Gambar halaman
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

18 Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τῷ Επείγον

]

19 Παντὸς ἀκούοντι τὸν λόγον τῆς βασιλείας, καὶ μὴ ζυνιέναι, ἔρχεται ὁ πονηρὸς, καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδία αὐτῷ· 5τός ἐςίν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν (πα σείς.

20 Ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πειρώδη (maρεὶς, οὗτός ἐξιν ὁ τὸν λόγον ἀκύων, καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν.

6 Sole autem orto, æftuaverunt, & propter non habere ra dicem, exaruerunt.

7 Alia autem ceciderunt in fpinas, & infurrexerunt fpina,

& fuffocaverunt ea.

8 Alia autem ceciderunt in terram bonan, & dabant fruc tum, hoc centum, hoc autema fexaginta, hoe autem triginta. 9 Habensauresaudire,audiat. τo Quunt autem factus effet folus interrogaverunt eum qui circa eum cum duodecim parabulana.

18 Vos ergo audite parabolam feminantis.

19 Omnis audientis verbum regni, & non intelligentis, venit malus, & rapit feminatum in corde ejus: hic eft qui fecus viam feminatus.

2ο Qui autem fuper petrofa feminatus, hic eft qui verbum audiens, & continuo cum gaudio funiens illud :

21 Nonhabet autem radicem in fe ipfo, fed temporalis eft; 21 Οὐκ ἔχει δὲ ῥάξαν ἐν ἑαυτῷ, | facta autem tribulatione aut ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐσι· γενομένης | perfequutione propter verbum, δὲ θλίψεως ἢ διαμᾶ διὰ τὸν λόγον, | ftatim fcandalizatur. εὐθὺς (κανδαλίζεται.

22 Qui autem in fpinas femi2: Ο δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας (πα- 1 natus, hic eft qui verbum audiρεῖς, οὗτός ἐσιν ὁ τὸν λόγον ακό-, ens, & anxietas feculi iftius, & deceptio divitiarum fuffocat verbum, & infructuofum fit.

ἀπ'

|

καὶ ἡ μέριμνα τῷ αἰῶνα τότε,
καὶ ἡ ἀπάτη τῷ πλύτα (υμπνίγει
τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπου γίνεται
23 Ὁ δὲ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καὶ
λὴν (παρεὶς, οὗτος ἐςιν ὁ τὸν λό·
γον ἀκύων, καὶ ζυνιών· ὃς δὴ καρτας
φορεῖ, καὶ ποιεῖ, ὁ μὲν ἑκατὸν, ὁ δὲ
ἑξήκοντα, ὁ δὴ τριάκοντα.

|

23 Qui verò in terram pul chram feminatus, hic eft qui verbum audiens & intelligens: quique fructum fert, & facit,hoc quidem centum, hoc autem fexaginta, hoc verò triginta.

[ocr errors][merged small][merged small]

trente.

9. Que celui qui a des oreilles pour ouir, entende.

Some fell upon stony places, M./3. where they had not much earth: and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth:

13. Vous donc, écoutez la similitude du semeur.

6 And when the sun was up, they were scorched: and, because they had not root, they withered away. 7 And some fell among thorns; and the thorns sprung up and choked them:

8 But other fell into good ground, and brought forth fruit, some an hundred-fold, some sixty-fold, some thirty-fold.

9 Who hath ears to hear, let

him hear.

10. Et quand il fut en particu lier, ceux qui étoient autour de

10 And when he was alone, they M. 4. that were about him, with the lui, avec les douze Apôtres, l'in-twelve, asked of him the parable. terrogèrent touchant le sens de cette parabole.

18 Hear ye, therefore, the 'M.13.

pa

rable of the sower.

19 When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the way side.

20 But he that received the seed

19. Lorsqu'un homme entend la parole du Royaume de Dieu, et qu'il ne la comprend point, le malin vient, et ravit ce qui est semé dans le cour; c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. 20.Et celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, et qui la reçoit d'abord avec joie ;

into stony places, the same is he
that heareth the word, and anon
with joy receiveth it;

21. Mais il n'a point de racine en lui-même; c'est pourquoi il n'est que pour un tems; et lorsque l'affiction ou la persécution survient

21 Yet hath he not root in him

self, but dureth for a while; for

à cause de la parole, il se scan-when tribulation or persecution
dalise aussitôt.
ariseth because of the word, by
and by he is offended.

22. Et celui qui a reçu la semen ce parmi les épines, c'est celui qui entend la parole; mais les soucis de ce monde et la seduction des richesses étouffent, la parole, et elle devient infructueuse...

22 He also that received seed among the thorns, is he that heareth the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.

23. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend, et qui porte du fruit ; en sorte qu'un grain en produit cent, un autre soixante, et un

autre trente.

