Gambar halaman
PDF
ePub
[graphic][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

Κεφ. ιγ'. 13.

CAPUT XIII.

1 ΠΑρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ I ADerant autem quidam in χαιρῷ ἀπαγγέλλολες αὐτῷ ipfo tempore, nuntiantes

σερὶ τῶν Γαλιλαίων, ὧν τὸ αἷμα | illi de Galilais, quorum fine Πιλάτο. ἔμιξε μετὰ τῶν θυσιῶν [guinem Pilatus mifcuit cum fa

των

crificiis eorumi.

|

2 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησῆς εἶπεν αὐτοῖς· Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖα οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τες Γαλιλαίος ἐγένοντο, ὅτι τοιαῦτα πεπόνθασιν;

3 Οὐχὶ, λέγω ὑμῖν· ἀλλ ̓ ἐὰν 3 Non, dico vobis, fed fi non μὴ μετανοῆτε, πάντες ὡσαύτως penitsamini, omncs fimiliter ἀπολεῖσθε.

peribitis.

4 Ἢ ἐκεῖνοι οἱ δέκα καὶ ὀκτῶ, 4 Vel illi decem & otto, fu ἐφ ̓ ὃς ἔπεσεν ὁ πύργο ἐν τῷ [ praquos cecidit turris in Siloam, Σιλωὰμ, καὶ ἀπέκλεινεν αὐτές, δο & occidit cos: putatis qnia ipfi κεῖτε ὅτι οὗτοι οφειλέται ἐγένονς | debitores fuerint prater omnes παρὰ πάντας ανθρώπες τοὺς καὶ homines habitantes in Hierufa-' τοικοῦντας ἐν Ιερεσαλήμ, lem?

5 Οὐχὶ, λέγω ὑμῖν· ἀλλ ̓ ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες ὁμοίως d. πολεῖσθε.

6 Ελεγε δὲ ταύτην τὴν πα βαβιλήν. Συκῆν εἶχέ τις ἐν τῷ ἀμπελῶν· αὑτοῦ πεφυλευμένην καὶ ἦλθε καρπὸν ζητῶν ἐν αὐτῇ, καὶ οὐχ εὗρεν

¦

7 Εἶπε δὲ αὐτὸς τὴν ἢ ἀμπε λεργίν· ̓Ιδού, τεία ἔτη ἔρχομαι | ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συχῇ ταύτῃ, οὐχ εὑρίσκω † ἔκκοψον αὐτήν· | † ἱνατί καὶ τὴν γῆν † καταργεῖ;

8 Ο δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὖτο Κύριε, άφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτα σκάψω περὶ αὐτὴν, καὶ βάλο † κοπείαν

Ο Κἂν μὲν ποιήσῃ καρπόν· εἰ δὲ μήγε, εἰς τὸ μέλλον ἐκκόψεις

αὐτήν.

37 Ἐν δὲ τῷ λακίσαι, πρώτα αὐτὸν φαρισαῖός τις ὅπως ἀξι ζήση περ αὐτῷ· εἰσελθὼν δὲ ὡς ἐπεσεν.

33 ὁ δὲ φαρισαῖον ἐδῶ ἐθούς μασεν, ὅτι εἰ πρῶτον ἐβαπλίσθη πρὸς τῷ ἀείςα.

2 Et refpondens Jefus dixit illis: Putatis quod Galilzi hi, peccatores pra omnibus Galileis fuerint, qui talia palli funt?

41 Πλὴν τὰ † ἐνέλα δότε † ἐλεημοσύνην καὶ ἰδὲ, πάντα και θαρὰ ὑμῖν ἐςιν,

5 Non dico vobis, fed fi non ponitueritis, omries fimiliter peribitis.

6 Diccbat autem hanc fimili

tudincm: Ficum habebat quidam in vinca fua plantatam, & vcnit fructum quærens : in illa,

& non invenit.

7 Dixit autem ad vinitorem: Ecces tres annos venio querent fructum in ficulnea hac, & non invenio. Exfcinde illam aut quid etiam terram occupat?

8 Is autein refpondens, dicit, illi : Domine, relinque cam & hunc annum, ufque dunfodiam

circa illam, & mittam ftercus.

