανείζετε παρ' ὧν ἐλπίζειλε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐςὶ; καὶ γὰρ οἱ αμαξιωλούν αμαξιωλοῖς δανείζωσιν, ἵνα ἀπο

λάβωσι τοῖσα,

35 1 Πλὴν + ἀγαπᾶτε τὰς † ἐχθρὸς ὑμῶν, καὶ ὶ ἀγαθοποιεῖτε, * Η δανείζετε 1 μηδὲν ἡ ἀπελπί Κονίες εξεται ὁ μισθὸς ὑμῶν που λύς, καὶ ἔσεσθη εἰαὶ τὰ ὑψίσω. ὅτι αὐτὸς † χρηςός ἐσιν ἐπὶ τὰς † ἀχαρίζεις και - πονηρός.

36. Γίνεσθε ὧν οἰκτίρμονες, κατ θὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίςμων ἐσί.

34 Et fi mituum dederitis à quibus fperaris recipere, quæ vobis gratia eft ? Etenim pec catores peccatoribus foeneran tur, ut recipiant æqualia.

35 Veruntamen diligite ini nicos vefiros, & benefacite, & mutuum date nihil defperantes: & erit merces veftra multa, δε eritis filii Altiflimi : quia ipfe benignus eft fuper ingratos & malos.

36 Eftote ergo mifericordes, ficut & Pater velter nifericors ef.

Κεφ. τ'. 6.

* Προσέχετε τὴν ἐλημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

2. Ὅταν οὖν ποίῆς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσης ἔμπροσθέν σε, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιύσιν ἐν ταῖς συναγω[αῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δίξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχεσι τὸν μισθὸν αὐλῶν.

3 Σοῦ δὲ ποιοῦντα ἐλεημοσύν την, μὴ γνώτω αριςερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου

4 όπως η σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῶν καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτον, αυτός ποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῶν.

5 Καὶ ὅταν προσεύχη, οὐκ ἔσῃ ὥσπερ οἱ ὑποκριταί· ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνας τῶν πλατειῶν ἐςώτες προ σεύχεσθαι, ὅπως ἂν φανώσι τοῖς ἀνθρώποις, Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.

6. Σὺ δὲ ὅταν προσεύχη, είσελθε εἰς τὸ ταμεῖον σου, και κλείσας τὴν θύραν σου, προσευξαι τῷ πατεί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτώ κι ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανεξω.

7 Η Προσευχόμενοι δὲ μὴ Η βαττολογήσητε, ώσπερ οἱ ἡ ἐθνικοί Η δοκούσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ Η πολυλογίᾳ αὐτῶν ἢ εἰσακουσθή,

σονται.

8 Μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν, ὧν χρείαν ἔχετε, πρὸ τοῦ ὑμεῖς αἰτῆσαι αὐτ τόν.

CAPUT VI.

A Ttendite mifericordiam ye

ftram non facere ante homines, ad fpectari eis : fi autem non, mercedem non habetis apud Patrum veftrum qui in calis,

2 Cum ergo facis eleëmofynam, ne tubi clanxeris ante te, ficut hypocritæ faciunt in fynagogis & in vicis, ut glorificentur ab hominibus: anten dico vobis, excipiunt mercedem fuan.

3 Te autem faciente cleimo fynan, nefciat finiftra tua quid faciat dextera tua.

4 Ut fit taa eleëmofyna in fecreto : & Pater tuus videns in fecreto, ipfe reddet tibi in ma nifefto.

5 Et quum ores, non eris fcut hypocritæ: quia amant in fynagogis, & in angulis platcarum fantos orare, ut apγα reant hominibus, ameli dico vebis, quod excipiunt mercedem fuam.

6 Tu autem cum ores, intra in cubiculum tuum, & claudens oftium tuum, ora Patrem tuum ui in fecreto : & Pater tuus confpiciens in fecreto, reddet tibi in apparenti.

7 Orantes autem me inania loquamini, ficut ethici, arbi trantur enim quod in multiloquo fuo exaudientur.

8 Ne igitur affimilemini eis: novit enin Pater veiler quorun ufum habetis, ante vos petere

eum.

« SebelumnyaLanjutkan »