23 But he that received seed into the good ground, is he that heareth the word and understandeth it; which also beareth fruit, and bringeth forth, some an hundredfold, some sixty, some thirty.

Μήτι ὁ

21 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· λύχνΘ· ἔρχεται, ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ, ἡ ὑπὸ τὴν κλίνην; ἐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν ἐπιεθῇ;·

22 Οὐ γὰρ ἐςί τι κρυπτὸν ἐὰν μὴ φανερωθῇ· ὐδὲ ἐγένετο † ἀπόκρυφον, ἀλλ ̓ ἵνα εἰς φανερὸν ἔλθῃ.

23 Εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκύειν

ἀγκέτων

21 Et dicebat illis: Nunquid [luccrna yenit, ut ful modio panatur, aut fub lecto? nonne ut fupra candelabrum imponatur ?

22 Non enim eft aliquid abfconditum, quod non manifeftetur : nec factum eft excuftunt, fed ut in palam veniat.

23 Si quis habet aures audire, audiat.

24 *Αλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς, λέγων· Ωμοιώθη βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ Επείγοντι καλὸν απέςμα ἐν τῷ

24 Aliam parabolam propos [fuit illis,dicens : Afimilitum eft regnum cælorum homini femis nati pulchrum fenten in agro

ayed abro

fuo.

25 ̓Εν δὲ τῷ καθεύδειν τὰς ἀν θρώπες, ἦλθον αὐτῷ ὁ ἐχθρὸς, καὶ ἔσπειρε ζιζάνια ἀνὰ MECOV Ta είται ἀπῆλθεν.

25 In verò dormire homines, venit ejus inimicus, & feminavit zizania in medio tritici, & abiit. 26 Quum auten crevit here 26 “οτε δὲ ἐβλάτησεν ὁ χόρτος, ba, & frudum fecit, tunc appar καὶ καρπὸν ἐποίησε, τότε ἐφάνη καὶ ruerunt & zizania? * ζιζάνια.

27 Προσελθόντες δὲ οἱ δῆλοι τῶ οἰκοδεσπότα, εἶπον αὐτῷ· Κύριε, ἐχὶ καλὸν ζπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ (ᾧ ἀγεῷ; πόθεν ὧν ἔχει τα ζιζάνια

28 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς· Εχθρὸς ανθρωπο· τῦτο ἐποίησεν. Of δύλοι εἶπον αὐτῷ· Θέλεις ἂν ἀπελθόνιες συλλέξωμεν αὐτά;

29 ̔Ο δὲ ἔφη· Οὔ· μήποτε συλλέγοντες τα ζιζάνια, ἐκξιζάτησε ἅμα

forte colligentes zizania, cradi

]

cetis fimul eis triticum.

27 Accedentes autem fervi patris familias dixerunt ei: Dor nine, nonne pulchrum fonien feminafti in tuo agro: Unde ergò habet zizania?

36 Τότε ἀφεὶς τὸς ὄχλος, ἦλ θεν εἰς τὴν οἰκίαν ὁ Ἰησῦς καὶ πρ σῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγωες. Φράσον ἡμῖν τὴν παραΠολὴν τῶν ζιζανίων τῷ ἀγρ.

37 ̔Ο δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν αὖτοῖς· ο (πείρων τὸ καλὸν (πέςμα, ἔτιν ὁ υἱὸς τῇ ἀνθρώπε,

38 Ο δὲ ἀγρὸς, ἔςιν, ὁ κόσμο τὸ δὲ καλὸν (πέρμα, ὗτοί εἰσιν υἱοὶ τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνια,

οἱ

εἰσιν οἱ υἱοὶ τῷ οπονητες

28 Ille verò ait illis: Inimicus homo hoc fecit. At fervi dixerunt ei: Vis igitur abeuntes colligamus ea?

29 Ille verò ait: Non; ne

"

30 | Αφέλε + συναυξάνεσθαι 30 Sinite crefcere utraque ufἀμφότερα † μέχρι τα 4 θερισμό, que ad mcflem : & in tempore καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῷ θερισμό † ἐξῶ mellis dican mefforibus, Colliτοῖς † περικαῖς· † Συλλέξαλε tgite primum zizania & alligate πρῶτον τὰ † ζιζάνια, καὶ † δήσαλε ta in fafciculos, ad comburenαὐτὰ † εἰς † δέσμας, πρὸς τὸ { dum ea : at triticum congregate καλακαῦσαι αὐτά· τὸν δὲ † σῖτον in horreum meum. † συναγάγετε εἰς τὴν † ἀποθήκη,

με

36 Tunc dimittens turbag, venit in domum Jefus : & acceffcrunt ad eum difcipuli cius, dicentes : Explica nobis parabo lam zizaniorum agri.

37 Ille verò refpondens ait ile lis : Seminans pulchrum fenen,

eft Filius hominis.

