Gambar halaman
PDF
ePub

44 ̓Αληθώς λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχεσιν αὐτῶ καταφήσει αὐτόν.

45. Ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλο ἐκεῖ ἐν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· Η Χρονίζει ο κύριός με ἔρχεσθαι τ' άρξηται τύπτειν τες παίδας, ο τὰς † Φπαιδίσκας, ἐσθίειν τε κ πίνειν καὶ Η μεθύσκεσθαι

*

46. άξει ὁ κύριΘ το δούλο ἐκείνει ἐν ἡμέρᾳ ἡ ε προσδικά, ο કે ἐν ὥρᾳ ἡ ὁ γινώσκει δίχτυ μέσει αὐτόν, καὶ τὸ μέσον αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίζων θέσει,

47. ̓Εκεῖν ἐν δὲ ὁ δῆλον ὁ γιὸς τὸ θέλημα τῶ κυρία ἑαυτῶ, κα μὴ ἑτοιμάσας, μηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτῶ, δαρήσεται πολλάς.

48. Ὁ δὲ μὴ γνές, ποιήσας δὲ άξια πληγών, δαφήσεται ὀλίγας: παντὶ δὲ οἱ ἐδόθη πολύ, πολύ ζητηθήσεται τας αὐτῶν καὶ ᾧ παι ξέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσεσιν αὐτόν.

54 "Ελεγε δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις Οταν ἴδητε τὴν νεφέλην ἀνατέλο λεγαν από δυσμών, εὐθέως λέθετε. † Ομέρ έρχεται και για νεται ὅτω.

55 Καὶ ὅταν νότον ανέοντα, λέγειε· Οτι καύσων ἔςαι για

νεται.

56 Ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ ἐξανα οἴδαλε δοκι μάζειν τὸν δὲ καιρὸν τῶ τον πῶς Η δοκιμάζετε ;

57 Τί δὲ καὶ ἀφ' ἑαυτῶν εἰ κρίνετε τὸ δίκαιον;

* 58 Ως γὰς ὑπάγεις μετὰ τῇ ἀιδίκει σε ἐπ' ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ' αὐτῷ· Η μήποτε Η κατασύρη σε πρὸς τὸν αὐτὴν, καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ τῷ Ι πράκτορι, καὶ ὁ Πρόκλος σε βάλλῃ εἰς φυλακήν,

49 Λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθης ἐκεῖθεν, ἕως οὗ καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς. 39. † 12.

44 Vere dico vobis, quoniam fuper omnibus fubftantiis ipfius conftituit illum.

45 Si autem dixerit fervus ille in corde fuo: Tardat dominus meus venire, & caperit percutere pueros, & ancillas, edereque & bibere & inebriari:

46 Veniet dominus fervi illius in die qua non exfpectat, & in hora qua non cognofcit : & diferabit cum, & parten: cjus cum infidelibus poret.

47 Ille autem fervus nofcens voluntatem domini fui, & non apparans, neque faciens ad voluntatem ejus, cadetur multis.

48 Qui autem non nofcens, faciens autem digna plagis, cardetur paucis: omni autem cui datum eft multum, multum quæretur abco : & cui depofue runt multum, abundantius repofeunt cum.

[blocks in formation]

55 Et quum Auftrum flantem, dicitis : quia xeftus erit: & fit.

56 Hypocrita, faciem cali & terrae noftis probare, at tem pus hoc quomodo non proba tis?

57 Quid autem & à vobis ipfis non judicatis quod juftum?

58 Quum enim vadis cum adverfario tuo ad principem, in via da operam liberari ab illo : ne forte trahat te ad judicem, δε judex te tradat exactori, & exe actor jaciat te in carcerem,

59 Dico tibi : Non egredieris illinc, ufquequo etiam novifimum minutam reddas.

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

Κεφ. ιγ'. 13.

CAPUT XIII.

· Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ I ADerant autem quidam in καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ ipfo tempore, nuntiantes περὶ τῶν Γαλιλαίων, ὧν τὸ αἷμα illi de Galilais, quorum fanΠιλάτο, ἔμιξε μετὰ τῶν θυσιῶν [guinem Pilatus mifcuit cum faτῶν. crificiis eorum.

[ocr errors]

2 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησᾶς εἶπεν 2 Et refpondens Jefus dixit αὐτοῖς· Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι illis: Putatis quod Galilei hi στοι αμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τες peccatores præ omnibus Galileis Γαλιλαίας ἐγένοντο, ὅτι τοιαῦτα fuerint, qui talia palli funt? πεπόνθασιν;

3 Οὐχὶ, λέγω ὑμῖν· ἀλλ ̓ ἐὰν μὴ μετανοήτε, πάνες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε.

4 Η ἐκεῖνοι οἱ δέκα καὶ ὀκτῶ, ἐφ ̓ ὃς ἔπεσεν ὁ πύργο ἐν τῷ Σιλωάμ, καὶ ἀπέκλεινεν αὐτές, δομεῖτε ὅτι οὗτοι ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας ανθρώπες τοὺς και τοικοῦντας ἐν Ἱεροσαλήμ;

5. Οὐχὶ, λέγω ὑμῖν· ἀλλ ̓ ἐὰν μὴ μετανοήτε, πάντες ὁμοίως πολεῖσθε.

