Gambar halaman
PDF
ePub

* 39 'Ο δὲ ἐχθρὸς ὁ (πείρας αὐτὰ, ἔςιν ὁ διάβολος ὁ δὲ θεξισε μὲς, † συντέλεια τὸ αἰῶνος ἐσιν οἱ δὲ θερισαὶ, ἀγγελοί εἰσιν.

40 Ωσπερ εν (υλλέγεται τὰ ζιζάνια, και τυρί κατακαίεται· οὔτ πως ἔσαι ἐν τῇ συνεχείᾳ τῷ αἰῶ να τέτα.

41 ̓Αποτελεῖ ὁ υἱὸς τῇ ἀνθρώ πε τὰς ἀγγέλως αὐτό, και συλλέξει στιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτῷ παν τα τὰ (κάνδαλα, καὶ τὰς ποιῶνίας τὴν ἀνομίαν.

42 Καὶ βαλῶσιν αὐτὲς εἰς τὴν κάμινον τὸ πυρός· ἐκεῖ ἔσαι ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὲς τῶν ὀδόνων.

* 43 Τότε οἱ 7 δίκαιοι † ἐκλάμ ψεσιν Ι ὡς ὁ † ἥλιος, ἐν τῇ βασιλείᾳ τῇ παλεὶς αὐτῶν. ὁ ἔχων ὦτα ἀκέειν, ἀκθέτω.

44 Πάλιν ὁμοία ἐςὶν ἡ βασι λεία τῶν ἐξανῶν θησαυρών κεκρυμ μένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν άνθρωτῷ ἔκρυψε, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτῇ ὑπάγει, και πάλα ὅσα ἔχει, πωλεῖ, καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐν

είχαν.

45. Πάλιν ομοία ἐτὶν ἡ βασι λεία τῶν ἐρωτῶν ἀνθρώπῳ ἐμπί και ζητών, καλὰς μαρδαρίτας.

46 ος εύζων ένα πολύτιμο μαργαρίτην, ἀπελίων, πέπρακε πά τα ὅσα εἶχε, καὶ ηγόρασεν αυτὸν.

* 47 | Πάλιν 4 όμοία ἐσὶν ἡ βασιλεία τῶν † ἐφανῶν ἢ σαγή τη βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν, και ἐκ παντὸς γένες (υναγαγέση.

48 Ην, † ὅτε ἐπληρώνη, τ' ἀναβιβάσαντες † ἐπὶ τὸν ἡ αἰγία. δέν, και καθίσαλες, συνέλεξαν τα καλὰ εἰς ᾧ ἀγγεῖα, τὰ δὲ † Caπρὶ ἔξω ἔδαλον.

49 Οὕτως ἔται ἐν τῇ συνεχείᾳ τὸ αἰῶνα ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι, καὶ ἀφοροῦσι τὰς πονηρὸς ἐκ μέσα τῶν δικαίων

50 Καὶ βαλῶσιν αὐτὲς εἰς τὴν κάμινον τῇ πυρός· ἐκεῖ ἔσαι ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόνων.

[blocks in formation]

50 Et projicient eos in caminum ignis: ibi erit fletus & fremitus dentium.

57 Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησᾶς. ΣυSr Dicit illis Jefus : Intellexe νήκατε ταῦτα πάντα; Λέγεσιν | iftis hrec omnia ? Dicunt ei, uti αὐτῷ· Ναὶ Κύριε.

52. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Διὶ τέ το πᾶς γραμματεὺς μαθητευθείς εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ἐξανῶν, ὅμοιός ἐσιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅσις ἐκβάλλει ἐκ τῇ θησαυρὸ αὐτ το καινὰ καὶ παλαιά.

[ocr errors]

que Domine.

52 Is autem dixit illis : Propter hoc omnis Scriba domus in regnum calorum, fimilis eft hos mini patrifamilias, qui ejicit de thefauro fuo nova & vetera.

39. L'ennemi qui l'a semée,
c'est le Diable. La moisson, c'est
la fin du monde
; et les
moisson
ueurs, sont les Anges.

40. Comme donc on amasse l'y-
vraie e et qu'on la brûle dans le
fen, il en sera de même à la fin
du monde.

39 The enemy that sowed them.13 is the devil; the harvest is the end of the world: and the reapers are the angels.

40 As, therefore, the tares are ga-
thered and burned in the fire; so
shall it be in the end of this world.

41. Le Fils de l'homme envoyera 41 The Son of Man shall send
ses Anges, qui ôteront de son forth his angels, and they shall
Royaume tous les scandales, et gather out of his kingdom all
ceux qui font l'iniquité.

