Gambar halaman
PDF
ePub

· 17 Καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ, λέγων· Τί ποιήτω; ὅτι οὐκ ἔχω τοῦ συνάξω τοὺς καςπές με.

¦

18 καὶ εἶπε Τῦτο ποιήσω καθελῶ με τὰς ἀποθήκας, καὶ μεί ξονας οἰκοδομήσο· καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τα γεννήματά με, καὶ τὰ αγαθά με 19 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ καὶ ψυχὴς ἔχεις ἀλλὰ ἀγαθὰ καὶ μένα η ἔτη πολλὰ ἀναπαύ φάγε, πίε εὐφραίν

1

20 Εἴ τε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· † Αφρον, ταύτῃ τῇ καὶ το φυ χρή σε ἀπατιν ἀπὸ σῦ· α δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔται

κι Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλατ

*

22 Εἶπε δὲ πρὸς τὺς μαθηὰς αὐτῷ· Διὰ τῦτο ὑμῖν λέγω, μή μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε· μηδὲ τῷ σώματι, τί ἐνδύσησθε.

|

22 Dixit autem ad difcipulos fuos: Propter hoc vobis dico: Ne foliciti fitis animæ veftræ, quid manducetis, neque cor pori, quid induamini.

23 Anima plus eft alimento, & corpus, veftimento.

3

24 Confiderate corvas, quia
non feminant, neque metunt,

quibus non eft cellarium, ne
que horreuna, & Deus alit illos :
quanto magis vos præftatis vo
{lacribus?

¦

23 Η ψυχὴ πλεῖόν ἐξι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα, τῷ ἐνδύμα

10

17 Et ratiocinabatur in fe...

ipfo,dicens: Quid faciam? quia
non habeo quo congregabo fru-
Qtus meos?

18 Et dixit: Hod faciam:
Deftruam mea horrea, & majora
ædificabo, & congregabo illus

omnia nata mea, & bona mea.

το Et dicam animæ meæ: Auima, habes multa bona ponta in anhos plurimos, requiefce come de, bibe, oblectare.

20 Di it autem illi Deus ; Stulte, hac note aminaam tuam repetunt à te: quæ autem pas rafti, cui erunt?

24 Sic thefaurizans fibi ipfi,

& non in Deum ditefeens!

24 4 Καταντήσαλε τὰς † κά. βήκας, ὅτι οὐ † επείξωσιν, οὐδὲ † Ξεξίζασιν· οἷς οὐκ ἔςι † ταμεῖον, ἐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ Θεὸς τρέφει αὖκούς πίσω μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν;

25 Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσ - εἶναι ἐπὶ τὴν ἡλια · μίαν αὐτῷ σπῆχυν ἕνα

26 Εἰ οὖν οὔτε ἐλάχισον δύασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μέριμη κατεξ

27 Κατανοήσαλε τα κρίνα, πῶς αὐξάνει· καὶ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει· λέ

|

δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομῶν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτῷ περιεβάλετο ὡς ἐν τούτων.

28 Εἰ δὲ τὸν χόρτον ἐν τῷ ἀγρῷ σήμερον ὄντα, καὶ αὔριον εἰς κλίβατον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς ἥτως ἀμφιέννυσι, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπισοι;

29 καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε, ἢ τί αίητε, καὶ μὴ † με. τεωρίζεσθε.

30 Ταῦτα γὰρ πάνα, τὰ ἔθνη τῷ κόσμῳ ἐπιζητεῖ· ὑμῶν δὲ ὁ πατὴς οἶδεν ὅτι χρήζετε τούτων.

25 Quis autem ex vobis cogitans folicite poteft apponere ad

etatem fuam cubitum unum?

26 Si ergo neque minimum poteftis, quid de cateris feliciti eftis.

17 Confiderate lilia, quomodo crefcunt: non laborant, neque .nent: fico autem vobis, Neque Solomon in omni gloria fua circumaniciebatur ficut unuti

illorum.

28 Si autem foenum in agro hodie exiftens, S cras in clibar nun miffum, reus fic circumamicit, quanto magis vos exiguz

|

fidei?

29 Et vos ne quærite quid: manducetis, aut quid bibatis, & ne fufpendamini ex fublimi.

30 Hæc enim onunia gentes muli quærunt, vefter antena pater fcit quoniam indigetis his.

[ocr errors]
[ocr errors]

17 And he thought within him- L.12. self, saying, What shall I do, because I have no room where to

17. Et il disoit en lui-même : Que ferai je? Car je n'ai pas assez de place pour serrer toute ma ré-bestow my fruits? colte.

