Gambar halaman
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Α} πως ἐρεῖς τῷ ἀδελφή σου· Αγε, ἐκεάλω τὸ κάρφει ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου· καὶ ἰδοὺ ἡ δικὲς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου;

]

5 + Ὑποκριτα, ἔκβαλε πρῶτ τον τὴν † δικὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν] τὸ Ι κάρμα ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ, oculo fratris tuί. τοῦ ἀδελφοῦ σου.

* Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ, μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας t- | μῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων· μή. πότε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ τραφέντες ῥήξασιν ὑμᾶς.

7 Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμεῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, και ανοιγήσεται ὑμῖν,

8 Πᾶς γὰς ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῶ κρεύοντι ἀγοιγήσεται,

9 *Η τίς ἐξιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρω ΕΘ', ὃν ἐὰν αἰτήσῃ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, μὴ λίθια ἐπιδώσει αὐτῷ;

το Καὶ ἐὰν ἰχθὺν αἰτήσῃ, μὴ

ὄφιν ἐπιδέσει αὐτῷ;

τι Εἰ οὖν ὑμεῖς, πονηροὶ ὄντες, † είδατε † δέματα μ ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοίς εὐρανοῖς, δώ. σει ἀγαθὰ τοῖς αὐτοῦσιν αὐτόν;

12 Πάντα οὖν όσα αν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς οίε αὐτοῖς· οὗτοι γάρ ἐςιν ὁ νόμῳ· καὶ οἱ προφῆται.

5 Hypocrita, ejice primum trabem de oculo tuo, & tune intueberis ejicere feftucam de

6 Ne detis fandiuna canibus, neque mittatis margaritas vef tras ante porcos, ne forte conculcent cas in pedibus fus, & couveri dirumpant vos.

7 Petite, & dabitur vobis: quarite, & iuvenistis : fulfate, & aperietur vobis.

8 Omnis cnim patens accipit: & querens invenit, & pulfanti aperietur.

9 Aut quis eft ex vobis honio, quem fi petierit filius fuus pas nem, nunquid lapidem dabit ci?"

το Et ii pifcere petierit, munquid ferpentem dabit ci ?

II Si ergo vos mali exiftentes, noflis data bona dare filiis veftris, quanto magis Pater ve fter qui in caulis, dabit bona pe tentibus fe?

12 Oneia ergo quæcunque vultis ut faciant vobis homines, ita & vos facite illis, Haec enim, eft Lex & Prophetz.

CHAPITRE VII.

Fin du Sermon sur la Mon-
tagne.

N
TE jugez point, afin que vous
ne soyez point jugés.
2. Car on vous jugera du même
jugement que vous aurez juge; et
On vous mesurera de la mime

mesure que vous aurez mesuré les

2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be me ured to you again. to you; good measure, pressed 38 Give, and it shall be given un58. Donnez, et on vous donnera; down, and shaken together, and on vous donnera dans le sein une running over, shall men give into bonue mesure, pressée et seconée, your bosom. et qui se répandra par-dessus;

autres.

5. Et pourquoi regardes-tu une paille qui est dans l'œil de ton frère; tandis que tu ne vois pas une poutre qui est dans ton dil? 14. Ou comment dis tu á tón Crane, posnets que fole cette paille [de ton oil, toi qui a une poutre dans le tien?

JUDO

UDGE not, that ye. be not M. 7. judged.

3 And why beholdest thou the M.7. mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?

4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye?

5 Thou hypocrite! first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's

eye.

6 Give not that which is holy unto the dogs; neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their fect, and turn again and rend you.

7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock,

>

8. Car quiconque demande rc-
çoit ; et qui cherche, trouve; et Land it shall be opened unto you:
Pon ouvre à celui qui heurte.

9. Et qui sera même Phomine 8 For every one that asketh, re-
d'entre vous qui donne une pierreceiveth; and he that seeketh, find-
à son fils, s'il lui demande da;
pain?

jeth; and to him that knocketh, it

10. Et s'il lui demande du pois-shall be opened. son, lui donnera-t-il un serpent? 9. Or what man is there of you, 11. Si done, yous, qui êtes mau- whom if his son ask bread, will vais savez bien donner à vos! enlaus des bonnes choses, combien plus votre Père qui est dans Jes cieux, donnera-t-il des biens à ceux qui les lui demandent. Toutes les choses que vous voulez que les hommes vous fas sent, faites-les-leur aussi de mime; car c'est là la Loi et le Prophètes.

I?

5. Hypocrite, ôte premièrement de ton wil la poutre, et alors tu penseras à dice la paille hors de foil de tou frère.

6. Ne dounez point les choses saintes aux chiens, et ne jetez point vos perles devant les pourecaux, de peur qu'ils ne les fou lent à leurs pieds, et que se tournant ils ne vous déchirent.