9 Et fi quidem fecerit fru&tum: fi verò non, in futurum exfcindes eam.

illum Phariftus quidam ut 37 In autem loqui, rogavit γranderet apud fe e ingrefius autem recubuit.

38 At Pharifæus videns admiratus eft, quod non prius ablutus effet ante prandium,

τόν· Νῦν ὑμεῖς οἱ φαρισαῖοι τὸ
ἔξωθεν τῷ αποτηρία καὶ τα πίνα.
α· καθαρίζετε τὸ δὲ ἔσωθεν
ὑμῶν γέμει ἀρπ γῆς καὶ πονηξίας. |
40 ̓́Αφξονες, εχ ὁ ποιήσας τὸ
ἔξωθεν, καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησε;

39 Εἶπε δὲ ὁ ΚύριΘυ πρὸς αὐ 39 Ait autem Dominus ad illum: Nunc vos Pharifzi quod deforis calicis &c catini manda tis; quod autem intus veftium plenum eft rapina & malitia.

40 Stulti, nonne faciens quod deforis, & quod deintus fecit ?

**

41 Verumtamen inexiftentia date eleëinofynam, & ecce omnia munda vobis funt.

CHAPITRE XIII. Jésus-Christ exhorte à la repen

THE

étroile.

E

tance, et entrer par la porte the Galileans, whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. N ce même tems, quelques 2 And Jesus, answering, said unpersonnes, qui se trouvoient to them, Euppose ye that these là, racontèrent à Jésus ce qui étoit arrivé à des Galiléens, dont Galileans were sinners above all Pilate avoit mêlé le sang avec ce- the Galileans, because they suflui de leurs sacrifices. fered such things?

:

2. Et Jésus répondant, leur dit
Pensez-vous que ces Galiléens
fussent plus grands pécheurs que
tous les autres Galiléens, parce
qu'ils ont souffert ces choses?
3. Non, vous dis-je; mais si
vous ne vous amendez, vous pé-|
rirez tous aussi bien qu'eux.
4. Cu, pensez-vous que ces dix-Jerusalem ?
huit personnes sur qui la tou de 5 I tell you, Nay; but except ye
Siloé est tombée, et qu'elle a repent, ye shall all likewise perish.
tuées, fussent plus coupables que
tous les habitans de Jérusalem?

3 I tell you, Nay; but, except ye repent, ye shall all likewise perish. 4 Or those eighteen upon whom the tower in Siloam fell, and slew them, think ye that they were sinners above all men that dwelt in

6 He spake also this parable: A 5. Non, vous dis-je; mais si certain man had a fig-tree planted vous ne vous amendez, vous pé-in his vineyard; and he came and rirez tous aussi bien qu'eux. sought fruit thereon, and found

6. Il leur dit aussi cette simili- none.
tude: Un homme avoit un figuier7 Then said he unto the dresser
planté dans sa vigne, et il y vint
chercher du fruit, et n'y en trouva of his vineyard, Behold, these
point.
three years I come seeking fruit
7. Et il dit au vigneron Voici, on this fig-tree, and find none:
il y a déjà trois ans que je viens cut it down; why cumbereth it
chercher du fruit à ce figuier, et
je n'y en trouve point; coupe-le;
pourquoi occupe-t-il la terre inu-
tilement?

:

:

8. Le vigneron lui répondit Seigneur, laisse - le encore ceite année, jusqu'à-ce que je l'aie déchaussé, et que j'y aie mis du funier.

9. S'il porte du fruit, à la bonne heure; sinon, tu le couperas ciaprès.

HERE were present at that L. 13. season some that told him of

37. Comme il parloit, un Pharisien le pria à dîner chez lui; e Jésus y entra, et se mit à table. 38. Mais le Pharisien s'étonna de ce qu'il vit qu'il ne s'étoit pas lavé avant le diner.

ez

39. Et le Seigneur lui dit : Vous autres Pharisiens, vous nett Je dehors de la coupe et du plat; mais au dedans, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. 40. Insensés! celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas aussi fait le

dedans ?

41. Mais plutôt donnez en aumônes ce que vous avez, et toutes choses vous seront pures.

the ground?