18. Voici, dit-il, ce que je ferai; j'abattrai mes greniers, et j'en bâ tirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens.

19. Puis je dirai à mon ame Mon ame, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années; repose-toi, mange, bois, et te réjouis.

20. Mais Dieu lui dit: Insensé, cette même nuit ton ame te sera redemandée 6. et ce que tu as amasse, pour qui sera-t-il? 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des biens pour soi-même, et qui n'est point riche en Dieu.

22. Alors il dit à ses Disciples: C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez; ni pour votre corps, de quoi vous

18 And he said, This will I do : I will pull down my barns, and build greater; and there will I bestow all my fruits and my goods. 19 And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years: take thine ease, eat, drink, and be merry. 20 But God said unto him, Thou fool! this night thy soul shall be required of thee; then whose shall those things be, which thou hast provided?

21 So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God.

22 And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall cat; neither for the body, what ye shall put on.

23 The life is more than meat, and the body is more than raiment. 24 Consider the ravens: for they neither sow nor reap; which neither have storehouse nor barn; and God feedeth them: How much more are ye better than the fowls? 25 And which of you, with taking thought, can add to his sta-·

screz vêtus.

23. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vé

tement.

24. Considérez les corbeaux ; ils] ne sèment ni ne moissonnent, et

ils n'ont point de cellier ni de grenier, et toutefois Dieu les nourrit; combien ne valez-vous pas plus que des oiseaux?

25. Et qui de vous peut par ses inquiétudes ajouter une coudée à sa taille?

26. Si donc vous ne pouvez pas même faire les plus petites cho-ture one cubit? ees, pourquoi vous inquiétez-vous du reste?

27. Considérez comment les lis croissent; ils ne travaillent ni ne filent; cependant je vous dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a point été vêtu comme

l'un d'eux.

28. Que si Dieu revêt ainsi une herbe qui est aujourd'hui dans les chainps, et qui sera demain jetée] daus le four, combien plus vous revitira t-il, gens de petite foi

9. Ne vous mettez donc point en peine de ce que vous mangerez, ou de ce que vous boirez, * n'ayez point l'esprit inquiet.

et

30. Car ce sont les nations du monde qui recherchent toutes ces choses; mais votre Père sait que vous en avez besoin.

26 If ye then be not able to do that thing which is least, why take ye thought for the rest?

27 Consider the lilies how they grow: they toil not, they spin not; and yet I say unto you, That Solomon, in all his glory, was not arrayed like one of these.

28 If then God so clothe the grass, which is to-day in the field, and to-morrow is cast into the oven; how much more will he clothe you? O ye of little faith!

29 And seek not ye what ye shall eat, or what ye shall drink; neither be ye of doubtful mind.

30 For all these things do the nations of the world seek after: and your Father knoweth that ye have need of these things.

[ocr errors][merged small][merged small]

34 Ὅπε γάς ἐξιν ὁ ἐκσαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔται, 35. Εσωσαν ὑμῶν αἱ όσφε περιεζωσμέναι, καὶ οἱ λύχνοι καιό

39 Τοῦτο δέ γινώσκετε, ὅτι εἰ δει· ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπη, ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἄν, καὶ οὐκ ἀναψῆκε διοξυγῆναι τὸν οἶκον αὐτῇ.

guum Dei, & hæc omnia adijin 31 Verumtamen quaerite recientur vobis.

32 Ne time, pufillus grex, quia bene vifum eft Patri veftro dare vobis regnum.

40 Καὶ ὑμεῖς οὖν γίνεσθε ἔτοιμοι· ὅτι ἡ ὥρᾳ οὐ δικεῖτε, ὁ υἱὸς τὰ ἀνθρώπῳ ἔρχεται.

*

41 Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος· Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις, ἡ καὶ πρὸς πάλας; 42 Εἶπε δὲ ὁ Κύριε Τ ἄρα ἐςὶν ὁ ¦ πιτὸς 4 οικονόμου καὶ # φρόνιμα, ὃν καταζήσει ὁ κυ εν ἐπὶ τῆς † θεραπείας αὐτῷ, τῷ διδόναι ἐν ᾧ καὶ τὸ Ι σιτομέτριον ;

43 ΜακάριΘ· ὁ δέλω ἐκεῖ Θ', ΐν ἐλθὼν ὁ κύριων αὐτῷ εἰς φήσει ποινα ὅτες.

MEVOL.