42. Et ils les jeteront dans la things that offend, and them
fournaise ardente; c'est là qu'il which do iniquity;

45. Alors les justes luiront comme le soleil, dans le Royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour ouïr, entende.

y aura des pleurs et des grince- 42 And shal ast them into a
mens de dents.
furnace of fire. there shall be
wailing and gnashing of teeth.
43 Then shall the righteous
shine forth as the sun in the king-
44. Le Royaume des cieux est om of their Father. Who hath
encore semblable à un trésor ca-ears to hear, let in hear.
ché dans un champ, qu'un hom-
me a trouvé, et qu'il cache; et
de la joie qu'il en a, il s'en va
et vend tout ce qu'il a, et achète
ce champ-là.

45. Le Royaume des cieux est

[ocr errors]

encore semblable à un marchand,
qui cherche de belles perles;
46. Et qui ayant trouvé une
perle de grand prix, s'en va, et
vend tout ce qu'il a, et l'achète.
47. Le Royaume des cieux est
encore semblable à un filet, qui|
étant jeté dans la mer, ramasse
toutes sortes de choses;

48. Quand il est rempli, les pê-
cheurs le tirent sur le rivage; et
s'étant assis, ils mettent ce qu'il
ya de bon à part dans leurs
vaisseaux, et ils jettent ce qui

ne vaut rien.

49. Il en sera de même à la fin da monde: Les Anges viendront, et sépareront les méchans du milieu des justes.

50. Et ils jeteront les méchans dans la fournaise ardente; c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincemens de dents.

51. Fr Tiene dit a con Dieninles

que tout Docteur qui est bien ins.
truit dans ce qui regarde le
Royaume des cieux, est semblable.
à un père de famille, qui tire
son trésor des choses nouvelles
et des choses vieilles.

44 Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field; the which when a man hath found he hideth, and, for joy thereof, goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. 45 Again, the kingdom of heaven is like unto a merchantman, seeking goodly pearls:

46 Who, when he had found one
pearl of great price, went and
sold all that he had, and bought it.
47 Again, the kingdom of hea-

ven is like unto a net, that was
cast into the sea, and gathered
of every kind:

48 Which, when it was full,
they drew to shore, and sat down,
and gathered the good into ves-
sels, but cast the bad away.

49 So shall it be at the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the just.

50 And, shall cast them into the furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth.

51 Jesus saith unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord, 52 Then said he unto them, deherefore every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which bringeth forth out of his treasure things new and old.

A

26 Καὶ ἔλεγεν Οὕτως ἐσὶν ἡ βασιλεία το Θεῦ, ὡς ἐὰν ἄνθρω τῶν βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς, * 27 Καὶ καθεύδη, καὶ ἐγείρεται νύχια και ἡμέραν. καὶ ὁ Ιστός Η βλασάνη, κ μηκύνηται, ὡς ἐκ οἶδεν αὐτός,

* 28 † Αὐτομάτη γὰς ἡ γῆ † καρποφορεί, πρώτον χόριον, † εἶτα Η ζάχυν, εἶτα πλήρη σῖτον ἐν τῷ τάχυτο

29) Ὅταν δὲ παραδῶ ὁ καρπὸς, εὐθέως ἀποτέλλει τὸ δρ πανον, ὅτι παρέςηκεν ὁ θερισμός.

30 Καὶ ἔλεγε Τίνι ὁμοιώσων μεν τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ, ἡ ἐν οποία παραβολῇ παραβάλωμεν αὐτήν;

31 Ως κόκκῳ σινάπεως, ὃς, ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότεσσάλων τῶν σπερμάτων ἐπὶ τῶν ἐπὶ τῆς γῆς

32 Καὶ ὅταν σπαρῆ, ἀναβαί. ναι, και γίνεται πάντων τῶν λαχάνων μείζων, και ποιεῖ κλάς | δες μεγάλες, ώςε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτὰ τὰ πελεινὰ το ἐρανό κατασκηνῶν.

33 Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, καθὼς ἠδύναντο ἀκύειν.

34 Χωρὶς δὲ παραβολῆς ἐκ ἐλάλει αὐτοῖς· κατ' ἰδίαν δὲ τοῖς μαθηλαῖς αὐτῷ ἐπέλυε πάνα.

57 Εγένετο δὲ πορευομένων αὐτ τῶν ἐν τῇ ὁδῷ, εἰπέ τις πρὸς αὐτ τόν. Ακολουθήσω σοι ὅπως ἂν ἀπέρχη, Κύριε.