7. Demandez, et on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; heurtez, et on vous ouvrira.

[ocr errors]

he give him a stone?

10 Cr if he ask a fish, will he give him a serpent?

11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your! children, how much more shall your Father, which is in heaven, give good things to them that ask him?

12 Wherefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ve even 30 to them: for this is the law and the prophets.

131 Εἰσέλθετε διὰ τῆς † σενῆς 13 Intrate per arguftam por πύλης, ὅτι ἡ πλατεῖαν η πύλη, καὶ tam, quia lata porta & Η ευρύχωρα ἡ ὁδὸς ἡ ξ ἀπά- tiofa via ducens ad perditionen, γευσα εἰς τὴν † απώλειαν, καὶ πολύ & multi funt ingredientes per ελεί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι' αὐτῆς" ean.

14 Ὅτι ςενὴ ἡ πύλη, καὶ τεθλιμ. 14 Quia angufta porta, & μένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ftridia via ducens ad vitam, & ζων, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες | pauci funt invenientes eam,

αὐτήν,

15 Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευ δοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάταν, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἆρπάγες.

16 ̓Απὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. Μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν ταφυλὴν, ἢ από τριβόλων σῦμα ;

|

17. Οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ· τὸ δὲ σατὸν δένδρον καρποὺς σύνηθες ποιεῖ.

18 οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δὲν δρον σαπρὸν καρποὺς καλούς ποιεῖν.

19 Πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν, ἐκκέπτεται, καὶ εἰς πίς] βάλλεται.

20 άραγε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς.

15 Attendite verò à falfis

prophetis, quia vcniunt ad yes in indumentis ovium, intrinfecis autema funt lupi rapaces. 16 A fructibus corum agnofectis cos, Nunquid colligunt fpinis uvan, aut de tribulis fi

cum?

35 Ο ἀγαθὸς ἄνθρωπον ἐκ τῶ ἀγαθῶ θησαυρᾶ τῆς καρδίας ἐκ βάλλει τα αγαθά· καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπον ἐκ τῷ πονηρῶ θεσαίου ἐκβάλλει πονηρά.

36 Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πᾶν ῥῆ. μα ἀρχὸν, ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ανθρωποῖ, ἀποδώσεσι περὶ αὐτῇ λόγον ἐν ἡμέρα κρίσεως.

37 Εκ γὰρ τῶν λόγων σε δι καιωθήτῃ, καὶ ἐκ τ όγκον συ καταδικασθήσῃ.

I7 Sic omnis arbor hoga fruc

tus bonos facit: at cariofa arbor fructus malos facit.

18 Non poteft arbor bona fruc tus malos facere, neque arbor carioia fructus pulchros facere.

19 Omnis arbor non faciens fructum pulchrum, exfcinditur, & in ignem injicitur.

20 Itaque ex fructibus coru agnofcetis eos.

35 Bonus homo de bono the. fura cordis ejicit bona : & niae lus homo de malo the fiura ejicit mala.

24 Γᾶς οὖν ἵει; ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους, καὶ ποιεῖ αὐτοὺς, ὃμοιώτω αὐτὸν ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅςις αποδόμησε τὴν οἰκίαν αὑτῷ ἐπὶ τὴν πέτραν

|

25 Καὶ κατέβη ἡ βροχὴ, καὶ ἦλ θαν οἱ ποταμοὶ, καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνε. μοι, καὶ προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκεία τῇ, καὶ οὐκ ἔπεσε' τεθεμελίωτο γὰς ἐπὶ τὴν πέτραν.

1

36 Dico autem vobis, quid omne verbum otiofum quod laquuti fuerint homines, redient de eo rationem in die judicii.

37 Ex enim verbis tuts jufificatieria, & ex verbis tuis condemnaberis.

24 Ontis ergo quicunque audit mea verba haec, & facit ca, afiimilabo illuna viro prudenti, qui adificavit domum) fuam fuper petram.

25 lt defcendit pluvia & venerunt flumina & flaverunt venti, & procuberunt domui illi, & non cecidit : fundata crat enim fuper petram.

|

et

il

entrent.

13. Entrez par Ta porte étroite; car la porte large et le chemin spacieux mènent à la perdition, y en a beaucoup qui y 14. Mais la porte étroite, et le chemin étroit mènent à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. 15. Gardez-vous des faux Prophètes, qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au dedans sont des loups ravissans. 16. Vous les reconnoitrez à leurs fruits Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur

des chardons ?

17. Ainsi tout arbre qui est bon porte de bons fruits mais un mauvais arbre porte de mauvais

fruits.