36 Et vos fimiles hominibus · 36 καὶ ὑμεῖς ἔμαιοι ἀνθρώποις | expectantibus domuinum fuum, προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν, quando revertatur à nuptiis, ut πότε ἀναλύει ἐκ τῶν γάμων· veniente & pulfate, confeftim ἵνα ἐλθόν· καὶ κρύπανο, εὐθέως aperiunt ei.

ἀνοίξωσιν αὐτῷ,

37 Beáti fervi illi, quos ve37 Μακάριοι οἱ δῆλοι ἐκεῖναι, nies dominus invenerit vigilanὃς ἐλθὼν ὁ κύς εὑρήσει κgy- tce. Amen dico vobis, quod γερῶνας. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι fuccingetur, & faciet difcumbere περιζώσεαι, καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς, illos, & prodiens miniftrabit καὶ παρελθὼν διακινήσει αὐτοῖς.· illis.

38 Καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτές: 38 Et fi venerit in fecunda φυλακῇ, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ | vigilia, & in tertia vigilia ventἔλθῃ, καὶ εὕρῃ ἔτω, μακάριοι εἰσιν rit, & invenerit ita, bcati funt οἱ δῶλοι ἐκεῖνοι, fervi illi.

39 Foc autem fcitote, quoniamfi fciret paterfamilius qua hora fur veniret, vigilaret utique, & non utique fineret pura

fodi domum fuam.

33 Vendite fubftantias ve ftras, & date eleëmofynam, facite vobis crumenas non veterafcentes, thefaurum non deficien em in cælis, quo fur appropriat, neque tinca corrumpit.

34 Ubi enim eft thefauru vefter, ibi S c r veftruum erit,

35 Sint vefiri lumibi prz cinidi, & lucerne accenfe.

4o Et vos igitur eftote par rati : quia qua hora non putatis,

filius hominis venit.

41 Ait autem ci Petrus: Domine, ad nos parabolam hanc dicis, an & ad omnes?

42 Dixit auter Donuinus : Quifham eft fidelis difpenfator & prudens, quem conftituit dominus fuper famulitio fuo, ad dandum in tempore tritici menfuram?

43 Beatus fervus ille, quen veniens dominus cjus invenerit facientem ita.

31 But rather seek ye the king- L.12 dom of God; and all these things shall be added unto you."

31. Mais cherchez plutôt le royau-
me de Dieu, et toutes ces choses
vous seront données par-dessus.
32. Ne crains point, petit trou-give
peau; car il a plu à votre Père de
vous donner le Royaume.

33. Vendez ce que vous avez, et
le donnez en aumônes ; faites-
vous des bourses qui ne s'usent
point, un trésor dans les cieux
qui ne manque jamais, d'où les
voleurs n'approchent point, et
où la tigne ne gâte rien.
34. Car où est votre trésor, là

aussi sera votre cœur.

32 Fear not, little flock; for it is your Father's good pleasure to you the kingdom.

33 Sell that ye have, and give alms; provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth.

34 For where your treasure is,
there will your heart be also.
35 Let your loins be girded
about, and your lights burning:

35. Que vos reins soient ceints, et vos chandelles allumées; 36. Et soyez comme ceux qui attendent que leur maître revienne

36 And ye yourselves like unto men that wait for their lord, when

des nôces; afin que quand il vien- he will return from the wedding; that when he cometh and knocketh, they may open unto him immediately.

dra et qu'il heurtera à la porte, ils lui ouvrent incontinent.

37. Heureux ces serviteurs, que
le maître trouvera veillans quand 57 Blessed are those servants,
il arrivera! Je vous dis en vérité,
qu'il se ceindrà, qu'il les fera whom the lord, when he cometh,
mettre à table, et qu'il viendra shall find watching: verily I say
les servir.
unto you, That he shall gird him-
self, and make them to sit down
to meat, and will come forth and
serve them.

38. Que s'il arrive à la seconde, on à la troisième veille, et qu'il les trouve dans cet état, heu

reux ces serviteurs-là !

39. Vous savez, que si un père de famille étoit averti à quelle heure un larron doit venir, i veilleroit, et ne laisseroit pas per

cer sa maison.

38 And if he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants.

40. Vons donc aussi soyez prêts; car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne penserez point.

39 And this know, that if the
good man of the house had known
what hour the thief would come,
he would have watched, and not
have suffered his house to be
broken through.

41. Alors Pierre lui dit : Sei-
gneur, est-ce sculement pour
nous que tu dis cette parabole,
ou est-ce aussi pour tous?
42. Et le Seigneur lui dit: Mais
qui est le dispensateur fidele et
prudent, que le maitre a établi 41 Then Peter said unto him,
sur ses domestiques, pour leur Lord, speakest thou this parable
donner dans le tems la incsure unto us, or even to all?