58 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησᾶς Αἱ † ἀλώπεκες | φωλεὺς ἔχε σι, ἢ τὰ † τελειὰ τὸ ἐρανα * κατασκηνώσεις· ὁ δὲ υἱὸς τὰ ἀνθρώπε ἐκ ἔχει πᾶ τὴν κεφαλὴν

κλίνη.

59 Εἶπε δὲ πρὸς ἕτερον· 'Ακολούθει μου Ὁ δὲ εἶπε· Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι απελθόντι πρῶτον θάψαι τὸν πατέρα με.

6ο Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησᾶς Αφες τις νεκρές θάψαι τὸς ἑαυ τῶν νεκρώς· σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγε γελλε τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ.

61. Εἶπε δὲ καὶ ἔτες Θα Ακου λαθήσω σοι, Κύριε πρῶτον· δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν με,

* 62 Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ιησές" Οὐδεὶς Ι ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτῷ ἐπ' τ' άρθρον, & βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω, εὐθετός ἐσιν εἰς τὴν βασιλείαν το Θεό.

[ocr errors]
[ocr errors]

26 Et dicebat: Sic eft rege num:Dei, quemadmodum fi homo jaciat fenventem in terram:

27 Et dormiat, & excitetur nocte & die: & femengerminet & augeatur ut nefcit ille.

28 Spontanea enim terra fructum fert, prinum herbam, deinde fpicam, deinde plenun frumentum in fpica

29 Quum vero ediderit fruc tus, ftatim mittit falcem, quo niam adef neflis.

30 Et dicebat: Cui affimilabimus regnum Dei? aut in qua parabola comparabimus illud?

31 Sicut grano finapis, quod, quum feminatum fuerit in terra, minus omnibus feminibus ef quæ in terra i

32 Et quum feminatum fue rit, afcendit, & fit omnibus oleribus majus, & facit ranos magnos, ita ut poffint fub un bra jus volatilia cali nidulari.

33. Et talibus parabolis mul tis loquebatur cis fermonem prout poterant audire.

34 Sine autem parabola non loquebatur eis : privatim autem, difcipulis fuis folyebat omnia.

57 Factum eft autem ambu lantibus illis in via, dixit quidam ad illum : Sequarte quecumque abieris, Domine.

58 Et dixit illi Jefus: Vulpes foveas habent, & volucres cæli nidos: verum filius. hominis non habet ubi caput reclinet.

[ocr errors]

59 Ait autem ad alterum: Sequere me. Ille autem dixit : -Domine, permitte mihi abeunti primum fepelire patrem

meum.

[blocks in formation]

26. Il dit encore: Il en est du Royaume de Dieu, comme si un

homme avoit jeté de la semence en

terre;

26 And he said, So is the king- MK, A dom of God, as if a man should cast seed into the ground;

27 And should sleep, and rise 27. Soit qu'il dorme ou qu'il se night and day, and the seed should lève, la nuit ou le jour, la se-spring and grow up, he knoweth mence germe et croît sans qu'il sache comment.

28. Car la terre produit d'ellemême, premièrement, l'herbe ensuite l'épi, et puis le grain tout formé dans l'épi.

29. Et quand le fruit est dans sa maturité, on y met aussitôt la faucille, parce que la moisson est prête.

30. Il disoit encore: A quoi comparerons-nous le Royaume de Dieu, ou par quelle similitude le représenterons-nous?

31. Il en est comme du grain de moutarde, lequel, lorsqu'on le sême, est la plus petite de toutes les semences que l'on jette en

[blocks in formation]

35. Il leur annonçoit ainsi la role par plusieurs similitudes de cette sorte, selon qn'ils étoient capables de l'entendre.

not how.

28 For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in

the ear.

29 But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is

come.

30 And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it?

31 It is like a grain of mustardseed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth:

32 But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air ay lodge under the shadow of it.

33 And with

many

34. Et il ne leur parloit point
such parables
sans similitudes; mais lorsqu'il spake he the word unto them, as
étoit en particulier, il expliquoit they were, able to hear it.

ses Disciples,

Et comme ils étoient en che

34 But without a parable spake

min, un homme lui dit: Je te he not unto them: and when they suivrai, Seigneur, par-tout ou were alone, he expounded all things to his disciples.

tu iras.

58. Mais Jésus lui répondit : Les renards out des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids; mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tète.

