Gambar halaman
PDF
ePub

2. Τί με ἐπεξαίας; ἐπερώτησιν τὰς ἀκηκοότας, τί ἐλάλησα αὐτοῖς ἰδὲ, ὅτοι οίδασιν ἃ εἶπον ἐγώ.

22 Ταῦτα δὲ αὐτῷ εἰπόλο, εἷς τῶν ὑπηρεῶν παρεσηκώς ἔδωκε βάπισμα τῷ Ἰησᾶ, εἰπών οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖς

23 Απεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησος Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαύξησαν περὶ τῷ κακό· εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις ή

55. Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήταν κατὰ τῷ Ἰησᾶ μαρτυρίαν, εἰς τὸ θανατῶσαι απ τὸν, καὶ ἐχ εὕρισκον. -56 Πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύ σαν κατ' αὐτῷ ἶσαι αἱ μαρτυρίαι ἐκ ἦσαν.

57 Καί τινες αναςάλες, ἐψευδομαρτύρων κατ ̓ αὐτῷ, λέγοντες·

58. Ὅτι ἐμεῖς ηκέσαμεν · αὐτῷ λέγονον Ὅτι ἐγὼ † και ταλύσω τὸν † ναὸν τῦτον τὸν 4 χειροποίηλον, καὶ διὰ τριῶν ἡμετῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οίκοδομήσω.

59 Καὶ ἐδὲ ὕτως ἴση ἦν ἡ μας τυρία αὐτῶν.

ῦς καὶ ἀναςὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ μέσον, ἐπηρώτησε τον 1σῶν, λέγων· Οὐκ ἀποκρίνῃ äδέν; τί ἔτοί σε καλαμαςτυείσαι;

βι Ὁ δὲ ἐσιώπα, καὶ εἶδεν ἀπεκείναλο Πάλιν ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν, εἰ λέγει αὐτῷ· Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ εὐλο γητά;

Εἶπε δὲ αὐτοῖς· Ἐὰν ὑμῖν εἴπω, α μὴ πιςεύσητε 68. Εαν δὲ καὶ ἐξελήσω, οὐ μὴ ἀποκριθῆτέ μοι, ἡ ἀπολύτηκε.

7ο Εἶπον δὲ πάντες Σὺ ἂν εἶ ὁ υἱὸς τῷ Θεῷ; Ὁ δὲ πρὸς αὐτὲς ἔφη· Ὑμεῖς λέγετε, ὅτι εἰμι.

63 Ὁ δὲ ἀρχιερεὺς, διαρρήξας πως χιτῶνας αὐτό, λέγει τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων

64 εκάσανε της βλασφη μίας· τί ὑμῖν φαίνεται; οἱ δὲ

21 Quid me interrogas? Interroga audientes, quid loquu tus fim ipfis : ecce hi fciunt quae dixerim ego.

22 Hæc autem eo dicente, αnus miniftrorum alliftens dedit alapan Jeh, dicens: Sic refe pondes principi Sacerdotum?

23 Refpondit ci Jefus: Si male loquutus fum, telare de malo, fi autem bene, quid me cadis?

55 At fummi Sacerdotes, & omnis confeffus quærebant adverfus Jefum teftimonium, ad morte afficiendum eum, & non inveniebaut.

56' Multi enim teftimonium falfum dicebant adverfus eum, & paria teftimonia non erant.

57 Et quidam furgentes fal fum teftinionium ferebant adverfus eum, dicentes:

58 Quoniam nos audivimus cum dicentem: Quod ego diffolvam templum hoc manufactum, & per tres dies aliud non manufactum ædificabo.

59 Et nec fic par erat teftinonium illorum.

60 Et exurgens funimus Sacerdos in medium, interrogavit Jefum, dicens: Non refpondes quicquam quid hi te adverfum

teftantur?

Gr Ille autem tacebat, & nihil refpondit. Rurfum fummus Sacerdos interrogabat eum, & dicit ei: Tu eft Chriftus filius benedicti ?

Ait autem illis: ¦ Si yobis dixero non credetis 68 Siautem & interrogavero, non refpondebitis mihi, aut dim mritteris.

