Gambar halaman
PDF
ePub
[graphic]

15 Neither do men light a can- m.s. dle, and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. 16 Let your light so shine before men, that they may see your

good works, and glorify your Father which is in heaven.

17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I'am not come to destroy, but to fulfil.

18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be ful

25 ἴσθι + εὐνοῶν τῷ Α' ἀντιδίκων σου Η ταχύ, ἕως ὅπου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ ̓ αὐτοῦ μήποτέ σε παραδο αντίδικα το μ κριτή, και κριτής, σε παραλῶ τῷ ὑπηρέτη, κα εἰς φυλακὴν βληθήση.

20 'Αμήν λέγω σιν, ο μὴ ἐξ ἐλέης ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς των ἔσχατον κοδράντην.

27 ακάσατε ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς Αρχαίοις οὐ μοιχεύσεις

28 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυ· μῆσαι αὐτῆς, ἤδη ἐμοίχευσεν αὖ τὴν ἐν τῇ καρδία αὐτοῦ.

29 Εἰ δὲ ὁ 'φθαλμός σου ὁ δε ξιός στα δαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν, καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ συμφέρει γάς στις iva ἀπόληται ἐν τῶν μελῶν σου, και μή ὅλον τὸ σῶμα σου βληθῇ εἰς για

[blocks in formation]

25 Elto benefenticus adverfario tuo cito, dum es in via cum co: ne forte te tradat adverfarius υdici, & judex te tradat minife tro; & in cuftodiam conjiciaris.

16 Amen dico tibi, non exies inde, donec reddas noviflimum quadrantem.

27 Audiftis quia pronunciatum eft antiquis: Non maxhaberis,

28 Ego autem dico vobis, quia omnis confpiciens mulierem ad concupifcendum carn, jam mcechatus eft cam in corde fuo,

29 Si autem oculus tuus dexter fandalizat te, crue cum, projice abs te: confert enim tibi ut percat unum membrorum tuorum, & non totum corpus tuum conjiciatur in gehennam.

30 Et fi dextera tua manus fcandalizat te, abfcinde cam, & projice abste : confert enim tibi ut pereat unum membrorum tuorum, & non totum corpus tuum conjiciatur in gehennam.

31 Pronunciatum eft autem, quod quicumque abfolverit uxorem fuam, det ei repudium.

32 Ego autem dico vobis, quia quicunque abfolverit uxorem fuam, excepta ratione fornicationis, facit eam machari : & qui abfolutam duxerit, adulterat.

33 Iterum audiftis quia pronunciatum eft antiquis: Νοη perjurabis: reddes autem Domino juramenta tua.

34 Ego autem dico vobis, n n jurare omnium, neque in caelo, quia thronus eft Dei:

35 Neque in terra, quia fcaὑφllam eft pedum ejus : neque

25. Accorde-toi au plutôt avec ta partie adverse, pendant que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au Juge, et que le Juge ne te livre au Sergent, et que tu ne sois mis en prison.

26. Je te dis en vérité, que tu ne sortiras pas de là, jusqu'à ce que tu aies payé le dernier quadrain.

27. Vous avez entendu qu'il a été dit aux Anciens: Tu ne commettras point adultère.

28. Mais moi, je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son

cœur.

29. Que si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le, gjette-le loin de toi; car il vaut mieux pour toi qu'un de tes mem bres périsse, que si tout ton corps étoit jeté dans la géheune.

30. Et si ta main droite te fait tomber dans le péché, conpe-la, et jette-la loin de toi; car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse, que si tout ton corps étoit jeté dans la géhenne.

51. Ila été dit aussi: Si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne

la lettre de divorce.

32. Mais moi, je vous dis, que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, il l'expose à devenir adultère; et que quiconque se mariera à la femme qui aura été répudiée, commet un adultère.

33. Vous avez encone entendu qu'il a été dit aux Anciens: Tu ne te parjureras point; mais tu t'acquitteras envers le Seigneur ve de ce que tu auras promis avec

[blocks in formation]

25 Agree with thine adversary M.S. quickly, whilst thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.

26 Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.

27 Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery:

28 But I say unto you, That whosoever looketh on a woman, to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart.

29 And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee, that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.

30 And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee, that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.

31 It hath been said, Whosoever shall put away his wife. let him give her a writing of divorcement: 32 But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced, committeth adultery.