38 At aget eft mundus. Ve rum pulchrum femen, hi funt filii regni. At zizania, funt filiis

mali.

[blocks in formation]

28. Et il leur dit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui répondirent: Veux-tu donc que nous allions la cueillir? 29. Et il leur dit: Non, de peur qu'il n'arrive qu'en cueillant l'yvraie vous n'arrachiez le froment

21 And he said unto them, Is a M 4. candle brought to be put under a bushel, or under a bed, and not to be set on a candlestick?

39. L'ennemi qui l'a semée, c'est le Diable. La moisson, c'est la fin du monde ; et les moissonneurs, sont les Anges.

22 For there is nothing hid which shall not be manifested; neither was any thing kept secret, but that it should come abroad.

23 If any man have ears to hear, let him hear.

24 Another parable put he forth, . 13 unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field: 25 But, while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. 26 But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also.

27 So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares?

[ocr errors]

28 He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? 29 But he said, Nay; lest, while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them.

en même tems.
30. Laissez-les croître tous deux
ensemble, jusqu'à la moisson; et
au tems de la moisson, je dirai aux

30 Let both grow together until
the harvest; and in the time of
moissonneurs: Cueillez premie-harvest I will say to the reapers,
rement l'yvraie, et liez-la en fais-
ceaux pour la brûler, mais assem-
blez le froment dans mon grenier
36. Alors Jésus ayant renvoyé
le peuple, s'en alla à la maison
et ses Disciples étant venus vers
lui, lui dirent: Explique-nous la
similitude de l'yvraie du champ:
37. Il leur répondit et leur dit:
Celui qui sème la bonne semence,

Gather ye together first the tares,
and bind them in bundles to burn
them: but gather the wheat into
my barn.

c'est le Fils de l'homme.

36 Then Jesus sent the multi

tude away, and went into the
house: and his disciples came un-
to him, saying, Declare unto us
the parable of the tares of the field.

38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les

37 He answered and said unto

enfans du Royaume. L'yvraie, them, He that soweth the good

seed is the Son of Man;

ce sont les enfans du malin.

38 The field is the world; the good seed are the children of the kingdom; but the tares are the children of the wicked one ;.

[blocks in formation]

Iterum finale eft regnum 45 cælorum homini negotiatori, quærer ri bonas margaritas:

46 Qui inveniens unam pretiofani niargaritam, abiens vcndidit omnia quæ habuit, et emit

cam.

47 Itcrum fimile eft regnum cælorum fagena ja&tæ in mare, & ex omni genere cogenti.

50 καὶ βαλῶσιν αὐτὰς εἰς τὴν κάμιον τα πυρός· ἐκεῖ ἔςαι ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὐδένων.

51 Λέγει αὐτοῖς ὁ ̓Ιησῶς. Συνήκανε ταῦτα πάντα; Λέγασιν | αὐτῷ· Ναὶ Κύριε.

52 'Ο δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Διὶ τῇτο πᾶς γραμμαλεὺς μαθητευθεὶς εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ἐρανῶν, μοις ἐσιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ἕξις ἐκβάλλει ἐκ τῇ θησαυρῷ αὑτο καινὰ καὶ παλαιά

* 47 + Πάλιν + ὁμία ἐςὶν ἡ βασιλεία τῶν † ἐφανῶν + σαγήνη βληθείσῃ εἰς την Θάλασσαν, καὶ ἐκ παντὸς γένες (υναγαγέσῃ.

48 ^H?, † ὅτε ἐπληρώνη, τ 48 Quam, quum impleta ef ἀναβιβάσαντες † ἐπὶ τὸν ἐν αἰγία- fet, producentes fuper littus, & δὸν, καὶ καθίσαλες, συνέλεξαν τὰ fedentes, collegerunt pulcra in nara eis I azzeĩa, và dè ‡ Ca- receptacula, at vitiofa foras ejeπρὶ ἔξω ἔδαλον.

cerunt.

49 Sic erit in confummatione:

49 Οὕτως ἔξαι ἐν τῇ ζυντελείᾳ τὰ αἰῶνα ἐξελεύσονται οἱ ἄγγε- | feculi : exibuat angeli, & fegre λοι, καὶ ἀφοροῦσι τὰς πονηρὸς ἐκ gabunt malos de medio jufto μέσα τῶν δικαίω

rum:

50 Et projicient eos in caminum ignis : ibi erit fletus & fre

mitus dentium.

5r Dicit illis Jefus : Intellexiftis hæc omnia. Dicunt ei, utis que Domnine.

|

52 Is autem dixit illis : Propter hoc omnis Scriba doctus in regnum cielorum, fimilis eft hos mini patrifamilias, qui ejicit de thefauro fuo nova & vetera,

« SebelumnyaLanjutkan »