18. Un bon arbre ne peut porter

de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19. Tout arbre qui ne porte point de bons fruits, est coupé et jeté

au feu.

20. Vous les connoitrez donc à

leurs fruits.

21. Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous au Royaume des cieux; mais celui-là seulement qui fait la volonté de mon Père qui est

dans les cieux. 22. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les Démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom?

25. Alors, je leur dirai ouverteinent: Je ne vous ai jamais connus: Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité.

24. Quiconque donc entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent, quia bâti sa maison sur le roc.

25. Et la pluie est tombée, les torrens se sont débordés, et les vents ont soufflé, et sont venus fondre sur cette maison à; elle n'est point tombée, car elle étoit fondée sur le roc.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

26 καὶ τᾶς ὁ εἰκούων μου τοὺς λόγους τούτους, καὶ μὴ ποιῶν αὐτ τοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, τις ᾠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὑτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμειον

arenam : 27 Καί † κατέβη ἡ η Εξοχή,

καὶ ἦλθον οἱ ποταμό, καὶ ἔπευσαν
οἱ ἡ ἄνεμοι, καὶ ἡ προσέκοψαν τῇ
† οἰκίᾳ ἐκείνῃ· καὶ ἔπεσε, καὶ
¦ πτῶσις αὐτῆς μεγάλης

26 Et omnis audiens mea verba hæc, & non faciens ca, afiimitabitur viro fiunto, qui aealiicavit domum fuana fuper

Κεφ. ή. 8.

KA Απαξάτι δὲ αὐτῷ ἀπὸ τοῦ ὄψεις, ἠκολούθησαν αὐτῷ ἄλλοι πολλοί.

agrit diefendit pluvia, & venerant ilumina, & flaverunt

ἄventi, & profuerant domui illi, & cecidit, & fuit cafus illius magnus.

28 Καὶ ἐγένετο ὅτε συνετέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγος τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ δια δαχῇ αὐτοῦ·

|

29 Εν γὰρ δι' άσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματείς, 22. + 2.

28 Et fa&uni eft, quuni confummaffet Jefus fermones hos, 2upebant illum turbæ fuper doëtrina ejus.

os ut

29 Frat enim docens πυθtoritatem habens, & non fi

cut Scribæz.

CAPUT VIII.

IDElcendente autem eo de monte, fecutæ funt eum turbæ pulte.

& circui bat vicos in orbem, docens. 23 Venite ad neonates labo rantes, & onerati, & ego recre

aba vos..

Καὶ περιῆγε τὰ; κάμας κύκλω, διδάσκων. 38 Δεῦτε πρός με πάλες οἱ κοπῶντες καὶ πεψυλισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.

29 † Αξαλε τὸν † ζυγόν με ἐφ ̓ ὑμᾶς, καὶ † μάθεῖς ἀπ' ἐμᾶ, ὅτι † πραί; ἢ εἰμι, καὶ ¦ὶ ταπει τὸς τῇ καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε ή ἀνάπαύσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν.

το Όρος ζυγός με χρυσής και τὸ φορτίον με ἐλαφές ἐςιν. 20. † 2.

36 πρώτα δὲ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίον ἵνα φάγῃ μετ ̓ αὐτῷ καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν τῷ Φαρισαίς, ἀνεκλίθη

|

37 καὶ ἰδὲ, γυνὴ ἐν τῇ πό λει, ήτις ην ἁμαξίωλές γνώσα ὅτι ἀνάκεται ἐν τῇ το ψαρεταίς, κομίσασα Εκταμίξει,

37 Et ecce mulier in civitate, quæ erat peccatrix, cognofcens οἰκίᾳ quod accubuit in domo Pharisi αλά-lixi, afferens alabaftrum un

ἐπι

guenti:

38 Καὶ ζῆσα παρὰ τὰς πό 38 Et ftans fecus pedes ejus δις αὐτῷ ἐπίσω, κλαίωσα, ἤς: retro, fens, capit rigare pedes ξυλο βρέχειν τὰς πόδας αὐτῇ ejus lachrymis, & capillis cae τοῖς διαξυσι· καὶ ταῖς πριξὶ τῆς pitis fui estergebat, & oftulaκεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμαστε, καὶ και batur pedes ejus, & ungebat unτεφίλει τὰς πόδας αὐτῷ, καὶ κα guento. λειφε τῷ μύξω.

29 Tollite jugum meum fuper vos, & difeite à me, quia nitis fum, & humnilis corde: & mvenietis requiem animabus

veftris.

30 Nam jugum meum blandum, & onus meum leve est.

36 Rogabat autem quidant illum Pharifeorum, ut mandus caret cum illo : Et ingrefius in domum Pharifæi, difcubuit.

« SebelumnyaLanjutkan »