33 Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:

34 But I say unto you, Swear not at all: neither by heaven; for it is God's throne:

35 Nor by the earth; for it is his

Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐςὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως

36 Μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ότ μήσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιήσαι,

37 Εσυ δὲ ὁ λόγω ὑμῶν, Ναὶ ναὶ, Οὐ οὔ· τὸ δὲ περιστὸν τούτων, ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐςιν,

38 Ηκούσατε ὅτι ἐβρέθη· Οφε θαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, καὶ ἰδόντα ἀντὶ δόντα.

39 Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ ἀντιεἶναι τὰ πονηρὰ ἀλλ ̓ ὅςις σε ραπίσει ἐπὶ τὴν δεξιάν σου σιαγόνα, σρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην,

40 καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆ. ναι, καὶ τὸν χιτῶνα σου λαβεῖν. ἄφες αὐτῷ καὶ τὰ ἱμάτιον.

.

41 Καὶ τ όςις σε † αγγαρεύσει † μίλιον ἔν, ύπαγε μετ' αὐτοῦ δύο. 42 Τῷ αἰκοῦντί σε δίδου και τον θέλοιτα ἀπὸ τοῦ δανείσασθαι μὴ ἀποτραφής.

43. Ηκούσατε ὅτι ἐρεθης Α. γαπήσεις τον πλησίον σου, σήσεις τὸν ἐχθρών σου.

44 Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ο ει

το τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς παεῖτε τοὺς μισοῦντας ὑμᾶς, καὶ ποδι εύχεσθε ὑπὲς τῶν ἐπηρεαζόν | των ὑμᾶς καὶ διακόντων ὑμᾶς·

45 Όπως γένεσθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πανεςοὺς καὶ ἀγα· θεύς, καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίες καὶ ἀδίκως.

46 Εάν γας αγαπήσητε τους αν γαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχ. ετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιούσε;

47 Καὶ ἐὰν ἀσπάσησθη τους ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιείτε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι οὕτω ποιούσιν,

[ocr errors]

in Hierofolynia, quia civitas eft magni regis :

36 Neque in capite tuo juras veris, quia non pores unum capil lum album aut nigrum facere..

37 Sit autem fermo vefter, Etiam, etiam, Non, non : quod autem abundans his, à malo eft..

38 Audiftis quia pronunciatum eft : Oculum pro oculo, & dentem pro dente.

19 Ego autem dico vobis, non obfiftere malo : fed quicunque te percufferit in dexteram tuam maxillam, verte illi & aliam.

4ο Et volenti tibi judiciumn parari, & tunicam tuam tollere, dimitte ei & pallium.

4t Et quicunque te angariaverit nuilliare unum, vade cum illo duo.

42 Petenti te, da: & volentem à te mutuare, ne avertaris.

43 Aulillis quia pronunciatum eft,Diliges proximum tuum, & odio habebis inimicum tuur, 44 Ego autem dico vobis, Diligite inimicos veftros, benedicite maledicentes vos: benefacite odientibus vos, & orate pro infeftantibus vos, & infectantibus

vos.

45 Ut fitis filii Patris veftri qui in calis, quia folem fuum producit fuper mualos et bonos, & pluit fuper juftos & injufos.

46 Si enim dilexeritis dili - gentes vos, quam mercedem ha [betis? nonne & publicani idem faciunt?

4: Et fi falutaveritis fratres vefiros tantum, quid abundans facitis? nonne & publicani fic faciunt ?

[blocks in formation]

pe aussi l'autre.

40. Et si quelqu'un veut plaider contre toi, et toter ta robe, laisse lui encore l'habit.

41. Et si quelqu'un te veut con traindre d'aller une liene avec lui, vas-en deux.

42. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne point de ceJui qui veut emprunter de toi.

43. Vous avez entendu qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi.

44. Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent;

45. Afin que vous soyez enfans de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchans et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.

46. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous ? les péagers même n'en font-ils autant? pas

47. Et si vous ne faites accueil qu'à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les péagers meme n'en font-ils pas autant?

footstool: neither by Jerusalem; M. 5. for it is the city of the great King:

36 Neither shalt thou swear by thy head; because thou canst not make one hair white or black.

37 But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.

38 Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:

39 But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. 40 And if any man will sue thee. at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also.

41 And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.

42 Give to him that asketh thee; and from him that would borrow of thee, turn not thou away.

43 Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy: 44 But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and perse

cute you;

45 That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.

?

46 For if ye love them which love you, what reward have ye do not even the publicans the same?

47 And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?

« SebelumnyaLanjutkan »