70 Dixerunt autem on:nes : Tu ergo es filius Dei? is autem ad eos ait: Vos dicitis, quia ego fum.

63 At funmus Sacerdos difrumpens veftedes, ait : Quid adhuc ufahabemus teftium

64 Aulis befphemiam; quid vobis videtur. Ηi autent

23. Pourquoi.. nterroges-tu? Interroge ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit: Ces gens-là

savent ce que j'ai dit.
22. Lorsqu'il eut dit cela, un
dessergens qui étoit présent donna
un souflet à Jésus, en lui disant:
Est-ce ainsi que tu réponds au

Souverain Sacrificateur?

23. Jésus lui répondit: Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal; et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?

55. Or les principaux Sacrificateurs et tout le Conseil cherchoient quelque témoignage contre Jésus pour le faire mourir; et ils n'en trouvoient point.

56. Car plusieurs rendoient de faux témoignages contre lui; mais leurs dépositions ne s'accordoient

pas.

57. Alors quelques-uns se levé rent, qui portèrent un faux témoignage contre lui, disant:

58. Nous lui avons ouï dire: Je détruirai ce Temple, qui a été bâti par la main des hommes, et, dans trois jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera point fait de main d'homme..

59. Mais leur déposition ne s'ac cordoit pas non plus..

60. Alors le Souverain Sacrificateur se levant au milieu du Conseil, interrogea Jésus, et lui dit Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?

61. Mais Jésus se tut et ne ré

pondit rien. Le Souverain Sacrifi
cateur l'interrogea encore, e lui
dit: Es-tu le Christ, le Fils du
Dieu béni?
Et il leur

répondit :Si je vous le dis, Vous
ne le croirez point:

68. Et si ie rous interroge aussi; vous ne me répondrez point, ni ne me laisserez point aller.

70. Alors ils dirent tous: Es-tu donc le Fils de Dien? Et il leur dit: Vous le dites vous-mêmes Je le suis.

63. Alors le Souverain Sacrificateur déchira ses vêtemens, et dit: Qu'avons-nous plus à faire de témoins?

6. Vous avez entendu le blaspleme; ; que vous en semble ?

21 Why askest thou me? ask J.18. them which heard me, what I have said unto them: behold, they know what I said.

22 And, when he had thus spoken, one of the officers which stood by. struck Jesus with the palm of his hand, saying, Answerest thou the high priest so?

23 Jesus answered him, If I have spoken evil, bear witness of the evil; but if well, why smitest thou me?

53 And they led Jesus away to M.JA.. the high priest; and with him were assembled all the chief priests, and the elders, and the scribes.

55 And the chief priests, and all the council, sought for witness against Jesus to put him to death;

and found none :

56 For many bare false witness against him, but their witness agreed not together.

57 And there arose certain, and bare false witness against him, saying,

58 We heard him say, I will destroy this temple that is made with. hands, and within three days I will build another made without hands. 59 But neither so did their witness agree together.

60 And the high priest stood up in the midst, and asked Jesus, saying, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee.

61 But he held his peace, and answered nothing. Again the high priest asked him, and said unto him, Art thou the Christ, the Son of the Blessed?

67. And he said unto them, If .22. I tell you, ye will not believe:

68 And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go.

70 Then said they all, Art thou then the Son of God? And he said unto them, Ye say that I am. 63 Then the high priest rent his Mk. 14. clothes, and saith, What need we any further witnesses?

64 Ye have heard the blasphemy: what think ye? And they

κυανίες κατέκειναν αυτόν Evas omnts condemnaverunt cum ένοχον θανάτε. obnoxium effe mortis,

* 65 Καὶ ἤρξαντό τινες ἢ ἐμε πτύειν αὐτῷ, καὶ περικαλύπτειν τὸ πρόσωπον αὐτῷ, καὶ 7 κιλα φίζειν αὐτὸν, ο λέγων αὐτῷ: Προφήτευσον και οἱ ὑπηρέτει μία. πίσμασιν αὐτὸν ἔξαλλον,

* 23 Αγάσιν ἂν τὸν Ἰησῖν ἀπὸ τὰ Καλάφα εἰς τὸ πρασάξιον ἐν δὲ ξ πεκία και αὐτοὶ ἐκ εἰσε πλέον εἰς τὸ 7 πραιτώριον, για με † μιανθώσιν, ἀλλ ̓ ἵνα φάγωσι τὸ πάσχα.