40 Be ye, therefore, ready also:
for the Son of Man cometh at an
hour when ye think not.

ordinaire de bled?

43. Heureux est ce serviteur-là 42 And the Lord said, Who then que son maitre trouvera faisant is that faithful and wise steward, ainsi son devoir, quand il arri- whom his lord shall make ruler vera!

over his household, to give them
their portion of meat in due season?

43 Blessed is that servant, whom
his lord, when he cometh, shall
find so doing.

44 ̓Αληθῶς λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχεσιν αὐτῷ] καταςήσει αὐτόν.

45 Ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλο ἐκεῖ Θα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· † Χρονίζει ο κύριός με ἔρχεσθαι καὶ ἄρξητα, τύπτειν τοὺς παίδας, καὶ τὰς + παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ ¦ μεθύσκεσθαι

46 Ἥξει ὁ κύριε· το δούλο ἐκείνῳ ἐν ἡμέρᾳ ἡ ε προσδικῇ, καὶ ἐν ὥρᾳ ἡ ἐ γινώσκει και δίχας μήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέσω· αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίζων ζήσει,

45 Si autem dixerit fervus ille in corde fio : Tarlat donuts mus meus venire, & caperit percutere pueros, & ancillas, edereque & bibere & inebriari:

46 Veniet dominus fervi il. lius in die qua non exfpectat, ἀt in hora qua non cognofcit : & dilecabit cum, & partem cjus cum infidelibus ponet.

47 Ille autem fervus nofcens voluntatem domiui fui, & non apparans, neque faciens ad voluntatem ejus, cedetur multis.

48 Qui autcm non nofcens, faciens autem digna plagis, cædetur paucis: omni autem cui datum eft multum, multum queretur ab eo : & cui depofue runt multum, abundantius repofcent cun.

47 ̓Εκεῖ; Θ· δὲ ὁ δῆλΘ' ὁ γιὸς τὸ θέλημα τῷ κυρίῳ ἑαυτῷ, καὶ μὴ ἑτοιμάσας, μηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτῇ, δαρήσεται πολλάς.

|

¦

|

48 Ὁ δὲ μὴ γνες, ποιήσας δὲ αξία πληγών, δαξήσεται ὀλίγας: παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολύ ζητηθήσεται παρ ̓ αὐτῷ· καὶ ᾧ πα ξέθεντο πολὺ, περισσότερον αἰτή· σετιν αὐτόν.

44 Vere dico vobis, quoniam fuper omnibus fubftantiis ipfius

conftituet illum.

54 ̓́Ελεγε δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις "Όταν ἴδητε τὴν νεφέλην ἀνατέλο λύγων απὸ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε. † Ομέρ. ἐρχεται" καὶ γί- ] νεἶαι ὅτι,

54 Dicebat autena & tur
bis: Quum videritis nubenf

orientem: ab occabus, ftatim
dicitis: Imber venit, & fit

ita.

55 Καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε· Οτι καύσων ἔςαι· καὶ γί

γέται.

56 Υποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ ἐρανῦ οἴδαξε δοκι- & μάζειν· τὸν δὲ καιρὸν τῦτον πῶς | · δοκιμάζεις; 57 Τί δὲ καὶ ἀφ' ἑαυτῶν εἶ κρίνετε τὸ δίκαιον;

* 58 Ως γὰς ὑπάγεις μετὰ 58 Quum enim vadis cum τῷ ἀντιδίκε σε ἐπ ̓ ἄρχονία, ἐν τῇ adverfario tuo ad principem, in ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ' via da operam liberari ab illo : αὐτῷ· † μήποτε † κατασύρῃ σε ne forte trahat te ad judicem, & πρὸς τὸν ξιτὴν καὶ ὁ κριτής σε judex te tradat exactori, & exπαραδῷ τῷ Ι πράκτορι, καὶ ὁ actor jaciat te in carcerem, πράκλως σε βάλλῃ εἰς φυλακήν,

το λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν, ἕως οὗ καὶ τὸ ἔσχαῖον λεπτὸν ἀποδός. 39. † 12.

|

55 Et quum Auftrum flantem, dicitis : quia aftus erit: & fit.

56 Hypocritæ, faciemi cali terre noftis probare, at tem pus hoc quomodo non probae

tis?

57 Quid autem & à vobis ipfis non judicatis quod juftum?

59 Dico tibi: Non egredieris illinc, ufquequo etiam novifimium minutam reddas.

[ocr errors]
« SebelumnyaLanjutkan »