3 Non, dico vobis, fed fi non ponitcamini, omnes fimiliter peribitis.

4 Vel illi decem & o&to, fupra quos cecidit turris in Siloam, & occidit cos: putatis quia ipfi debitores fuerint prater omnes homines habitantes in Hierufalem?

5 Non dico vobis, fed fi non penitueritis, omnes fimiliter peribitis.

6 Dicebat autem hanc fimilitudinem : Ficum habebat quidam in vinea fua plantatam, &

6 Ελεγε δὲ ταύτην τὴν πα ραβολήν ευκὴν εἶχε τις ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὑτοῦ πεφυτευμένην και ἦλθε καρπὸν ζητῶν ἐν αὐτῇ, κ | vcnit fruaum quarens : in illa, οὐχ εὗρεν. & non invenit.

7. Εἶπε δὲ πρὸς τὸν † ἀμπε λεργίνα Ιδού, τρία έτη έρχομαι. ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ, οὐχ ευρίσκω † ἔκκοψον αὐτήν· † ίνατί καὶ τὴν γῆν † καταργεί;

* 8 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτ τῷ· Κύμε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτα, ἕως ὅτι σκάψω περὶ αὐτὴν, καὶ βάλω † κοπείαν

9 Κἂν μὲν ποιήσῃ καρπόν· εἰ δὲ μήγε, εἰς τὸ μέλλον εκκόψεις αυτήν.

37 Ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι, πρώτα αὐτὸν φαρισαῖός τις όπως άριζήση σας αὐτῷ· εἰσελθὼν δὲ αν έπεσεν.

33. Ὁ δὲ φαρισαῖον ἰδὼν ἐθαύ μασεν, ὅτι ὁ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸς τὰ ἀείσα.

7 Dixit autem ad vinitorem: Ecces tres annos venio querens fructum in ficulnea hac, & non invenio. Exfcinde illam : ut quid etiam terram occupat?

8 Is autem refpondens, dicit illi: Domine, relinque eam & hunc annum, ufquc dum fodiam circa illam, & mittam ftercus.

9 Et fi quidem fecerit frudum: fi vero non, in futurum exfcindes eam,

37 In autem loqui, rogavit illum Phariftus quidam ut prabderet apud fc : ingredius autem recubuit.

38 At Pharifæus videns admiratus eft, quod non prius Fablutus efiet ante prandium.

39 Εἶπε δὲ ὁ ΚύριΘ. πρὸς αὐ 3. Ait autem Dominus ad τον Νῦν ὑμεῖς οἱ φαρισαῖοι τὸ illum: Nunc vos Pharifzi quod ἔξωθεν τα ποτηρίες και τα πίνα-deforis calicis & catini muodad και καθαρίζετε τὸ δὲ ἔσωθεν εἰς; quod autem intus veftrum ὑμῶν γέμει ἀρπιγῆς καὶ πονηρίας. | plenum eft rapina & malitia 40 Αφρονες, εχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξαθεν, καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησε;

41 Πλὴν τὰ † ἐνόνα δότε † ἐλεημοσύνην καὶ ἰδι, πάντα και θαρὰ ὑμῖν ἐσιν.

4o Stulti, nonne faciens quod deforis, & quod deintus fecit?

41 Verumtamen inexiftentia date elecinofynam, & ecce omnia munda vobis funt.

HERE were present at that L. 13.

TH

season some that told him of

CHAPITRE XIII. Jésus-Christ exhorte à la repentance, et entrer par la porte the Galileans, whose blood Pilate had mingled with their sacrifices.

étroile.

E

N ce même tems, quelques 2 And Jesus, answering, said unpersonnes, qui se trouvoient to them, Suppose ye that these là, racontèrent à Jésus ce qui étoit arrivé à des Galiléens, dont Galileans were sinners above all Pilate avoit mêlé le sang avec ce- the Galileans, because they suflui de leurs sacrifices. fered such things?

2. Et Jésus répondant, leur dit : Pensez-vous que ces Galiléens fussent plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert ces choses? 3. Non, vous dis-je; mais si vous ne vous amendez, vous périrez tous aussi bien qu'eux.

3 I tell you, Nay; but, except ye
repent, ye shall all likewise perish.
4 Or those eighteen upon whom
the tower in Siloam fell, and slew
them, think ye that they were sin-
ners above all men that dwelt in

4. Cu, pensez-vous que ces dix-Jerusalem ?
huit personnes sur qui la ton de 5 I tell you, Nay; but except ye
Siloé est tombée, et qu'elle a repent, ye shall all likewise perish.
tuées, fussent plus coupables que 6 He spake also this parable: A

tous les habitans de Jérusalem?