* 29 Εξῆλθεν ἐν ὁ Πιλάτο πρὸς αὐτὸς, καὶ εἶπε † Τίνα Η κατηγορίαν φέρετε καλά το ενα Εξώπω τέτες

30. Απεκείθησαν καὶ εἶπον αὐτ Εἰ μὴ ἐν ἐτῶν κακοποιὺς, ἐκ ἄν σοι ταξιδώκαμεν αὐτόν.

των

οι Εἶπεν ἐν αὐτοῖς ὁ Πιλά Λάξετε αὐτὸν ὑμεῖς κ' και τὰ τὸν νόμον ὑμῶν κείνατε αὐτόν. Εἶνον ἐν αὐτῷ οἱ Ἰδαῖοι· Ἡμῖν ἔξεστιν ἀπολεῖναι αδένα, οι δια 33 Εἰσῆλθεν ἂν εἰς τὸ παι τάριον πάλιν ὁ Πιλάτο, και έφώνησε τὸν Ἰηἂν καὶ εἶπεν αὐτῶν Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν 18δαίων;

34 Απεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησῶς Αφ' ἑαυτῷ σὺ τέτο λέγεις, ή ἄλλοι σοι εἶπεν, περὶ ἐμᾶς

35. ̓Απεκρίθη ο Πιλάτο, Μήτι ἐγὼ Ιεδαλός εἰμι; τὸ ἔθισε τὸ σὺν καὶ οἱ εἰεχιερεῖς παρέδωκαν σε Αμοί: τί ἐποίησας;

36 Απεκρίθη ο Ιησῆς Ἡ βα σιλεία ἡ ἐμὴ ἐκ ἔςιν ἐκ τῶ κόσμο τέτω· εἰ ἐκ τῷ κόσμῳ τότε * βασιλεία ἡ ἐμὴ, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἀγωνίζετο, ἵνα μὴ παρα διθῶς τοῖς Ἰυδαίους. νῦν δὲ ἡ βας σιλεία ἡ ἐμὴ ἐκ ἔςιν ἐντεῦθεν.

* 37 Εἶπεν ἂν αὐτῷ ἡ Πιλά τα + οἰκῶν βασιλεὺς εἰ εἰ; *Απεκρίθη ὁ Ἰησῶς· Σὺ λέγεις. ὅτι βασιλεύς εἶμαι ἐγώ ἐγὼ εἰς τῦτο γεγέννημαι, καὶ εἰς τῦτο ἐλε ήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ένα μαρ γυρίσω τῇ ἀληθείᾳ. Πᾶς ὁ ὢν ἐκ της αληθείας, ακέει με τῆς φωνῆς

38 Λέγει αὐτῷ ὁ Πλάτω Τί ἐσιν ἀλήθεια; καὶ τότο ε ἐπων, πάλιν ἐξῆλθε προς τις 18-1

δαίος, ο λέγει αὐτοῖς. Ἐγὼ μας μίαν αἰτίαν εξαίσια ἐν αὐτῶν

[ocr errors]

65 Et ceperunt quidam conέpuere cum, & velare facicm ejus, & colaphizare eum, & dietre ei: Prophetiza, & miniftri alapis ena mapetebant.

28 Adducunt ergo Jefum à Cajapha in praetoriums erat autem mane; & ipfi non introierunt in praetorium, ut non containinarentur, fed ut manduca rent Pafcha.

29 Exivit ergo Pilatus ad eos, & dixit: Quam accufationem af fertis adverfus hominem hune ?

3o Refponderunt & dixerunt ei: si non effet hic malefactor, non utique tibi tradidiffemus cur.

Dixit ergo eis Pilatus: Ac cipite eum vos, & fecundum le gem veftram judicate cum. Die «erunt ergo ti Judai: Nobis non licet interficere quemntiam

33 Introivit ergo in prætori-.. um iterum Pilatus, & vocavit Jefum, & dixit ei: Tu es rex Judeorum?

34 Refpondit ei Jefus : A temetipfo tu hoc dicis, an alii tibi

dixerunt de me?

35 Refpondit Pilatus: Numquid ego judacus fum ? Gens tua & principes Sacerdotum tradiderunt te milii : quid fecifti ?

34 Refpondit Jus : Regnum mrcum non eft de nundo hoc : f ex mundo hoc effet regnum meum, minifiri utique nuci decere tarent, ut non traderer Judais : nunc autem fegnum meum nΟΠ ent Inc.

