Gambar halaman
PDF
ePub

ging moge worden aangevoerd lê dat zij deels reeds voorkwamen in de vorige uitgave en, waar verkorting niet wel ging, het jammer werd gevonden overigens uitmuntende stukken geheel te laten vervallen, 2e dat zij voor een ander deel stukken zijn, waarover alleen onder voorwaarde van onverkorte opname de beschikking werd verkregen en waar zij overigens belangrijke bijdragen vormden, het almede jammer zou zijn geweest ze te weigeren op grond van hun te groote uitweidingen hier en daar.

Bij het in het licht zenden van dit 1e deel herdenkt de redactie met groote erkentelijkheid de medewerking en den steun, die zij in zoo ruime mate van zoovelen mocht ondervinden. Ook voor de volgende deelen durft zij op dien steun en medewerking hopen. Slechts indien die ook verder worden verleend, zal het werk tot een goed einde zijn te brengen.

Dec. 1916.

DE REDACTIE.

Medewerkers aan het eerste deel der Encyclopædie van

Nederlandsch-Indië.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

A.
ABENDANON. E. C. Mijningenieur.

ADRIANI. Dr. N. Afgevaardigde v/h Nederl. Bijbelgenootschap op Midden-Celebes.

ALPHEN DE VEER. M. J. VAN. Inspecteur M. O., oud-Inspecteur van Scheepvaart in N. I.

B. BAKKER. H. Luit. Kolonel Gen. Staf N.-I. Leger.

BEAUFORT. Dr. L. F. DE. te Eerbeek.

BEMMELEN. Prof. Dr. J. F. VAN. Hoogleeraar te Groningen.

BEMMELEN. Dr. W. VAN. Directeur Kon. Magn. en Met. Observatorium te Batavia.

BERG. Mr. N. P. VAN DEN - Oud-President Ned. Bank (overleden).

BERKHOLST. W. A. - Assistent-Resident.

BERKHOUT. H. A. Referendaris Dept. van Koloniën, oud Majoor Genie N. I. Leger,

BEZEMER. T. J. Leeraar Hoogere L. T. B. School te Wageningen.

BLANKEN. W. C. Oud Assistent-Resident.
BODEMEYER. C. E. Oud Resident.
BOES. A. G.

Oud Inspecteur Inlandsch Onderwijs in N. I.

BOREL, H. Oud Ambtenaar v. Chin. zaken.

BOSBOOM. H. D. H. – Gep. Luit. Kolonel Gen. Staf N. I. leger.

BOSMAN. J. Oud Resident.
BRUYN KOPS. G. F. DE. – Oud Resident.
BIJLEVELT. B. L. VAN Resident.

GONGGRIJP. G. L. Oud Resident.

GOOSZEN. A. J. Luit. Kolonel Infanterie N. I. leger.

GRAAFF. S. DE.-Oud Reg. Commissaris in N.I. GUNNING. Dr. J. W. Zendingsdirector.

[ocr errors]

H.

[ocr errors]

HAAN. Dr. J. DE. — Oud Directeur v/h Genees. kundig Laboratorium te Batavia.

HAMERSTER. M. Controleur B. B. HARLOFF. A. J. W. Assistent-Resident. HEERES. Prof. Mr J. E. – Hoogleeraar te Leiden.

HEMSING. Mr. Dr. H. L. Admr. Ministerie v. Koloniën.

HENS. A. M. Assistent-Resident.
HERMENS. 0. E. V. Oud Resident.
HEYTING. H. G. Oud Resident.
HOFLAND. J. Oud Resident.

HONERT. H. C. VAN DEN Directeur Deli Mij. (overleden).

HOEVELL TOT NIJENHUIS. G. W. W. C. Baron VAN. Oud Gouverneur van Celebes en 0.

HUBRECHT, Dr. P. F. Assistent a/d afd. Mijnbouwkunde T. H. te Delft.

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

C. CABATON. A. Ancien membre de l'Ecole française d'Extrême Orient; chargé du cours de Malais à l'école des langues orientales, Paris.

CARPENTIER ALTING. Prof. Mr. J. H. Hoogleeraar te Leiden.

COCHIUS. F. D. Directeur van Handelsinstellingen en andere N. Von.

COHEN. L. Leeraar H. B. S. te Zaandam,
CORNELIS. W. – Oud Kapt. Luit. t/zee.

D.
DAMSTÉ. H. T. Assistent-Resident.

DEKKER, Dr. J. Directeur Afd. Handels. Museum Kol. Instituut.

DEKNATEL. A. Chef Afd. Ned. Handel Mij.

DIJK. L. J. VAN Adjunct-Commies Dept. v. Koloniën.

DOM VAN ROMBEEK. L. E. Inspecteur Gouv, Koffiecultuur in N. I.

DUNNEBIER. W. Zendeling van het Ned. Zend. Genootschap.

DWIDJO SEWOJO MAS NGABEHI te Djok. jokarta.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

ROOS. K. H. F. Oud Resident.
ROSENTHAL. H. Koopman.
ROSSUM. J. P. VAN. Gep. Kapt. ter zee.
RUSMAN. A. H. — Referendaris Dept. Koloniën.
ROUFFAER. G. P.

KIELSTRA. Dr. E. B. Staatsraad i. b. d. KLAVEREN. L. M. VAN. - Controleur B. B.