59. II dit à un autre Suis-moi. Et il lui répondit: Seigneur, permets que j'aille auparavant ense~ velir mon père.

60. Jésus lui dit: Laisse les morts ensevelir leurs morts; mais toi, va et annonce le Regne de

57 And it came to pass, that, as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest.

58 And Jesus said unto him. Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of Man hath not where to lay his head.

59 And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer

[ocr errors]

thou

Dieu,
61. Un autre lui dit: Je te sui-me first to go and bury my father.
vrai, Seigneur ; mais permets-
60 Jesus said unto him, Let the
moi de prendre auparavant congé dead bury their dead: but
de ceux qui sout dans ma maison. and preach the kingdom of God.
62. Mais Jésus lui répondit. Ce-
Jui qui met la main à la charrue,
61. And another also said, Lord,
et regarde derrière lui, n'est point I will follow thee: but let me first
propre pour le Royaume de Dieu, go bid them farewell, which are
at home at my house.

62 And Jesus said unto him, Nó
man having put his hand to the
plough, and looking back, is fit
for the kingdom of God.

[ocr errors]

27 Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθε, καὶ ἐθεάσαλο τελώνην ονόματι Λευῒν, καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ ̓Ακολούθει μοι.

28 Καὶ καταλιπών ἅπανία, ἀναφὰς ἀκολύθησεν αὐτῷ..

29 Καὶ ἐποίησε δοχὴν μεγά λην 5 Δευὶς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτ

πολλοί τελώναι τα αμαξίωλοί συνανέκ της τῷ Ἰησὺ καὶ τοῖς μα θηλαῖς αὐτῷ· ἦσαν γὰς πολλοὶ, και ἀκολέθησαν αὐτῷ,

16 Καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἰδέλες αὐτὸν ἐσθίονα μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρίωλῶν, ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτῷ· Τί ὅτι μετὰ τῶν τελαγὰν τα αμαρίατῶν ἐσθίει και πίνει;

17 Καὶ ακέσας ὁ Ἰησᾶς, λέγει αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχεσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατρῶ, ἀλλ' οι κακώς ἔκολες· ἐκ ἦλθον καλέσαι δικαίες, ἀλλὰ ἁμαρίωλές εἰς μετάνοιαν.

36 Ἔλεγε δὲ καὶ παράβολον στὸς αὐτές. Οτι ἐδεὶς ἐπίβλημα ἱματία καινὰ ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάστον παλαιόν· εἰ δὲ μήγε, καὶ τὸ καινὸν σχίζει, ε, τῷ παλαιῷ ἐ συμφανεῖ ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τὰ καινά.

37 Καὶ ὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκὲς παλαιές· εἰ δὲ μήγε, ρήξει ὁ νέα ενα τὰς ἀσκὲς, κα αὐτὸς ἐκχυθήσεται, καὶ οἱ ἀσκοι

ἀπολῦναι,

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

27. Et poft hæc exiit, & confpexit publicanum nomine, l.evint, fedentem ad telonium, & ait illi : Sequere me.

28 Et relinquens omnia, fure gens fequutus eft eum.

29 Et fecit convivium magnum Levis ei in domo fua : &

multi publicani & peccatores fimul difcumbebant Jefu, & difcipulis cjus : erant enim multi, & fequebantur eum.

16 Et Scribæ & Pharifzi videntes cum edentem cum publi canis & peccatoribus, dicebant difcipulis ejus : Quid, quod cum publicanis & peccatoribus mariducat & bibit?

17 Et audiens Jefus, ait illis; Non ufum habent valentes me. dico. fed male habentes, non veni vocare juftos, fed peccatores ad pœnitentiam.

36 Dicebat autem & fimilitudinem ad illos: Quia nemo adjectionem veftimenti novi adjicit ad veftimentum vetus : f vero non, & novum fcindit, & veteri non convenit commiffura

à novo.

37 Et nemo conjicit vinum πovum in utres veteres : fi auten non, rumpet novum vinum utres, & ipfum effundetur, & utres peribunt.

38 Sed vinum novum in utres ποvos injiciendum, & utraque confervantur.

153 Et fa&tum eft, quum confummaffet Jefus parabolas iftas,

tranfiit inde.

54 Et veniens in patriam fuam docebat eos in fynagoga eorum, ita ut obftupefieri ipfos, & dicere: Unde huic fapientia hac, & efficacitates?

55 Nonne hic eft fabri filius ? Nonne mater ejus dicitur Maria, & fratres ejus Jacobus, & Jofes, & Simon, & Judas?

56 Et forores ejus,nonne omnes apud nos funt, unde ergo

« SebelumnyaLanjutkan »