In jouwerkoerke fol Frysk griemank: ree makke in de Friesen conbean

Sampul Depan
J. Oomkens, 1836 - 72 halaman
 

Apa yang dikatakan orang - Tulis resensi

Kami tak menemukan resensi di tempat biasanya.

Halaman terpilih

Edisi yang lain - Lihat semua

Istilah dan frasa umum

Bagian yang populer

Halaman 3 - Ill fares the land, to hastening ills a prey, Where wealth accumulates, and men decay: Princes and lords may flourish, or may fade — A breath can make them, as a breath has made ; But a bold peasantry, their country's pride, When once destroyed, can never be supplied.
Halaman 63 - Men partte dizze yn gewenten, of ekers , in schate dij fen elkoar oaf mei in foech grippeltje , of in lanraege ; it kin wol wezze , dat men yn it eerste wol stiennen ta soltke schiedingen hij nus , lyk as bij ore ade folken , sa as de Romeinen , broekt het.
Halaman 51 - Sa sizze wij ek noch fe.n in peer minsken sonder bern : jae habbe kyn noch kuuk , kyn noch kraai , wer yn kuuk kuiken , kieken , lirnai it selde as it Duutske krab ek in jonch , in lyn kind is.
Halaman 14 - Hij is," sprick mis grypmaii , » in gone seis , san, » Oon hier in oon lesten bij lanhearre in 't lan » Benafter , dij hij raar net bij telle wol : » Ik kin net l krit hij , mar syn prikke is nou fol. » Elk sines;" seit HEINTJE , » dat heart altyd sa: » Oon 't lan komm' syn rjuecbten , Innhearr
Halaman 25 - In ek is it in bulte makliker allinne goed in wys te hjitten, as it ek te wezzen.
Halaman 35 - t gemak net sa hjit, as wol gleaun nei syn gloorje: Syn boerman, in Abt...

Informasi bibliografi