KLEIWEG DE ZWAAN. Dr. J. P. Privaat docent a/d Universiteit te Amsterdam.

KOHLBRUGGE. Prof. Dr. J. H. F. - Buiten. gewoon Hoogleeraar te Utrecht.

KREISCHER. L. Oud Resident.

KROM. Dr. N. J. Chef v. d. Oudheidkundigen Dienst in N. I.

KRUYFF. E. DE. Chef Afd. Nijverheid en Handel Dept. L. N. H. in N. I.

KRUYT. Dr. ALB. C. Zendeling leeraar v/h Nederl. Zendelinggenootschap op Midden-Celebes.

S.

[ocr errors][merged small]

SALVERDA. A. TH. L. Oud Hoofdinsp. Boschwezen.

SANTEN. P. J. VAN. Oud-Onderpastoor te Bandoeng. (overleden)

SCHUILING. R. - Leeraar H. B. S. Deventer. SCHRÖDER. E. E. W. G. Controleur B. B.

SERTON. P. Assistent Handelshoogeschool te Rotterdam.

SPAAN. A. H. · Assistent-Resident.
SLUYS. A. G. H. VAN. - Assistent-Resident,
SNETHLAGE. A. - Secretaris N. I. S.

SNOUCK HURGRONJE. Prof. Dr. C. - Hoogleeraar te Leiden.

STUURMAN. J. R. Oud Resident.

STAAL. J. J. Oud Kol. Genie N, I. leger (overleden).

SUERMONDT. A. Lid der Alg. Rekenkamer te Batavia.

T.

M.

MEYERE. Prof. Dr. J.C. H. DE. — Buitengewoon Hoogleeraar in de Entomologie van de G. U. te Amsterdam.

MOHR. Dr. E. C. J. — Chef Agrogeol. Laborato. rium Dept. v. Landbouw N. I.

N.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors]

0,

OORT. Dr. E. D. VAN. Dir. rijksmuseum v. natuurlijke historie te Leiden.

OPHUYSEN, Prof. CH. A. VAN. Hoog. leeraar te Leiden.

OUDEMANS. G. J. Oud Resident.
OVERDUYN. F. K. Oud Resident.

VELDE C. VAN DE. Oud Resident. VISSERING. Mr. G. President Ned. Bank. VOGEL, H. C. A. G. DE. Oud Resident.

VOLLENHOVEN. Prof. Mr. C. VAN — Hoogleeraar te Leiden.

VOORDUIN. J. C. Oud Hoofdingenieur B. O. W.

P.

PHAFF. J. M. – Kapt. t/z tit., Chef Afd. Hy. drographie Min. v. Marine.

PLATE. L. M. F. Assistent Resident.

PRINS. Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG Referendaris Afd. Burg. Geneesk. Dienst N. I.

PULLE. Prof. Dr. A. Hoogleeraar te Utrecht.

WAALS. L. J. VAN DER. - Commies Dept. v. Koloniën.

WELBERGEN. H. G. Adj. Commies idem. WENTHOLT. L. R. Resident.

WESTERDIJK. Prof. Dr. JOHANNA. Bui tengewoon hoogleeraar te Utrecht.

WESTENENK. L. E. Resident.

WING EASTON. N. Oud Hoofdingenieur Mijn wezen N. I.

WINTGENS. W. C. B. Oud Inspecteur van Scheepvaart in N. I.

WIJERS, P. Oud Resident.

R.

[merged small][ocr errors]

RAEDT VAN OLDENBARNEVELT. H. J. A. - Oud Resident. RAADER. W. J. Oud-Resident.

ROMBURGH. Prof. Dr. P. VAN. — Hoogleeraar to Utrecht.

RONKEL. Dr. PH. S. VAN Ambt. v, d, be. oefening der Indische talen.

ZAALBERG. Mr. Dr. H. Directeur Postspaarbank. N. I.

ZONDERVAN. H. Hoofdredacteur Encycl. Winkler Prins.

TOEVOEGSELEN EN VERBETERINGEN.

NADER VAN DE NED. IND. REGEERING VERKREGEN BEVOLKINGSCIJFERS.

[blocks in formation]

303 13694 Chin, 800 andere. 14938 2406 6324 1468 242

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]

Atjeh en Ond......... 2395 Atjeh Noordkust,

248 Atjeh Oostkust

696 Atjeh Westkust .......

345 Banda (onderafd.) ... 507 Bandjar (district in Ba njoemas)

10 Bandjaran (district in Japara)

45 Bandjarnegara (afd.). 118 Bandjarnegara (hoofd. plaats)

80 Bandjermasin (hoofd. plaats).

525 Bandoeng (afdeeling). 9220 Bangil (afdeeling) ...

744 Bangkinang (onderafd.) 11 Bangko (afdeeling) ....

3 Banjoe Asin (onderafd.) 37 Banjoemas (afdeeling).. 492 Banjoemas (district)... 269 Banjoemas (hoofdplaats) 262 Banjoewangi (afdeeling) Banka (eiland)...

518 Batavia (hoofdplaats).. 18000 Batoer (district)

6 Bawean (district).

3 Bengawan djero (distr.) 1

[blocks in formation]
« SebelumnyaLanjutkan »