37 Disit itaque ci Pilatus: Νum ereo rex, es tu ? Refpondit Jefus: Tu dicis, quia rex funa { ἐνo: Ego in hoc natus fum, & ad hoc veni in muhdum, ut tefet veritati: oninis exiliens ex veritate, audit meum vocem.

38 Dicit ci Pilatus: Quid eft veritas? Et hoc dicens, iterura xivit ad Judacs, & dicit eis : Εgo nullain caufam invenio im

Alors tous le condamnerent com

ne étant digue de mort." 65. Et quelques-uns se mirent à cracher contre lui, à lui couvrir le visage, et à lui donner des coups de poing, et ils lui disoient: Devine, qui t'a frappé. Et les Sergens lui donnoient des coups de leurs bâtons.

28. Ils menèrent ensuite Jésus

de Caiphe au Prétoire; c'étoit le matin; et ils n'entrerent point dans le Prétoire, de peur de se souiller, et afin de pouvoir manger la Pâque.

29. Pilate donc sortit vers eux, et leur dit: Quelte accusation portez-vous contre cet homme ? 30. Ils lui répondirent: Si eet homme n'étoit pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions. pas livre.

all condemned him to be guilty of M.14.

death.

65 And some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to say unto him, Frophesy: and the servants did strike him with the palms of their hands, and it was early; and they themselves went not into the judg ment-hall, lest they should be defiled; but that they might eat the

passover.

29 Filate. then went out unto

them, and said, What accusa-
tion bring ye against this man?
30 They answered, and said un-
to him, If he were not a malefac-

31 Sur quoi Pilate leur dittor, we would not have delivered
Prenez-le vous-mêines, et le jugezhim up unto thee.

selou votre Loi. Les Juifs lui di

31 Then said Pilate unto them,

rent: Nous n'avons pas le pouvoir Take ye him, and judge him ac

de faire mourir personne.

55. Pilate rentra dans le Pré-cording to your law. The Jews,
toire et ayant fait venir Jésus
il lui dit : Es-tu le Roi des Juils?
34. Jésus lui répondit : Dis- ta
ceci de ton propre mouvement,
on si d'autres te l'ont dit de moi ?

therefore, said unto him, It is not
lawful for us to put any man to
death:

33 Then Pilate entered into the
35. Pilate répondit: Suis-je Juil? judgment-hall again, and called
Ta nation et les principaux Sacri- Jesus, and said unto him, Art
ficateurs t'ont livré à moi ; qu'as-thou the King of the Jews?
tu fait ?

34 Jesus answered him, Sayest
thou this thing of thyself, or did
others tell it thee of me?

36. Jésus répondit: Mon règne
n'est pas de ce monde; si mon
règne étoit de ce monde, mes gens
35 Pilate answered, Am l'a Jew?
combattroient, afin que je ne fusse
pas livré aux Juifs; mais main-Thine own nation and the chief
tenant mon règne n'est point d'ici- priests have delivered thee unto

bas.

ine. What hast thou done?

37. Alors Pilate lui dit : tu es
36 Jesus answered, My kingdom
donc Roi ? Jésus répondit : Tu le
dis; je suis Roi, je suis né pour is not of this world. If my king-
cela, et je suis venu dans le mon-dom were of this world, then would
de, pour rendre témoignage à la my servants fight, that I should not
vérité. Quiconque est pour la vé-be delivered to the Jews: but now
rité écoute ma voix.

38. Pilate lui dit : Qu'est-ce que cette vérité ? Et quand il ent dit cela, il sortit encore pour aller vers les Juifs, et leur dit : Je ne trouve aucun crime en lui.

is my kingdom not from hence.
37 Pilate, therefore said unto him,
Art thou a King then? Jesus an-
swered, thou sayest that I am a
king. To this end was I horn,

and for this cause came into the
world, that I should bear witness
unto the truth. Every one that is
of the truth heareth my voice.

38 Pilate saith unto him, What
is truth? And when he had said
this, he went out again unto the
Jews, and saith unto them, I find
in him no fault at all.