8 And he, answering, said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it, and dung

it:

9 And if it bear fruit, well and if not, then after that thou shalt cut it down.

37 And as he spake, a certain L. 11. Pharisee besought him to dine with him: and he went in, and sat down to meat.

38 And when the Pharisee saw i he marvelled that he had not first washed before dinner.

"

39 And the Lord said unto him, Now do ye Pharisees make clean the outside of the cup and the platter; but your inward part is full of ravening and wickedness.

40 Ye fools! did not he that made that which is without, make that which is within also?

41 But rather give alms of such things as ye have; and, behold, all things are clean unto you.

42 ̓Αλλ ̓ ἐπὶ ὑμῖν τοῖς φασὶ 42 Sed væ vobis Pharifæis, ρεταίοις, ὅτι, ἀποδεκαλᾶτε τὸ ἡ quia decimatis mentham, & ruδύοσμον καὶ τὸ + πήγανον καὶ πᾶν tum, & omne olus, & præteritis † λάχανον, καὶ παρέχεσθε την judicium & charitatem Dei; κρίσιν κα τὴν ἀγάπην τῷ Θεῷ· hac oportebat facere, & illa ταῦτα ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ | non omittere,

ἀφιέναι.

43 Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς ψαρισαίοις, 43 Væ vobis Pharifæis, quis ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν diligitis primam feflionem in ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ τοὺς ἀ- fynagogis, & falutationes in fu · σπασμέ, ἐν ταῖς ἀγοραῖς.

44 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ἀποκρίναι, ὅτι ἐςὶ ως τὰ μνημεῖα τὰ ἀδηλα, καὶ οἱ ἄν θρωποι οι περιπαίωνίες ἑπάνω ἐκ είδασι.

45 ̓Αποκριθεὶς δέ τις τῶν να μικῶν λέγει αὐτῷ· Διδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ὑμᾶς ὑβρίζεις.

* 46 Ὁ δὲ εἶπε· Καὶ ὑμῖν mis ↑ roumnaïs qual, erit polí. ζῶς τὰς ἀνθρώπας φορτία. Η δυσΤάρακα, καὶ αὐτοὶ ἐπὶ τῶν δεκτύλων ὑμῶν & t προσφεύεις τοῖς φολέοις.

ris.

44 Væ vobis, Scribe & Phatilæi hypocritz, quia eftis ut monumenta non apparentia, & homines deambulantes fupra non fciunt.

45 Refpondens autem quidam Legifperitorum ait illi. Μ giter, hæc dicens & nos notas. 46 1lle autem ait : Et vobis Legifperitis væ, quia oneratis οmunes oneribus difficulter portabilibus, & ipfi una digitos των veftrorum non auttingitis

onera.

52 Ve vobis Legifperitis,

52 Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤραε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως· quia tuliftis clavem fcientiae : αὐτοὶ ἐκ εἰσήλθεε, καὶ τὰς εἰσερ- ipfi non introiftis, & introχομένως ἐκωλύσα ε euntes prohibuiftis.

*

53 Λέγοντο δὲ αὐτῷ τοῦ· 53 Dicente autem illo hæc τα πρὸς αὐτῆς, ἤρξανο οι γραμ‐ ad illos, ceperunt Scribæ & μαλεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι + δεινῶς | Pharifzi graviter infiftere, & † ἐνέχειν, καὶ † ἀποτομαλίζειν αὖ- interrogare ipfum de multis : τὸν ἢ περὶ ᾗ πλειόνων

54 † ̓Ενεδρεύοντες αὐτὸν, † ζητῶντες † θηρεύσαί τι ἐκ τῶ σόμαλθη αὐτῷ, ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτῷ· 45. † 12.

54 Infidiantes ei, & quæren, tes venari aliquid de ore ejus, ut accufarent cum.

C A P UT XIII,

Ν verò die illo exiens Jefus ele

domo,fedebatfecundummare. 2 Et congregatæ funt ad eum vicalam altendens federet: & turbæ multv, ina ut ipfe m naomnis turba in littore ftabat.