5. Non, vous dis - je; mais sil certain man had a fig-tree planted
vous ne vous amendez, vous pé-in his vineyard; and he came and
rirez tous aussi bien qu'eux. sought fruit thereon, and found
6. Il leur dit aussi cette simili-none.

tude : Un homme avoit un figuier Then said he unto the dresser
planté dans sa vigne, et il y vint
chercher du fruit, et n'y en trouva of his vineyard, Behold, these
point.
three years I come seeking fruit
7. Et il dit au vigneron: Voici, on this fig-tree, and find none:
il y a déjà trois ans que je viens
chercher du fruit à ce figuier, et
cut it down; why cumbereth it
je n'y en trouve point; coupe-le;
the ground?
pourquoi occupe-t-il la terre inu-

tilement?

8 And he, answering, said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it, and

8. Le vigneron lui répondit Seigneur, laisse - le encore ceite année, jusqu'à ce que je l'aie dé-dung it: chaussé, et que j'y aie mis du funier.

9. S'il porte du fruit, à la bonne heure; sinon, tu le couperas ciaprès.

37. Comme il parloit, un Pharisien le pria à dîner chez lui; et Jésus y entra, et se mit à table. 38. Mais le Pharisien s'étonna

9 And if it bear fruit, well and if not, then after that thou shalt cut it down.

37 And as he spake, a certain L.11. Pharisee besought him to dine with him: and he went in, and sat down to meat.

de ce qu'il vit qu'il ne s'étoit pas,

lavé avant le diner.

39. Et le Seigneur lui dit : Vous autres Pharisiens, vous nett ez Je dehors de la coupe et du plat; mais au dedans, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. 40. Insenses! celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas aussi fait le

dedans ?

41. Mais plutôt donnez en aumones ce que vous avez, et toutes choses vous serout pures.

.

38 And when the Pharisee saw

he marvelled that he had not first washed before dinner.

39 And the Lord said unto him, Now do ye Pharisees make clean the outside of the cup and the platter; but your inward part is full of ravening and wickedness.

40 Ye fools! did not he that made that which is without, make that which is within also?

41 But rather give alms of such things as ye have; and, behold, all things are clean unto you.

42 ̓Αλλ ̓ ἐαὶ ὑμῖν τοῖς φαρ ρισαίοις, ὅτι, ἀποδεκαθετε τὸ ἡ δύοσμον καὶ τὸ † πήγανον καὶ πᾶν † λάχανον, και παρέχεσθε την κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην το Θεό. ταῦτα ἔδει ποιῆσαι, κακεῖνα μὴ ἀφιέναι.

43 Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδείαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ τοὺς σπασμὸς ἐν ταῖς ἀγοραῖς.

44 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς κα Φαρισαῖοι ἀποκριθεὶς ὅτι ἐςὲ ὡς τὰ μνημεία τὰ ἄδηλα καὶ οἱ ἄν θρωποι οι περιπαιενιες επάνω εκ οἴδαση..

45 ̓Αποκριθεὶς δέ τις τῶν νο μικών λέγει αὐτῷ· Διδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς υβρίζεις.

45 Ὁ δὲ εἶπε· Καὶ ὑμῖν τοῖς ἡ νομικοῖς αὐτὶ, ὅτι ἡ φοιτίζετε τις ανθρώποις ή αρτία 1 δισ βάςακια, ἡ αὐτοὶ ἐπὶ τῶν δακα τύλων ὑμῶν εἰ Η προσψαύετε τους φορτίαις.

53 Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤραζε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως αὐτοὶ ἐκ εἰσήλθεε, καὶ τὰς εἰσες χομένας ἐκωλύσα ε.

* 53 Λέγοντο δὲ αὐτῷ ταῦ τα πρὸς αὐτές, ἤρξαντο οἱ γραμμαλεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι + δεινῶς † ἐνέχειν, ο Τ. ἀποτομαλίζειν αὐτ τὸν † περὶ η πλειόνων

54 + Ενεδρεύοντες αὐτὸν, καὶ † ζητώντες + Ξηρῦσαί τι ἐκ τῶ ςόμα θα αὐτῶν, ἵνα κατηγορήσω σιν αὐτῷ 45. + 12.

Κεφ. γ'. 13.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

CAPUT XIII,

· Ἐν δὲ τῇ ἡμέρα ἐκείνη ἐξελ. Την vero die illo exiens Jefus de

θὼν ὁ Ἰησᾶς ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν.

2 Καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ώςε αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον ἐμβάλλα καθήσθαι και τάς ὁ ὄχλῳ ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἰςή.

Χει

3 Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς, λέγων· ἰδὲ, ἐξἦλθεν ὁ [πείρων το (πείρειν.

domo,fedebatfecundummare. 2 Et congregatæ funt ad eum turbæ muler, ira ut ipfe in na

viculam afcendens federet : & omnis turba in littore ftabat.

3 Et locutus eft eis multa inparabolis, dicens, Ecce exiit fe minator feminare.

4 Et in feminare ipfum, hæc quidem ceciderunt fecus viam, & venerunt volucres & come

4 Καὶ ἐν τῷ παίξειν αὐτὸν, ο μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν ή ἦλθε derunt eas τα πελεινά, και κατέφαγεν αυτά.

« SebelumnyaLanjutkan »