Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŽ, Volume 3,Masalah 2;Volume 61

Sampul Depan
Ter Lands-drukkerij, 1865
0 Resensi
 

Apa yang dikatakan orang - Tulis resensi

Kami tak menemukan resensi di tempat biasanya.

Halaman terpilih

Edisi yang lain - Lihat semua

Istilah dan frasa umum

Bagian yang populer

Halaman 403 - Nį. 35), bepaald, dat, te beginnen met het jaar 1832, alle belastingschuldige koffij, door den inlander op Java geteeld wordende, boven het aandeel daarvan als belasting te kwijten, door de bevolking in dat loopende jaar, tegen marktprijs aan den Lande zou moeten worden geleverd. Wij juichen dezen maatregel toe, doch zouden met deze verordening gaarne verbonden hebben gezien de beschikking in het belang van den planter, om hem een voorschot te verleenen op het vermoedelijk product der tuinen, en...
Halaman 45 - ... tot alle werkzaamheden en leverantiŽn die van hem worden gevorderd. Zoo oordeelt, wie enkel met de Europeesche maatschappij bekend is. „Dringt men echter dieper in het wezenlijke van de zaak, dan zal men tot geheel verschillende resultaten geraken. Met eene slechts matige kennis van den Javaan, van zijne zeden, gewoonten en neigingen, zal men bevinden, dat alle overeenkomsten tusschen het gouvernement aan den eenen kant, en de bevolking der dessa's aan den anderen, in het algemeen, en in het...
Halaman 508 - Uit dien hoofde werd als beginsel aangenomen , dat eene dessa welke het J gedeelte van derzelver rijstvelden afzonderde, voor de teelt van een gewas, voor de markt van Europa geschikt, niet meer arbeid vorderende dan de rijstkultuur , van het betalen der landrenten zou zijn verschoond. Dat die dessa bovendien zou genieten de meerdere voordeelen , die het produkt bij...
Halaman 158 - Nederlandsch-Indie door Jhr. JP Cornets de Groot van Kraaijenburg; met eene schets van Boeroe, volgens het origineel bij het Ministerie van Kolonien.
Halaman 508 - Naast zijn volks-inrichtingen, is den Javaan niets aangenamer, dan weinig te moeten arbeiden, zijnde zulks het gevolg van het klimaat; en overigens, om van den arbeid, waartoe hij verplicht is, het meeste voordeel te trekken, hetwelk hij trouwens met de meeste menschen gemeen heeft.
Halaman 150 - Het particulier landbezit der Europeanen op Java, verdedigd tegen de beschuldigingen van den Heer Mr. P. Mijer en vergeleken met het landrentenstelsel in de GouvernementsresidentiŽn.
Halaman 66 - Daartegenover kan niet gesteld worden , dat in eenige andere maanden van het jaar , minder diensten noodig zijn, dan volgens de instellingen gevorderd kunnen worden; want, daargelaten dat het zeer onzeker is , of die verademing werkelijk aan de bevolking wordt geschonken , helpt het haar , gedurende...
Halaman 498 - Javannsche maatschappij eene gedeeltelijk reeds volbragte omwenteling is voorbereid , die noch met de eischen der regtvaardigheid , noch met die van het staatsbelang kan worden overeengebragt.
Halaman 507 - gronden, en het leveren van bijzondere voortbrengselen, Ľals tot het verleenen van persoonlijke diensten. De wijze, Ľwaarop dit een en ander kan geschieden, wordt...
Halaman 66 - ... waaromtrent de opgaven verkregen worden van de inlandsche hoofden die er belang bij hebben, het cijfer der bevolking kleiner voor te stellen dan het in werkelijkheid is. Maar hiertegenover kan ik stellen, dat het bestuur evenmin bekend is met al de schromelijke misbruiken , die in de vordering van persoonlijke diensten door hoogere en lagere hoofden plaats grijpen. Wanneer het grooter getal dienstplichtigen opweegt tegen de som van misbrniken , zoude er reden van tevredenheid bestaan.

Informasi bibliografi