3.18.28

the

28 Then led they Jesus from unto

Caiaphas

hall of judgment,

* Οἱ δὲ † ἐπίσχεση, λέω γέντες. "Οτι ο ανασείε, τὸν λαὸν, ε διδάσκων καθ' όλης της Ιεδαίας, ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε.

13 Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλά τῶν Οὐκ ἀκύεις πόσα σε κατα μια γυρισε...

Ο Πιλάτες δὲ ἀκέσας Γαλι λαίων, ἐπηρώτησεν, εἰ ὁ ἄνθρωπο Γαλιλαιό ἐσι

7 Καὶ ἐπιγνὸς ὅτι ἐκ τῆς ἐξασίες Ἡρώδεις ἐεῖν, ἀνέπεμψεν στὸν αὐτό; Ή ούδεν, ὅλα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις

8 Ὁ δὲ Ἡρώδης, ἰδὼν τὸν Ἰη σαν, ἐχάρη και ἦν γὰρ θέλων ἐξ ἱκανὸν ἰδεῖν αὐτὸν, διὰ τὸ ἀκούειν πολλὰ περὶ αὐτοῦ καὶ ὅλα πιζέ τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ' αὐτοῦ γινόμενον.

Ο ̓Επηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λό τοῖς ἱκανοῖς· αὐτὸς δὲ εἰδὲν ἀπικρίνατο αὐτῷ.

το Εἰσήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς και οι γραμματεῖς εὐτόνως κατη κορώνες αὐτοῦ.

Οι Εξωθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ Ἡρώδης σὺν τοῖς σρατεύμασιν αὐτῷ, κι ἐμπαίζας, περιβαλὼν αὐτὸν ἐσθῆτα λαμπρὶν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτω.

12 Εγένοντο δὲ φίλοι ὅ, το Πιλάτο, καὶ ὁ Ἡρώδης ἐν αὐτῇ τῇ - કે ἡμέρᾳ μετ' αλλήλων προϋπερχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς ἑαυ τούς.

13 Πιλάτων δὲν Ουγκαλεσά μεῶν τοὺς ἀρχιερεῖς, καὶ τοὺς ὡς χονίας, καὶ τὸν λαὸν,

14 εἶπε πρὸς αὐτούς. Προστα νέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν καὶ ἰδὲ, ἐγὼν ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας, δὲν είγον ἐν τῶν ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον, ῶν κατηγορείτε κατ' αὐτῶν

15 Αλλ' εδε Ηρώδης ανές πέμψα γὰς ὑμᾶς παρὸς αὐτὸν, καὶ Ιδού, εἰδὲν ἄξιον θανάτω ἐςὶ σε πραγμένοι αὐτῶν

16 Παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπο λύσω.

5 1lli autem invalefccbant, dicentes : Quia commovet po pulum, docens per univerfum Judeam, incipiens à Galilera ufque huc.

13 Tunc dicit illi Pilatus Non audis quanita te conta taltantur ?

6 Pilatus autem audiens Ga Hileam, interrogavit fi hono Galileus eflet.

7 Et cognofcens quod de ρος teflate Herodis effet, remift cum ad Herodem, exiftenten & ipfum in Hierofolymis, int illis dicbus.

8 At Herodes videns Jefunt, gavifus eft valde : erat enim volens ex multo videre eum, propterea quod audiret multa de cos & fperabat aliquod fig num videre ab eo factum.

9 Interrogabat autem eum in fermonibus multis: ipfe autem nihil refpondebat illi.

Io Stabant autem principes Sacerdotum & Scribæ conflanter accufantes eum.

11 Nihil faciens autem illum Herodes cum exercitibus fuis, &illudens, amiciens eunivelen fplendidam, remifit cum Pila

to.

12 Facti funt autem amici hicque Pilatus & Herodes hac ipfa die cum invicem : praexe titerant enim in ipimicitia exiftentes ad feipfos.

13 Pilatus autem convocans principes facerdotum, & magi fratus & populuni.

14 Dixit ad illos: Obtuliftis mihi hominem hunc, quafi ae vertentem populum, & ecce ego coram vobis interrogans, nullama iuvena in homine ifto caufam, quorum accufatis adverfus eum,

15 Seal neque Herodes: remifi enim vos ad illum, & ecce nihil diguum morte est factum ci.

16 Calligans ergo illum di

mittam.

« SebelumnyaLanjutkan »