3. Et locutus eft eis multa inparabolis, dicens, Ecce exiit fes minator feminare.

Κεφ. 17. 13. 1 Εν δὲ τῇ ἡμέρα ἐκείνῃ ἐξελ. 1 θὼν ὁ Ἰησᾶς ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν. 2 καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοὶ, ὥςε αὐτὸν εἰς τὸ πλῆῖον ἐμφάνα καθήσθαι· καὶ τᾶς ὁ ὄχλῳ ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἰςή.

-X21.

3 Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ · ἐν παραζολαῖς, λέγων ̓Ιδε, ἐξῆλθεν ὁ Ἐπείρων τῷ πείξειν.

4 καὶ ἐν τῷ' παίξειν αὐτὸν, α μὲν ἔπεσε παῖς τὴν ὀδύν τη θε τὰ πείεινε, και κατέψυξεν αὐτά.

4 Et in feminare ipfum, hæc quidem ceciderunt fecus viam, & vencrunt volucres & conicderunt ea.

42. Mais malheur à vous, Pharisiens, qui payez la dîme de la menthe, de la rue, et de toutes sortes d'herbes, tandis que vous négligez la justice, et l'amour de Dieu! Ce sont là les choses qu'il falloit faire sans néanmoins négliger les au

tres.

43. Malheur à vous, Pharisiens. qui aimez les premiers rangs dans les Synagogues, et à être salués dans les places publiques!

44. Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites; parce que vous ressemblez aux sépulcres qui ne paroissent point, et les hommes qui marchent dessus n'en savent rien !

44 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are as graves which appear not, and the men that walk over them are not aware of them.

45 Then answered one of the lawyers, and said unto him, Mas45. Alors un des docteurs de later, thus saying, thou reproachest loi prit la parole et lui dit: Maître, en disant ces choses, tu nous outrages aussi.

us also.

46 And he said, Woe unto you 46. Et Jésus dit Malheur aussi also, ye lawyers! for ye lade men à vous, docteurs de la loi, with burdens grievous to be borne, parce que vous chargez les hom-and ye yourselves touch not the mes de fardeaux qu'ils ne peuveut burdens with one of your fingers. porter, et vous mêmes n'y touchez pas du bout du doigt!

42 But woe unto you, Pharisees!
for
ye tithe mint, and rue, and all
manner of herbs, and pass over
judgment and the love of God:
these ought ye to have done, and
not to leave the other undone.
43 Woe unto you, Pharisees! for
ye love the uppermost seats in the
synagogues, and greetings in the
markets.

52. Malheur à vous, docteurs de la loi; parce qu'ayant pris la clef de la connoissance, vous n'y êtes point entrés vous-mêmes, et vous avez encore empêché d'y entrer ceux qui vouloient le faire!

53. Et comme il leur disoit cela,

53 And as he said these things unto them, the scribes and the les Scribes et les Pharisiens se mi-Pharisees began to urge him verent à le presser fortement, en le hemently, and to provoke him to faisant parler sur plusieurs chospeak of many things; I 2

ses;

54, Lui tendant des piéges, et tâchaut de tirer quelques choses de sa bouche, pour avoir de quoi

l'accuser.

[merged small][merged small][ocr errors]

52 Woe unto you, lawyers! for ye have taken away the key of knowledge: yeentered not in yourselves, and them that were entering in ye hindered.

de la mer.

2. Et une grande foule de peuple s'assembla vers lui, en sorte qu'il monta dans une barque. Ils'y as sit, et toute la multitude se tenoit sur le rivage.

3. Et il leur dit plusieurs choses par des similitudes, et il leur parla ainsi: Un semeur sortit pour se

54 Laying wait for him, and seek-
ing to catch something out of his
mouth, that they might accuse hira

THE
HE same day went Jésus out Mt. 13

sea side.

2 And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat; and the whole multitude stood on the shore.

1.12

mer.

3 And he spake many things unto them in parables, saying, Be4. Et comme il semoit, une par-hold, a sower went forth to sow; tie de la semence tomba le long 4 And, when he sowed, some du chemin, et les oiseaux vinrent, seeds fell by the way-side, and the et la mangèrent toute. fowls came and devoured them

« SebelumnyaLanjutkan »